Poeme-France : Lecture Écrit Séparation

Poeme : Ma Mere

Poème Séparation
Publié le 08/05/2011 09:05

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Violine

Ma Mere

Ma mère, j’aimerai qu’elle soit douce comme le miel que l’on tartine fougueusement sur du pain grillé qu’elle vous aurait acheté au boulanger du quartier,
Le quartier où vous auriez passé votre enfance, main toujours dans la sienne à la sortie de l’école, toujours fière d’avoir cette femme comme mère

Ma mère, j’aimerai qu’elle maquille ses longs cils de ce noir ricil, qu’elle se peigne la bouche en rose bonbon comme les glaces acidulées qu’on ne cesse pas de se régaler les chaudes journées d’été, main toujours dans la sienne à la sortie du parc, les genoux écorchés qu’elle s’évertue à soigner, un coup de rouge et un doux baiser posé pour que la douleur soit apaisée.

Ma mère, j’aimerai qu’elle soit la plus forte, qu’elle me console le soir de mes touts petits déboires d’enfant et de mes tracas d’adolescente, que l’on parle chiffon, décoration de la maison, qu’on rigole de notre chien à laver, filant entre nos guiboles, main toujours dans la sienne à la sortie de notre maison, toujours dans la voiture ses musiques préférées volume à fond.

Ma mère, j’aimerai qu’elle m’aime pour toujours, que ce soit fusionnel d’amour, qu’elle me soit complice, presque ma jumelle car je l’aime et qu’elle est si belle, main toujours dans la sienne pour lui dire combien je l’aime…

Ma mère, je l’a voudrais vivante, bien portante, près de sa fille ne vivant que pour moi, qu’elle ignore enfin simplement les jugements des autres qui l’ont fait partir doucement,
Maman je t’ai aimé enfant, adolescente, femme maintenant…

Maman tu me manques tout simplement…
 • Pieds Hyphénique: Ma Mere

  ma=mère=jai=me=rai=quel=le=soit=dou=ce=com=me=le=miel=que=lon=tar=ti=ne=fou=gueu=se=ment=sur=du=pain=grillé=quel=le=vous=au=rait=a=che=té=au=bou=lan=ger=du=quar=tier 42
  le=quar=tier=où=vous=au=riez=pas=sé=vo=tre=en=fan=ce=main=tou=jours=dans=la=sien=ne=à=la=sor=tie=de=lé=co=le=tou=jours=fiè=re=da=voir=cet=te=fem=me=com=me=mère 42

  ma=mère=jai=me=rai=quel=le=ma=quille=ses=longs=cils=de=ce=noir=ri=cil=quel=le=se=pei=gne=la=bou=cheen=ro=se=bon=bon=com=me=les=gla=ces=a=ci=du=lées=quon=ne=ces=se=pas=de=se=ré=ga=ler=les=chau=des=jour=nées=dé=té=main=tou=jours=dans=la=sien=ne=à=la=sor=tie=du=parc=les=ge=noux=é=cor=chés=quel=le=sé=ver=tue=à=soi=gner=un=coup=de=rou=ge=et=un=doux=bai=ser=po=sé=pour=que=la=dou=leur=soit=a=pai=sée 103

  ma=mère=jai=me=rai=quel=le=soit=la=plus=for=te=quel=le=me=con=so=le=le=soir=de=mes=touts=pe=tits=dé=boi=res=den=fant=et=de=mes=tra=cas=da=do=les=cen=te=que=lon=par=le=chif=fon=dé=co=ra=tion=de=la=mai=son=quon=ri=go=le=de=no=tre=chien=à=la=ver=fi=lant=en=tre=nos=gui=bo=les=main=tou=jours=dans=la=sien=neà=la=sor=tie=de=no=tre=mai=son=tou=jours=dans=la=voi=tu=re=ses=mu=si=ques=pré=fé=rées=vo=lu=me=à=fond 107

  ma=mère=jai=me=rai=quel=le=mai=me=pour=tou=jours=que=ce=soit=fu=sion=nel=da=mour=quel=le=me=soit=com=pli=ce=pres=que=ma=ju=mel=le=car=je=lai=meet=quel=le=est=si=bel=le=main=tou=jours=dans=la=sien=ne=pour=lui=di=re=com=bien=je=laime 58

  ma=mère=je=la=vou=drais=vi=van=te=bien=por=tan=te=près=de=sa=fille=ne=vi=vant=que=pour=moi=quel=le=i=gno=reen=fin=sim=ple=ment=les=ju=ge=ments=des=au=tres=qui=lont=fait=par=tir=dou=ce=ment 47
  ma=man=je=tai=ai=mé=en=fant=a=do=les=cen=te=fem=me=main=te=nant 18

  ma=man=tu=me=man=ques=tout=sim=ple=ment 10
 • Phonétique : Ma Mere

  ma mεʁə, ʒεməʁε kεllə swa dusə kɔmə lə mjεl kə lɔ̃ taʁtinə fuɡøzəmɑ̃ syʁ dy pɛ̃ ɡʁije kεllə vuz- oʁε aʃəte o bulɑ̃ʒe dy kaʁtje,
  lə kaʁtje u vuz- oʁje pase vɔtʁə ɑ̃fɑ̃sə, mɛ̃ tuʒuʁ dɑ̃ la sjεnə a la sɔʁti də lekɔlə, tuʒuʁ fjεʁə davwaʁ sεtə famə kɔmə mεʁə

  ma mεʁə, ʒεməʁε kεllə makjə sε lɔ̃ɡ sil də sə nwaʁ ʁisil, kεllə sə pεɲə la buʃə ɑ̃ ʁozə bɔ̃bɔ̃ kɔmə lε ɡlasəz- asidyle kɔ̃ nə sεsə pa də sə ʁeɡale lε ʃodə ʒuʁne dete, mɛ̃ tuʒuʁ dɑ̃ la sjεnə a la sɔʁti dy paʁk, lε ʒənuz- ekɔʁʃe kεllə sevεʁtɥ a swaɲe, œ̃ ku də ʁuʒə e œ̃ du bεze poze puʁ kə la dulœʁ swa apεze.

  ma mεʁə, ʒεməʁε kεllə swa la plys fɔʁtə, kεllə mə kɔ̃sɔlə lə swaʁ də mε tu pəti debwaʁə dɑ̃fɑ̃ e də mε tʁaka dadɔlesɑ̃tə, kə lɔ̃ paʁlə ʃifɔ̃, dekɔʁasjɔ̃ də la mεzɔ̃, kɔ̃ ʁiɡɔlə də nɔtʁə ʃjɛ̃ a lave, filɑ̃ ɑ̃tʁə no ɡibɔlə, mɛ̃ tuʒuʁ dɑ̃ la sjεnə a la sɔʁti də nɔtʁə mεzɔ̃, tuʒuʁ dɑ̃ la vwatyʁə sε myzik pʁefeʁe vɔlymə a fɔ̃.

  ma mεʁə, ʒεməʁε kεllə mεmə puʁ tuʒuʁ, kə sə swa fyzjɔnεl damuʁ, kεllə mə swa kɔ̃plisə, pʁεskə ma ʒymεllə kaʁ ʒə lεmə e kεllə ε si bεllə, mɛ̃ tuʒuʁ dɑ̃ la sjεnə puʁ lɥi diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə lεmə…

  ma mεʁə, ʒə la vudʁε vivɑ̃tə, bjɛ̃ pɔʁtɑ̃tə, pʁε də sa fijə nə vivɑ̃ kə puʁ mwa, kεllə iɲɔʁə ɑ̃fɛ̃ sɛ̃pləmɑ̃ lε ʒyʒəmɑ̃ dεz- otʁə- ki lɔ̃ fε paʁtiʁ dusəmɑ̃,
  mamɑ̃ ʒə tε εme ɑ̃fɑ̃, adɔlesɑ̃tə, famə mɛ̃tənɑ̃…

  mamɑ̃ ty mə mɑ̃k tu sɛ̃pləmɑ̃…
 • Pieds Phonétique : Ma Mere

  ma=mε=ʁə=ʒε=mə=ʁε=kεl=lə=swa=du=sə=kɔ=mə=lə=mjεl=kə=lɔ̃=taʁ=ti=nə=fu=ɡø=zə=mɑ̃=syʁ=dy=pɛ̃=ɡʁi=je=kεl=lə=vu=zo=ʁε=a=ʃə=te=o=bu=lɑ̃=ʒe=dy=kaʁ=tje 44
  lə=kaʁ=tj=e=u=vu=zo=ʁje=pa=se=vɔ=tʁə=ɑ̃=fɑ̃=sə=mɛ̃=tu=ʒuʁ=dɑ̃=la=sjε=nə=a=la=sɔʁ=ti=də=le=kɔ=lə=tu=ʒuʁ=fjε=ʁə=da=vwaʁ=sε=tə=fa=mə=kɔ=mə=mε=ʁə 44

  ma=mεʁə=ʒε=mə=ʁε=kεllə=ma=kjə=sε=lɔ̃ɡ=sil=də=sə=nwaʁ=ʁi=sil=kεl=lə=sə=pε=ɲə=la=bu=ʃəɑ̃=ʁo=zə=bɔ̃=bɔ̃=kɔ=mə=lε=ɡla=sə=za=si=dy=le=kɔ̃=nə=sε=sə=pa=də=sə=ʁe=ɡa=le=lε=ʃo=də=ʒuʁ=ne=de=te=mɛ̃=tu=ʒuʁ=dɑ̃=la=sjε=nə=a=la=sɔʁ=ti=dy=paʁk=lε=ʒə=nu=ze=kɔʁ=ʃe=kεl=lə=se=vεʁtɥ=a=swa=ɲe=œ̃=ku=də=ʁu=ʒə=e=œ̃=du=bε=ze=po=ze=puʁ=kə=la=du=lœʁ=swa=a=pε=ze 101

  ma=mεʁə=ʒε=mə=ʁε=kεllə=swa=la=plys=fɔʁ=tə=kεl=lə=mə=kɔ̃=sɔ=lə=lə=swaʁ=də=mε=tu=pə=ti=de=bwa=ʁə=dɑ̃=fɑ̃=e=də=mε=tʁa=ka=da=dɔ=le=sɑ̃=tə=kə=lɔ̃=paʁ=lə=ʃi=fɔ̃=de=kɔ=ʁa=sjɔ̃=də=la=mε=zɔ̃=kɔ̃=ʁi=ɡɔ=lə=də=nɔ=tʁə=ʃjɛ̃=a=la=ve=fi=lɑ̃=ɑ̃=tʁə=no=ɡi=bɔ=lə=mɛ̃=tu=ʒuʁ=dɑ̃=la=sjε=nəa=la=sɔʁ=ti=də=nɔ=tʁə=mε=zɔ̃=tu=ʒuʁ=dɑ̃=la=vwa=ty=ʁə=sε=my=zik=pʁe=fe=ʁe=vɔ=ly=mə=a=fɔ̃ 105

  ma=mεʁə=ʒε=mə=ʁε=kεllə=mε=mə=puʁ=tu=ʒuʁ=kə=sə=swa=fy=zjɔ=nεl=da=muʁ=kεl=lə=mə=swa=kɔ̃=pli=sə=pʁεs=kə=ma=ʒy=mεl=lə=kaʁ=ʒə=lε=məe=kεl=lə=ε=si=bεl=lə=mɛ̃=tu=ʒuʁ=dɑ̃=la=sjε=nə=puʁ=lɥi=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=lεmə 57

  ma=mεʁə=ʒə=la=vu=dʁε=vi=vɑ̃=tə=bjɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=tə=pʁε=də=sa=fi=jə=nə=vi=vɑ̃=kə=puʁ=mwa=kεl=lə=i=ɲɔ=ʁəɑ̃=fɛ̃=sɛ̃=plə=mɑ̃=lε=ʒy=ʒə=mɑ̃=dε=zo=tʁə=ki=lɔ̃=fε=paʁ=tiʁ=du=sə=mɑ̃ 48
  ma=mɑ̃=ʒə=tε=ε=me=ɑ̃=fɑ̃=a=dɔ=le=sɑ̃=tə=fa=mə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 18

  ma=mɑ̃=ty=mə=mɑ̃k=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/05/2011 17:57Violine

cela a mis du temps avant le .... pardon et la résignation ... j’avais 12 ans quand elle décida de partir ...
merci de vos petits mots à vous deux , vio