Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Poeme : Petite Fille

Poème Sentiment
Publié le 07/05/2011 13:48

L'écrit contient 326 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Violine

Petite Fille

Petite fille

Petite fille, par moment, je redeviens un instant,
Régression normale soi-disant mais sentiment néanmoins très violent,
Il suffirait d’un rien pour que je resuçe mon pouce lentement,
Il suffirait d’un rien pour que je me berçe tout doucement.

Et pourtant, je suis une femme,
Mais peut être définitivement, serais je une femme-enfant ?

Petite fille, par moment, je redeviens un instant,
Une image, un souvenir, une musique,
Et je dodeline comme avant,
Comme quand j’étais dans mon petit lit à barreaux
Et qu’elle venait me réveiller par ses baisers si chauds.

Petite fille, je me levais, le pas hésitant,
Sa main dans la sienne,
Et dans une confiance s’installant,
Nous prenions le goûter en riant.

Et pourtant, je suis une femme,
Mais peut être définitivement, serais je une femme-enfant ?

Petite fille, par moment, je redeviens un instant,
Le soir, pour rechercher cette tendresse, alors que je pourrais l’avoir ailleurs,
Je me couche en position foetale
Tel un petit animal.

Petite fille, je redeviens et dieu que parfois cela peut faire du bien
Mais parfois un mal si inextricable à la fois
Cela ne s’explique pas…
Recherche en continu de tendresse
Pour une femme en détresse…

Et pourtant, je suis une femme,
Mais peut être définitivement, serais je une femme-enfant ?

Et pourtant, je suis une femme tout en dedans,
Aurais je le syndrome de Peter Pan ?
J’ai déjà ma fée clochette qui se reconnaitra
Cela serait un comble ma foi…

Petite fille, il m’arrive de penser que je serais et resterai toujours comme cela…
La faute à plusieurs personnes il en va de soi,
Même si rancune, je ne veux cultiver en moi…

Mais ces dans ces jours comme cela, que j’ai du mal à pardonner à ceux qui m’ont laissé ainsi…
En léthargie,
Dans cet état là…
Le temps cicatrisera les blessures…
Mais les racines resteront toujours enfouies en moi
 • Pieds Hyphénique: Petite Fille

  pe=ti=te=fi=lle 5

  pe=ti=te=fille=par=mo=ment=je=re=de=viens=un=ins=tant 14
  régres=sion=nor=ma=le=soi=di=sant=mais=sen=ti=ment=né=an=moins=très=violent 17
  il=suf=fi=rait=dun=rien=pour=que=je=re=suçe=mon=pou=ce=len=te=ment 17
  il=suf=fi=rait=dun=rien=pour=que=je=me=berçe=tout=dou=ce=ment 15

  et=pour=tant=je=suis=u=ne=fem=me 9
  mais=peut=être=dé=fi=ni=ti=ve=ment=se=rais=jeu=ne=fem=me=en=fant 17

  pe=ti=te=fille=par=mo=ment=je=re=de=viens=un=ins=tant 14
  u=ne=i=ma=ge=un=sou=ve=nir=u=ne=mu=si=que 14
  et=je=do=de=li=ne=com=me=a=vant 10
  com=me=quand=jé=tais=dans=mon=pe=tit=lit=à=bar=reaux 13
  et=quel=le=ve=nait=me=ré=vei=ller=par=ses=bai=sers=si=chauds 15

  pe=ti=te=fi=lle=je=me=le=vais=le=pas=hé=si=tant 14
  sa=main=dans=la=sien=ne 6
  et=dans=u=ne=con=fi=an=ce=sins=tal=lant 11
  nous=pre=ni=ons=le=goû=ter=en=ri=ant 10

  et=pour=tant=je=suis=u=ne=fem=me 9
  mais=peut=être=dé=fi=ni=ti=ve=ment=se=rais=jeu=ne=fem=me=en=fant 17

  pe=ti=te=fille=par=mo=ment=je=re=de=viens=un=ins=tant 14
  le=soir=pour=re=cher=cher=cette=ten=dres=se=a=lors=que=je=pour=rais=la=voir=ailleurs 19
  je=me=cou=che=en=po=si=ti=on=foe=ta=le 12
  tel=un=pe=tit=a=ni=mal 7

  pe=tite=fille=je=re=de=viens=et=dieu=que=par=fois=ce=la=peut=fai=re=du=bien 19
  mais=par=fois=un=mal=si=i=nex=tri=ca=ble=à=la=fois 14
  ce=la=ne=sex=pli=que=pas 7
  re=cher=che=en=con=ti=nu=de=ten=dresse 10
  pour=u=ne=fem=me=en=dé=tres=se 9

  et=pour=tant=je=suis=u=ne=fem=me 9
  mais=peut=être=dé=fi=ni=ti=ve=ment=se=rais=jeu=ne=fem=me=en=fant 17

  et=pour=tant=je=suis=u=ne=fem=me=tout=en=de=dans 13
  au=rais=je=le=syn=dro=me=de=pe=ter=pan 11
  jai=dé=jà=ma=fée=clo=chet=te=qui=se=re=con=nai=tra 14
  ce=la=se=rait=un=com=ble=ma=foi 9

  pe=tite=fille=il=mar=ri=ve=de=pen=ser=que=je=se=rais=et=res=te=rai=tou=jours=com=me=ce=la 24
  la=fau=te=à=plu=sieurs=per=son=nes=il=en=va=de=soi 14
  mê=me=si=ran=cu=ne=je=ne=veux=cul=ti=ver=en=moi 14

  mais=ces=dans=ces=jours=comme=ce=la=que=jai=du=mal=à=par=don=ner=à=ceux=qui=mont=lais=sé=ain=si 24
  en=lé=thar=gie 4
  dans=cet=é=tat=là 5
  le=temps=ci=ca=tri=se=ra=les=bles=su=res 11
  mais=les=ra=ci=nes=res=te=ront=tou=jours=en=fouies=en=moi 14
 • Phonétique : Petite Fille

  pətitə fijə

  pətitə fijə, paʁ mɔmɑ̃, ʒə ʁədəvjɛ̃z- œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
  ʁeɡʁesjɔ̃ nɔʁmalə swa dizɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ neɑ̃mwɛ̃ tʁε vjɔle,
  il syfiʁε dœ̃ ʁjɛ̃ puʁ kə ʒə ʁəsysə mɔ̃ pusə lɑ̃təmɑ̃,
  il syfiʁε dœ̃ ʁjɛ̃ puʁ kə ʒə mə bεʁsə tu dusəmɑ̃.

  e puʁtɑ̃, ʒə sɥiz- ynə famə,
  mε pø εtʁə definitivəmɑ̃, səʁε ʒə ynə famə ɑ̃fɑ̃ ?

  pətitə fijə, paʁ mɔmɑ̃, ʒə ʁədəvjɛ̃z- œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
  ynə imaʒə, œ̃ suvəniʁ, ynə myzikə,
  e ʒə dɔdəlinə kɔmə avɑ̃,
  kɔmə kɑ̃ ʒetε dɑ̃ mɔ̃ pəti li a baʁo
  e kεllə vənε mə ʁevεje paʁ sε bεze si ʃo.

  pətitə fijə, ʒə mə ləvε, lə pa ezitɑ̃,
  sa mɛ̃ dɑ̃ la sjεnə,
  e dɑ̃z- ynə kɔ̃fjɑ̃sə sɛ̃stalɑ̃,
  nu pʁənjɔ̃ lə ɡute ɑ̃ ʁjɑ̃.

  e puʁtɑ̃, ʒə sɥiz- ynə famə,
  mε pø εtʁə definitivəmɑ̃, səʁε ʒə ynə famə ɑ̃fɑ̃ ?

  pətitə fijə, paʁ mɔmɑ̃, ʒə ʁədəvjɛ̃z- œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
  lə swaʁ, puʁ ʁəʃεʁʃe sεtə tɑ̃dʁεsə, alɔʁ kə ʒə puʁʁε lavwaʁ ajœʁ,
  ʒə mə kuʃə ɑ̃ pozisjɔ̃ foətalə
  tεl œ̃ pəti animal.

  pətitə fijə, ʒə ʁədəvjɛ̃z- e djø kə paʁfwa səla pø fεʁə dy bjɛ̃
  mε paʁfwaz- œ̃ mal si inεkstʁikablə a la fwa
  səla nə sεksplikə pa…
  ʁəʃεʁʃə ɑ̃ kɔ̃tiny də tɑ̃dʁεsə
  puʁ ynə famə ɑ̃ detʁεsə…

  e puʁtɑ̃, ʒə sɥiz- ynə famə,
  mε pø εtʁə definitivəmɑ̃, səʁε ʒə ynə famə ɑ̃fɑ̃ ?

  e puʁtɑ̃, ʒə sɥiz- ynə famə tut- ɑ̃ dədɑ̃,
  oʁε ʒə lə sɛ̃dʁomə də pəte pɑ̃ ?
  ʒε deʒa ma fe kloʃεtə ki sə ʁəkɔnεtʁa
  səla səʁε œ̃ kɔ̃blə ma fwa…

  pətitə fijə, il maʁivə də pɑ̃se kə ʒə səʁεz- e ʁεstəʁε tuʒuʁ kɔmə səla…
  la fotə a plyzjœʁ pεʁsɔnəz- il ɑ̃ va də swa,
  mεmə si ʁɑ̃kynə, ʒə nə vø kyltive ɑ̃ mwa…

  mε sε dɑ̃ sε ʒuʁ kɔmə səla, kə ʒε dy mal a paʁdɔne a sø ki mɔ̃ lεse ɛ̃si…
  ɑ̃ letaʁʒi,
  dɑ̃ sεt eta la…
  lə tɑ̃ sikatʁizəʁa lε blesyʁə…
  mε lε ʁasinə ʁεstəʁɔ̃ tuʒuʁz- ɑ̃fuiz- ɑ̃ mwa
 • Pieds Phonétique : Petite Fille

  pə=ti=tə=fi=jə 5

  pə=titə=fi=jə=paʁ=mɔ=mɑ̃=ʒə=ʁə=də=vjɛ̃=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 14
  ʁe=ɡʁe=sjɔ̃=nɔʁ=malə=swa=di=zɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ne=ɑ̃=mwɛ̃=tʁε=vjɔ=le 18
  il=sy=fi=ʁε=dœ̃=ʁjɛ̃=puʁkə=ʒə=ʁə=sy=sə=mɔ̃=pu=sə=lɑ̃=tə=mɑ̃ 17
  il=sy=fi=ʁε=dœ̃=ʁjɛ̃=puʁkə=ʒə=mə=bεʁ=sə=tu=du=sə=mɑ̃ 15

  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=zy=nə=fa=mə 9
  mε=pø=εtʁə=de=fi=ni=ti=və=mɑ̃=sə=ʁε=ʒəy=nə=fa=mə=ɑ̃=fɑ̃ 17

  pə=titə=fi=jə=paʁ=mɔ=mɑ̃=ʒə=ʁə=də=vjɛ̃=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 14
  y=nə=i=ma=ʒə=œ̃=su=və=niʁ=y=nə=my=zi=kə 14
  e=ʒə=dɔ=də=li=nə=kɔ=mə=a=vɑ̃ 10
  kɔ=mə=kɑ̃=ʒe=tε=dɑ̃=mɔ̃=pə=ti=li=a=ba=ʁo 13
  e=kεl=lə=və=nεmə=ʁe=vε=je=paʁ=sε=bε=ze=si=ʃo 14

  pə=ti=tə=fi=jə=ʒə=mə=lə=vε=lə=pa=e=zi=tɑ̃ 14
  sa=mɛ̃=dɑ̃=la=sj=ε=nə 7
  e=dɑ̃=zy=nə=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə=sɛ̃s=ta=lɑ̃ 11
  nu=pʁə=nj=ɔ̃=lə=ɡu=te=ɑ̃=ʁj=ɑ̃ 10

  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=zy=nə=fa=mə 9
  mε=pø=εtʁə=de=fi=ni=ti=və=mɑ̃=sə=ʁε=ʒəy=nə=fa=mə=ɑ̃=fɑ̃ 17

  pə=titə=fi=jə=paʁ=mɔ=mɑ̃=ʒə=ʁə=də=vjɛ̃=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 14
  lə=swaʁ=puʁʁə=ʃεʁ=ʃe=sε=tə=tɑ̃=dʁε=sə=a=lɔʁ=kə=ʒə=puʁ=ʁε=la=vwaʁ=a=jœʁ 20
  ʒə=mə=ku=ʃə=ɑ̃=po=zi=sj=ɔ̃=fo=ə=ta=lə 13
  tεl=œ̃=pə=ti=a=ni=mal 7

  pə=titə=fi=jə=ʒə=ʁə=də=vjɛ̃=ze=djø=kə=paʁ=fwa=sə=la=pø=fε=ʁə=dy=bjɛ̃ 20
  mε=paʁ=fwa=zœ̃=mal=si=i=nεk=stʁi=ka=blə=a=la=fwa 14
  sə=la=nə=sεk=spli=kə=pa 7
  ʁə=ʃεʁ=ʃə=ɑ̃=kɔ̃=ti=ny=də=tɑ̃=dʁεs=ə 11
  puʁ=y=nə=fa=mə=ɑ̃=de=tʁεs=ə 9

  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=zy=nə=fa=mə 9
  mε=pø=εtʁə=de=fi=ni=ti=və=mɑ̃=sə=ʁε=ʒəy=nə=fa=mə=ɑ̃=fɑ̃ 17

  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=zy=nə=fa=mə=tu=tɑ̃=də=dɑ̃ 13
  o=ʁε=ʒə=lə=sɛ̃=dʁo=mə=də=pə=te=pɑ̃ 11
  ʒε=de=ʒa=ma=fe=klo=ʃε=tə=ki=sə=ʁə=kɔ=nε=tʁa 14
  sə=la=sə=ʁε=œ̃=kɔ̃=blə=ma=fwa 9

  pə=titə=fi=jə=il=ma=ʁi=və=də=pɑ̃=se=kə=ʒə=sə=ʁε=ze=ʁεs=tə=ʁε=tu=ʒuʁ=kɔ=mə=sə=la 25
  la=fo=tə=a=ply=zjœʁ=pεʁ=sɔ=nə=zil=ɑ̃=va=də=swa 14
  mε=mə=si=ʁɑ̃=ky=nə=ʒə=nə=vø=kyl=ti=ve=ɑ̃=mwa 14

  mε=sε=dɑ̃=sε=ʒuʁ=kɔmə=sə=la=kə=ʒε=dy=mal=a=paʁ=dɔ=ne=a=sø=ki=mɔ̃=lε=se=ɛ̃=si 24
  ɑ̃=le=taʁ=ʒi 4
  dɑ̃=sεt=e=ta=la 5
  lə=tɑ̃=si=ka=tʁi=zə=ʁa=lε=ble=sy=ʁə 11
  mε=lε=ʁa=sinə=ʁεs=tə=ʁɔ̃=tu=ʒuʁ=zɑ̃=fu=i=zɑ̃=mwa 14

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/05/2011 08:55Violine

merci à vous, du reste vous m’avez beaucoup émue surlee texte anaphore sur la fibro moi même en étant atteinte je vous retourne donc le compliment par la belle plume que vous avez
violine 🙂