Poeme : Wish You Were Here

Wish You Were Here

So, so you think you can tell
Heaven from Hell
Blue skies from pain
Can you tell a green field
From a cold steel rail ?
A smile from a veil ?
Do you think you can tell ?

And did they get you to trade
Your hero’s for ghosts ?
Hot ashes for trees ?
Hot air for a cool breeze ?
Cold comfort for change ?
And did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage ?

How I wish, how I wish you were here
We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl
Year after year
Running over the same old ground
What have we found ?
The same old fears
Wish you were here

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Wish You Were Here

  so=so=you=think=you=can=tell 7
  hea=ven=from=hell 4
  blue=s=kies=from=pain 5
  can=you=tell=a=green=field 6
  from=a=cold=steel=rail 5
  a=s=mile=from=a=veil 6
  do=you=think=you=can=tell 6

  and=did=they=get=you=to=trade 7
  your=he=ros=for=ghosts 5
  hot=a=shes=for=trees 5
  hot=air=for=a=cool=bree=ze 7
  cold=com=fort=for=chan=ge 6
  and=did=you=ex=chan=ge 6
  a=walk=on=part=in=the=war 7
  for=a=lead=rolein=a=cage 6

  how=i=wi=sh=how=i=wi=sh=you=we=re=here 12
  we=re=just=t=wo=lost=souls 7
  swim=ming=in=a=fi=sh=bowl 7
  year=af=ter=year 4
  run=ning=o=ver=the=sameold=ground 7
  what=ha=ve=we=found 5
  the=sa=me=old=fears 5
  wi=sh=you=we=re=here 6
 • Phonétique : Wish You Were Here

  so, so iu tɛ̃k iu kɑ̃ tεll
  əavɛ̃ fʁɔm εll
  blɥ ski fʁɔm pɛ̃
  kɑ̃ iu tεll a ɡʁin fjεld
  fʁɔm a kɔld stil ʁaj ?
  a smilə fʁɔm a vεj ?
  do iu tɛ̃k iu kɑ̃ tεll ?

  ɑ̃d did te ʒεt iu to tʁadə
  iuʁ əʁɔεs fɔʁ ɡɔst ?
  o aʃə fɔʁ tʁi ?
  o εʁ fɔʁ a kul bʁizə ?
  kɔld kɔmfɔʁ fɔʁ ʃɑ̃ʒə ?
  ɑ̃d did iu εksʃɑ̃ʒə
  a walk ɔ̃ paʁ ɛ̃ tə waʁ
  fɔʁ a ləad ʁɔlə ɛ̃ a kaʒə ?

  ɔw i wiʃ, ɔw i wiʃ iu wəʁə əʁə
  wəʁə ʒyst two lɔst sul
  swimiŋ ɛ̃ a fiʃ bɔwl
  iəaʁ afte iəaʁ
  ʁœ̃niŋ ɔve tə samə ɔld ɡʁund
  wa-avə wə fund ?
  tə samə ɔld fəaʁ
  wiʃ iu wəʁə əʁə
 • Syllabes Phonétique : Wish You Were Here

  so=so=i=u=tɛ̃k=i=u=kɑ̃=tεll 9
  ə=a=vɛ̃=fʁɔm=εll 5
  blɥ=ski=fʁɔm=pɛ̃ 4
  kɑ̃=i=u=tεll=a=ɡʁin=fjεld 7
  fʁɔm=a=kɔld=stil=ʁaj 5
  a=smi=lə=fʁɔm=a=vεj 6
  do=i=u=tɛ̃k=i=u=kɑ̃=tεll 8

  ɑ̃d=did=te=ʒεt=i=u=totʁadə 7
  i=uʁə=ʁɔ=ε=sə=fɔʁ=ɡɔst 7
  o=a=ʃə=fɔʁ=tʁi 5
  o=εʁ=fɔʁ=a=kul=bʁizə 6
  kɔld=kɔm=fɔʁ=fɔʁ=ʃɑ̃=ʒə 6
  ɑ̃d=did=i=u=εk=sʃɑ̃ʒə 6
  a=walk=ɔ̃=paʁ=ɛ̃tə=waʁ 6
  fɔʁ=aləad=ʁɔ=lə=ɛ̃=a=kaʒə 7

  ɔw=i=wiʃ=ɔw=i=wiʃ=i=u=wə=ʁə=ə=ʁə 12
  wə=ʁə=ʒyst=two=lɔst=sul 6
  swi=miŋ=ɛ̃=a=fiʃ=bɔwl 6
  iəaʁ=af=te=i=ə=aʁ 6
  ʁœ̃=niŋ=ɔ=ve=tə=saməɔld=ɡʁund 7
  wa-a=və=wə=fund 5
  tə=sa=mə=ɔld=fə=aʁ 6
  wiʃ=i=u=wə=ʁə=əʁə 6

PostScriptum

ai décider d’arreter de défier toutes les lois de l’esthetique ac mes « poème »
DONC : les mots que je reve d’ecrire, les chansons ke j’aurai rever composer, les voila
wish you were des P ! nk Floyd

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/12/2004 00:00Melancoline

Je suis passée voir si tu as écrit qlq chose de nouveau. . . . merci bcp pr ton commentaire. . . ca me fais chaud au coeur. . . . j’espère à bientôt ! bisous !