Poeme-France : Lecture Écrit Remerciement

Poeme : Merci Mon Amour

Poème Remerciement
Publié le 28/09/2004 11:06


L'écrit contient 118 mots qui sont répartis dans 2 strophes.
Poème de Remerciement

Poete : Violette 34

Merci Mon Amour

Ma vie n’était que ruptures et échecs,
Avant de te connaître,
Depuis tu m’as aidé,
Depuis tu m’as aimé,
Depuis tu m’as guidé.
A présent, je sais ce que veut dire « l’amour »
A présent, je connais le bonheur,
Avant, j’étais malheureuse,
Maintenant, je suis joyeuse.
J’aimerais tant que tu saches,
A quel point tu m’es cher,
A quel point, je tiens à toi.
Désormais, je ne vis que pour toi,
Que pour parvenir à te combler,
Cela en deviendra peut - être inné !
En un seul mot,
Je te remercie,
D’avoir vécu ces hauts,
Et ces bas, ensemble,
Merci, Merci de tout cœur…

Pour toi, mon amour
Amandine (violette 34)
Violette 34

 • Pieds Hyphénique: Merci Mon Amour

  ma=vie=né=tait=que=rup=tu=res=et=é=checs 11
  avant=de=te=con=naître 5
  de=puis=tu=mas=ai=dé 6
  de=puis=tu=mas=ai=mé 6
  de=puis=tu=mas=gui=dé 6
  a=pré=sent=je=sais=ce=que=veut=dire=la=mour 11
  a=pré=sent=je=con=nais=le=bon=heur 9
  avant=jé=tais=mal=heu=reuse 6
  main=te=nant=je=suis=joyeuse 6
  jai=me=rais=tant=que=tu=saches 7
  a=quel=point=tu=mes=cher 6
  a=quel=point=je=tiens=à=toi 7
  dé=sor=mais=je=ne=vis=que=pour=toi 9
  que=pour=par=ve=nir=à=te=com=bler 9
  ce=la=en=de=vien=dra=peut=ê=tre=in=né 11
  en=un=seul=mot 4
  je=te=re=mer=cie 5
  da=voir=vé=cu=ces=hauts 6
  et=ces=bas=en=sem=ble 6
  mer=ci=mer=ci=de=tout=cœur 7

  pour=toi=mon=a=mour 5
  aman=di=ne=ou=vre=pa=ren=thè=se=vio=let=te=tren=te=qua=tre=fer=me=pa=ren=thèse 21
 • Phonétique : Merci Mon Amour

  ma vi netε kə ʁyptyʁəz- e eʃεk,
  avɑ̃ də tə kɔnεtʁə,
  dəpɥi ty ma εde,
  dəpɥi ty ma εme,
  dəpɥi ty ma ɡide.
  a pʁezɑ̃, ʒə sε sə kə vø diʁə « lamuʁ »
  a pʁezɑ̃, ʒə kɔnε lə bɔnœʁ,
  avɑ̃, ʒetε maləʁøzə,
  mɛ̃tənɑ̃, ʒə sɥi ʒwajøzə.
  ʒεməʁε tɑ̃ kə ty saʃə,
  a kεl pwɛ̃ ty mε ʃεʁ,
  a kεl pwɛ̃, ʒə tjɛ̃z- a twa.
  dezɔʁmε, ʒə nə vis kə puʁ twa,
  kə puʁ paʁvəniʁ a tə kɔ̃ble,
  səla ɑ̃ dəvjɛ̃dʁa pø εtʁə ine !
  ɑ̃n- œ̃ səl mo,
  ʒə tə ʁəmεʁsi,
  davwaʁ veky sεz- o,
  e sε ba, ɑ̃sɑ̃blə,
  mεʁsi, mεʁsi də tu kœʁ…

  puʁ twa, mɔ̃n- amuʁ
  amɑ̃dinə uvʁə paʁɑ̃tεzə vjɔlεtə tʁɑ̃tə katʁə fεʁmə paʁɑ̃tεzə
 • Pieds Phonétique : Merci Mon Amour

  ma=vi=ne=tε=kə=ʁyp=ty=ʁə=ze=e=ʃεk 11
  a=vɑ̃=də=tə=kɔ=nεtʁə 6
  dəp=ɥi=ty=ma=ε=de 6
  dəp=ɥi=ty=ma=ε=me 6
  dəp=ɥi=ty=ma=ɡi=de 6
  a=pʁe=zɑ̃=ʒə=sε=sə=kə=vø=diʁə=la=muʁ 11
  a=pʁe=zɑ̃=ʒə=kɔ=nε=lə=bɔ=nœʁ 9
  a=vɑ̃=ʒe=tε=ma=lə=ʁøzə 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=ʒwa=jøzə 7
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=kə=ty=saʃə 7
  a=kεl=pwɛ̃=ty=mε=ʃεʁ 6
  a=kεl=pwɛ̃=ʒə=tjɛ̃=za=twa 7
  de=zɔʁ=mε=ʒə=nə=vis=kə=puʁ=twa 9
  kə=puʁ=paʁ=və=niʁ=a=tə=kɔ̃=ble 9
  sə=la=ɑ̃=də=vjɛ̃=dʁa=pø=ε=tʁə=i=ne 11
  ɑ̃=nœ̃=səl=mo 4
  ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si 5
  da=vwaʁ=ve=ky=sε=zo 6
  e=sε=ba=ɑ̃=sɑ̃blə 5
  mεʁ=si=mεʁ=si=də=tu=kœʁ 7

  puʁ=twa=mɔ̃=na=muʁ 5
  a=mɑ̃=di=nə=u=vʁə=pa=ʁɑ̃=tε=zə=vjɔ=lε=tə=tʁɑ̃=tə=ka=tʁə=fεʁ=mə=pa=ʁɑ̃=tεzə 22Récompense

💝
0
👍
13
👎
2

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/09/2004 00:00Love

triste poeme d’amour ecrit avec beaucoup d’emotion
kiss