Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Chanson : Une Guitare Un Feu

Chanson Sentiment
Publié le 22/11/2019 08:22

L'écrit contient 194 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Adrien1

Une Guitare Un Feu

UNE GUITARE, UN FEU
L’herbe à nos pieds
Est humide et fraîche
L’air trouble l’atmosphère
Tes cheveux dans le vent
Se posent sur ma bouche
Mes mains frôlent touchent
Tes doigts tremblent tremblent
Trouvent nos doigts ensemble…
Une guitare joue
Le refrain du vent
Près d’un feu
Près d’un feu
La fumée (se) joue
De nos sentiments…
Mes yeux dans tes yeux
Sont ancrés te cherchent
L’air caresse l’atmosphère
Ton regard fuit, me prends
Se pose tendres sur ma bouche
Tes lèvres s’ouvrent à ma bouche
Mes doigts tremblent tremblent
Trouvent nos désirs ensembles…
Une guitare joue
Le refrain du vent
Près d’un feu
Près d’un feu
La fumée (se) joue
De nos sentiments…
Nos corps s’unissent
Emportés par un délice
L’air frissonne notre peau
Le désir devient bien chaud
Se pose d’amour à nos cœurs
Nos doigts nos lèvres de bonheur
Et d’ivresse tremblent, tremblent
Trouvent nos âmes ensembles…
Une guitare joue
Le refrain du vent
Près d’un feu
Près d’un feu
La fumée (se) joue
De nos sentiments…
Georges Adrien le 6 novembre 2019 à 11h30
 • Pieds Hyphénique: Une Guitare Un Feu

  une=gui=ta=re=un=feu 6
  l=her=be=à=nos=pieds 6
  est=hu=mi=de=et=fraîche 6
  lair=trou=ble=lat=mo=sphère 6
  tes=che=veux=dans=le=vent 6
  se=po=sent=sur=ma=bouche 6
  mes=mains=frô=lent=touchent 5
  tes=doigts=trem=blent=tremblent 5
  trouvent=nos=doigts=en=sem=ble 6
  u=ne=gui=ta=re=joue 6
  le=re=frain=du=vent 5
  près=dun=feu 3
  près=dun=feu 3
  la=fu=mée=se=joue 5
  de=nos=sen=ti=ments 5
  mes=yeux=dans=tes=y=eux 6
  sont=an=crés=te=cherchent 5
  lair=cares=se=lat=mo=sphère 6
  ton=re=gard=fuit=me=prends 6
  se=pose=tendres=sur=ma=bouche 6
  tes=lèvres=souvrent=à=ma=bouche 6
  mes=doigts=trem=blent=tremblent 5
  trouvent=nos=dé=sirs=en=sem=bles 7
  u=ne=gui=ta=re=joue 6
  le=re=frain=du=vent 5
  près=dun=feu 3
  près=dun=feu 3
  la=fu=mée=se=joue 5
  de=nos=sen=ti=ments 5
  nos=corps=su=nissent 4
  em=por=tés=par=un=dé=lice 7
  lair=fris=sonne=no=tre=peau 6
  le=dé=sir=de=vient=bien=chaud 7
  se=pose=da=mour=à=nos=cœurs 7
  nos=doigts=nos=lèvres=de=bon=heur 7
  et=divres=se=trem=blent=tremblent 6
  trouvent=nos=â=mes=en=sem=bles 7
  u=ne=gui=ta=re=joue 6
  le=re=frain=du=vent 5
  près=dun=feu 3
  près=dun=feu 3
  la=fu=mée=se=joue 5
  de=nos=sen=ti=ments 5
  georges=a=drien=le=six=no=vem=bre=deux=mille=dix=neuf=à=onze=h=trente 16
 • Phonétique : Une Guitare Un Feu

  ynə ɡitaʁə, œ̃ fø
  lεʁbə a no pje
  ε ymidə e fʁεʃə
  lεʁ tʁublə latmɔsfεʁə
  tε ʃəvø dɑ̃ lə vɑ̃
  sə poze syʁ ma buʃə
  mε mɛ̃ fʁole tuʃe
  tε dwa tʁɑ̃ble tʁɑ̃ble
  tʁuve no dwaz- ɑ̃sɑ̃blə…
  ynə ɡitaʁə ʒu
  lə ʁəfʁɛ̃ dy vɑ̃
  pʁε dœ̃ fø
  pʁε dœ̃ fø
  la fymeə (sə) ʒu
  də no sɑ̃timɑ̃…
  mεz- iø dɑ̃ tεz- iø
  sɔ̃t- ɑ̃kʁe tə ʃεʁʃe
  lεʁ kaʁεsə latmɔsfεʁə
  tɔ̃ ʁəɡaʁ fɥi, mə pʁɑ̃
  sə pozə tɑ̃dʁə- syʁ ma buʃə
  tε lεvʁə- suvʁe a ma buʃə
  mε dwa tʁɑ̃ble tʁɑ̃ble
  tʁuve no deziʁz- ɑ̃sɑ̃blə…
  ynə ɡitaʁə ʒu
  lə ʁəfʁɛ̃ dy vɑ̃
  pʁε dœ̃ fø
  pʁε dœ̃ fø
  la fymeə (sə) ʒu
  də no sɑ̃timɑ̃…
  no kɔʁ synise
  ɑ̃pɔʁte paʁ œ̃ delisə
  lεʁ fʁisɔnə nɔtʁə po
  lə deziʁ dəvjɛ̃ bjɛ̃ ʃo
  sə pozə damuʁ a no kœʁ
  no dwa no lεvʁə- də bɔnœʁ
  e divʁεsə tʁɑ̃ble, tʁɑ̃ble
  tʁuve noz- aməz- ɑ̃sɑ̃blə…
  ynə ɡitaʁə ʒu
  lə ʁəfʁɛ̃ dy vɑ̃
  pʁε dœ̃ fø
  pʁε dœ̃ fø
  la fymeə (sə) ʒu
  də no sɑ̃timɑ̃…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ lə si- nɔvɑ̃bʁə dø milə diz- nəf a ɔ̃zə aʃ tʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : Une Guitare Un Feu

  ynə=ɡi=ta=ʁə=œ̃=fø 6
  lεʁ=bə=a=no=pj=e 6
  ε=y=mi=də=e=fʁεʃə 6
  lεʁ=tʁu=blə=lat=mɔs=fεʁə 6
  tε=ʃə=vø=dɑ̃=lə=vɑ̃ 6
  sə=po=ze=syʁ=ma=buʃə 6
  mε=mɛ̃=fʁo=le=tu=ʃe 6
  tε=dwa=tʁɑ̃=ble=tʁɑ̃=ble 6
  tʁu=ve=no=dwa=zɑ̃=sɑ̃blə 6
  y=nə=ɡi=ta=ʁə=ʒu 6
  lə=ʁə=fʁɛ̃=dy=vɑ̃ 5
  pʁε=dœ̃=fø 3
  pʁε=dœ̃=fø 3
  la=fy=me=ə=sə=ʒu 6
  də=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 5
  mε=ziø=dɑ̃=tε=zi=ø 6
  sɔ̃=tɑ̃=kʁe=tə=ʃεʁ=ʃe 6
  lεʁ=ka=ʁεsə=lat=mɔs=fεʁə 6
  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=fɥi=mə=pʁɑ̃ 6
  sə=pozə=tɑ̃=dʁə=syʁ=mabuʃə 6
  tε=lεvʁə=su=vʁe=a=mabuʃə 6
  mε=dwa=tʁɑ̃=ble=tʁɑ̃=ble 6
  tʁu=ve=no=de=ziʁ=zɑ̃sɑ̃blə 6
  y=nə=ɡi=ta=ʁə=ʒu 6
  lə=ʁə=fʁɛ̃=dy=vɑ̃ 5
  pʁε=dœ̃=fø 3
  pʁε=dœ̃=fø 3
  la=fy=me=ə=sə=ʒu 6
  də=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 5
  no=kɔʁ=sy=ni=se 5
  ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=œ̃=de=lisə 7
  lεʁ=fʁi=sɔnə=nɔ=tʁə=po 6
  lə=de=ziʁ=də=vjɛ̃=bjɛ̃=ʃo 7
  sə=pozə=da=muʁ=a=no=kœʁ 7
  no=dwa=nolεvʁə=də=bɔ=nœʁ 6
  e=divʁεsə=tʁɑ̃=ble=tʁɑ̃=ble 6
  tʁu=ve=no=zamə=zɑ̃=sɑ̃blə 6
  y=nə=ɡi=ta=ʁə=ʒu 6
  lə=ʁə=fʁɛ̃=dy=vɑ̃ 5
  pʁε=dœ̃=fø 3
  pʁε=dœ̃=fø 3
  la=fy=me=ə=sə=ʒu 6
  də=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 5
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃lə=si=nɔ=vɑ̃bʁə=dø=mi=lə=diz=nəf=a=ɔ̃=zəaʃ=tʁɑ̃tə 15

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/11/2019 15:36Anthony Vance

J’aime