Poeme-France : Lecture Écrit Liberté

Poeme : Si J’Étais

Poème Liberté
Publié le 12/10/2020 23:26

L'écrit contient 359 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Alejo

Si J’Étais

Ah ! Le ciel voyez comme il est beau,
Oh ! Que j’aimerais tout voir d’en haut,
Heureux serais-je alors d’être libre,
Tel un vent frais, une douce brise,
Et, je volerais bien loin d’ici,
Brave, dans le ciel comme un oiseau.

Oh ! Mais alors si l’oiseau disait,
En ces jours où l’orage rageait,
Comme j’aimerais être un beau chat,
Libre, point de labeur, ni tracas,
Litière, tendresse et repas,
Jaloux, comme lui, être, j’aimerais.

Quand j’y pense et le chat alors,
Quels rêves fait-il donc quand il dort ?
Ne voudrait-il pas être un lion ?
Animal roi, majestueux champion,
Dont tous les héros chantonnent le nom,
Pourtant l’Homme décide de son sort.

Voyez donc ! L’homme, ingénieux, égoïste,
Aucune conscience, met en piste,
Le chagrin d’un puissant lion en cage,
Sans liberté, quel triste paysage,
Rêvant, tout en regardant les nuages,
Même lui se sent vide et triste.

Et si hélas rêvent-ils des aigles,
Puisqu’ils vont et viennent, espiègles,
Impétueux, suprêmes, ils voient tout,
Quelle liberté ! Est-ce leur atout ?
C’est alors qu’eux aussi sont à bout,
Quand l’Homme ne suit plus aucune règle.

Ils volent certes, perdent leur maison,
Et l’Homme prend leur place sans raison,
La folie de l’Homme est-ce le problème ?
Puisqu’il apprivoise ceux qu’il aime,
Vide de liberté en lui-même,
Rêve d’être libre, vagabond.

Dans les étoiles une réponse,
Et on la cherche puis on tâtonne,
Dites-moi ! Libre est-elle la lune ?
Si oui, comme j’aimerais être lune,
D’un éclat argenté, lumineux,
J’éclairerais plein de vergogne.

Oh ! Et si la lune était triste,
Qui comprendrait qu’elle est altruiste,
Elle tourne autour de la terre,
Caressant la nuit comme une mère,
Et elle libère sa colère,
Sur les mers quand elle se sent triste.

Et si j’étais tout juste moi-même,
Peut-être n’aurais-je aucun problème,
Je serais libre comme une mouette,
L’air moins militaire comme une alouette,
Ce magot, aux allures coquettes,
C’est bien la vie au sens strict du terme.
 • Pieds Hyphénique: Si J’Étais

  ah=le=ciel=voyez=com=me=il=est=beau 9
  oh=que=jai=me=rais=tout=voir=den=haut 9
  heu=reux=se=rais=je=a=lors=dê=tre=libre 10
  tel=un=vent=frais=u=ne=dou=ce=bri=se 10
  et=je=vo=le=rais=bien=loin=di=ci 9
  bra=ve=dans=le=ciel=com=me=un=oi=seau 10

  oh=mais=a=lors=si=loi=seau=di=sait 9
  en=ces=jours=où=lo=ra=ge=ra=geait 9
  com=me=jai=me=rais=ê=tre=un=beau=chat 10
  li=bre=point=de=la=beur=ni=tra=cas 9
  li=ti=è=re=ten=dres=se=et=re=pas 10
  ja=loux=com=me=lui=ê=tre=jai=me=rais 10

  quand=jy=pen=se=et=le=chat=a=lors 9
  quels=rê=ves=fait=til=donc=quand=il=dort 9
  ne=vou=drait=til=pas=ê=tre=un=li=on 10
  ani=mal=roi=ma=jes=tu=eux=cham=pi=on 10
  dont=tous=les=hé=ros=chan=ton=nent=le=nom 10
  pour=tant=l=hom=me=dé=cide=de=son=sort 10

  voyez=donc=l=homme=in=gé=nieux=é=goïs=te 10
  au=cu=ne=cons=cien=ce=met=en=pis=te 10
  le=cha=grin=dun=puis=sant=lion=en=ca=ge 10
  sans=li=ber=té=quel=tris=te=pa=y=sage 10
  rê=vant=tout=en=re=gar=dant=les=nu=ages 10
  mê=me=lui=se=sent=vi=de=et=tris=te 10

  et=si=hé=las=rê=vent=tils=des=ai=gles 10
  puis=quils=vont=et=vien=nent=es=pi=è=gles 10
  im=pé=tu=eux=su=prê=mes=ils=voient=tout 10
  quel=le=li=ber=té=est=ce=leur=a=tout 10
  cest=a=lors=qu=eux=aus=si=sont=à=bout 10
  quand=l=homme=ne=suit=plus=au=cu=ne=règle 10

  ils=vo=lent=cer=tes=per=dent=leur=mai=son 10
  et=l=hom=me=prend=leur=place=sans=rai=son 10
  la=fo=lie=de=lhomme=est=ce=le=pro=blème 10
  puis=quil=ap=pri=voi=se=ceux=quil=ai=me 10
  vi=de=de=li=ber=té=en=lui=mê=me 10
  rê=ve=dê=tre=li=bre=va=ga=bond 9

  dans=les=é=toi=les=u=ne=ré=pon=se 10
  et=on=la=cher=che=puis=on=tâ=ton=ne 10
  di=tes=moi=li=bre=est=el=le=la=lune 10
  si=oui=com=me=jai=me=rais=ê=tre=lune 10
  dun=é=clat=ar=gen=té=lu=mi=neux 9
  jé=clai=re=rais=plein=de=ver=go=gne 9

  oh=et=si=la=lu=ne=é=tait=tris=te 10
  qui=com=pren=drait=quel=le=est=al=truis=te 10
  el=le=tour=ne=au=tour=de=la=ter=re 10
  ca=res=sant=la=nuit=com=me=u=ne=mère 10
  et=el=le=li=bè=re=sa=co=lè=re 10
  sur=les=mers=quand=el=le=se=sent=tris=te 10

  et=si=jé=tais=tout=jus=te=moi=mê=me 10
  peut=tê=tre=nau=rais=je=au=cun=pro=blème 10
  je=se=rais=li=bre=comme=u=ne=mouet=te 10
  lair=moins=mi=li=taire=comme=u=ne=a=louette 10
  ce=ma=got=aux=al=lu=res=co=quet=tes 10
  cest=bien=la=vie=au=sens=strict=du=ter=me 10
 • Phonétique : Si J’Étais

  a ! lə sjεl vwaje kɔmə il ε bo,
  ɔ ! kə ʒεməʁε tu vwaʁ dɑ̃-o,
  œʁø səʁε ʒə alɔʁ dεtʁə libʁə,
  tεl œ̃ vɑ̃ fʁε, ynə dusə bʁizə,
  e, ʒə vɔləʁε bjɛ̃ lwɛ̃ disi,
  bʁavə, dɑ̃ lə sjεl kɔmə œ̃n- wazo.

  ɔ ! mεz- alɔʁ si lwazo dizε,
  ɑ̃ sε ʒuʁz- u lɔʁaʒə ʁaʒε,
  kɔmə ʒεməʁεz- εtʁə œ̃ bo ʃa,
  libʁə, pwɛ̃ də labœʁ, ni tʁaka,
  litjεʁə, tɑ̃dʁεsə e ʁəpa,
  ʒalu, kɔmə lɥi, εtʁə, ʒεməʁε.

  kɑ̃ ʒi pɑ̃sə e lə ʃa alɔʁ,
  kεl ʁεvə fε til dɔ̃k kɑ̃t- il dɔʁ ?
  nə vudʁε til pa εtʁə œ̃ ljɔ̃ ?
  animal ʁwa, maʒεstɥø ʃɑ̃pjɔ̃,
  dɔ̃ tus lεz- eʁo ʃɑ̃tɔne lə nɔ̃,
  puʁtɑ̃ lɔmə desidə də sɔ̃ sɔʁ.

  vwaje dɔ̃k ! lɔmə, ɛ̃ʒenjø, eɡɔistə,
  okynə kɔ̃sjɑ̃sə, mεt ɑ̃ pistə,
  lə ʃaɡʁɛ̃ dœ̃ pɥisɑ̃ ljɔ̃ ɑ̃ kaʒə,
  sɑ̃ libεʁte, kεl tʁistə pεizaʒə,
  ʁεvɑ̃, tut- ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lε nɥaʒə,
  mεmə lɥi sə sɑ̃ vidə e tʁistə.

  e si ela ʁεve til dεz- εɡlə,
  pɥiskil vɔ̃ e vjεne, εspjεɡlə,
  ɛ̃petɥø, sypʁεmə, il vwae tu,
  kεllə libεʁte ! ε sə lœʁ atu ?
  sεt- alɔʁ køz- osi sɔ̃t- a bu,
  kɑ̃ lɔmə nə sɥi plysz- okynə ʁεɡlə.

  il vɔle sεʁtə, pεʁde lœʁ mεzɔ̃,
  e lɔmə pʁɑ̃ lœʁ plasə sɑ̃ ʁεzɔ̃,
  la fɔli də lɔmə ε sə lə pʁɔblεmə ?
  pɥiskil apʁivwazə sø kil εmə,
  vidə də libεʁte ɑ̃ lɥi mεmə,
  ʁεvə dεtʁə libʁə, vaɡabɔ̃.

  dɑ̃ lεz- etwaləz- ynə ʁepɔ̃sə,
  e ɔ̃ la ʃεʁʃə pɥiz- ɔ̃ tatɔnə,
  ditə mwa ! libʁə εt- εllə la lynə ?
  si ui, kɔmə ʒεməʁεz- εtʁə lynə,
  dœ̃n- ekla aʁʒɑ̃te, lyminø,
  ʒeklεʁəʁε plɛ̃ də vεʁɡɔɲə.

  ɔ ! e si la lynə etε tʁistə,
  ki kɔ̃pʁɑ̃dʁε kεllə εt- altʁɥistə,
  εllə tuʁnə otuʁ də la teʁə,
  kaʁesɑ̃ la nɥi kɔmə ynə mεʁə,
  e εllə libεʁə sa kɔlεʁə,
  syʁ lε mεʁ kɑ̃t- εllə sə sɑ̃ tʁistə.

  e si ʒetε tu ʒystə mwa mεmə,
  pø tεtʁə noʁε ʒə okœ̃ pʁɔblεmə,
  ʒə səʁε libʁə kɔmə ynə muεtə,
  lεʁ mwɛ̃ militεʁə kɔmə ynə aluεtə,
  sə maɡo, oz- alyʁə kɔkεtə,
  sε bjɛ̃ la vi o sɑ̃s stʁikt dy tεʁmə.
 • Pieds Phonétique : Si J’Étais

  a=lə=sjεl=vwa=je=kɔ=mə=il=ε=bo 10
  ɔ=kə=ʒε=mə=ʁε=tu=vwaʁ=dɑ̃-o 9
  œ=ʁø=sə=ʁε=ʒə=a=lɔʁ=dε=tʁə=libʁə 10
  tεl=œ̃=vɑ̃=fʁε=y=nə=du=sə=bʁi=zə 10
  e=ʒə=vɔ=lə=ʁε=bj=ɛ̃=lwɛ̃=di=si 10
  bʁa=və=dɑ̃=lə=sjεl=kɔ=mə=œ̃=nwa=zo 10

  ɔ=mε=za=lɔʁ=si=lwa=zo=di=zε 9
  ɑ̃=sε=ʒuʁ=zu=lɔ=ʁa=ʒə=ʁa=ʒε 9
  kɔ=mə=ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=œ̃=bo=ʃa 10
  li=bʁə=pwɛ̃=də=la=bœ=ʁə=ni=tʁa=ka 10
  li=tj=ε=ʁə=tɑ̃=dʁε=sə=e=ʁə=pa 10
  ʒa=lu=kɔ=mə=lɥi=ε=tʁə=ʒε=mə=ʁε 10

  kɑ̃=ʒi=pɑ̃=sə=e=lə=ʃa=a=lɔʁ 9
  kεl=ʁε=və=fε=til=dɔ̃k=kɑ̃=til=dɔʁ 9
  nə=vu=dʁε=til=pa=ε=tʁə=œ̃=lj=ɔ̃ 10
  a=ni=mal=ʁwa=ma=ʒεs=tɥø=ʃɑ̃=pj=ɔ̃ 10
  dɔ̃=tus=lε=ze=ʁo=ʃɑ̃=tɔ=ne=lə=nɔ̃ 10
  puʁ=tɑ̃=lɔ=mə=de=si=də=də=sɔ̃=sɔʁ 10

  vwa=je=dɔ̃k=lɔmə=ɛ̃=ʒe=njø=e=ɡɔ=istə 10
  o=ky=nə=kɔ̃=sjɑ̃=sə=mεt=ɑ̃=pis=tə 10
  lə=ʃa=ɡʁɛ̃=dœ̃=pɥi=sɑ̃=ljɔ̃=ɑ̃=ka=ʒə 10
  sɑ̃=li=bεʁ=te=kεl=tʁis=tə=pε=i=zaʒə 10
  ʁε=vɑ̃=tu=tɑ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lε=nɥ=aʒə 10
  mε=mə=lɥi=sə=sɑ̃=vi=də=e=tʁis=tə 10

  e=si=e=la=ʁε=ve=til=dε=zε=ɡlə 10
  pɥis=kil=vɔ̃=e=vj=ε=ne=εs=pjε=ɡlə 10
  ɛ̃=pet=ɥø=sy=pʁε=mə=il=vwa=tu 9
  kεl=lə=li=bεʁ=te=ε=sə=lœʁ=a=tu 10
  sε=ta=lɔʁ=kø=zo=si=sɔ̃=ta=bu 9
  kɑ̃=lɔ=mə=nə=sɥi=plys=zo=ky=nə=ʁεɡlə 10

  il=vɔ=le=sεʁ=tə=pεʁ=de=lœʁ=mε=zɔ̃ 10
  e=lɔ=mə=pʁɑ̃=lœʁ=pla=sə=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 10
  la=fɔ=li=də=lɔmə=ε=sə=lə=pʁɔ=blεmə 10
  pɥis=kil=a=pʁi=vwa=zə=sø=kil=ε=mə 10
  vi=də=də=li=bεʁ=te=ɑ̃=lɥi=mε=mə 10
  ʁε=və=dε=tʁə=li=bʁə=va=ɡa=bɔ̃ 9

  dɑ̃=lε=ze=twa=lə=zy=nə=ʁe=pɔ̃=sə 10
  e=ɔ̃=la=ʃεʁ=ʃə=pɥi=zɔ̃=ta=tɔ=nə 10
  di=tə=mwa=li=bʁə=ε=tεl=lə=la=lynə 10
  si=u=i=kɔmə=ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=lynə 10
  dœ̃=ne=kla=aʁ=ʒɑ̃=te=ly=mi=nø 9
  ʒe=klε=ʁə=ʁε=plɛ̃=də=vεʁ=ɡɔ=ɲə 9

  ɔ=e=si=la=ly=nə=e=tε=tʁis=tə 10
  ki=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=kεl=lə=ε=tal=tʁɥs=tə 10
  εl=lə=tuʁ=nə=o=tuʁ=də=la=te=ʁə 10
  ka=ʁe=sɑ̃=la=nɥi=kɔ=mə=y=nə=mεʁə 10
  e=εl=lə=li=bε=ʁə=sa=kɔ=lε=ʁə 10
  syʁ=lε=mεʁ=kɑ̃=tεl=lə=sə=sɑ̃=tʁis=tə 10

  e=si=ʒe=tε=tu=ʒys=tə=mwa=mε=mə 10
  pø=tε=tʁə=no=ʁε=ʒə=o=kœ̃=pʁɔ=blεmə 10
  ʒə=sə=ʁε=libʁə=kɔ=mə=y=nə=mu=εtə 10
  lεʁ=mwɛ̃=mi=li=tεʁə=kɔ=məy=nə=a=luεtə 10
  sə=ma=ɡo=o=za=ly=ʁə=kɔ=kε=tə 10
  sε=bjɛ̃=la=vi=o=sɑ̃s=stʁikt=dy=tεʁ=mə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/10/2020 11:43Princesse

Quelle belle vérité partagée, sur les rêves que fait l’homme. Mais quand l’on souhaite être comme un animal, on en mesure pas, les difficultés, les dangers qu’il encours, dans sa propre vie. Le bon côté des choses est vu depuis le lieu où l’homme s’approprie la liberté de l’animal. Mais l’animal lui même qu’en pense-t’il ? L’homme peut déjà rêver d’être heureux, en s’aimant comme il naît, bon et altruiste, en ne se compliquant pas la vie, pour ne pas la compliquer aux autres. Et en laissant les animaux libres... dans leur contexted’origine. Merci pour cette belle lecture.

Auteur de Poésie
01/11/2020 23:26Printemps

Joli poème! C’est vrai! Tant des choses pourraient être imaginées pour mieux comprendre les vérités de la vie, qu’en raison de leur finitude, imposent le besoin de réflexion. Merci du partage!

Auteur de Poésie
06/11/2020 10:53Stylus

C’est tellement vrai !
Merci du partage Alejo.