Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Ulysse.

Poème Mort
Publié le 26/05/2016 23:49

L'écrit contient 153 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Loic Rousselot

Ulysse.

Ulysse.

Breton ! Drôle d’idée que de mourir à Aix-En-Provence !
En fait, non. Une manière de tirer ta révérence.
En Ulysse, tu as fait ton dernier beau voyage.
Maintenant, tu vogues vers de nouveaux paysages.

Nous sommes là, tout en haut de la grève.
Jusqu’à l’horizon s’étend une mer imaginaire,
Chahutée par la douce houle de l’univers.
Au loin, le soleil des crépuscules se lève.

Du regard, nous suivons cette barque improbable.
La laissons s’éloigner doucement au-delà du visible.
Le cercueil évite les écueils et disparaît derrière les grands sables.
Hatoup ! Tu files à la découverte de continents inaccessibles.

Nous tes enfants, souffles du vent de ta vie
Nous te guidons en direction de ces paradis.
Un matin au Nord, un soir au Sud.
À l’Est à midi et à minuit, cap à l’Ouest.

Bon vent, Pierrot.

Loïc ROUSSELOT
« Hatoup » = A toutes voiles
 • Pieds Hyphénique: Ulysse.

  ulysse 1

  bre=ton=drôle=di=dée=que=de=mou=rir=à=aix=en=pro=vence 14
  en=fait=non=une=ma=nière=de=ti=rer=ta=ré=vé=rence 13
  en=u=lys=se=tu=as=fait=ton=der=nier=beau=voyage 12
  main=te=nant=tu=vo=gues=vers=de=nou=veaux=pay=sages 12

  nous=som=mes=là=tout=en=haut=de=la=grè=ve 11
  jus=quà=lho=ri=zon=sé=tend=une=mer=i=ma=gi=naire 13
  cha=hu=tée=par=la=douce=hou=le=de=lu=ni=vers 12
  au=loin=le=so=leil=des=cré=pus=cu=les=se=lève 12

  du=re=gard=nous=sui=vons=cette=bar=que=im=pro=bable 12
  la=lais=sons=sé=loi=gner=douce=ment=au=de=là=du=vi=sible 14
  le=cer=cueil=é=vite=les=é=cueils=et=dis=pa=raît=der=riè=re=les=grands=sables 18
  ha=toup=tu=files=à=la=dé=cou=ver=te=de=con=ti=nents=i=nac=ces=sibles 18

  nous=tes=en=fants=souf=fles=du=vent=de=ta=vie 11
  nous=te=gui=dons=en=di=rec=tion=de=ces=pa=ra=dis 13
  un=ma=tin=au=nord=un=soir=au=sud 9
  à=lèst=à=mi=di=et=à=mi=nuit=cap=à=louest 12

  bon=vent=pi=er=rot 5

  loïc=rous=se=lot 4
  ha=toup=é=gal=a=tou=tes=voi=les 10
 • Phonétique : Ulysse.

  ylisə.

  bʁətɔ̃ ! dʁolə dide kə də muʁiʁ a ε ɑ̃ pʁɔvɑ̃sə !
  ɑ̃ fε, nɔ̃. ynə manjεʁə də tiʁe ta ʁeveʁɑ̃sə.
  ɑ̃n- ylisə, ty a fε tɔ̃ dεʁnje bo vwajaʒə.
  mɛ̃tənɑ̃, ty vɔɡ vεʁ də nuvo pεizaʒə.

  nu sɔmə la, tut- ɑ̃-o də la ɡʁεvə.
  ʒyska lɔʁizɔ̃ setɑ̃t- ynə mεʁ imaʒinεʁə,
  ʃayte paʁ la dusə ulə də lynive.
  o lwɛ̃, lə sɔlεj dε kʁepyskylə sə lεvə.

  dy ʁəɡaʁ, nu sɥivɔ̃ sεtə baʁkə ɛ̃pʁɔbablə.
  la lεsɔ̃ selwaɲe dusəmɑ̃ o dəla dy viziblə.
  lə sεʁkœj evitə lεz- ekɥεjz- e dispaʁε dəʁjεʁə lε ɡʁɑ̃ sablə.
  atup ! ty filəz- a la dekuvεʁtə də kɔ̃tinɑ̃z- inaksesiblə.

  nu tεz- ɑ̃fɑ̃, suflə dy vɑ̃ də ta vi
  nu tə ɡidɔ̃z- ɑ̃ diʁεksjɔ̃ də sε paʁadi.
  œ̃ matɛ̃ o nɔʁ, œ̃ swaʁ o syd.
  a lεst a midi e a minɥi, kap a luεst.

  bɔ̃ vɑ̃, pjeʁo.

  lɔik ʁusəlo
  « atup » eɡal a tutə vwalə
 • Pieds Phonétique : Ulysse.

  y=li=sə 3

  bʁə=tɔ̃=dʁo=lə=di=de=kə=də=mu=ʁiʁ=a=ε=ɑ̃=pʁɔ=vɑ̃=sə 16
  ɑ̃=fε=nɔ̃=y=nə=ma=njεʁə=də=ti=ʁe=ta=ʁe=ve=ʁɑ̃sə 14
  ɑ̃=ny=li=sə=ty=a=fε=tɔ̃=dεʁ=nje=bo=vwa=ja=ʒə 14
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=vɔɡ=vεʁ=də=nu=vo=pε=i=za=ʒə 13

  nu=sɔ=mə=la=tu=tɑ̃-o=də=la=ɡʁε=və 11
  ʒys=ka=lɔ=ʁi=zɔ̃=se=tɑ̃=ty=nə=mεʁ=i=ma=ʒi=nεʁə 14
  ʃa=y=te=paʁ=la=du=sə=u=lə=də=ly=ni=veʁ 13
  o=lwɛ̃=lə=sɔ=lεj=dε=kʁe=pys=ky=lə=sə=lε=və 13

  dy=ʁə=ɡaʁ=nu=sɥi=vɔ̃=sε=tə=baʁ=kə=ɛ̃=pʁɔ=ba=blə 14
  la=lε=sɔ̃=se=lwa=ɲe=dusə=mɑ̃=o=də=la=dy=vi=ziblə 14
  lə=sεʁ=kœj=e=vitə=lε=zek=ɥεj=ze=dis=pa=ʁε=də=ʁjε=ʁə=lε=ɡʁɑ̃=sablə 18
  a=tup=ty=filə=za=la=de=ku=vεʁ=tə=də=kɔ̃=ti=nɑ̃=zi=nak=se=siblə 18

  nu=tε=zɑ̃=fɑ̃=su=flə=dy=vɑ̃=də=ta=vi 11
  nu=tə=ɡi=dɔ̃=zɑ̃=di=ʁεk=sj=ɔ̃=də=sε=pa=ʁa=di 14
  œ̃=ma=tɛ̃=o=nɔʁ=œ̃=swaʁ=o=syd 9
  a=lεst=a=mi=di=e=a=min=ɥi=kap=a=lu=εst 13

  bɔ̃=vɑ̃=pj=e=ʁo 5

  lɔ=ik=ʁu=sə=lo 5
  a=tup=e=ɡal=a=tu=tə=vwa=lə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/05/2016 08:05Sétarcos L'hérétique

Bevet Breizh ! très beau poème-

Auteur de Poésie
27/05/2016 08:20Andy

Bravo pour ce beau poème il ma fait voyager dans un crépuscule de rêve merci !!!!
bonne journée

Auteur de Poésie
28/05/2016 09:03Coburitc

Un très beau hommage , cette rose des fils guidant le père vers le Paradis .
Jean-Pierre