Poeme-France : Lecture Écrit Tendresse

Poeme : Petits Fragments

Poème Tendresse
Publié le 10/10/2018 19:25

L'écrit contient 205 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Adibro

Petits Fragments

Des samedis matin indélébiles,
Libérés de nos habituelles rédactions,
Dans ton grand pantalon,
Tes deux émeraudes encore cachées par tes cils.

À l’heure des assiettes vidées,
Tes précieuses secondes de retard
M’offraient tes pas seuls dans cette allée
Comme une luciole dans le noir.

Le charme de ta présence dans mon dos,
Mordillant ton capuchon,
Tu me restais claire comme l’eau
Avec ta bouille dérobant mon attention.

Des après-midis en blouse blanche,
Dénouant d’un geste ta blonde flore,
Tu libérais un souffle d’or,
Un automne pour chacune de mes branches.

Un jour, juste à ma droite,
Tes yeux qui dessinaient mes fossettes,
J’ai osé une blague semblant maladroite,
Tu as poussé ta ravissante chansonnette.

J’ai gardé ces petits fragments,
Quelques morceaux de temps
Taillés dans ta roche
Au fond de mes poches.

Je les ai glorifié dans cette page,
Leur insuflant une seconde vie
Pour qu’ils restent inscrits,
Pour qu’ils m’inspirent du courage.

Je te les confierai en de frileux mots
Privés de ce qui les fait voler si haut,
Quand ton regard sur moi viendra se poser,
Ils ne perdront pas leur pureté.

Je les susurrais à ton cœur
Pour réveiller sa lueur.
 • Pieds Hyphénique: Petits Fragments

  des=sa=me=dis=ma=tin=in=dé=lé=biles 10
  li=bé=rés=de=nos=ha=bi=tuel=les=ré=dac=tions 12
  dans=ton=grand=pan=ta=lon 6
  tes=deux=éme=raudes=en=core=ca=chées=par=tes=cils 11

  à=l=heu=re=des=as=siet=tes=vi=dées 10
  tes=pré=cieu=ses=se=con=des=de=re=tard 10
  mof=fraient=tes=pas=seuls=dans=cet=te=al=lée 10
  com=me=u=ne=lu=cio=le=dans=le=noir 10

  le=char=me=de=ta=pré=sence=dans=mon=dos 10
  mor=dillant=ton=ca=pu=chon 6
  tu=me=res=tais=clai=re=com=me=leau 9
  a=vec=ta=bouille=dé=ro=bant=mon=at=ten=tion 11

  des=a=près=mi=dis=en=blou=se=blan=che 10
  dé=nou=ant=dun=ges=te=ta=blon=de=flore 10
  tu=li=bé=rais=un=souf=fle=dor 8
  un=au=tom=ne=pour=cha=cune=de=mes=branches 10

  un=jour=jus=te=à=ma=droi=te 8
  tes=y=eux=qui=des=si=naient=mes=fos=settes 10
  jai=o=sé=une=bla=gue=sem=blant=ma=la=droite 11
  tu=as=pous=sé=ta=ra=vis=sante=chan=son=nette 11

  jai=gar=dé=ces=pe=tits=frag=ments 8
  quel=ques=mor=ceaux=de=temps 6
  tail=lés=dans=ta=ro=che 6
  au=fond=de=mes=po=ches 6

  je=les=ai=glo=ri=fi=é=dans=cette=page 10
  leur=in=su=flant=u=ne=se=con=de=vie 10
  pour=quils=res=tent=ins=crits 6
  pour=quils=mins=pi=rent=du=cou=ra=ge 9

  je=te=les=con=fie=rai=en=de=fri=leux=mots 11
  pri=vés=de=ce=qui=les=fait=vo=ler=si=haut 11
  quand=ton=re=gard=sur=moi=vien=dra=se=po=ser 11
  ils=ne=per=dront=pas=leur=pu=re=té 9

  je=les=su=sur=rais=à=ton=cœur 8
  pour=ré=vei=ller=sa=lueur 6
 • Phonétique : Petits Fragments

  dε samədi matɛ̃ ɛ̃delebilə,
  libeʁe də no-abitɥεllə ʁedaksjɔ̃,
  dɑ̃ tɔ̃ ɡʁɑ̃ pɑ̃talɔ̃,
  tε døz- eməʁodəz- ɑ̃kɔʁə kaʃe paʁ tε sil.

  a lœʁ dεz- asjεtə vide,
  tε pʁesjøzə səɡɔ̃də də ʁətaʁ
  mɔfʁε tε pa səl dɑ̃ sεtə ale
  kɔmə ynə lysjɔlə dɑ̃ lə nwaʁ.

  lə ʃaʁmə də ta pʁezɑ̃sə dɑ̃ mɔ̃ do,
  mɔʁdijɑ̃ tɔ̃ kapyʃɔ̃,
  ty mə ʁεstε klεʁə kɔmə lo
  avεk ta bujə deʁɔbɑ̃ mɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃.

  dεz- apʁε midiz- ɑ̃ bluzə blɑ̃ʃə,
  denuɑ̃ dœ̃ ʒεstə ta blɔ̃də flɔʁə,
  ty libeʁεz- œ̃ suflə dɔʁ,
  œ̃n- otɔmnə puʁ ʃakynə də mε bʁɑ̃ʃə.

  œ̃ ʒuʁ, ʒystə a ma dʁwatə,
  tεz- iø ki desinε mε fɔsεtə,
  ʒε oze ynə blaɡ sɑ̃blɑ̃ maladʁwatə,
  ty a puse ta ʁavisɑ̃tə ʃɑ̃sɔnεtə.

  ʒε ɡaʁde sε pəti fʁaɡmɑ̃,
  kεlk mɔʁso də tɑ̃
  taje dɑ̃ ta ʁoʃə
  o fɔ̃ də mε poʃə.

  ʒə lεz- ε ɡlɔʁifje dɑ̃ sεtə paʒə,
  lœʁ ɛ̃syflɑ̃ ynə səɡɔ̃də vi
  puʁ kil ʁεste ɛ̃skʁi,
  puʁ kil mɛ̃spiʁe dy kuʁaʒə.

  ʒə tə lε kɔ̃fjəʁε ɑ̃ də fʁilø mo
  pʁive də sə ki lε fε vɔle si-o,
  kɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ syʁ mwa vjɛ̃dʁa sə poze,
  il nə pεʁdʁɔ̃ pa lœʁ pyʁəte.

  ʒə lε syzyʁεz- a tɔ̃ kœʁ
  puʁ ʁevεje sa lɥœʁ.
 • Pieds Phonétique : Petits Fragments

  dε=sa=mə=di=ma=tɛ̃=ɛ̃=de=le=bilə 10
  li=be=ʁe=də=no-a=bit=ɥεllə=ʁe=dak=sjɔ̃ 11
  dɑ̃=tɔ̃=ɡʁɑ̃=pɑ̃=ta=lɔ̃ 6
  tε=dø=ze=mə=ʁodə=zɑ̃kɔʁə=ka=ʃe=paʁ=tε=sil 11

  a=lœ=ʁə=dε=za=sj=ε=tə=vi=de 10
  tε=pʁe=sjø=zə=sə=ɡɔ̃=də=də=ʁə=taʁ 10
  mɔ=fʁε=tε=pa=səl=dɑ̃=sε=tə=a=le 10
  kɔ=mə=y=nə=ly=sjɔ=lə=dɑ̃=lə=nwaʁ 10

  lə=ʃaʁmə=də=ta=pʁe=zɑ̃=sə=dɑ̃=mɔ̃=do 10
  mɔʁ=di=j=ɑ̃=tɔ̃=ka=py=ʃɔ̃ 8
  ty=mə=ʁεs=tε=klε=ʁə=kɔ=mə=lo 9
  a=vεk=ta=bu=jə=de=ʁɔ=bɑ̃=mɔ̃=na=tɑ̃=sjɔ̃ 12

  dε=za=pʁε=mi=di=zɑ̃=blu=zə=blɑ̃=ʃə 10
  de=nu=ɑ̃=dœ̃=ʒεs=tə=ta=blɔ̃=də=flɔʁə 10
  ty=li=be=ʁε=zœ̃=su=flə=dɔʁ 8
  œ̃=no=tɔmnə=puʁ=ʃa=ky=nə=də=mε=bʁɑ̃ʃə 10

  œ̃=ʒuʁ=ʒys=tə=a=ma=dʁwa=tə 8
  tε=zi=ø=ki=de=si=nε=mε=fɔ=sεtə 10
  ʒε=o=ze=ynə=blaɡ=sɑ̃=blɑ̃=ma=la=dʁwatə 10
  ty=a=puse=ta=ʁa=vi=sɑ̃=tə=ʃɑ̃=sɔnεtə 10

  ʒε=ɡaʁ=de=sε=pə=ti=fʁaɡ=mɑ̃ 8
  kεl=kə=mɔʁ=so=də=tɑ̃ 6
  ta=j=e=dɑ̃=ta=ʁo=ʃə 7
  o=fɔ̃=də=mε=po=ʃə 6

  ʒə=lε=zε=ɡlɔ=ʁi=fje=dɑ̃=sε=tə=paʒə 10
  lœʁ=ɛ̃=sy=flɑ̃=y=nə=sə=ɡɔ̃=də=vi 10
  puʁ=kil=ʁεs=te=ɛ̃s=kʁi 6
  puʁ=kil=mɛ̃s=pi=ʁe=dy=ku=ʁa=ʒə 9

  ʒə=tə=lε=kɔ̃fjə=ʁε=ɑ̃=də=fʁi=lø=mo 10
  pʁi=ve=də=sə=ki=lε=fε=vɔ=le=si-o 11
  kɑ̃=tɔ̃ʁə=ɡaʁ=syʁ=mwa=vjɛ̃=dʁa=sə=po=ze 10
  il=nə=pεʁ=dʁɔ̃=pa=lœ=ʁə=py=ʁə=te 10

  ʒə=lε=sy=zy=ʁε=za=tɔ̃=kœ=ʁə 9
  puʁ=ʁe=vε=j=e=sa=lɥœ=ʁə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/10/2018 20:03Exinstas

J aime beaucoup ! ...c est très tendre...

👍
Auteur de Poésie
12/10/2018 19:09Tulipe Noire

C’est très joli, merci du partage.

👍
Auteur de Poésie
13/10/2018 10:53Ka-Rismatique

j’aime ’quelques morceaux de temps’ très bien trouvé 😉, merci pour le partage

👍
Auteur de Poésie
31/10/2018 05:28Sétarcos L'hérétique

je reconnais des fragments de plumes... merci du partage

👍