Poème-France.com

Poeme : Mon RêveMon Rêve

Mon REVE

Je fais ce rêve étrange et fascinant,
Celui de tous vous revoir mes chers aimés,
Vous, dont je fus aimée et contrariée
Pourtant je fais ce rêve étrange et fascinant
De pouvoir à nouveau avec vous converser

J’idéalise nos futurs retrouvailles
Et je sais que le temps sera long puisque je suis encore si jeune…
Mais j’imagines nos conversations, nos étreintes à ne plus finir,
Vos mines reposées et ravies, vous mes chers aimés,
Partis trop tôt sans avoir le temps de vous retourner,

Je fais ce rêve étrange et fascinant,
Celui de pouvoir à nouveau vous serrer, vous embrasser et vous aimer encore…
Il faudra du temps pour cela, je le sais, je ne suis pas pressée
Et pourtant comme il doit être bon le temps des retrouvailles,
Vous, ma famille, toi ma mère qui m’a porté aux creux de tes entrailles,
Toi, mon père, qui m’a fabriqué avec amour tu me disais,
Toi, ma grand-mère qui m’a élévé, qui m’a fait devenir celle que je suis,
Si forte parfois,
Mais si fragile à la fois…

Je fais ce rêve étrange et fascinant,
Celui de tous vous revoir mes chers aimés,
Vous, dont je fus aimée et contrariée
Pourtant je fais ce rêve étrange et fascinant
De pouvoir sur vos épaules pleurer…

Mes larmes après toutes ces années de déroute et de peine
Seront celles de la libération,
De l’amour, le vrai, le grand, l’immortel tel sera son nom…

Nous serons bien
Nous n’aurons besoin de rien
Seules nos mains serrées suffiront, celle de ta main, Agnès, celle de ta main Michel,
Nous nous regarderons sans mots dire
Et dans cette verte prairie léguée rien que pour nous,
Nous nous retrouverons enfin,
Et toi, mon père, enfin, tu te seras posé, enfin enfin enfin serein.

Je sais que tu souffres mon père,
Que tu as l’âme en fuite et en peine
Et je te comprends…
Mais je vais aller mieux, papa, car avant la verte prairie où nous tous pourrons sourire enfin…

Il y a mon destin,
Il y a ma vie à faire ici…

Je fais ce rêve étrange et fascinant,
Celui de tous vous revoir mes chers aimés,
Vous, dont je fus aimée et contrariée
Pourtant je fais ce rêve étrange et fascinant
De pouvoir vous enlacer pour ne plus jamais se quitter…
Violine

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ ʁəvə

ʒə fε sə ʁεvə etʁɑ̃ʒə e fasinɑ̃,
səlɥi də tus vu ʁəvwaʁ mε ʃεʁz- εme,
vu, dɔ̃ ʒə fy εme e kɔ̃tʁaʁje
puʁtɑ̃ ʒə fε sə ʁεvə etʁɑ̃ʒə e fasinɑ̃
də puvwaʁ a nuvo avεk vu kɔ̃vεʁse

ʒidealizə no fytyʁ ʁətʁuvajə
e ʒə sε kə lə tɑ̃ səʁa lɔ̃ pɥiskə ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə si ʒənə…
mε ʒimaʒinə no kɔ̃vεʁsasjɔ̃, noz- etʁɛ̃təz- a nə plys finiʁ,
vo minə ʁəpozez- e ʁavi, vu mε ʃεʁz- εme,
paʁti tʁo to sɑ̃z- avwaʁ lə tɑ̃ də vu ʁətuʁne,

ʒə fε sə ʁεvə etʁɑ̃ʒə e fasinɑ̃,
səlɥi də puvwaʁ a nuvo vu seʁe, vuz- ɑ̃bʁase e vuz- εme ɑ̃kɔʁə…
il fodʁa dy tɑ̃ puʁ səla, ʒə lə sε, ʒə nə sɥi pa pʁese
e puʁtɑ̃ kɔmə il dwa εtʁə bɔ̃ lə tɑ̃ dε ʁətʁuvajə,
vu, ma famijə, twa ma mεʁə ki ma pɔʁte o kʁø də tεz- ɑ̃tʁajə,
twa, mɔ̃ pεʁə, ki ma fabʁike avεk amuʁ ty mə dizε,
twa, ma ɡʁɑ̃ mεʁə ki ma eleve, ki ma fε dəvəniʁ sεllə kə ʒə sɥi,
si fɔʁtə paʁfwa,
mε si fʁaʒilə a la fwa…

ʒə fε sə ʁεvə etʁɑ̃ʒə e fasinɑ̃,
səlɥi də tus vu ʁəvwaʁ mε ʃεʁz- εme,
vu, dɔ̃ ʒə fy εme e kɔ̃tʁaʁje
puʁtɑ̃ ʒə fε sə ʁεvə etʁɑ̃ʒə e fasinɑ̃
də puvwaʁ syʁ voz- epolə pləʁe…

mε laʁməz- apʁε tutə sεz- ane də deʁutə e də pεnə
səʁɔ̃ sεllə də la libeʁasjɔ̃,
də lamuʁ, lə vʁε, lə ɡʁɑ̃, limɔʁtεl tεl səʁa sɔ̃ nɔ̃…

nu səʁɔ̃ bjɛ̃
nu noʁɔ̃ bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃
sələ no mɛ̃ seʁe syfiʁɔ̃, sεllə də ta mɛ̃, aɲε, sεllə də ta mɛ̃ miʃεl,
nu nu ʁəɡaʁdəʁɔ̃ sɑ̃ mo diʁə
e dɑ̃ sεtə vεʁtə pʁεʁi leɡe ʁjɛ̃ kə puʁ nu,
nu nu ʁətʁuvəʁɔ̃z- ɑ̃fɛ̃,
e twa, mɔ̃ pεʁə, ɑ̃fɛ̃, ty tə səʁa poze, ɑ̃fɛ̃ ɑ̃fɛ̃ ɑ̃fɛ̃ səʁɛ̃.

ʒə sε kə ty sufʁə- mɔ̃ pεʁə,
kə ty a lamə ɑ̃ fɥitə e ɑ̃ pεnə
e ʒə tə kɔ̃pʁɑ̃…
mε ʒə vεz- ale mjø, papa, kaʁ avɑ̃ la vεʁtə pʁεʁi u nu tus puʁʁɔ̃ suʁiʁə ɑ̃fɛ̃…

il i a mɔ̃ dεstɛ̃,
il i a ma vi a fεʁə isi…

ʒə fε sə ʁεvə etʁɑ̃ʒə e fasinɑ̃,
səlɥi də tus vu ʁəvwaʁ mε ʃεʁz- εme,
vu, dɔ̃ ʒə fy εme e kɔ̃tʁaʁje
puʁtɑ̃ ʒə fε sə ʁεvə etʁɑ̃ʒə e fasinɑ̃
də puvwaʁ vuz- ɑ̃lase puʁ nə plys ʒamε sə kite…