Poeme-France : Lecture Écrit Tous

Poeme : Regret Du Germinal

Poème Tous
Publié le 16/08/2012 19:41

L'écrit contient 336 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Why'z Panthera

Regret Du Germinal

« Pourquoi le rivage trahit les profondeurs ?
Pourquoi les remous montrent cailles et varechs
Et amènent de force à la vue les remords ?

Volonté inutile d’une peau impotente
Qui voudrait conserver dans l’intime les peurs,
Les désirs et complaintes ; une vie immorale…

Pourquoi donc un revers attend toujours le rêve
Et fournit à l’idylle sa touche d’achromie ?
— Le jardin de l’Éden avait son arbre noir… »

Toujours avance l’être dont les mots s’effondrent
À mesure que l’heure l’amène à sa tombe
Où gisent condensés ses rêves d’éternel.

Plus avant il progresse et serre ses présents
Qu’il posera en terre avec toute sa vie
Une fois arrivé à la fin de sa course.

Il regarde le ciel et voit noircir l’azur,
Alors le cœur serré il n’a qu’une espérance.
— Si encore un matin se levait sur Harfleur…

« Pourquoi toujours l’espoir et jamais son enfant ;
Pourquoi tous ces cantiques invocateurs de vide ;
Pourquoi l’âme blessée verse-t-elle ses humeurs ? …

Ainsi mille pensées en lutte dans mon cœur
Transparaissent poignantes malgré tous mes efforts
Et traduisent mes maux se servant de mes mots…

À mes lèvres s’épavent mille mots et prières
Ainsi qu’un promeneur trouve devant ses pas
Sur le rivage échoués les soupirs du grand large… »

Une fois arrivé il courbera l’échine
Tant sous le poids des vœux qu’en hommage à la fin
Et il posera tout, tous ses maux, ses bonheurs ;
Ses mille chrysanthèmes au pollen cantharide.

Et là, agenouillé, sur le sol, en sa tombe,
Il offrira l’essence au néant salvateur,
Maintenant que la vie n’a plus rien à offrir
Que le regret du noir où tout était à peindre.

Et l’œil alors aqueux il dira en un souffle
Le fond de ses entrailles ; son profond soupir…
« En mémoire d’un temps où tout était poussière ;
D’un temps où le chaos donnait vie à l’espoir… »

W. P

Http : //whyz-panthera. eklablog. com
 • Pieds Hyphénique: Regret Du Germinal

  pour=quoi=le=ri=vage=tra=hit=les=pro=fon=deurs 12
  pour=quoi=les=re=mous=mon=trent=cail=les=et=va=rechs 12
  et=a=mènent=de=for=ce=à=la=vue=les=re=mords 12

  vo=lon=té=i=nu=tile=du=ne=peau=im=po=tente 12
  qui=vou=drait=con=ser=ver=dans=lin=ti=me=les=peurs 12
  les=dé=sirs=et=com=plaintes=u=ne=vie=im=mo=rale 12

  pour=quoi=donc=un=re=vers=at=tend=tou=jours=le=rêve 12
  et=four=nit=à=li=dyl=le=sa=touche=da=chro=mie 12
  —=le=jar=din=de=léden=a=vait=son=ar=bre=noir 12

  tou=jours=a=van=ce=lê=tre=dont=les=mots=sef=fondrent 12
  à=me=sure=que=lheu=re=la=mè=ne=à=sa=tombe 12
  où=gi=sent=con=den=sés=ses=rê=ves=dé=ter=nel 12

  plus=a=vant=il=pro=gres=se=et=ser=re=ses=présents 12
  quil=po=se=ra=en=terre=a=vec=tou=te=sa=vie 12
  u=ne=fois=ar=ri=vé=à=la=fin=de=sa=course 12

  il=re=gar=de=le=ciel=et=voit=noir=cir=la=zur 12
  a=lors=le=cœur=ser=ré=il=na=quune=es=pé=rance 12
  —=si=en=coreun=ma=tin=se=le=vait=sur=har=fleur 12

  pour=quoi=tou=jours=les=poir=et=ja=mais=son=en=fant 13
  pour=quoi=tous=ces=can=ti=ques=in=vo=ca=teurs=de=vide 13
  pour=quoi=lâ=me=bles=sée=verse=tel=le=ses=hu=meurs 12

  ain=si=mil=le=pen=sées=en=lut=te=dans=mon=cœur 12
  trans=pa=rais=sent=poi=gnantes=mal=gré=tous=mes=ef=forts 12
  et=tra=dui=sent=mes=maux=se=ser=vant=de=mes=mots 12

  à=mes=lèvres=sé=pa=vent=mil=le=mots=et=pri=ères 12
  ain=si=quun=pro=me=neur=trou=ve=de=vant=ses=pas 12
  sur=le=ri=vageé=choués=les=sou=pirs=du=grand=lar=ge 12

  u=ne=fois=ar=ri=vé=il=cour=be=ra=lé=chine 12
  tant=sous=le=poids=des=vœux=quen=hom=mage=à=la=fin 12
  et=il=po=se=ra=tout=tous=ses=maux=ses=bon=heurs 12
  ses=mil=le=chry=san=thèmes=au=pol=len=can=tha=ride 12

  et=là=a=ge=nouillé=sur=le=sol=en=sa=tom=be 12
  il=of=fri=ra=les=sence=au=né=ant=sal=va=teur 12
  main=te=nant=que=la=vie=na=plus=rien=à=of=frir 12
  que=le=re=gret=du=noir=où=tout=é=tait=à=peindre 12

  et=lœil=a=lors=a=queux=il=di=ra=en=un=souffle 12
  le=fond=de=ses=en=trail=les=son=pro=fond=sou=pir 12
  en=mé=moire=dun=temps=où=tout=é=tait=pous=sière 12
  dun=temps=où=le=chaos=don=nait=vie=à=les=poir 11

  w=p 2

  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=w=hyz=panthe=ra=ek=la=blog=com 18
 • Phonétique : Regret Du Germinal

  « puʁkwa lə ʁivaʒə tʁai lε pʁɔfɔ̃dœʁ ?
  puʁkwa lε ʁəmu mɔ̃tʁe kajəz- e vaʁεk
  e amεne də fɔʁsə a la vɥ lε ʁəmɔʁd ?

  vɔlɔ̃te inytilə dynə po ɛ̃pɔtɑ̃tə
  ki vudʁε kɔ̃sεʁve dɑ̃ lɛ̃timə lε pœʁ,
  lε deziʁz- e kɔ̃plɛ̃tə, ynə vi imɔʁalə…

  puʁkwa dɔ̃k œ̃ ʁəvez- atɑ̃ tuʒuʁ lə ʁεvə
  e fuʁni a lidilə sa tuʃə dakʁɔmi ?
  lə ʒaʁdɛ̃ də ledɛ̃ avε sɔ̃n- aʁbʁə nwaʁ… »

  tuʒuʁz- avɑ̃sə lεtʁə dɔ̃ lε mo sefɔ̃dʁe
  a məzyʁə kə lœʁ lamεnə a sa tɔ̃bə
  u ʒize kɔ̃dɑ̃se sε ʁεvə detεʁnεl.

  plysz- avɑ̃ il pʁɔɡʁεsə e seʁə sε pʁezɑ̃
  kil pozəʁa ɑ̃ teʁə avεk tutə sa vi
  ynə fwaz- aʁive a la fɛ̃ də sa kuʁsə.

  il ʁəɡaʁdə lə sjεl e vwa nwaʁsiʁ lazyʁ,
  alɔʁ lə kœʁ seʁe il na kynə εspeʁɑ̃sə.
  si ɑ̃kɔʁə œ̃ matɛ̃ sə ləvε syʁ-aʁflœʁ…

  « puʁkwa tuʒuʁ lεspwaʁ e ʒamε sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃,
  puʁkwa tus sε kɑ̃tikz- ɛ̃vɔkatœʁ də vidə,
  puʁkwa lamə blese vεʁsə tεllə sεz- ymœʁ ? …

  ɛ̃si milə pɑ̃sez- ɑ̃ lytə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  tʁɑ̃spaʁεse pwaɲɑ̃tə malɡʁe tus mεz- efɔʁ
  e tʁadɥize mε mo sə sεʁvɑ̃ də mε mo…

  a mε lεvʁə- sepave milə moz- e pʁjεʁə
  ɛ̃si kœ̃ pʁɔmənœʁ tʁuvə dəvɑ̃ sε pa
  syʁ lə ʁivaʒə eʃue lε supiʁ dy ɡʁɑ̃ laʁʒə… »

  ynə fwaz- aʁive il kuʁbəʁa leʃinə
  tɑ̃ su lə pwa dε veyks kɑ̃n- ɔmaʒə a la fɛ̃
  e il pozəʁa tu, tus sε mo, sε bɔnœʁ,
  sε milə kʁizɑ̃tεməz- o pɔlɛ̃ kɑ̃taʁidə.

  e la, aʒənuje, syʁ lə sɔl, ɑ̃ sa tɔ̃bə,
  il ɔfʁiʁa lesɑ̃sə o neɑ̃ salvatœʁ,
  mɛ̃tənɑ̃ kə la vi na plys ʁjɛ̃ a ɔfʁiʁ
  kə lə ʁəɡʁε dy nwaʁ u tut- etε a pɛ̃dʁə.

  e lœj alɔʁz- akøz- il diʁa ɑ̃n- œ̃ suflə
  lə fɔ̃ də sεz- ɑ̃tʁajə, sɔ̃ pʁɔfɔ̃ supiʁ…
  « εn memwaʁə dœ̃ tɑ̃z- u tut- etε pusjεʁə,
  dœ̃ tɑ̃z- u lə ʃao dɔnε vi a lεspwaʁ… »

  dubləve. pe

  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ wiz pɑ̃təʁa. εklablɔɡ. kɔm
 • Pieds Phonétique : Regret Du Germinal

  puʁ=kwa=lə=ʁi=vaʒə=tʁa=i=lε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ 12
  puʁ=kwa=lε=ʁə=mu=mɔ̃=tʁe=ka=jə=ze=va=ʁεk 12
  e=a=mε=ne=də=fɔʁsə=a=la=vɥ=lε=ʁə=mɔʁd 12

  vɔ=lɔ̃=te=i=ny=tilə=dy=nə=po=ɛ̃=pɔ=tɑ̃tə 12
  ki=vu=dʁε=kɔ̃=sεʁ=ve=dɑ̃=lɛ̃=ti=mə=lε=pœʁ 12
  lε=de=ziʁ=ze=kɔ̃=plɛ̃tə=y=nə=vi=i=mɔ=ʁalə 12

  puʁ=kwa=dɔ̃k=œ̃=ʁə=ve=za=tɑ̃=tu=ʒuʁ=lə=ʁεvə 12
  e=fuʁ=ni=a=li=dilə=sa=tu=ʃə=da=kʁɔ=mi 12
  lə=ʒaʁ=dɛ̃də=le=dɛ̃=a=vε=sɔ̃=naʁ=bʁə=nwaʁ 12

  tu=ʒuʁ=za=vɑ̃=sə=lεtʁə=dɔ̃=lε=mo=se=fɔ̃=dʁe 12
  a=mə=zy=ʁə=kə=lœʁ=la=mε=nə=a=sa=tɔ̃bə 12
  u=ʒi=ze=kɔ̃=dɑ̃=se=sε=ʁε=və=de=tεʁ=nεl 12

  plys=za=vɑ̃=il=pʁɔ=ɡʁεsə=e=se=ʁə=sε=pʁe=zɑ̃ 12
  kil=pozə=ʁa=ɑ̃=te=ʁə=a=vεk=tu=tə=sa=vi 12
  y=nə=fwa=za=ʁi=ve=a=la=fɛ̃=də=sa=kuʁsə 12

  il=ʁə=ɡaʁ=də=lə=sjεl=e=vwa=nwaʁ=siʁ=la=zyʁ 12
  a=lɔʁlə=kœʁ=se=ʁe=il=na=ky=nə=εs=pe=ʁɑ̃sə 12
  si=ɑ̃=kɔʁəœ̃=ma=tɛ̃=sə=lə=vε=syʁ-aʁ=flœʁ 12

  puʁ=kwa=tu=ʒuʁ=lεs=pwaʁ=e=ʒa=mε=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 13
  puʁ=kwa=tus=sε=kɑ̃=tik=zɛ̃=vɔ=ka=tœʁ=də=vidə 12
  puʁ=kwa=lamə=ble=se=vεʁ=sə=tεl=lə=sε=zy=mœʁ 12

  ɛ̃=si=mi=lə=pɑ̃=se=zɑ̃=ly=tə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12
  tʁɑ̃s=pa=ʁε=se=pwa=ɲɑ̃tə=mal=ɡʁe=tus=mε=ze=fɔʁ 12
  e=tʁad=ɥi=ze=mε=mo=sə=sεʁ=vɑ̃=də=mε=mo 12

  a=mε=lεvʁə=se=pa=ve=mi=lə=mo=ze=pʁi=jεʁ 12
  ɛ̃=si=kœ̃=pʁɔ=mə=nœʁ=tʁu=və=də=vɑ̃=sε=pa 12
  syʁ=lə=ʁi=vaʒəe=ʃu=e=lε=su=piʁ=dy=ɡʁɑ̃=laʁ=ʒə 13

  y=nə=fwa=za=ʁi=ve=il=kuʁ=bə=ʁa=le=ʃinə 12
  tɑ̃=sulə=pwa=dε=ve=yks=kɑ̃=nɔ=ma=ʒəa=la=fɛ̃ 12
  e=il=po=zə=ʁa=tu=tus=sε=mo=sε=bɔ=nœʁ 12
  sε=mi=lə=kʁi=zɑ̃=tεmə=zo=pɔ=lɛ̃=kɑ̃=ta=ʁidə 12

  e=la=a=ʒə=nu=je=syʁ=lə=sɔl=ɑ̃=sa=tɔ̃bə 12
  il=ɔ=fʁi=ʁa=le=sɑ̃sə=o=ne=ɑ̃=sal=va=tœʁ 12
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=la=vi=na=plys=ʁjɛ̃=a=ɔ=fʁiʁ 12
  kə=lə=ʁə=ɡʁε=dy=nwaʁ=u=tu=te=tε=a=pɛ̃dʁə 12

  e=lœj=a=lɔʁ=za=kø=zil=di=ʁa=ɑ̃=nœ̃=suflə 12
  lə=fɔ̃=də=sε=zɑ̃=tʁa=jə=sɔ̃=pʁɔ=fɔ̃=su=piʁ 12
  εn=me=mwaʁə=dœ̃=tɑ̃=zu=tu=te=tε=pu=sjεʁə 12
  dœ̃=tɑ̃=zu=lə=ʃa=o=dɔ=nε=vi=a=lεs=pwaʁ 12

  du=blə=ve=pe 4

  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=wiz=pɑ̃tə=ʁa=ε=kla=blɔɡ=kɔm 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.