Poeme-France : Lecture Écrit Déclaration

Poeme : Declaration

Poème Déclaration
Publié le 23/01/2005 04:03

L'écrit contient 72 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : 23Av85

Declaration

Tes yeux sont bleu
Comme l’océan
Tes cheveux sont doré
Comme un champ de blé
Ton sourire illumine ton visage
Et je ne peux oublié l’image de se fameux matin
Ou un rayon du soleil carressait ta peau
Et pour la première fois j’ai compris
J’ai compris que je ne voulais pas te perdre
Et le seul moyen de te garder
Etais de te dire « je t’aime »
 • Pieds Hyphénique: Declaration

  tes=y=eux=sont=bleu 5
  com=me=lo=cé=an 5
  tes=che=veux=sont=do=ré 6
  com=me=un=champ=de=blé 6
  ton=sou=rire=illu=mi=ne=ton=vi=sage 9
  et=je=ne=peux=ou=blié=li=mage=de=se=fa=meux=ma=tin 14
  ou=un=rayon=du=so=leil=car=res=sait=ta=peau 11
  et=pour=la=pre=mière=fois=jai=com=pris 9
  jai=com=pris=que=je=ne=vou=lais=pas=te=perdre 11
  et=le=seul=moyen=de=te=gar=der 8
  etais=de=te=dire=je=taime 6
 • Phonétique : Declaration

  tεz- iø sɔ̃ blø
  kɔmə lɔseɑ̃
  tε ʃəvø sɔ̃ dɔʁe
  kɔmə œ̃ ʃɑ̃ də ble
  tɔ̃ suʁiʁə ilyminə tɔ̃ vizaʒə
  e ʒə nə pøz- ublje limaʒə də sə famø matɛ̃
  u œ̃ ʁεjɔ̃ dy sɔlεj kaʁesε ta po
  e puʁ la pʁəmjεʁə fwa ʒε kɔ̃pʁi
  ʒε kɔ̃pʁi kə ʒə nə vulε pa tə pεʁdʁə
  e lə səl mwajɛ̃ də tə ɡaʁde
  ətε də tə diʁə « ʒə tεmə »
 • Pieds Phonétique : Declaration

  tε=zi=ø=sɔ̃=blø 5
  kɔ=mə=lɔ=se=ɑ̃ 5
  tε=ʃə=vø=sɔ̃=dɔ=ʁe 6
  kɔ=mə=œ̃=ʃɑ̃=də=ble 6
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=i=ly=mi=nə=tɔ̃=vi=za=ʒə 12
  e=ʒə=nə=pø=zu=blje=li=maʒə=də=sə=fa=mø=ma=tɛ̃ 14
  u=œ̃=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj=ka=ʁe=sε=ta=po 12
  e=puʁ=la=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa=ʒε=kɔ̃=pʁi 11
  ʒε=kɔ̃=pʁi=kə=ʒə=nə=vu=lε=pa=tə=pεʁ=dʁə 12
  e=lə=səl=mwa=jɛ̃=də=tə=ɡaʁ=de 9
  ə=tε=də=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə 9

PostScriptum

laisser vos com

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/01/2005 00:00Ange-Bleu

magnifique! vraiment ton poeme est très beau! bravo!
grosses bises,
Ange-bleu