Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Poeme : Mon Coeur

Poème Sentiment
Publié le 27/09/2012 22:19

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Adel La Poete

Mon Coeur

Tel une musique les battements de ton cœur Je me laisse bercer par tes bras si doux et si fort a la fois Tes notes montent en force et retombe en douceur Ton rythme deviens le mien voila comment tu prend possession de moi. J’ai tellement hate de pouvoir te voir, te sentir tes lèvres contre les miennes De coller mon corps contre le tien De me réchauffer a la sueur de ton cœur Tu compte vraiment pour moi Je t’aime pour le restant de nos jours Je rêve d’être dans tes bras jours et nuits, car c’est avec toi que je veux construire ma vie Tu es mon avenir. Dans tes bras je veux vieillir Je savoure chaque moment, oui je t’aimerai éternellement Quand je suis avec toi quand je pense a toi Ma vie deviens plus belle, malgré mes problèmes Je souris comme même Les gens disent que les princes charmant n’existent que dans les romans Mais je n’y crois plus. Depuis ce jour ou l’on sais embrasser tout autour de moi s’embraser Pour toi mon copain je veux te dire ses mots qui peuvent que te faire du bien. Je t’aime et je t’aimerai quoi que tu dises quoi que tu fasse je serai a tes coter. Je n’ai jamais aimer une personne autant, c’est étonnant Moi qui croyais avoir tout vu. Tu m’a mis sur le cul. Je t’ ! *_# et ça pour la vie. Je t’aime.
  • Pieds Hyphénique: Mon Coeur

    tel=u=ne=mu=si=que=les=bat=te=ments=de=ton=cœur=je=me=lais=se=ber=cer=par=tes=bras=si=doux=et=si=fort=a=la=fois=tes=no=tes=mon=tent=en=for=ce=et=re=tom=be=en=dou=ceur=ton=ryth=me=de=viens=le=mien=voi=la=com=ment=tu=prend=pos=ses=sion=de=moi=jai=tel=le=ment=ha=te=de=pou=voir=te=voir=te=sen=tir=tes=lè=vres=con=tre=les=mien=nes=de=col=ler=mon=corps=con=tre=le=tien=de=me=ré=chauf=fer=a=la=sueur=de=ton=cœur=tu=comp=te=vrai=ment=pour=moi=je=tai=me=pour=le=res=tant=de=nos=jours=je=rê=ve=dê=tre=dans=tes=bras=jours=et=nuits=car=cest=a=vec=toi=que=je=veux=cons=trui=re=ma=vie=tu=es=mon=a=ve=nir=dans=tes=bras=je=veux=vieillir=je=sa=vou=re=cha=que=mo=ment=oui=je=tai=me=rai=é=ter=nel=le=ment=quand=je=suis=a=vec=toi=quand=je=pen=se=a=toi=ma=vie=de=viens=plus=bel=le=mal=gré=mes=pro=blè=mes=je=sou=ris=com=me=mê=me=les=gens=di=sent=que=les=prin=ces=char=mant=nexis=tent=que=dans=les=ro=mans=mais=je=ny=crois=plus=de=puis=ce=jour=ou=lon=sais=em=bras=ser=tout=au=tour=de=moi=sem=bra=ser=pour=toi=mon=co=pain=je=veux=te=di=re=ses=mots=qui=peu=vent=que=te=fai=re=du=bien=je=tai=me=et=je=tai=me=rai=quoi=que=tu=di=ses=quoi=que=tu=fas=se=je=se=rai=a=tes=co=ter=je=nai=ja=mais=ai=mer=u=ne=per=son=ne=au=tant=cest=é=ton=nant=moi=qui=cro=yais=a=voir=tout=vu=tu=ma=mis=sur=le=cul=je=t=as=té=ris=que=sou=li=gné=diè=ze=et=ça=pour=la=vie=je=taime 343
  • Phonétique : Mon Coeur

    tεl ynə myzikə lε batəmɑ̃ də tɔ̃ kœʁ ʒə mə lεsə bεʁse paʁ tε bʁa si duz- e si fɔʁ a la fwa tε nɔtə mɔ̃te ɑ̃ fɔʁsə e ʁətɔ̃bə ɑ̃ dusœʁ tɔ̃ ʁitmə dəvjɛ̃ lə mjɛ̃ vwala kɔmɑ̃ ty pʁɑ̃ pɔsesjɔ̃ də mwa. ʒε tεllmɑ̃-atə də puvwaʁ tə vwaʁ, tə sɑ̃tiʁ tε lεvʁə- kɔ̃tʁə lε mjεnə də kɔle mɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə tjɛ̃ də mə ʁeʃofe a la sɥœʁ də tɔ̃ kœʁ ty kɔ̃tə vʁεmɑ̃ puʁ mwa ʒə tεmə puʁ lə ʁεstɑ̃ də no ʒuʁ ʒə ʁεvə dεtʁə dɑ̃ tε bʁa ʒuʁz- e nɥi, kaʁ sεt- avεk twa kə ʒə vø kɔ̃stʁɥiʁə ma vi ty ε mɔ̃n- avəniʁ. dɑ̃ tε bʁa ʒə vø vjεjiʁ ʒə savuʁə ʃakə mɔmɑ̃, ui ʒə tεməʁε etεʁnεllmɑ̃ kɑ̃ ʒə sɥiz- avεk twa kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa ma vi dəvjɛ̃ plys bεllə, malɡʁe mε pʁɔblεmə ʒə suʁi kɔmə mεmə lε ʒɑ̃ dize kə lε pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃ nεɡziste kə dɑ̃ lε ʁɔmɑ̃ mε ʒə ni kʁwa plys. dəpɥi sə ʒuʁ u lɔ̃ sεz- ɑ̃bʁase tut- otuʁ də mwa sɑ̃bʁaze puʁ twa mɔ̃ kɔpɛ̃ ʒə vø tə diʁə sε mo ki pəve kə tə fεʁə dy bjɛ̃. ʒə tεmə e ʒə tεməʁε kwa kə ty dizə kwa kə ty fasə ʒə səʁε a tε kɔte. ʒə nε ʒamεz- εme ynə pεʁsɔnə otɑ̃, sεt- etɔnɑ̃ mwa ki kʁwajεz- avwaʁ tu vy. ty ma mi syʁ lə kyl. ʒə t ! asteʁiskə suliɲe djεzə e sa puʁ la vi. ʒə tεmə.
  • Pieds Phonétique : Mon Coeur

    tεl=y=nə=my=zi=kə=lε=ba=tə=mɑ̃=də=tɔ̃=kœʁ=ʒə=mə=lε=sə=bεʁ=se=paʁ=tε=bʁa=si=du=ze=si=fɔʁ=a=la=fwa=tε=nɔ=tə=mɔ̃=te=ɑ̃=fɔʁ=sə=e=ʁə=tɔ̃=bə=ɑ̃=du=sœʁ=tɔ̃=ʁit=mə=də=vjɛ̃=lə=mjɛ̃=vwa=la=kɔ=mɑ̃=ty=pʁɑ̃=pɔ=se=sjɔ̃=də=mwa=ʒε=tεl=lmɑ̃-a=tə=də=pu=vwaʁ=tə=vwaʁ=tə=sɑ̃=tiʁ=tε=lε=vʁə=kɔ̃=tʁə=lε=mjε=nə=də=kɔ=le=mɔ̃=kɔʁ=kɔ̃=tʁə=lə=tjɛ̃=də=mə=ʁe=ʃo=fe=a=la=sɥœʁ=də=tɔ̃=kœʁ=ty=kɔ̃=tə=vʁε=mɑ̃=puʁ=mwa=ʒə=tε=mə=puʁ=lə=ʁεs=tɑ̃=də=no=ʒuʁ=ʒə=ʁε=və=dε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa=ʒuʁ=ze=nɥi=kaʁ=sε=ta=vεk=twa=kə=ʒə=vø=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=ma=vi=ty=ε=mɔ̃=na=və=niʁ=dɑ̃=tε=bʁa=ʒə=vø=vjε=jiʁ=ʒə=sa=vu=ʁə=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃=u=i=ʒə=tε=mə=ʁε=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=kɑ̃=ʒə=sɥi=za=vεk=twa=kɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=ma=vi=də=vjɛ̃=plys=bεl=lə=mal=ɡʁe=mε=pʁɔ=blε=mə=ʒə=su=ʁi=kɔ=mə=mε=mə=lε=ʒɑ̃=di=ze=kə=lε=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃=nεɡ=zis=te=kə=dɑ̃=lε=ʁɔ=mɑ̃=mε=ʒə=ni=kʁwa=plys=dəp=ɥi=sə=ʒuʁ=u=lɔ̃=sε=zɑ̃=bʁa=se=tu=to=tuʁ=də=mwa=sɑ̃=bʁa=ze=puʁ=twa=mɔ̃=kɔ=pɛ̃=ʒə=vø=tə=di=ʁə=sε=mo=ki=pə=ve=kə=tə=fε=ʁə=dy=bjɛ̃=ʒə=tε=mə=e=ʒə=tε=mə=ʁε=kwa=kə=ty=di=zə=kwa=kə=ty=fa=sə=ʒə=sə=ʁε=a=tε=kɔ=te=ʒə=nε=ʒa=mε=zε=me=y=nə=pεʁ=sɔ=nə=o=tɑ̃=sε=te=tɔ=nɑ̃=mwa=ki=kʁwa=jε=za=vwaʁ=tu=vy=ty=ma=mi=syʁ=lə=kyl=ʒə=t=as=te=ʁis=kə=su=li=ɲe=djε=zə=e=sa=puʁ=la=vi=ʒə=tε=mə 345

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/09/2012 19:35Tulipe Noire

Très joli poème d’amour bien écrit à mon avis tu aura dû le mettre en vertical, bravo encore et merci.