Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Géant

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/01/2007 09:48

L'écrit contient 143 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Vivian

Géant

Géant, lêves toi et brises tes chaines
De notre destinée que ta force tienne les rênes ;
Que ton courage nous ouvre les portes d’une avenir nouvelle ;
Sois plus qu’un homme pour changer le cours de cette vie cruelle.

Géant, sûre de mon amour, réveilles toi enfin
A tes côtés, je serai ta femme ; prends ma main.
Laisse ma douceur completer ta force ;
Ma tendresse adoucir ta virilité féroce.
Prends ma fragilité sous ton armure
Et recois aussi mes charmes comme unique parure.
Voici, aussi mon corps pour notre éternel union
Que tes baisers brulants, me consume dans un violent tourbillon.

Géant, entends ma voix et sorts de ton néant,
A mes côtés, dresses toi comme un Dieu vaillant ;
Ouvres tes bras et fait disparaitre mes craintes, peurs et illusions ;
Sur ton cheval blancs, partons conquérir ces pays au dela des horizons.
 • Pieds Hyphénique: Géant

  gé=ant=lê=ves=toi=et=bri=ses=tes=chai=nes 11
  de=no=tre=des=ti=née=que=ta=for=ce=tien=ne=les=rênes 14
  que=ton=cou=rage=nous=ou=vre=les=por=tes=du=nea=ve=nir=nou=vel=le 17
  sois=plus=quun=homme=pour=chan=ger=le=cours=de=cet=te=vie=cruelle 14

  gé=ant=sû=re=de=mon=a=mour=ré=vei=lles=toi=en=fin 14
  a=tes=cô=tés=je=se=rai=ta=fem=me=prends=ma=main 13
  lais=se=ma=dou=ceur=com=ple=ter=ta=for=ce 11
  ma=ten=dres=se=a=dou=cir=ta=vi=ri=li=té=fé=roce 14
  prends=ma=fra=gi=li=té=sous=ton=ar=mu=re 11
  et=re=cois=aus=si=mes=char=mes=comme=u=ni=que=pa=rure 14
  voi=ci=aus=si=mon=corps=pour=no=tre=é=ter=nel=u=nion 14
  que=tes=bai=sers=bru=lants=me=con=sume=dans=un=vio=lent=tour=billon 15

  gé=ant=en=tends=ma=voix=et=sorts=de=ton=né=ant 12
  a=mes=cô=tés=dres=ses=toi=com=me=un=dieu=vaillant 12
  ouvres=tes=bras=et=fait=dis=pa=rai=tre=mes=crain=tes=peurs=et=illu=sions 16
  sur=ton=che=val=blancs=par=tons=con=qué=rir=ces=pa=ys=au=de=la=des=ho=ri=zons 20
 • Phonétique : Géant

  ʒeɑ̃, lεvə twa e bʁizə tε ʃεnə
  də nɔtʁə dεstine kə ta fɔʁsə tjεnə lε ʁεnə,
  kə tɔ̃ kuʁaʒə nuz- uvʁə lε pɔʁtə- dynə avəniʁ nuvεllə,
  swa plys kœ̃n- ɔmə puʁ ʃɑ̃ʒe lə kuʁ də sεtə vi kʁyεllə.

  ʒeɑ̃, syʁə də mɔ̃n- amuʁ, ʁevεjə twa ɑ̃fɛ̃
  a tε kote, ʒə səʁε ta famə, pʁɑ̃ ma mɛ̃.
  lεsə ma dusœʁ kɔ̃pləte ta fɔʁsə,
  ma tɑ̃dʁεsə adusiʁ ta viʁilite feʁɔsə.
  pʁɑ̃ ma fʁaʒilite su tɔ̃n- aʁmyʁə
  e ʁəkwaz- osi mε ʃaʁmə- kɔmə ynikə paʁyʁə.
  vwasi, osi mɔ̃ kɔʁ puʁ nɔtʁə etεʁnεl ynjɔ̃
  kə tε bεze bʁylɑ̃, mə kɔ̃symə dɑ̃z- œ̃ vjɔle tuʁbijɔ̃.

  ʒeɑ̃, ɑ̃tɑ̃ ma vwa e sɔʁ də tɔ̃ neɑ̃,
  a mε kote, dʁesə twa kɔmə œ̃ djø vajɑ̃,
  uvʁə- tε bʁaz- e fε dispaʁεtʁə mε kʁɛ̃tə, pœʁz- e ilyzjɔ̃,
  syʁ tɔ̃ ʃəval blɑ̃, paʁtɔ̃ kɔ̃keʁiʁ sε pεiz- o dəla dεz- ɔʁizɔ̃.
 • Pieds Phonétique : Géant

  ʒe=ɑ̃=lε=və=twa=e=bʁi=zə=tε=ʃεnə 10
  də=nɔ=tʁə=dεs=ti=ne=kə=ta=fɔʁ=sə=tjε=nə=lε=ʁεnə 14
  kə=tɔ̃=ku=ʁaʒə=nu=zu=vʁə=lε=pɔʁ=tə=dy=nəa=və=niʁ=nu=vεllə 16
  swa=plys=kœ̃=nɔmə=puʁ=ʃɑ̃=ʒe=lə=kuʁ=də=sε=tə=vi=kʁy=εllə 15

  ʒe=ɑ̃=sy=ʁə=də=mɔ̃=na=muʁ=ʁe=vε=jə=twa=ɑ̃=fɛ̃ 14
  a=tε=ko=te=ʒə=sə=ʁε=ta=fa=mə=pʁɑ̃=ma=mɛ̃ 13
  lε=sə=ma=du=sœʁ=kɔ̃=plə=te=ta=fɔʁsə 10
  ma=tɑ̃=dʁε=sə=a=du=siʁ=ta=vi=ʁi=li=te=fe=ʁɔsə 14
  pʁɑ̃=ma=fʁa=ʒi=li=te=su=tɔ̃=naʁ=myʁə 10
  e=ʁə=kwa=zo=si=mε=ʃaʁmə=kɔ=mə=y=ni=kə=pa=ʁyʁə 14
  vwa=si=o=si=mɔ̃=kɔʁ=puʁ=nɔ=tʁə=e=tεʁ=nεl=y=njɔ̃ 14
  kə=tε=bε=ze=bʁy=lɑ̃=mə=kɔ̃=symə=dɑ̃=zœ̃=vjɔ=le=tuʁ=bi=jɔ̃ 16

  ʒe=ɑ̃=ɑ̃=tɑ̃=ma=vwa=e=sɔʁ=də=tɔ̃=ne=ɑ̃ 12
  a=mε=ko=te=dʁe=sə=twa=kɔ=mə=œ̃=dj=ø=va=jɑ̃ 14
  uvʁə=tε=bʁa=ze=fε=dis=pa=ʁε=tʁə=mε=kʁɛ̃=tə=pœʁ=ze=i=ly=zjɔ̃ 17
  syʁ=tɔ̃ʃə=val=blɑ̃=paʁ=tɔ̃=kɔ̃=ke=ʁiʁ=sε=pε=i=zo=də=la=dε=zɔ=ʁi=zɔ̃ 19

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/01/2007 14:59Lesage211

Dommage que le sage ne soit pas un géant
Très beau , extra

Amitié, Lesage211
(A) (OUI)

Auteur de Poésie
12/01/2007 23:15Géraldine

joli écrit ^^
mes amitiés (F)(K)