Poeme : ¤ Ce Sont Les Mots Qui Me Viennent ¤

¤ Ce Sont Les Mots Qui Me Viennent ¤

Si tu parle d’amour, dis-moi ce que tu entends par là
Si tu l’entend te dire « je t’aime » et qu’il par en fumée comme ton encens
Si Perdre du temps que l’on t’a donné n’est pas un soucis, laisse-moi t’écrire ceci
Faut pas s’abandonner, se laisser noyer et son cœur finir en sang
Laisse-moi rêver, me greffer, ça ne me coûte pas un franc
Les mots qui me viénnent sont… quelques pointillés
Tu as le regard félin, la bouche en cœur, les joues de satins
J’ai l’air d’un gamin émerveillés, laisse-moi bafouiller cette chanson qui me revient souvent
Gribouiller sur ce tableau noir quelques libertés
Si tu aimes les mots soutenus
Je te dirai que ton âme éperdue porte des ailes
Et je me transfuge comme un épervier
Fustige des virgules, l’amour furtif se pixélise j’en suis tantôt perplexe, tantôt mYstifier
J’vais faire une fugue et tu viendra me chercher comme si j’etais ton excuse
Vas-y passe l’ecluse. Tu tirera des plans sur la cométe
Moi j’ai les bras longs et je touche des fois la lune, tu es comme elle, un satéllite naturel
Que sont les mots lorsque l’on s’aime comme des mômes, rapelles-toi nous etions minots et trop minette
Les mots peuvent être minis, énormes, réfléchis ou lachés comme des colombes
Si j’avais une chose a te dire, je te dirai… que j’écris pour toi
Mais aussi que tout n’est pas sur papier
En haute-mer personnes n’a pied et mes plus beaux mots sont dans ma bouche et se balladent sur le fil qui la relie a mon cœur d’acier
Je couche des couleurs dans un monde de noirceur
On dirait la terre punaisée dans l’univers
J’ecris pour toi, tu te reconnais
J’écris de mon pc, tu te reconnais
J’ecris pour toi, tu le sais

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ¤ Ce Sont Les Mots Qui Me Viennent ¤

  si=tu=par=le=da=mour=dis=moi=ce=que=tu=en=tends=par=là 15
  si=tu=len=tend=te=dire=je=tai=me=et=quil=par=en=fu=mée=com=me=ton=encens 19
  si=perdre=du=temps=que=lon=ta=don=né=nest=pas=un=sou=cis=lais=se=moi=té=cri=re=ce=ci 22
  faut=pas=sa=ban=don=ner=se=lais=ser=noy=er=et=son=cœur=fi=nir=en=sang 18
  lais=se=moi=rê=ver=me=gref=fer=ça=ne=me=coû=te=pas=un=franc 16
  les=mots=qui=me=vi=én=nent=sont=quel=ques=poin=til=lés 13
  tu=as=le=re=gard=fé=lin=la=bou=che=en=cœur=les=joues=de=sa=tins 17
  jai=lair=dun=ga=min=é=mer=veillés=lais=se=moi=ba=fouiller=cet=te=chan=son=qui=me=re=vient=souvent 22
  gri=bouil=ler=sur=ce=ta=bleau=noir=quel=ques=li=ber=tés 13
  si=tu=ai=mes=les=mots=sou=te=nus 9
  je=te=di=rai=que=ton=â=me=é=per=due=por=te=des=ai=les 16
  et=je=me=trans=fu=ge=com=me=un=é=per=vi=er 13
  fus=tige=des=vir=gu=les=la=mour=fur=tif=se=pixé=li=se=jen=suis=tan=tôt=per=plexe=tan=tôt=mys=ti=fier 25
  jvais=fai=re=u=ne=fu=gue=et=tu=vien=dra=me=cher=cher=com=me=si=je=tais=ton=ex=cuse 22
  vas=y=pas=se=le=clu=se=tu=ti=re=ra=des=plans=sur=la=co=mé=te 18
  moi=jai=les=bras=longs=et=je=touche=des=fois=la=lu=ne=tu=es=com=meelle=un=sa=tél=li=te=na=tu=rel 25
  que=sont=les=mots=lors=que=lon=saime=com=me=des=mô=mes=ra=pel=les=toi=nous=e=tions=mi=nots=et=trop=mi=nette 26
  les=mots=peu=vent=ê=tre=mi=nis=é=nor=mes=ré=flé=chis=ou=la=chés=com=me=des=co=lombes 22
  si=ja=vais=u=ne=cho=se=a=te=di=re=je=te=di=rai=que=jé=cris=pour=toi 20
  mais=aus=si=que=tout=nest=pas=sur=pa=pi=er 11
  en=haute=mer=per=son=nes=na=pied=et=mes=plus=beaux=mots=sont=dans=ma=bou=cheet=se=bal=la=dent=sur=le=fil=qui=la=re=lie=a=mon=cœur=da=cier 34
  je=cou=che=des=cou=leurs=dans=un=mon=de=de=noir=ceur 13
  on=di=rait=la=ter=re=pu=nai=sée=dans=lu=ni=vers 13
  je=cris=pour=toi=tu=te=re=con=nais 9
  jé=cris=de=mon=p=c=tu=te=re=con=nais 11
  je=cris=pour=toi=tu=le=sais 7
 • Phonétique : ¤ Ce Sont Les Mots Qui Me Viennent ¤

  si ty paʁlə damuʁ, di mwa sə kə ty ɑ̃tɑ̃ paʁ la
  si ty lɑ̃tɑ̃ tə diʁə « ʒə tεmə » εt kil paʁ ɑ̃ fyme kɔmə tɔ̃n- ɑ̃sɛ̃
  si pεʁdʁə dy tɑ̃ kə lɔ̃ ta dɔne nε pa œ̃ susi, lεsə mwa tekʁiʁə səsi
  fo pa sabɑ̃dɔne, sə lεse nwaje e sɔ̃ kœʁ finiʁ ɑ̃ sɑ̃
  lεsə mwa ʁεve, mə ɡʁefe, sa nə mə kutə pa œ̃ fʁɑ̃k
  lε mo ki mə vjene sɔ̃… kεlk pwɛ̃tije
  ty a lə ʁəɡaʁ felɛ̃, la buʃə ɑ̃ kœʁ, lε ʒu də satɛ̃
  ʒε lεʁ dœ̃ ɡamɛ̃ emεʁvεje, lεsə mwa bafuje sεtə ʃɑ̃sɔ̃ ki mə ʁəvjɛ̃ suvɑ̃
  ɡʁibuje syʁ sə tablo nwaʁ kεlk libεʁte
  si ty εmə lε mo sutənys
  ʒə tə diʁε kə tɔ̃n- amə epεʁdɥ pɔʁtə dεz- εlə
  e ʒə mə tʁɑ̃sfyʒə kɔmə œ̃n- epεʁvje
  fystiʒə dε viʁɡylə, lamuʁ fyʁtif sə pikselizə ʒɑ̃ sɥi tɑ̃to pεʁplεksə, tɑ̃to mistifje
  ʒvε fεʁə ynə fyɡ e ty vjɛ̃dʁa mə ʃεʁʃe kɔmə si ʒətε tɔ̃n- εkskyzə
  va i pasə lεklyzə. ty tiʁəʁa dε plɑ̃ syʁ la kɔmetə
  mwa ʒε lε bʁa lɔ̃ɡz- e ʒə tuʃə dε fwa la lynə, ty ε kɔmə εllə, œ̃ satelitə natyʁεl
  kə sɔ̃ lε mo lɔʁskə lɔ̃ sεmə kɔmə dε momə, ʁapεllə twa nuz- əsjɔ̃ minoz- e tʁo minεtə
  lε mo pəve εtʁə mini, enɔʁmə, ʁefleʃiz- u laʃe kɔmə dε kɔlɔ̃bə
  si ʒavεz- ynə ʃozə a tə diʁə, ʒə tə diʁε… kə ʒekʁi puʁ twa
  mεz- osi kə tu nε pa syʁ papje
  ɑ̃-otə mεʁ pεʁsɔnə na pje e mε plys bo mo sɔ̃ dɑ̃ ma buʃə e sə balade syʁ lə fil ki la ʁəli a mɔ̃ kœʁ dasje
  ʒə kuʃə dε kulœʁ dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də də nwaʁsœʁ
  ɔ̃ diʁε la teʁə pynεze dɑ̃ lynive
  ʒεkʁi puʁ twa, ty tə ʁəkɔnε
  ʒekʁi də mɔ̃ pe se, ty tə ʁəkɔnε
  ʒεkʁi puʁ twa, ty lə sε
 • Syllabes Phonétique : ¤ Ce Sont Les Mots Qui Me Viennent ¤

  si=ty=paʁ=lə=da=muʁ=di=mwa=sə=kə=ty=ɑ̃=tɑ̃=paʁ=la 15
  si=ty=lɑ̃=tɑ̃=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə=εt=kil=paʁ=ɑ̃=fy=me=kɔ=mə=tɔ̃=nɑ̃=sɛ̃ 21
  si=pεʁ=dʁə=dy=tɑ̃=kə=lɔ̃=ta=dɔ=ne=nε=pa=œ̃=su=si=lε=sə=mwa=te=kʁi=ʁə=sə=si 23
  fo=pa=sa=bɑ̃=dɔ=ne=sə=lε=se=nwa=j=e=e=sɔ̃=kœ=ʁə=fi=niʁ=ɑ̃=sɑ̃ 20
  lε=sə=mwa=ʁε=ve=mə=ɡʁe=fe=sa=nə=mə=ku=tə=pa=œ̃=fʁɑ̃k 16
  lε=mo=ki=mə=vj=e=ne=sɔ̃=kεlk=pwɛ̃=ti=j=e 13
  ty=a=lə=ʁə=ɡaʁ=fe=lɛ̃=la=bu=ʃə=ɑ̃=kœ=ʁə=lε=ʒu=də=sa=tɛ̃ 18
  ʒε=lεʁ=dœ̃=ɡa=mɛ̃=e=mεʁ=vε=j=e=lε=sə=mwa=ba=fu=je=sε=tə=ʃɑ̃=sɔ̃=ki=mə=ʁə=vj=ɛ̃=su=vɑ̃ 27
  ɡʁi=bu=j=e=syʁ=sə=ta=blo=nwaʁ=kεl=kə=li=bεʁ=te 14
  si=ty=ε=mə=lε=mo=su=tə=nys 9
  ʒə=tə=di=ʁε=kə=tɔ̃=na=mə=e=pεʁdɥ=pɔʁ=tə=dε=zεlə 14
  e=ʒə=mə=tʁɑ̃s=fy=ʒə=kɔ=mə=œ̃=ne=pεʁ=vj=e 13
  fys=tiʒə=dε=viʁ=ɡy=lə=la=muʁ=fyʁ=tif=sə=pik=se=li=zə=ʒɑ̃=sɥi=tɑ̃=to=pεʁ=plεk=sə=tɑ̃=to=mis=ti=fje 27
  ʒvε=fεʁə=y=nə=fyɡ=e=ty=vjɛ̃=dʁa=mə=ʃεʁ=ʃe=kɔ=mə=si=ʒə=tε=tɔ̃=nεk=skyzə 20
  va=i=pa=sə=lε=kly=zə=ty=ti=ʁə=ʁa=dε=plɑ̃=syʁ=la=kɔ=me=tə 18
  mwa=ʒε=lε=bʁa=lɔ̃ɡ=ze=ʒə=tuʃə=dε=fwa=la=ly=nə=ty=ε=kɔ=məεllə=œ̃=sa=te=li=tə=na=ty=ʁεl 25
  kə=sɔ̃=lε=mo=lɔʁskə=lɔ̃=sε=mə=kɔ=mə=dε=mo=mə=ʁa=pεllə=twa=nu=zə=sjɔ̃=mi=no=ze=tʁo=mi=nεtə 25
  lε=mopə=ve=ε=tʁə=mi=ni=e=nɔʁ=mə=ʁe=fle=ʃi=zu=la=ʃe=kɔ=mə=dε=kɔ=lɔ̃bə 21
  si=ʒa=vε=zy=nə=ʃo=zə=a=tə=di=ʁə=ʒə=tə=di=ʁε=kə=ʒe=kʁi=puʁ=twa 20
  mε=zo=si=kə=tu=nε=pa=syʁ=pa=pj=e 11
  ɑ̃-otə=mεʁ=pεʁ=sɔ=nə=na=pje=e=mε=plys=bo=mo=sɔ̃=dɑ̃=ma=bu=ʃəe=sə=ba=la=de=syʁ=lə=fil=ki=la=ʁə=li=a=mɔ̃=kœʁ=da=sje 34
  ʒə=ku=ʃə=dε=ku=lœ=ʁə=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=də=nwaʁ=sœʁ 14
  ɔ̃=di=ʁε=la=te=ʁə=py=nε=ze=dɑ̃=ly=ni=veʁ 13
  ʒε=kʁi=puʁ=twa=ty=tə=ʁə=kɔ=nε 9
  ʒe=kʁi=də=mɔ̃=pe=se=ty=tə=ʁə=kɔ=nε 11
  ʒε=kʁi=puʁ=twa=ty=lə=sε 7

PostScriptum

A ton tour ^^

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.