Poeme-France : Lecture Écrit Tendresse

Chanson : Répit Jovial

Chanson Tendresse
Publié le 03/02/2020 20:46

L'écrit contient 217 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Adibro

A Propos de cette Chanson

Si vous voulez écouter la chanson, envoyez-moi un message : )

Répit Jovial

Encore une nuit plongée dans ton travail
Où seule et triste, tu ravives tes failles.
Sur ton oreiller mouillé par tes pleurs,
De sombres nuages gagnent ton cœur,
Mais ressens la tendresse
Qui les perce,

Et si tu prends froid,
Viens dans le creux
De mes bras,
Et si tu faiblis,
Écoute cette
Mélodie,

Je panse, panse, panse
Ton sourire,
Je chante, chante, chante
Pour qu’il fleurisse,
Et que tu danses, danses, danses
Sans le moindre mal,
Dans ce répit jovial.

Encore un sommeil troublé par le stress
Où les maladies guettent tes faiblesses.
Ta chevelure se disperse en épis
Alors que tes yeux bleus virent au gris pluie,
Mais ressens l’aurore
Qui les recolore,

Et si tu te chagrines,
Blottis-toi contre
Ma poitrine,
Et si tu te perds
Suit simplement
Ce p’tit air,

Je panse, panse, panse
Ton sourire,
Je chante, chante, chante
Pour qu’il fleurisse,
Et que tu danses, danses, danses
Sans le moindre mal,
Dans ce répit jovial.

Oublie ta douleur,
Épouse cette lueur,

Je panse, panse, panse
Ton sourire,
Je chante, chante, chante
Pour qu’il fleurisse,
Et que tu danses, danses, danses
Sans le moindre mal,
Dans ce répit jovial.

Cette fois tu te couches le sourire aux lèvres,
Bercée par d’un tas de jolis rêves.
 • Pieds Hyphénique: Répit Jovial

  en=coreune=nuit=plon=gée=dans=ton=tra=vail 9
  où=seuleet=triste=tu=ra=vives=tes=failles 8
  sur=ton=o=reiller=mouillé=par=tes=pleurs 8
  de=sombres=nu=ages=gagnent=ton=cœur 7
  mais=res=sens=la=ten=dresse 6
  qui=les=per=ce 4

  et=si=tu=prends=froid 5
  viens=dans=le=creux 4
  de=mes=bras 3
  et=si=tu=fai=blis 5
  é=cou=te=cet=te 5
  mé=lo=die 3

  je=pan=se=pan=se=panse 6
  ton=sou=ri=re 4
  je=chan=te=chan=te=chante 6
  pour=quil=fleu=ris=se 5
  et=que=tu=danses=danses=danses 6
  sans=le=moin=dre=mal 5
  dans=ce=ré=pit=jo=vial 6

  en=coreun=som=meil=trou=blé=par=le=stress 9
  où=les=ma=la=dies=guettent=tes=fai=blesses 9
  ta=che=ve=lure=se=dis=per=seen=é=pis 10
  a=lors=que=tes=yeux=bleus=virent=au=gris=pluie 10
  mais=res=sens=lau=ro=re 6
  qui=les=re=co=lo=re 6

  et=si=tu=te=cha=grines 6
  blot=tis=toi=con=tre 5
  ma=poi=tri=ne 4
  et=si=tu=te=perds 5
  suit=sim=ple=ment 4
  ce=p=tit=air 4

  je=pan=se=pan=se=panse 6
  ton=sou=ri=re 4
  je=chan=te=chan=te=chante 6
  pour=quil=fleu=ris=se 5
  et=que=tu=danses=danses=danses 6
  sans=le=moin=dre=mal 5
  dans=ce=ré=pit=jo=vial 6

  ou=blie=ta=dou=leur 5
  épou=se=cet=te=lueur 5

  je=pan=se=pan=se=panse 6
  ton=sou=ri=re 4
  je=chan=te=chan=te=chante 6
  pour=quil=fleu=ris=se 5
  et=que=tu=danses=danses=danses 6
  sans=le=moin=dre=mal 5
  dans=ce=ré=pit=jo=vial 6

  cette=fois=tu=te=couches=le=sou=ri=reaux=lèvres 10
  ber=cée=par=dun=tas=de=jo=lis=rêves 9
 • Phonétique : Répit Jovial

  ɑ̃kɔʁə ynə nɥi plɔ̃ʒe dɑ̃ tɔ̃ tʁavaj
  u sələ e tʁistə, ty ʁavivə tε fajə.
  syʁ tɔ̃n- ɔʁεje muje paʁ tε plœʁ,
  də sɔ̃bʁə- nɥaʒə ɡaɲe tɔ̃ kœʁ,
  mε ʁəsɛ̃ la tɑ̃dʁεsə
  ki lε pεʁsə,

  e si ty pʁɑ̃ fʁwa,
  vjɛ̃ dɑ̃ lə kʁø
  də mε bʁa,
  e si ty fεbli,
  ekutə sεtə
  melɔdi,

  ʒə pɑ̃sə, pɑ̃sə, pɑ̃sə
  tɔ̃ suʁiʁə,
  ʒə ʃɑ̃tə, ʃɑ̃tə, ʃɑ̃tə
  puʁ kil fləʁisə,
  e kə ty dɑ̃sə, dɑ̃sə, dɑ̃sə
  sɑ̃ lə mwɛ̃dʁə mal,
  dɑ̃ sə ʁepi ʒɔvjal.

  ɑ̃kɔʁə œ̃ sɔmεj tʁuble paʁ lə stʁεs
  u lε maladi ɡεte tε fεblesə.
  ta ʃəvəlyʁə sə dispεʁsə ɑ̃n- epi
  alɔʁ kə tεz- iø bløs viʁe o ɡʁi plɥi,
  mε ʁəsɛ̃ loʁɔʁə
  ki lε ʁəkɔlɔʁə,

  e si ty tə ʃaɡʁinə,
  blɔti twa kɔ̃tʁə
  ma pwatʁinə,
  e si ty tə pεʁd
  sɥi sɛ̃pləmɑ̃
  sə ptit εʁ,

  ʒə pɑ̃sə, pɑ̃sə, pɑ̃sə
  tɔ̃ suʁiʁə,
  ʒə ʃɑ̃tə, ʃɑ̃tə, ʃɑ̃tə
  puʁ kil fləʁisə,
  e kə ty dɑ̃sə, dɑ̃sə, dɑ̃sə
  sɑ̃ lə mwɛ̃dʁə mal,
  dɑ̃ sə ʁepi ʒɔvjal.

  ubli ta dulœʁ,
  epuzə sεtə lɥœʁ,

  ʒə pɑ̃sə, pɑ̃sə, pɑ̃sə
  tɔ̃ suʁiʁə,
  ʒə ʃɑ̃tə, ʃɑ̃tə, ʃɑ̃tə
  puʁ kil fləʁisə,
  e kə ty dɑ̃sə, dɑ̃sə, dɑ̃sə
  sɑ̃ lə mwɛ̃dʁə mal,
  dɑ̃ sə ʁepi ʒɔvjal.

  sεtə fwa ty tə kuʃə lə suʁiʁə o lεvʁə,
  bεʁse paʁ dœ̃ tas də ʒɔli ʁεvə.
 • Pieds Phonétique : Répit Jovial

  ɑ̃kɔʁəynə=nɥi=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=tɔ̃=tʁa=vaj 8
  usə=ləe=tʁistə=ty=ʁa=vivə=tε=fajə 8
  syʁ=tɔ̃=nɔ=ʁε=je=mu=je=paʁ=tε=plœʁ 10
  də=sɔ̃=bʁən=ɥaʒə=ɡa=ɲe=tɔ̃=kœʁ 8
  mε=ʁə=sɛ̃=la=tɑ̃=dʁεsə 6
  ki=lε=pεʁ=sə 4

  e=si=ty=pʁɑ̃=fʁwa 5
  vj=ɛ̃=dɑ̃=lə=kʁø 5
  də=mε=bʁa 3
  e=si=ty=fε=bli 5
  e=ku=tə=sε=tə 5
  me=lɔ=di 3

  ʒə=pɑ̃=sə=pɑ̃=sə=pɑ̃sə 6
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə 4
  ʒə=ʃɑ̃=tə=ʃɑ̃=tə=ʃɑ̃tə 6
  puʁ=kil=flə=ʁi=sə 5
  e=kə=tydɑ̃sə=dɑ̃=sə=dɑ̃sə 6
  sɑ̃=lə=mwɛ̃=dʁə=mal 5
  dɑ̃=sə=ʁe=pi=ʒɔ=vjal 6

  ɑ̃=kɔʁəœ̃=sɔ=mεj=tʁu=ble=paʁlə=stʁεsə 8
  u=lε=ma=la=di=ɡε=te=tε=fε=ble=sə 11
  taʃə=və=lyʁə=sə=dis=pεʁ=səɑ̃=ne=pi 9
  alɔʁkə=tε=ziø=bløs=vi=ʁe=o=ɡʁi=plɥi 9
  mε=ʁə=sɛ̃=lo=ʁɔ=ʁə 6
  ki=lε=ʁə=kɔ=lɔ=ʁə 6

  e=si=ty=tə=ʃa=ɡʁinə 6
  blɔ=ti=twa=kɔ̃=tʁə 5
  ma=pwa=tʁi=nə 4
  e=si=ty=tə=pεʁd 5
  sɥi=sɛ̃=plə=mɑ̃ 4
  sə=ptit=εʁ 3

  ʒə=pɑ̃=sə=pɑ̃=sə=pɑ̃sə 6
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə 4
  ʒə=ʃɑ̃=tə=ʃɑ̃=tə=ʃɑ̃tə 6
  puʁ=kil=flə=ʁi=sə 5
  e=kə=tydɑ̃sə=dɑ̃=sə=dɑ̃sə 6
  sɑ̃=lə=mwɛ̃=dʁə=mal 5
  dɑ̃=sə=ʁe=pi=ʒɔ=vjal 6

  u=bli=ta=du=lœ=ʁə 6
  e=pu=zə=sε=tə=lɥœʁ 6

  ʒə=pɑ̃=sə=pɑ̃=sə=pɑ̃sə 6
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə 4
  ʒə=ʃɑ̃=tə=ʃɑ̃=tə=ʃɑ̃tə 6
  puʁ=kil=flə=ʁi=sə 5
  e=kə=tydɑ̃sə=dɑ̃=sə=dɑ̃sə 6
  sɑ̃=lə=mwɛ̃=dʁə=mal 5
  dɑ̃=sə=ʁe=pi=ʒɔ=vjal 6

  sεtə=fwa=tytə=kuʃə=lə=suʁiʁəolεvʁə 6
  bεʁse=paʁ=dœ̃=tas=də=ʒɔliʁεvə 6

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/02/2020 10:48Alma Doce

Un très bon titre, un très beau texte, un refrain réconfortant et une mélodie entraînante. Bravo Adibro 👏

👍