Poeme : Le Lac De Lamartine Réécriture

Le Lac De Lamartine Réécriture

Devant la Dame d’Obscurité
Qui enveloppe le monde, d’une large pureté
L’azur des flots
S’accommode avec le ciel d’idéaux.

Mon cœur renaît d’un parfum
Du zéphyr qui fait voler mon âme
Sur jadis mes drames
Qui sont les fleurs du matin.

La plaine tel un nuage
Me porte de tout mon âge
Sur l’onde de la vie
Qui sans cesse s’agrandit.

Le grondement de l’orage
Sonnait comme un sage
Pour transformer mes malheurs
En montagne, pour terrasser mon bonheur,
Mais face à ce spectacle d’apaisement
Mes couleurs renaissent d’épanouissement
Et mes malheurs monotones
Sont les feuilles de l’automne.

Ces puits de lumière
Sont la source de la sève
Qui comme la fève
De ma tête, éclaire ma vie chère.

Cette Dame devant moi
M’éclaire de jouissance
Comme pour la naissance
D’une nouvelle lueur dans ma tête, pleine d’émois.

La mélodie qui épouse mes sens
Permet à mon aisance
De purifier mon sang,
D’amour aux charmes éclatants.
Les notes de feuillage qui dansent autour de moi
Éclairent le souvenir
Du lumineux visage d’Elvire
Qui remplit mon cœur d’émois.

Face à cette nuit paisible, douce
Aux charmes tranquilles, d’harmonie
Seul le zéphyr bourdonne la vie
Qui par ses noires, telle une mousse
Embrassent ma joie,
Illustrent mes choix.

Face à la chaleur de cette prairie
Ma volonté, mes envies
Assombris, s’éclaircissent
Tel l’éclosion d’un narcisse.

Mon sang brûlant de vie,
Ma sève brillante
A éclairci ma vie éclatante
Sur un monde assombrit,
Je me sens épanoui
Je me sens apaisé.
Serait-ce la beauté
De la nature, qui m’envahit ?

Serait-ce la sève
La clé du rêve ?

« Nul part attend mon bonheur » A. Lamartine

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Lac De Lamartine Réécriture

  de=vant=la=dame=dobs=cu=ri=té 8
  qui=enve=lop=pe=le=monde=dune=lar=ge=pure=té 11
  la=zur=des=flots 4
  sac=com=modea=vec=le=ciel=di=dé=aux 9

  mon=cœur=re=naît=dun=par=fum 7
  du=zé=phyr=qui=fait=vo=ler=mon=âme 9
  sur=ja=dis=mes=dra=mes 6
  qui=sont=les=fleurs=du=ma=tin 7

  la=plai=ne=tel=un=nuage 6
  me=porte=de=tout=mon=âge 6
  sur=lon=de=de=la=vie 6
  qui=sans=ces=se=sa=gran=dit 7

  le=gronde=ment=de=lo=rage 6
  son=nait=com=me=un=sage 6
  pour=trans=for=mer=mes=malheurs 6
  en=mon=tagne=pour=ter=ras=ser=mon=bon=heur 10
  mais=faceà=ce=s=pec=tacle=da=paise=ment 9
  mes=cou=leurs=re=naissent=dé=pa=nouisse=ment 9
  et=mes=malheurs=mo=no=tones 6
  sont=les=feu=illes=de=lau=tomne 7

  ces=puits=de=lu=miè=re 6
  sont=la=source=de=la=sève 6
  qui=com=me=la=fè=ve 6
  de=ma=tête=é=claire=ma=vie=chère 8

  cette=da=me=de=vant=moi 6
  mé=clai=re=de=jouis=sance 6
  com=me=pour=la=nais=sance 6
  dune=nou=vel=le=lueur=dans=ma=tête=pleine=dé=mois 11

  la=mé=lo=die=qui=é=pouse=mes=sens 9
  per=met=à=mon=ai=sance 6
  de=pu=ri=fier=mon=sang 6
  da=mour=aux=char=mes=é=cla=tants 8
  les=notes=de=feuil=lage=qui=dansent=au=tour=de=moi 11
  é=clairent=le=sou=ve=nir 6
  du=lu=mi=neux=vi=sage=del=vire 8
  qui=rem=plit=mon=cœur=dé=mois 7

  faceà=cette=nuit=pai=sible=douce 6
  aux=char=mes=tran=quilles=dhar=mo=nie 8
  seul=le=zé=phyr=bour=donne=la=vie 8
  qui=par=ses=noires=tel=leune=mousse 7
  em=bras=sent=ma=joie 5
  il=lus=trent=mes=choix 5

  faceà=la=cha=leur=de=cette=prai=rie 8
  ma=vo=lon=té=mes=en=vies 7
  as=som=bris=sé=clair=cissent 6
  tel=lé=clo=sion=dun=nar=cisse 7

  mon=sang=brû=lant=de=vie 6
  ma=sè=ve=brillan=te 5
  a=é=clair=ci=ma=vieé=cla=tante 8
  sur=un=monde=as=som=brit 6
  je=me=sens=é=pa=noui 6
  je=me=sens=a=pai=sé 6
  se=rait=ce=la=beau=té 6
  de=la=na=ture=qui=men=va=hit 8

  se=rait=ce=la=sè=ve 6
  la=clé=du=rê=ve 5

  nul=part=at=tend=mon=bon=heur=a=la=mar=tine 12
 • Phonétique : Le Lac De Lamartine Réécriture

  dəvɑ̃ la damə dɔpskyʁite
  ki ɑ̃vəlɔpə lə mɔ̃də, dynə laʁʒə pyʁəte
  lazyʁ dε flo
  sakɔmɔdə avεk lə sjεl dideo.

  mɔ̃ kœʁ ʁənε dœ̃ paʁfœ̃
  dy zefiʁ ki fε vɔle mɔ̃n- amə
  syʁ ʒadi mε dʁamə
  ki sɔ̃ lε flœʁ dy matɛ̃.

  la plεnə tεl œ̃ nɥaʒə
  mə pɔʁtə də tu mɔ̃n- aʒə
  syʁ lɔ̃də də la vi
  ki sɑ̃ sεsə saɡʁɑ̃di.

  lə ɡʁɔ̃dəmɑ̃ də lɔʁaʒə
  sɔnε kɔmə œ̃ saʒə
  puʁ tʁɑ̃sfɔʁme mε malœʁ
  ɑ̃ mɔ̃taɲə, puʁ teʁase mɔ̃ bɔnœʁ,
  mε fasə a sə spεktaklə dapεsəmɑ̃
  mε kulœʁ ʁənεse depanuisəmɑ̃
  e mε malœʁ monotɔnə
  sɔ̃ lε fœjə də lotɔmnə.

  sε pɥi də lymjεʁə
  sɔ̃ la suʁsə də la sεvə
  ki kɔmə la fεvə
  də ma tεtə, eklεʁə ma vi ʃεʁə.

  sεtə damə dəvɑ̃ mwa
  meklεʁə də ʒuisɑ̃sə
  kɔmə puʁ la nεsɑ̃sə
  dynə nuvεllə lɥœʁ dɑ̃ ma tεtə, plεnə demwa.

  la melɔdi ki epuzə mε sɑ̃s
  pεʁmε a mɔ̃n- εzɑ̃sə
  də pyʁifje mɔ̃ sɑ̃,
  damuʁ o ʃaʁməz- eklatɑ̃.
  lε nɔtə də fœjaʒə ki dɑ̃se otuʁ də mwa
  eklεʁe lə suvəniʁ
  dy lyminø vizaʒə dεlviʁə
  ki ʁɑ̃pli mɔ̃ kœʁ demwa.

  fasə a sεtə nɥi pεziblə, dusə
  o ʃaʁmə- tʁɑ̃kjə, daʁmɔni
  səl lə zefiʁ buʁdɔnə la vi
  ki paʁ sε nwaʁə, tεllə ynə musə
  ɑ̃bʁase ma ʒwa,
  ilystʁe mε ʃwa.

  fasə a la ʃalœʁ də sεtə pʁεʁi
  ma vɔlɔ̃te, mεz- ɑ̃vi
  asɔ̃bʁi, seklεʁsise
  tεl leklozjɔ̃ dœ̃ naʁsisə.

  mɔ̃ sɑ̃ bʁylɑ̃ də vi,
  ma sεvə bʁijɑ̃tə
  a eklεʁsi ma vi eklatɑ̃tə
  syʁ œ̃ mɔ̃də asɔ̃bʁi,
  ʒə mə sɑ̃sz- epanui
  ʒə mə sɑ̃sz- apεze.
  səʁε sə la bote
  də la natyʁə, ki mɑ̃vai ?

  səʁε sə la sεvə
  la kle dy ʁεvə ?

  « nyl paʁ atɑ̃ mɔ̃ bɔnəʁ » a. lamaʁtinə
 • Syllabes Phonétique : Le Lac De Lamartine Réécriture

  də=vɑ̃=la=damə=dɔp=sky=ʁi=te 8
  kiɑ̃və=lɔpə=lə=mɔ̃də=dy=nə=laʁ=ʒə=py=ʁə=te 11
  la=zyʁ=dε=flo 4
  sa=kɔ=mɔdəa=vεk=lə=sjεl=di=de=o 9

  mɔ̃=kœ=ʁə=ʁə=nε=dœ̃=paʁ=fœ̃ 8
  dy=ze=fiʁ=ki=fε=vɔ=le=mɔ̃namə 8
  syʁ=ʒa=di=mε=dʁa=mə 6
  ki=sɔ̃=lε=flœ=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 8

  la=plε=nə=tεl=œ̃=nɥ=a=ʒə 8
  mə=pɔʁ=tə=də=tu=mɔ̃=na=ʒə 8
  syʁ=lɔ̃=də=də=la=vi 6
  ki=sɑ̃=sε=sə=sa=ɡʁɑ̃=di 7

  lə=ɡʁɔ̃=də=mɑ̃=də=lɔ=ʁa=ʒə 8
  sɔ=nε=kɔ=mə=œ̃=sa=ʒə 7
  puʁ=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=mε=ma=lœ=ʁə 8
  ɑ̃mɔ̃taɲə=puʁ=te=ʁa=se=mɔ̃=bɔ=nœʁ 8
  mεfasəasə=spεk=ta=klə=da=pε=sə=mɑ̃ 8
  mε=ku=lœʁ=ʁə=nεse=de=panuisə=mɑ̃ 8
  e=mε=ma=lœʁ=mo=no=tɔ=nə 8
  sɔ̃=lε=fœ=jə=də=lo=tɔm=nə 8

  sε=pɥi=də=ly=mj=ε=ʁə 7
  sɔ̃=la=suʁ=sə=də=la=sε=və 8
  ki=kɔ=mə=la=fε=və 6
  də=ma=tεtə=e=klε=ʁə=ma=viʃεʁə 8

  sε=tə=da=mə=də=vɑ̃=mwa 7
  me=klε=ʁə=də=ʒu=i=sɑ̃=sə 8
  kɔ=mə=puʁ=la=nε=sɑ̃=sə 7
  dynə=nuvεllə=lɥœʁ=dɑ̃=ma=tεtə=plε=nə=de=mwa 10

  la=me=lɔ=di=ki=e=puzə=mε=sɑ̃s 9
  pεʁ=mε=a=mɔ̃=nε=zɑ̃=sə 7
  də=py=ʁi=fj=e=mɔ̃=sɑ̃ 7
  da=muʁ=o=ʃaʁ=mə=ze=kla=tɑ̃ 8
  lεnɔtə=də=fœ=jaʒə=ki=dɑ̃=se=o=tuʁ=də=mwa 11
  e=klε=ʁe=lə=su=və=niʁ 7
  dy=ly=mi=nø=vi=zaʒə=dεl=viʁə 8
  ki=ʁɑ̃=pli=mɔ̃=kœ=ʁə=de=mwa 8

  fasəa=sε=tə=nɥi=pε=zi=blə=dusə 8
  o=ʃaʁ=mə=tʁɑ̃=kjə=daʁ=mɔ=ni 8
  səl=lə=ze=fiʁ=buʁ=dɔnə=la=vi 8
  ki=paʁ=sε=nwaʁə=tεl=ləy=nə=musə 8
  ɑ̃=bʁa=se=ma=ʒwa 5
  i=lys=tʁe=mε=ʃwa 5

  fasəa=la=ʃa=lœʁ=də=sεtə=pʁε=ʁi 8
  ma=vɔ=lɔ̃=te=mε=zɑ̃=vi 7
  a=sɔ̃=bʁi=se=klεʁ=si=se 7
  tεl=le=klo=zjɔ̃=dœ̃=naʁ=si=sə 8

  mɔ̃=sɑ̃=bʁy=lɑ̃=də=vi 6
  ma=sε=və=bʁi=j=ɑ̃=tə 7
  a=e=klεʁ=si=ma=vi=e=klatɑ̃tə 8
  syʁ=œ̃=mɔ̃=də=a=sɔ̃=bʁi 7
  ʒə=mə=sɑ̃s=ze=pa=nu=i 7
  ʒə=mə=sɑ̃s=za=pε=ze 6
  sə=ʁε=sə=la=bo=te 6
  də=la=na=tyʁə=ki=mɑ̃=va=i 8

  sə=ʁε=sə=la=sε=və 6
  la=kle=dy=ʁε=və 5

  nyl=paʁ=a=tɑ̃=mɔ̃=bɔ=nəʁ=a=lamaʁtinə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 26/10/2021 11:48

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Acciaric