Poeme : Mes Ailes Brisées…

Mes Ailes Brisées…

J’ai crû trouver mes ailes en toi
J’ai crû voir des diamants dans tes yeux
J’ai crû entendre de l’or dans ta voix
J’ai crû…

Mais aujourdhui
Mes ailes sont brisées…
Brisées par des yeux fuyants,
Brisées par ton silence,
Brisées par ton indifférence,

J’ai envie d’hurler mais aime moi donc ;
Regarde-moi…
Vois-tu ma foi en toi envolée ?
Vois-tu mes espoirs bafoués ?
Vois -tu mon silence de plomb qui cache mon désaroi et ma peine ?

Ma douleur d’avoir crû en toi…
Ma douleur d’avoir éspèrer…
La frayeur de m’être livrée sans retenue
Et toute ma confiance envolée…

J’ai mal, tellement mal d ’être si déçue
Je doute de chacun de tes mots
Je voudrais m’envoler et tout recommencer… Mais un jour tu as brisé mes ailes et depuis… l ’oiseau ne vole plus…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mes Ailes Brisées…

  jai=crû=trou=ver=mes=ai=les=en=toi 9
  jai=crû=voir=des=dia=mants=dans=tes=y=eux 10
  jai=crû=en=ten=dre=de=lor=dans=ta=voix 10
  jai=crû 2

  mais=au=jourd=hui 4
  mes=ai=les=sont=bri=sées 6
  bri=sées=par=des=y=eux=fuy=ants 8
  bri=sées=par=ton=si=len=ce 7
  bri=sées=par=ton=in=dif=fé=rence 8

  jai=en=vie=dhur=ler=mais=aime=moi=donc 9
  re=gar=de=moi 4
  vois=tu=ma=foi=en=toi=en=vo=lée 9
  vois=tu=mes=es=poirs=ba=fou=és 8
  vois=tu=mon=silen=ce=de=plomb=qui=ca=che=mon=dé=sa=roi=et=ma=peine 17

  ma=dou=leur=da=voir=crû=en=toi 8
  ma=dou=leur=da=voir=és=pè=rer 8
  la=frayeur=de=mêtre=li=vrée=sans=re=te=nue 10
  et=toute=ma=con=fian=ceen=vo=lée 8

  jai=mal=tel=le=ment=mal=dêtre=si=dé=çue 10
  je=doute=de=cha=cun=de=tes=mots 8
  je=vou=drais=men=vo=ler=et=tout=re=commen=cer=mais=un=jour=tu=as=bri=sé=mes=ai=les=et=de=puis=loi=seau=ne=vo=le=plus 30
 • Phonétique : Mes Ailes Brisées…

  ʒε kʁy tʁuve mεz- εləz- ɑ̃ twa
  ʒε kʁy vwaʁ dε djamɑ̃ dɑ̃ tεz- iø
  ʒε kʁy ɑ̃tɑ̃dʁə də lɔʁ dɑ̃ ta vwa
  ʒε kʁy…

  mεz- oʒuʁdɥi
  mεz- εlə sɔ̃ bʁize…
  bʁize paʁ dεz- iø fyiɑ̃,
  bʁize paʁ tɔ̃ silɑ̃sə,
  bʁize paʁ tɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə,

  ʒε ɑ̃vi dyʁle mεz- εmə mwa dɔ̃k,
  ʁəɡaʁdə mwa…
  vwa ty ma fwa ɑ̃ twa ɑ̃vɔle ?
  vwa ty mεz- εspwaʁ bafue ?
  vwa ty mɔ̃ silɑ̃sə də plɔ̃ ki kaʃə mɔ̃ dezaʁwa e ma pεnə ?

  ma dulœʁ davwaʁ kʁy ɑ̃ twa…
  ma dulœʁ davwaʁ espεʁe…
  la fʁεjœʁ də mεtʁə livʁe sɑ̃ ʁətənɥ
  e tutə ma kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃vɔle…

  ʒε mal, tεllmɑ̃ mal dεtʁə si desɥ
  ʒə dutə də ʃakœ̃ də tε mo
  ʒə vudʁε mɑ̃vɔle e tu ʁəkɔmɑ̃se… mεz- œ̃ ʒuʁ ty a bʁize mεz- εləz- e dəpɥi… lwazo nə vɔlə plys…
 • Syllabes Phonétique : Mes Ailes Brisées…

  ʒε=kʁy=tʁu=ve=mε=zε=lə=zɑ̃=twa 9
  ʒε=kʁy=vwaʁ=dε=dja=mɑ̃=dɑ̃=tε=zi=ø 10
  ʒε=kʁy=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=də=lɔʁ=dɑ̃=ta=vwa 10
  ʒε=kʁy 2

  mε=zo=ʒuʁ=dɥi 4
  mε=zε=lə=sɔ̃=bʁi=ze 6
  bʁi=ze=paʁ=dε=zi=ø=fy=i=ɑ̃ 9
  bʁi=ze=paʁ=tɔ̃=si=lɑ̃=sə 7
  bʁi=ze=paʁ=tɔ̃=nɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə 8

  ʒε=ɑ̃=vi=dyʁ=le=mε=zεmə=mwa=dɔ̃k 9
  ʁə=ɡaʁ=də=mwa 4
  vwa=ty=ma=fwa=ɑ̃=twa=ɑ̃=vɔ=le 9
  vwa=ty=mε=zεs=pwaʁ=ba=fu=e 8
  vwa=ty=mɔ̃=si=lɑ̃sə=də=plɔ̃=ki=ka=ʃə=mɔ̃=de=za=ʁwa=e=ma=pεnə 17

  ma=du=lœʁ=da=vwaʁ=kʁy=ɑ̃=twa 8
  ma=du=lœʁ=da=vwaʁ=es=pε=ʁe 8
  la=fʁε=jœʁ=də=mεtʁə=li=vʁe=sɑ̃=ʁə=tənɥ 10
  e=tu=tə=ma=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=vɔ=le 10

  ʒε=mal=tεl=lmɑ̃=mal=dε=tʁə=si=desɥ 9
  ʒə=du=tə=də=ʃa=kœ̃=də=tε=mo 9
  ʒə=vu=dʁε=mɑ̃=vɔ=le=e=tuʁə=kɔ=mɑ̃=se=mε=zœ̃=ʒuʁ=ty=a=bʁi=ze=mε=zε=lə=ze=dəp=ɥi=lwa=zo=nə=vɔ=lə=plys 30

Récompense

2
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/07/2006 20:13Darkwraith

Très beau poème qui correspond un peu à ce que je ressens actuellement.
Amicalement