Poeme : Papa…

Papa…

Aujourd’hui,
Et pour la vie
Tu es parti.
Mais à jamais et pour l’éternité,
Je t’aimerais.

Je sais que tu n’es pas très loins :
Juste de l’autre côté du chemin.
Mais ce chemin nous sépart tellement,
Que tu nous manque énormément.

Ce vide que tu as laisser,
Ne sera comblé qu’au jour où je te rejoindré.
Mais maintenant j’ai encore toute ma vie devant moi ;
Alors en attendant ce moment,
Je penserais tout les jours a toi,
Et t’aimerais jusqu’à la fin de mes jours,
Sans jamais t’oublier
Car tu étais un papa parfait.

A présent je t’envois mille Bisous,
Qui t’arriverons je l’espère sur le coin de ta joue,
Par ce vent si calme et si doux
Comme tu l’étais avec nous.
Papa Je t’aime très Fort,
Et cela jusqu’à ma mort.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Papa…

  au=jourd=hui 3
  et=pour=la=vie 4
  tu=es=par=ti 4
  mais=à=ja=mais=et=pour=lé=ter=ni=té 10
  je=tai=me=rais 4

  je=sais=que=tu=nes=pas=très=loins 8
  jus=te=de=lau=tre=cô=té=du=che=min 10
  mais=ce=che=min=nous=sé=part=tel=le=ment 10
  que=tu=nous=man=que=é=nor=mé=ment 9

  ce=vi=de=que=tu=as=lais=ser 8
  ne=se=ra=com=blé=quau=jour=où=je=te=re=join=dré 13
  mais=mainte=nant=jai=en=co=re=tou=te=ma=vie=de=vant=moi 14
  a=lors=en=at=ten=dant=ce=mo=ment 9
  je=pen=se=rais=tout=les=jours=a=toi 9
  et=taime=rais=jus=quà=la=fin=de=mes=jours 10
  sans=ja=mais=tou=bli=er 6
  car=tu=é=tais=un=pa=pa=par=fait 9

  a=pré=sent=je=ten=vois=mil=le=bi=sous 10
  qui=tar=rive=rons=je=les=père=sur=le=coin=de=ta=joue 13
  par=ce=vent=si=cal=me=et=si=doux 9
  com=me=tu=lé=tais=a=vec=nous 8
  pa=pa=je=tai=me=très=fort 7
  et=ce=la=jus=quà=ma=mort 7
 • Phonétique : Papa…

  oʒuʁdɥi,
  e puʁ la vi
  ty ε paʁti.
  mεz- a ʒamεz- e puʁ letεʁnite,
  ʒə tεməʁε.

  ʒə sε kə ty nε pa tʁε lwɛ̃ :
  ʒystə də lotʁə kote dy ʃəmɛ̃.
  mε sə ʃəmɛ̃ nu sepaʁ tεllmɑ̃,
  kə ty nu mɑ̃kə enɔʁmemɑ̃.

  sə vidə kə ty a lεse,
  nə səʁa kɔ̃ble ko ʒuʁ u ʒə tə ʁəʒwɛ̃dʁe.
  mε mɛ̃tənɑ̃ ʒε ɑ̃kɔʁə tutə ma vi dəvɑ̃ mwa,
  alɔʁz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ sə mɔmɑ̃,
  ʒə pɑ̃səʁε tu lε ʒuʁz- a twa,
  e tεməʁε ʒyska la fɛ̃ də mε ʒuʁ,
  sɑ̃ ʒamε tublje
  kaʁ ty etεz- œ̃ papa paʁfε.

  a pʁezɑ̃ ʒə tɑ̃vwa milə bizus,
  ki taʁivəʁɔ̃ ʒə lεspεʁə syʁ lə kwɛ̃ də ta ʒu,
  paʁ sə vɑ̃ si kalmə e si du
  kɔmə ty letεz- avεk nu.
  papa ʒə tεmə tʁε fɔʁ,
  e səla ʒyska ma mɔʁ.
 • Syllabes Phonétique : Papa…

  o=ʒuʁ=dɥi 3
  e=puʁ=la=vi 4
  ty=ε=paʁ=ti 4
  mε=za=ʒa=mε=ze=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10
  ʒə=tε=mə=ʁε 4

  ʒə=sεkə=ty=nε=pa=tʁε=lwɛ̃ 7
  ʒys=tə=də=lotʁə=ko=te=dy=ʃə=mɛ̃ 9
  mεsə=ʃə=mɛ̃=nu=se=paʁ=tεl=lmɑ̃ 8
  kə=ty=nu=mɑ̃kə=e=nɔʁ=me=mɑ̃ 8

  sə=vi=də=kə=ty=a=lε=se 8
  nə=sə=ʁa=kɔ̃=ble=ko=ʒuʁ=uʒə=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁe 12
  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒε=ɑ̃=kɔʁə=tu=tə=ma=vi=də=vɑ̃=mwa 13
  a=lɔʁ=zɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃sə=mɔ=mɑ̃ 8
  ʒə=pɑ̃sə=ʁε=tu=lε=ʒuʁ=za=twa 8
  e=tεmə=ʁε=ʒys=ka=la=fɛ̃=də=mε=ʒuʁ 10
  sɑ̃=ʒa=mε=tu=blj=e 6
  kaʁ=ty=e=tε=zœ̃=pa=pa=paʁ=fε 9

  a=pʁe=zɑ̃ʒə=tɑ̃=vwa=mi=lə=bi=zus 9
  ki=ta=ʁivə=ʁɔ̃=ʒə=lεs=pε=ʁə=syʁ=lə=kwɛ̃=də=ta=ʒu 14
  paʁsə=vɑ̃=si=kal=mə=e=si=du 8
  kɔ=mə=ty=le=tε=za=vεk=nu 8
  pa=pa=ʒə=tε=mə=tʁε=fɔʁ 7
  e=sə=la=ʒys=ka=ma=mɔʁ 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/09/2005 22:06Lilouteee

Trop touchant!
bravo pr ton poeme!
ecrire sur la mort d’un porche qu’on adorait est svt tres difficil...et toi tu l’a carrément reussi
courage !
bizzoux

Poème Mort
Publié le 25/09/2005 16:41

L'écrit contient 149 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Vivine_24554

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs