Poeme-France : Lecture Écrit Faible

Chanson : I Don’T Need You ?

Chanson Faible
Publié le 11/05/2008 00:33

L'écrit contient 250 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Ahonnora :-P

I Don’T Need You ?

Parfois mes bras tombent sous la lâcheté
J’ai peur d’être près de toi et que tu me vois
Mon courage est parti le jour ou je me suis attachée.
Je crains ce jour ou tu me diras de partit lui de toi

I need you
Ma vie n’est que le froid d’une éternelle absence
L’ambiguïté un ami qui ne me lâche jamais
Je vis dans le trouble de sentir à nouveau ton essence
Alors je me tourne vers ce qui me quittera plus désormais.

On me dit différente, unique, génial, super
Faites les taire je ne veux plus tout les entendre
Ces mots je les déteste si tu savais, je suis tombée en enfer
Je me suis écrouler face à ces gestes supposer tendres

Je te laisse devenir le salaud de l’histoire,
Pourtant si tu savais comment ça tourne dans ma tête
Au fond de moi j’avais espérée ce dénouement rasoir
Je m’en veux car je suis celle qui gâche la fête.

I don’t need you
Ma vie n’est que le froid d’une éternelle absence
L’ambiguïté un ami qui ne me lâche jamais
Je vis dans le trouble de sentir à nouveau ton essence
Alors je me tourne vers ce qui me quittera plus désormais.

Laisse moi être la coupable de cette courte idylle
Porter un nouveau fardeau j’en ai l’habitude
Je pourrais me couper sans me sentir vile
Je pourrais enfin recommencer cette sale attitude.
 • Pieds Hyphénique: I Don’T Need You ?

  par=fois=mes=bras=tom=bent=sous=la=lâ=che=té 11
  jai=peur=dê=tre=près=de=toi=et=que=tu=me=vois 12
  mon=cou=rageest=par=ti=le=jour=ou=je=me=suis=at=ta=chée 14
  je=crains=ce=jour=ou=tu=me=di=ras=de=par=tit=lui=de=toi 15

  i=ne=ed=you 4
  ma=vie=nest=que=le=froid=du=ne=é=ter=nel=le=ab=sence 14
  lam=bi=guï=té=un=a=mi=qui=ne=me=lâ=che=ja=mais 14
  je=vis=dans=le=trouble=de=sen=tir=à=nou=veau=ton=es=sence 14
  a=lors=je=me=tourne=vers=ce=qui=me=quit=te=ra=plus=dé=sor=mais 16

  on=me=dit=dif=fé=ren=te=u=ni=que=gé=nial=su=per 14
  fai=tes=les=tai=re=je=ne=veux=plus=tout=les=en=ten=dre 14
  ces=mots=je=les=détes=te=si=tu=sa=vais=je=suis=tom=bée=en=en=fer 17
  je=me=suis=é=crou=ler=faceà=ces=ges=tes=sup=po=ser=tendres 14

  je=te=lais=se=de=ve=nir=le=sa=laud=de=l=his=toire 14
  pour=tant=si=tu=sa=vais=com=ment=ça=tour=ne=dans=ma=tête 14
  au=fond=de=moi=ja=vais=es=pé=rée=ce=dé=noue=ment=ra=soir 15
  je=men=veux=car=je=suis=cel=le=qui=gâ=che=la=fê=te 14

  i=dont=ne=ed=you 5
  ma=vie=nest=que=le=froid=du=ne=é=ter=nel=le=ab=sence 14
  lam=bi=guï=té=un=a=mi=qui=ne=me=lâ=che=ja=mais 14
  je=vis=dans=le=trouble=de=sen=tir=à=nou=veau=ton=es=sence 14
  a=lors=je=me=tourne=vers=ce=qui=me=quit=te=ra=plus=dé=sor=mais 16

  laisse=moi=ê=tre=la=cou=pa=ble=de=cet=te=cour=te=i=dylle 15
  por=ter=un=nou=veau=far=deau=jen=ai=l=ha=bi=tu=de 14
  je=pour=rais=me=cou=per=sans=me=sen=tir=vi=le 12
  je=pour=rais=en=fin=re=commen=cer=cet=te=sa=leat=ti=tude 14
 • Phonétique : I Don’T Need You ?

  paʁfwa mε bʁa tɔ̃be su la laʃəte
  ʒε pœʁ dεtʁə pʁε də twa e kə ty mə vwa
  mɔ̃ kuʁaʒə ε paʁti lə ʒuʁ u ʒə mə sɥiz- ataʃe.
  ʒə kʁɛ̃ sə ʒuʁ u ty mə diʁa də paʁti lɥi də twa

  i nid iu
  ma vi nε kə lə fʁwa dynə etεʁnεllə absɑ̃sə
  lɑ̃biɡyite œ̃n- ami ki nə mə laʃə ʒamε
  ʒə vis dɑ̃ lə tʁublə də sɑ̃tiʁ a nuvo tɔ̃n- esɑ̃sə
  alɔʁ ʒə mə tuʁnə vεʁ sə ki mə kitəʁa plys dezɔʁmε.

  ɔ̃ mə di difeʁɑ̃tə, ynikə, ʒenjal, sype
  fεtə lε tεʁə ʒə nə vø plys tu lεz- ɑ̃tɑ̃dʁə
  sε mo ʒə lε detεstə si ty savε, ʒə sɥi tɔ̃be ɑ̃n- ɑ̃fe
  ʒə mə sɥiz- ekʁule fasə a sε ʒεstə sypoze tɑ̃dʁə

  ʒə tə lεsə dəvəniʁ lə salo də listwaʁə,
  puʁtɑ̃ si ty savε kɔmɑ̃ sa tuʁnə dɑ̃ ma tεtə
  o fɔ̃ də mwa ʒavεz- εspeʁe sə denuəmɑ̃ ʁazwaʁ
  ʒə mɑ̃ vø kaʁ ʒə sɥi sεllə ki ɡaʃə la fεtə.

  i dɔnte nid iu
  ma vi nε kə lə fʁwa dynə etεʁnεllə absɑ̃sə
  lɑ̃biɡyite œ̃n- ami ki nə mə laʃə ʒamε
  ʒə vis dɑ̃ lə tʁublə də sɑ̃tiʁ a nuvo tɔ̃n- esɑ̃sə
  alɔʁ ʒə mə tuʁnə vεʁ sə ki mə kitəʁa plys dezɔʁmε.

  lεsə mwa εtʁə la kupablə də sεtə kuʁtə idilə
  pɔʁte œ̃ nuvo faʁdo ʒɑ̃n- ε labitydə
  ʒə puʁʁε mə kupe sɑ̃ mə sɑ̃tiʁ vilə
  ʒə puʁʁεz- ɑ̃fɛ̃ ʁəkɔmɑ̃se sεtə salə atitydə.
 • Pieds Phonétique : I Don’T Need You ?

  paʁ=fwa=mε=bʁa=tɔ̃=be=su=la=la=ʃə=te 11
  ʒε=pœ=ʁə=dε=tʁə=pʁε=də=twa=e=kə=ty=mə=vwa 13
  mɔ̃=ku=ʁa=ʒə=ε=paʁ=ti=lə=ʒuʁ=u=ʒə=mə=sɥi=za=ta=ʃe 16
  ʒə=kʁɛ̃=sə=ʒuʁ=u=ty=mə=di=ʁa=də=paʁ=ti=lɥi=də=twa 15

  i=nid=i=u 4
  ma=vi=nε=kə=lə=fʁwa=dy=nə=e=tεʁ=nεl=lə=ab=sɑ̃sə 14
  lɑ̃=bi=ɡy=i=te=œ̃=na=mi=kinə=mə=la=ʃə=ʒa=mε 14
  ʒə=vis=dɑ̃lə=tʁu=blə=də=sɑ̃=tiʁ=a=nu=vo=tɔ̃=ne=sɑ̃sə 14
  a=lɔʁʒə=mə=tuʁ=nə=vεʁ=sə=ki=mə=ki=tə=ʁa=plys=de=zɔʁ=mε 16

  ɔ̃=mə=di=di=fe=ʁɑ̃=tə=y=ni=kə=ʒe=njal=sy=pe 14
  fε=tə=lε=tε=ʁə=ʒə=nə=vø=plys=tu=lε=zɑ̃=tɑ̃=dʁə 14
  sε=moʒə=lε=de=tεs=tə=si=ty=sa=vε=ʒə=sɥi=tɔ̃=be=ɑ̃=nɑ̃=fe 17
  ʒə=mə=sɥi=ze=kʁu=le=fasəa=sε=ʒεs=tə=sy=po=ze=tɑ̃dʁə 14

  ʒə=tə=lε=sə=də=və=niʁ=lə=sa=lo=də=lis=twa=ʁə 14
  puʁ=tɑ̃=si=ty=sa=vε=kɔ=mɑ̃=sa=tuʁ=nə=dɑ̃=ma=tεtə 14
  o=fɔ̃də=mwa=ʒa=vε=zεs=pe=ʁe=sə=de=nu=ə=mɑ̃=ʁa=zwaʁ 15
  ʒə=mɑ̃=vø=kaʁ=ʒə=sɥi=sεl=lə=ki=ɡa=ʃə=la=fε=tə 14

  i=dɔ=nə=te=nid=i=u 7
  ma=vi=nε=kə=lə=fʁwa=dy=nə=e=tεʁ=nεl=lə=ab=sɑ̃sə 14
  lɑ̃=bi=ɡy=i=te=œ̃=na=mi=kinə=mə=la=ʃə=ʒa=mε 14
  ʒə=vis=dɑ̃lə=tʁu=blə=də=sɑ̃=tiʁ=a=nu=vo=tɔ̃=ne=sɑ̃sə 14
  a=lɔʁʒə=mə=tuʁ=nə=vεʁ=sə=ki=mə=ki=tə=ʁa=plys=de=zɔʁ=mε 16

  lεsə=mwa=ε=tʁə=la=ku=pa=blə=də=sε=tə=kuʁ=tə=i=dilə 15
  pɔʁ=te=œ̃=nu=vo=faʁ=do=ʒɑ̃=nε=la=bi=ty=də 13
  ʒə=puʁ=ʁε=mə=ku=pe=sɑ̃=mə=sɑ̃=tiʁ=vi=lə 12
  ʒə=puʁ=ʁε=zɑ̃=fɛ̃ʁə=kɔ=mɑ̃=se=sε=tə=sa=ləa=ti=tydə 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
17/08/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.