Poeme : Poème D’un Jour, Amour De Tous Les Jours

Poème D’un Jour, Amour De Tous Les Jours

Il est des jours, comme ça, où nous avons envie de pleurer
Certains jours parfois, qui ne devraient même pas exister
Des jours où l’espoir frappe à votre porte
D’autre où le dérisoire, vous fait son apôtre

Il est des nuits, parfois, qui parraîssent intérminables
Il est des vies souvent, qui ont des airs minables
Un seul sourire pourtant, peut faire la différence
Deux mots aussi surement, par amour, ou par chance

Parfois, il est des amours qui resteront gravés
Souvent ce sont nos larmes qui s’arrêteront de couler
Que lorsque que l’amour, repointera le bout de son nez !
Ne jamais dire jamais, et pourtant, tu es arrivée !

Perdu dans la vie, ne savant plus où regarder
Ton seul regard suffit, à pour longtemps me diriger
Rythmé par ton souffle, porté par ta voix
Je sais où aller, partout dans le même sens que toi

Mais amour est surnois, et il nous joue des tours
L’amour montre son minoi, et cette fois, nous devenons sourd
Sourd des contraintes, ou bien saoul d’amour
Dans les deux cas le temps, t’attend au carrefour

Le temps d’un sourire, d’une hésitation et c’est tout un amour, qui devient passion
Une passion d’un jour, ou un amour de tous les jours
Juste une passion d’amour, et un jour pour toujours

C’est ainsi que va l’amour un chemin bien agité,
C’est ainsi que va la vie, un combat sans aparté
Car le moindre faux pas, peut être irréversible
Et une seule erreur, peut coûter l’amour, fragile

Mais un jour, ça y est, le dernier souffle est là
La dernière espérance, et la première failure se voit
La première oui c’est sure, d’une longue série d’usure
D’expérience en souffrance, de joies en cassures
Le chemin est bien long, amour le rend moins con !

Amitié quant à lui, un sourire plus discret
Sera toujours présent, et dans des cas concrets
D’un regard bienveillant, d’une main chaleureuse
Il sera votre pansement, pour blessure douloureuse

Ainsi va la vie, ici va l’amour
De jour en jour ils brillent, et dans la même cours
Ainsi va ma vie, aussi prise de court
Par ce vulgaire amour, s’éteignant tout les jours

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Poème D’un Jour, Amour De Tous Les Jours

  il=est=des=jours=comme=ça=où=nous=a=vons=en=vie=de=pleu=rer 15
  cer=tains=jours=par=fois=qui=ne=de=vraient=mê=me=pas=exis=ter 14
  des=jours=où=les=poir=frap=pe=à=vo=tre=por=te 12
  dau=tre=où=le=dé=ri=soi=re=vous=fait=son=a=pô=tre 14

  il=est=des=nuits=par=fois=qui=par=raîs=sent=in=tér=mi=nables 14
  il=est=des=vies=sou=vent=qui=ont=des=airs=mi=na=bles 13
  un=seul=sou=ri=re=pour=tant=peut=fai=re=la=dif=fé=rence 14
  deux=mots=aus=si=su=re=ment=par=a=mour=ou=par=chan=ce 14

  par=fois=il=est=des=a=mours=qui=res=te=ront=gra=vés 13
  souvent=ce=sont=nos=lar=mes=qui=sar=rê=te=ront=de=cou=ler 14
  que=lors=que=que=la=mour=re=pointe=ra=le=bout=de=son=nez 14
  ne=ja=mais=dire=ja=mais=et=pour=tant=tu=es=ar=ri=vée 14

  per=du=dans=la=vie=ne=sa=vant=plus=où=re=gar=der 13
  ton=seul=re=gard=suf=fit=à=pour=long=temps=me=di=ri=ger 14
  ryth=mé=par=ton=souf=fle=por=té=par=ta=voix 11
  je=sais=où=al=ler=par=tout=dans=le=mê=me=sens=que=toi 14

  mais=a=mour=est=sur=nois=et=il=nous=joue=des=tours 12
  la=mour=montre=son=mi=noi=et=cet=te=fois=nous=de=ve=nons=sourd 15
  sourd=des=con=train=tes=ou=bien=saoul=da=mour 10
  dans=les=deux=cas=le=temps=tat=tend=au=car=re=four 12

  le=temps=dun=sou=rire=du=ne=hé=si=ta=tion=et=cest=tout=un=a=mour=qui=de=vient=pas=sion 22
  u=ne=pas=sion=dun=jour=ou=un=a=mour=de=tous=les=jours 14
  jus=te=u=ne=pas=sion=da=mour=et=un=jour=pour=tou=jours 14

  cest=ain=si=que=va=la=mour=un=che=min=bien=a=gi=té 14
  cest=ain=si=que=va=la=vie=un=com=bat=sans=a=par=té 14
  car=le=moin=dre=faux=pas=peut=ê=tre=ir=ré=ver=si=ble 14
  et=u=ne=seu=le=er=reur=peut=coû=ter=la=mour=fra=gile 14

  mais=un=jour=ça=y=est=le=der=ni=er=souf=fle=est=là 14
  la=der=nièrees=pé=ran=ce=et=la=pre=miè=re=fai=lu=re=se=voit 16
  la=pre=mièreoui=cest=su=re=du=ne=lon=gue=sé=rie=du=sure 14
  dex=pé=rien=ce=en=souf=fran=ce=de=joies=en=cas=su=res 14
  le=che=min=est=bien=long=a=mour=le=rend=moins=con 12

  a=mi=ti=é=quant=à=lui=un=sou=ri=re=plus=dis=cret 14
  se=ra=tou=jours=pré=sent=et=dans=des=cas=con=crets 12
  dun=re=gard=bien=veillant=du=ne=main=cha=leu=reu=se 12
  il=se=ra=votre=pan=se=ment=pour=bles=su=re=dou=lou=reuse 14

  ain=si=va=la=vie=i=ci=va=la=mour 10
  de=jour=en=jour=ils=bril=lent=et=dans=la=mê=me=cours 13
  ain=si=va=ma=vie=aus=si=pri=se=de=court 11
  par=ce=vul=gai=re=a=mour=sé=tei=gnant=tout=les=jours 13
 • Phonétique : Poème D’un Jour, Amour De Tous Les Jours

  il ε dε ʒuʁ, kɔmə sa, u nuz- avɔ̃z- ɑ̃vi də pləʁe
  sεʁtɛ̃ ʒuʁ paʁfwa, ki nə dəvʁε mεmə pa εɡziste
  dε ʒuʁz- u lεspwaʁ fʁapə a vɔtʁə pɔʁtə
  dotʁə u lə deʁizwaʁə, vu fε sɔ̃n- apotʁə

  il ε dε nɥi, paʁfwa, ki paʁεse ɛ̃teʁminablə
  il ε dε vi suvɑ̃, ki ɔ̃ dεz- εʁ minablə
  œ̃ səl suʁiʁə puʁtɑ̃, pø fεʁə la difeʁɑ̃sə
  dø moz- osi syʁəmɑ̃, paʁ amuʁ, u paʁ ʃɑ̃sə

  paʁfwa, il ε dεz- amuʁ ki ʁεstəʁɔ̃ ɡʁave
  suvɑ̃ sə sɔ̃ no laʁmə- ki saʁεtəʁɔ̃ də kule
  kə lɔʁskə kə lamuʁ, ʁəpwɛ̃təʁa lə bu də sɔ̃ ne !
  nə ʒamε diʁə ʒamε, e puʁtɑ̃, ty ε aʁive !

  pεʁdy dɑ̃ la vi, nə savɑ̃ plysz- u ʁəɡaʁde
  tɔ̃ səl ʁəɡaʁ syfi, a puʁ lɔ̃tɑ̃ mə diʁiʒe
  ʁitme paʁ tɔ̃ suflə, pɔʁte paʁ ta vwa
  ʒə sεz- u ale, paʁtu dɑ̃ lə mεmə sɑ̃s kə twa

  mεz- amuʁ ε syʁnwa, e il nu ʒu dε tuʁ
  lamuʁ mɔ̃tʁə sɔ̃ minwa, e sεtə fwa, nu dəvənɔ̃ suʁ
  suʁ dε kɔ̃tʁɛ̃tə, u bjɛ̃ saul damuʁ
  dɑ̃ lε dø ka lə tɑ̃, tatɑ̃t- o kaʁəfuʁ

  lə tɑ̃ dœ̃ suʁiʁə, dynə ezitasjɔ̃ e sε tut- œ̃n- amuʁ, ki dəvjɛ̃ pasjɔ̃
  ynə pasjɔ̃ dœ̃ ʒuʁ, u œ̃n- amuʁ də tus lε ʒuʁ
  ʒystə ynə pasjɔ̃ damuʁ, e œ̃ ʒuʁ puʁ tuʒuʁ

  sεt- ɛ̃si kə va lamuʁ œ̃ ʃəmɛ̃ bjɛ̃ aʒite,
  sεt- ɛ̃si kə va la vi, œ̃ kɔ̃ba sɑ̃z- apaʁte
  kaʁ lə mwɛ̃dʁə fo pa, pø εtʁə iʁevεʁsiblə
  e ynə sələ eʁœʁ, pø kute lamuʁ, fʁaʒilə

  mεz- œ̃ ʒuʁ, sa i ε, lə dεʁnje suflə ε la
  la dεʁnjεʁə εspeʁɑ̃sə, e la pʁəmjεʁə fεlyʁə sə vwa
  la pʁəmjεʁə ui sε syʁə, dynə lɔ̃ɡ seʁi dyzyʁə
  dεkspeʁjɑ̃sə ɑ̃ sufʁɑ̃sə, də ʒwaz- ɑ̃ kasyʁə
  lə ʃəmɛ̃ ε bjɛ̃ lɔ̃, amuʁ lə ʁɑ̃ mwɛ̃ kɔ̃ !

  amitje kɑ̃ a lɥi, œ̃ suʁiʁə plys diskʁε
  səʁa tuʒuʁ pʁezɑ̃, e dɑ̃ dε ka kɔ̃kʁε
  dœ̃ ʁəɡaʁ bjɛ̃vεjɑ̃, dynə mɛ̃ ʃaləʁøzə
  il səʁa vɔtʁə pɑ̃səmɑ̃, puʁ blesyʁə duluʁøzə

  ɛ̃si va la vi, isi va lamuʁ
  də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ il bʁije, e dɑ̃ la mεmə kuʁ
  ɛ̃si va ma vi, osi pʁizə də kuʁ
  paʁ sə vylɡεʁə amuʁ, setεɲɑ̃ tu lε ʒuʁ
 • Syllabes Phonétique : Poème D’un Jour, Amour De Tous Les Jours

  il=ε=dε=ʒuʁ=kɔmə=sa=u=nu=za=vɔ̃=zɑ̃=vi=də=plə=ʁe 15
  sεʁ=tɛ̃=ʒuʁ=paʁ=fwa=kinə=də=vʁε=mε=mə=pa=εɡ=zis=te 14
  dε=ʒuʁ=zu=lεs=pwaʁ=fʁa=pə=a=vɔ=tʁə=pɔʁ=tə 12
  do=tʁə=u=lə=de=ʁi=zwa=ʁə=vu=fε=sɔ̃=na=po=tʁə 14

  il=ε=dε=nɥi=paʁ=fwa=ki=pa=ʁε=se=ɛ̃=teʁ=mi=nablə 14
  il=ε=dε=vi=su=vɑ̃=ki=ɔ̃=dε=zεʁ=mi=na=blə 13
  œ̃=səl=su=ʁi=ʁə=puʁ=tɑ̃=pø=fε=ʁə=la=di=fe=ʁɑ̃sə 14
  dø=mo=zo=si=sy=ʁə=mɑ̃=paʁ=a=muʁ=u=paʁ=ʃɑ̃=sə 14

  paʁ=fwa=il=ε=dε=za=muʁ=ki=ʁεs=tə=ʁɔ̃=ɡʁa=ve 13
  su=vɑ̃sə=sɔ̃=no=laʁ=mə=ki=sa=ʁε=tə=ʁɔ̃=də=ku=le 14
  kə=lɔʁskə=kə=la=muʁ=ʁə=pwɛ̃=tə=ʁa=lə=bu=də=sɔ̃=ne 14
  nə=ʒa=mε=diʁə=ʒa=mε=e=puʁ=tɑ̃=ty=ε=a=ʁi=ve 14

  pεʁ=dy=dɑ̃=la=vi=nə=sa=vɑ̃=plys=zu=ʁə=ɡaʁ=de 13
  tɔ̃=səl=ʁə=ɡaʁ=sy=fi=a=puʁ=lɔ̃=tɑ̃=mə=di=ʁi=ʒe 14
  ʁit=me=paʁ=tɔ̃=su=flə=pɔʁ=te=paʁ=ta=vwa 11
  ʒə=sε=zu=a=le=paʁ=tu=dɑ̃=lə=mε=mə=sɑ̃s=kə=twa 14

  mε=za=muʁ=ε=syʁ=nwa=e=il=nu=ʒu=dε=tuʁ 12
  la=muʁ=mɔ̃tʁə=sɔ̃=mi=nwa=e=sε=tə=fwa=nu=də=və=nɔ̃=suʁ 15
  suʁ=dε=kɔ̃=tʁɛ̃=tə=u=bj=ɛ̃=sa=ul=da=muʁ 12
  dɑ̃=lε=dø=ka=lə=tɑ̃=ta=tɑ̃=to=ka=ʁə=fuʁ 12

  lə=tɑ̃=dœ̃=su=ʁiʁə=dy=nəe=zi=ta=sjɔ̃=e=sε=tu=tœ̃=na=muʁ=ki=də=vjɛ̃=pa=sjɔ̃ 21
  y=nə=pa=sjɔ̃=dœ̃=ʒuʁ=u=œ̃=na=muʁ=də=tus=lε=ʒuʁ 14
  ʒys=tə=y=nə=pa=sjɔ̃=da=muʁ=e=œ̃=ʒuʁ=puʁ=tu=ʒuʁ 14

  sε=tɛ̃=si=kə=va=la=muʁ=œ̃=ʃə=mɛ̃=bjɛ̃=a=ʒi=te 14
  sε=tɛ̃=si=kə=va=la=vi=œ̃=kɔ̃=ba=sɑ̃=za=paʁ=te 14
  kaʁ=lə=mwɛ̃=dʁə=fo=pa=pø=ε=tʁə=i=ʁe=vεʁ=si=blə 14
  e=y=nə=sə=lə=e=ʁœʁ=pø=ku=te=la=muʁ=fʁa=ʒilə 14

  mε=zœ̃=ʒuʁ=sa=i=ε=lə=dεʁ=nj=e=su=flə=ε=la 14
  la=dεʁ=njεʁəεs=pe=ʁɑ̃=sə=e=la=pʁə=mjε=ʁə=fε=ly=ʁə=sə=vwa 16
  lapʁə=mjε=ʁəu=i=sε=sy=ʁə=dy=nə=lɔ̃ɡ=se=ʁi=dy=zyʁə 14
  dεk=spe=ʁjɑ̃=sə=ɑ̃=su=fʁɑ̃=sə=də=ʒwa=zɑ̃=ka=sy=ʁə 14
  lə=ʃə=mɛ̃=ε=bj=ɛ̃=lɔ̃=a=muʁ=lə=ʁɑ̃=mwɛ̃=kɔ̃ 13

  a=mi=tj=e=kɑ̃=a=lɥi=œ̃=su=ʁi=ʁə=plys=dis=kʁε 14
  sə=ʁa=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃=e=dɑ̃=dε=ka=kɔ̃=kʁε 12
  dœ̃=ʁə=ɡaʁ=bj=ɛ̃=vε=jɑ̃=dy=nə=mɛ̃=ʃa=lə=ʁø=zə 14
  il=sə=ʁa=vɔtʁə=pɑ̃=sə=mɑ̃=puʁ=ble=sy=ʁə=du=lu=ʁøzə 14

  ɛ̃=si=va=la=vi=i=si=va=la=muʁ 10
  də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ=il=bʁi=j=e=e=dɑ̃=la=mε=mə=kuʁ 14
  ɛ̃=si=va=ma=vi=o=si=pʁi=zə=də=kuʁ 11
  paʁ=sə=vyl=ɡε=ʁə=a=muʁ=se=tε=ɲɑ̃=tu=lε=ʒuʁ 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/07/2011 07:56Solfege34

il est très beau 😉

Auteur de Poésie
28/07/2011 12:01Indienne

Tres beau sur ces belle lignes remplie de la beauté , de l’amour!!!bravo

Poème Amour
Publié le 28/07/2011 01:23

L'écrit contient 383 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Adrien97420

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs