Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Poeme : La Colere

Poème Sentiment
Publié le 10/05/2011 08:55

L'écrit contient 331 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Violine

La Colere

La colère,

On dis toujours que la colère peut être salvatrice
Hier soir, elle fut chez moi destructrice
Dédoublement de personnalité et me voici les poings serrés
Ressortant des vieux dossiers
Pour les faire culpabilser
A leur tour, envie de leur faire payer
Leurs propres erreurs du passé
Qu’ls viennent sans jugements distinctifs me reprocher
Alors après a la mélancolie,
Alors après la tristesse de la dernière semaine où je n’ai pu me concentrer,
J’ai gardé en moi la colère,
Le volcan a pris possession en moi en son cratère
Et lentement, insidieusement la lave est montée
Je regrette d’avoir eu à montrer ce trait de caractère
Car ils vont encore en rire par derrière
Je savais que cela allait arriver
Que les gens ma foi ne euvent changer
Mais encore une fois je me suis trompée
J’ai pardonné pour mieux redémarrer
Mais mes vieux flashs, mes démons, m’ont rattrapé
Et on fait de moi cet animal enragé, propulsé dans un échange de mots sans y penser,
J’ai été fort, je me suis faite violence et ce jour je le payes encore…
Mon corps est de nouveau mort…
Et à chaque fois c’est moi qui payes l’addition
Somnifères et addiction…
Je souhaite le calme depuis des semaines voir des mois et années
Mais de cette famille j’ai hélas hérité du sang chaud non calculé
Envie hier soir de taper,
Je ne me suis pas encore ce soir là reconnue
Une sylvia perdue, propulsée il y a quelques années
Où je voyais une certaine personne cogné une personne que j’aimai
Et j’ai eu cette image en tête…

Et la violence est montée
Impossible de me controler
Quand je suis comme ça je me fais peur
Car je suis à deux doigts d’une presque folie

Pas la douce qui apaise
Mais les perfs qui vous crèvent…

Voilà ce qui m’attends si je ne sais plus IGNORER, CANALISER mes sentiments…
 • Pieds Hyphénique: La Colere

  la=co=lè=re 4

  on=dis=tou=jours=que=la=co=lère=peut=ê=tre=sal=va=trice 14
  hier=soir=el=le=fut=chez=moi=des=truc=trice 10
  dé=double=ment=de=per=son=na=li=té=et=me=voi=ci=les=poings=ser=rés 17
  res=sor=tant=des=vieux=dos=si=ers 8
  pour=les=fai=re=cul=pa=bil=ser 8
  a=leur=tour=en=vie=de=leur=fai=re=payer 10
  leurs=pro=pres=er=reurs=du=pas=sé 8
  qul=s=viennent=sans=ju=ge=ments=dis=tinc=tifs=me=re=pro=cher 14
  a=lors=a=près=a=la=mé=lan=co=lie 10
  a=lors=a=près=la=tristes=se=de=la=der=niè=re=se=mai=neoù=je=nai=pu=me=con=cen=trer 22
  jai=gar=dé=en=moi=la=co=lère 8
  le=vol=can=a=pris=pos=ses=sion=en=moi=en=son=cra=tère 14
  et=lente=ment=in=si=dieu=se=ment=la=la=veest=mon=tée 13
  je=re=grette=da=voir=eu=à=mon=trer=ce=trait=de=ca=rac=tère 15
  car=ils=vont=en=coreen=ri=re=par=der=rière 10
  je=sa=vais=que=ce=la=al=lait=ar=ri=ver 11
  que=les=gens=ma=foi=ne=eu=vent=chan=ger 10
  mais=en=coreu=ne=fois=je=me=suis=trom=pée 10
  jai=par=don=né=pour=mieux=re=dé=mar=rer 10
  mais=mes=vieux=flashs=mes=dé=mons=mont=rat=tra=pé 11
  et=on=fait=de=moi=cet=a=ni=mal=en=ra=gé=pro=pul=sé=dans=un=é=change=de=mots=sans=y=pen=ser 25
  jai=é=té=fort=je=me=suis=faite=vio=len=ceet=ce=jour=je=le=payes=en=core 18
  mon=corps=est=de=nou=veau=mort 7
  et=à=cha=que=fois=cest=moi=qui=payes=lad=di=tion 12
  som=ni=fè=res=et=ad=dic=ti=on 9
  je=sou=haite=le=cal=me=de=puis=des=se=mai=nes=voir=des=mois=et=an=nées 18
  mais=de=cette=fa=mille=jai=hé=las=hé=ri=té=du=sang=chaud=non=cal=cu=lé 18
  en=vie=hi=er=soir=de=ta=per 8
  je=ne=me=suis=pas=en=core=ce=soir=là=re=con=nue 13
  une=syl=via=per=due=pro=pul=sée=il=y=a=quel=ques=an=nées 15
  où=je=vo=yais=une=cer=tai=ne=per=son=ne=co=gné=u=ne=per=son=ne=que=jai=mai 21
  et=jai=eu=cet=te=i=ma=ge=en=tête 10

  et=la=vi=o=len=ce=est=mon=tée 9
  im=pos=si=ble=de=me=con=tro=ler 9
  quand=je=suis=com=me=ça=je=me=fais=peur 10
  car=je=suis=à=deux=doigts=dune=pres=que=fo=lie 11

  pas=la=dou=ce=qui=a=pai=se 8
  mais=les=perfs=qui=vous=crè=vent 7

  voi=là=ce=qui=mat=tends=si=je=ne=sais=plus=i=gno=rer=ca=na=li=ser=mes=sen=timents 21
 • Phonétique : La Colere

  la kɔlεʁə,

  ɔ̃ di tuʒuʁ kə la kɔlεʁə pø εtʁə salvatʁisə
  jεʁ swaʁ, εllə fy ʃe mwa dεstʁyktʁisə
  dedubləmɑ̃ də pεʁsɔnalite e mə vwasi lε puiŋ seʁe
  ʁəsɔʁtɑ̃ dε vjø dɔsje
  puʁ lε fεʁə kylpabilse
  a lœʁ tuʁ, ɑ̃vi də lœʁ fεʁə pεje
  lœʁ pʁɔpʁəz- eʁœʁ dy pase
  kεl εs vjεne sɑ̃ ʒyʒəmɑ̃ distɛ̃ktif mə ʁəpʁoʃe
  alɔʁz- apʁεz- a la melɑ̃kɔli,
  alɔʁz- apʁε la tʁistεsə də la dεʁnjεʁə səmεnə u ʒə nε py mə kɔ̃sɑ̃tʁe,
  ʒε ɡaʁde ɑ̃ mwa la kɔlεʁə,
  lə vɔlkɑ̃ a pʁi pɔsesjɔ̃ ɑ̃ mwa ɑ̃ sɔ̃ kʁatεʁə
  e lɑ̃təmɑ̃, ɛ̃sidjøzəmɑ̃ la lavə ε mɔ̃te
  ʒə ʁəɡʁεtə davwaʁ y a mɔ̃tʁe sə tʁε də kaʁaktεʁə
  kaʁ il vɔ̃ ɑ̃kɔʁə ɑ̃ ʁiʁə paʁ dəʁjεʁə
  ʒə savε kə səla alε aʁive
  kə lε ʒɑ̃ ma fwa nə əve ʃɑ̃ʒe
  mεz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
  ʒε paʁdɔne puʁ mjø ʁədemaʁe
  mε mε vjø flaʃ, mε demɔ̃, mɔ̃ ʁatʁape
  e ɔ̃ fε də mwa sεt animal ɑ̃ʁaʒe, pʁɔpylse dɑ̃z- œ̃n- eʃɑ̃ʒə də mo sɑ̃z- i pɑ̃se,
  ʒε ete fɔʁ, ʒə mə sɥi fεtə vjɔlɑ̃sə e sə ʒuʁ ʒə lə pεjz- ɑ̃kɔʁə…
  mɔ̃ kɔʁz- ε də nuvo mɔʁ…
  e a ʃakə fwa sε mwa ki pεj ladisjɔ̃
  sɔmnifεʁəz- e adiksjɔ̃…
  ʒə suεtə lə kalmə dəpɥi dε səmεnə vwaʁ dε mwaz- e ane
  mε də sεtə famijə ʒε elaz- eʁite dy sɑ̃ ʃo nɔ̃ kalkyle
  ɑ̃vi jεʁ swaʁ də tape,
  ʒə nə mə sɥi pa ɑ̃kɔʁə sə swaʁ la ʁəkɔnɥ
  ynə silvja pεʁdɥ, pʁɔpylse il i a kεlkz- ane
  u ʒə vwajεz- ynə sεʁtεnə pεʁsɔnə kɔɲe ynə pεʁsɔnə kə ʒεmε
  e ʒε y sεtə imaʒə ɑ̃ tεtə…

  e la vjɔlɑ̃sə ε mɔ̃te
  ɛ̃pɔsiblə də mə kɔ̃tʁɔle
  kɑ̃ ʒə sɥi kɔmə sa ʒə mə fε pœʁ
  kaʁ ʒə sɥiz- a dø dwa dynə pʁεskə fɔli

  pa la dusə ki apεzə
  mε lε pεʁf ki vu kʁεve…

  vwala sə ki matɑ̃ si ʒə nə sε plysz- iɲɔʁe, kanalize mε sɑ̃timɑ̃…
 • Pieds Phonétique : La Colere

  la=kɔ=lε=ʁə 4

  ɔ̃=di=tu=ʒuʁkə=la=kɔ=lε=ʁə=pø=ε=tʁə=sal=va=tʁisə 14
  jεʁ=swaʁ=εl=lə=fy=ʃe=mwa=dεs=tʁyk=tʁisə 10
  de=dublə=mɑ̃=də=pεʁ=sɔ=na=li=te=e=mə=vwa=si=lε=pu=iŋ=se=ʁe 18
  ʁə=sɔʁ=tɑ̃=dε=vj=ø=dɔ=sj=e 9
  puʁ=lε=fε=ʁə=kyl=pa=bil=se 8
  a=lœʁ=tuʁ=ɑ̃=vidə=lœʁ=fε=ʁə=pε=je 10
  lœ=ʁə=pʁɔ=pʁə=ze=ʁœʁ=dy=pa=se 9
  kεl=εsə=vjε=ne=sɑ̃=ʒy=ʒə=mɑ̃=dis=tɛ̃k=tif=mə=ʁə=pʁo=ʃe 15
  a=lɔʁ=za=pʁε=za=la=me=lɑ̃=kɔ=li 10
  a=lɔʁ=za=pʁε=la=tʁis=tεsə=də=la=dεʁ=njε=ʁə=sə=mε=nəu=ʒə=nε=py=mə=kɔ̃=sɑ̃=tʁe 22
  ʒε=ɡaʁ=de=ɑ̃=mwa=la=kɔ=lεʁ=ə 9
  lə=vɔl=kɑ̃=a=pʁi=pɔse=sjɔ̃=ɑ̃=mwa=ɑ̃=sɔ̃=kʁatεʁə 12
  e=lɑ̃tə=mɑ̃=ɛ̃=si=djøzə=mɑ̃=la=la=vəε=mɔ̃=te 12
  ʒə=ʁə=ɡʁεtə=da=vwaʁ=y=a=mɔ̃=tʁe=sə=tʁε=də=ka=ʁak=tεʁə 15
  kaʁ=il=vɔ̃=ɑ̃=kɔʁəɑ̃=ʁi=ʁə=paʁ=də=ʁjεʁə 10
  ʒə=sa=vεkə=sə=la=a=lε=a=ʁi=ve 10
  kə=lε=ʒɑ̃=ma=fwa=nə=ə=ve=ʃɑ̃=ʒe 10
  mε=zɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 10
  ʒε=paʁ=dɔ=ne=puʁ=mjø=ʁə=de=ma=ʁe 10
  mε=mε=vjø=flaʃ=mε=de=mɔ̃=mɔ̃=ʁa=tʁa=pe 11
  e=ɔ̃=fεdə=mwa=sεt=a=ni=mal=ɑ̃=ʁa=ʒe=pʁɔ=pyl=se=dɑ̃=zœ̃=ne=ʃɑ̃=ʒə=də=mo=sɑ̃=zi=pɑ̃se 24
  ʒε=e=te=fɔʁ=ʒə=mə=sɥi=fεtə=vjɔ=lɑ̃=səe=sə=ʒuʁ=ʒə=lə=pεj=zɑ̃=kɔʁə 18
  mɔ̃=kɔʁ=zε=də=nu=vo=mɔʁ 7
  e=a=ʃakə=fwa=sε=mwa=ki=pεj=la=di=sjɔ̃ 11
  sɔm=ni=fε=ʁə=ze=a=dik=sj=ɔ̃ 9
  ʒə=su=εtə=lə=kal=mə=dəp=ɥi=dε=sə=mε=nə=vwaʁ=dε=mwa=ze=a=ne 18
  mεdə=sε=tə=fa=mi=jə=ʒε=e=la=ze=ʁi=te=dy=sɑ̃=ʃo=nɔ̃=kal=ky=le 19
  ɑ̃=vi=jεʁ=swaʁ=də=ta=pe 7
  ʒə=nə=mə=sɥi=pa=ɑ̃=kɔʁə=sə=swaʁ=la=ʁə=kɔ=nəɥ 13
  ynə=sil=vja=pεʁdɥ=pʁɔ=pyl=se=il=i=a=kεl=kza=ne 13
  uʒə=vwa=jε=zy=nə=sεʁ=tε=nə=pεʁ=sɔ=nə=kɔ=ɲe=y=nə=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒε=mε 21
  e=ʒε=y=sε=tə=i=ma=ʒə=ɑ̃=tεtə 10

  e=la=vj=ɔ=lɑ̃=sə=ε=mɔ̃=te 9
  ɛ̃=pɔ=si=blə=də=mə=kɔ̃=tʁɔ=le 9
  kɑ̃=ʒə=sɥi=kɔ=mə=sa=ʒə=mə=fε=pœʁ 10
  kaʁʒə=sɥi=za=dø=dwa=dy=nə=pʁεs=kə=fɔ=li 11

  pa=la=du=sə=ki=a=pε=zə 8
  mε=lε=pεʁf=ki=vu=kʁε=ve 7

  vwa=lasə=ki=ma=tɑ̃=si=ʒə=nə=sε=plys=zi=ɲɔ=ʁe=ka=na=li=ze=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 21

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.