Poeme-France : Lecture Écrit Famille

Poeme : Ces Hommes Dieux

Poème Famille
Publié le 05/01/2021 23:18

L'écrit contient 304 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Alejo

Ces Hommes Dieux

Ces hommes dieux n’ont d’yeux que pour eux,
Compatissants envers ceux qui leur vouent un culte,
Ils aiment vous voir à la queue leu leu,
Les yeux vers eux, en hommes dociles et incultes.

Leurs enfants sont Titan ou Petit homme,
Ils n’ont de valeur que s’ils donnent gloire aux dieux,
Un manège odieux auxquels ils s’adonnent,
Ces enfants sans importance à leurs yeux.

Horreur sans bonheur, boîte de Pandore,
Leurs dons, des supplices, redevables à jamais,
Un monde de rancœur s’érige alors,
Ils semblaient si doux, moi qui les aimaient.

J’ai cru en leurs paroles d’évangile,
Naïf, que peut faire la déesse discorde,
Quand elle s’associe au dieu fragile,
Le dieu du soi dont le génie déborde.
Qu’avons-nous fait pour mériter ces dieux,
Ils ont Hercule de l’injustice pour fils,
Ce qui les déifient ces hommes dieux,
Leurs maisons, l’Olympe, leur édifice.

Pour les approcher des danses rituelles,
Adorations et louanges à tous leurs exploits,
Mais leurs œuvres ne sont pas éternelles,
Le soir venu, sur eux, ils s’apitoient.

Quand le Titan de la paresse se prélasse,
Le monstre de la haine aiguise sa lame,
Apeurés, le sang des hommes se glace,
Sans pitié cette autre déesse, cette infâme.

Abhorre Hercule de l’injustice,
Ainsi que tous ces hommes indépendants, joyeux,
Tous ceux qui ne sont point comme ses fils,
Ou comme ses frères, descendants de ces dieux.

Le Titan de la sagesse folle,
A toujours son mot à dire sur ces pauvres hommes,
Il a pour vous de méchantes paroles,
Dans son rôle, il occupe une place énorme.

C’est la déesse discorde et le dieu du soi,
Qui forment cette famille aux histoires affreuses,
Et au milieu les pauvres hommes sans voix,
Qui subissent cette destinée malheureuse.
 • Pieds Hyphénique: Ces Hommes Dieux

  ces=hom=mes=dieux=nont=dy=eux=que=pour=eux 10
  com=pa=tis=sants=en=vers=ceux=qui=leur=vouent=un=cul=te 13
  ils=ai=ment=vous=voir=à=la=queue=leu=leu 10
  les=yeux=vers=eux=en=hommes=do=ciles=et=in=cultes 11

  leurs=en=fants=sont=ti=tan=ou=pe=tit=homme 10
  ils=nont=de=va=leur=que=sils=donnent=gloi=reaux=dieux 11
  un=ma=nège=o=dieux=aux=quels=ils=sa=donnent 10
  ces=en=fants=sans=im=por=tance=à=leurs=yeux 10

  hor=reur=sans=bon=heur=boî=te=de=pan=dore 10
  leurs=dons=des=sup=plices=re=de=vables=à=ja=mais 11
  un=monde=de=ran=cœur=sé=ri=ge=a=lors 10
  ils=sem=blaient=si=doux=moi=qui=les=ai=maient 10

  jai=cru=en=leurs=pa=ro=les=dé=van=gile 10
  naïf=que=peut=fai=re=la=dées=se=dis=corde 10
  quand=el=le=sas=so=cie=au=dieu=fra=gile 10
  le=dieu=du=soi=dont=le=gé=nie=dé=borde 10
  qua=vons=nous=fait=pour=mé=ri=ter=ces=dieux 10
  ils=ont=her=cule=de=lin=jus=tice=pour=fils 10
  ce=qui=les=déi=fient=ces=hom=mes=dieux 9
  leurs=mai=sons=lo=lym=pe=leur=é=di=fice 10

  pour=les=ap=pro=cher=des=danses=ri=tuel=les 10
  ado=ra=tions=et=lou=anges=à=tous=leurs=ex=ploits 11
  mais=leurs=œuvres=ne=sont=pas=é=ter=nel=les 10
  le=soir=ve=nu=sur=eux=ils=sa=pi=toient 10

  quand=le=ti=tan=de=la=pares=se=se=pré=lasse 11
  le=mons=tre=de=la=haineai=gui=se=sa=lame 10
  apeu=rés=le=sang=des=hom=mes=se=gla=ce 10
  sans=pi=tié=cetteautre=dées=se=cet=te=in=fâme 10

  abhor=re=her=cu=le=de=lin=jus=ti=ce 10
  ain=si=que=tous=ces=hommes=in=dépen=dants=joy=eux 11
  tous=ceux=qui=ne=sont=point=com=me=ses=fils 10
  ou=comme=ses=frères=des=cen=dants=de=ces=dieux 10

  le=ti=tan=de=la=sa=ges=se=fol=le 10
  a=tou=jours=son=mot=à=dire=sur=ces=pauvres=hommes 11
  il=a=pour=vous=de=mé=chan=tes=pa=roles 10
  dans=son=rôle=il=oc=cu=peune=pla=ceé=norme 10

  cest=la=dées=se=dis=cordeet=le=dieu=du=soi 10
  qui=forment=cette=fa=milleaux=his=toi=res=af=freuses 10
  et=au=mi=lieu=les=pauvres=hom=mes=sans=voix 10
  qui=su=bissent=cet=te=des=ti=née=malheu=reuse 10
 • Phonétique : Ces Hommes Dieux

  sεz- ɔmə djø nɔ̃ diø kə puʁ ø,
  kɔ̃patisɑ̃z- ɑ̃vεʁ sø ki lœʁ vue œ̃ kyltə,
  ilz- εme vu vwaʁ a la kø lø lø,
  lεz- iø vεʁz- ø, ɑ̃n- ɔmə dɔsiləz- e ɛ̃kyltə.

  lœʁz- ɑ̃fɑ̃ sɔ̃ titɑ̃ u pəti ɔmə,
  il nɔ̃ də valœʁ kə sil dɔne ɡlwaʁə o djø,
  œ̃ manεʒə ɔdjøz- okεlz- il sadɔne,
  sεz- ɑ̃fɑ̃ sɑ̃z- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə a lœʁz- iø.

  ɔʁœʁ sɑ̃ bɔnœʁ, bwatə də pɑ̃dɔʁə,
  lœʁ dɔ̃, dε syplisə, ʁədəvabləz- a ʒamε,
  œ̃ mɔ̃də də ʁɑ̃kœʁ seʁiʒə alɔʁ,
  il sɑ̃blε si du, mwa ki lεz- εmε.

  ʒε kʁy ɑ̃ lœʁ paʁɔlə devɑ̃ʒilə,
  najf, kə pø fεʁə la deεsə diskɔʁdə,
  kɑ̃t- εllə sasɔsi o djø fʁaʒilə,
  lə djø dy swa dɔ̃ lə ʒeni debɔʁdə.
  kavɔ̃ nu fε puʁ meʁite sε djø,
  ilz- ɔ̃ εʁkylə də lɛ̃ʒystisə puʁ fis,
  sə ki lε deifje sεz- ɔmə djø,
  lœʁ mεzɔ̃, lɔlɛ̃pə, lœʁ edifisə.

  puʁ lεz- apʁoʃe dε dɑ̃sə ʁitɥεllə,
  adɔʁasjɔ̃z- e lwɑ̃ʒəz- a tus lœʁz- εksplwa,
  mε lœʁz- œvʁə- nə sɔ̃ pa etεʁnεllə,
  lə swaʁ vəny, syʁ ø, il sapitwae.

  kɑ̃ lə titɑ̃ də la paʁεsə sə pʁelasə,
  lə mɔ̃stʁə də la-εnə εɡizə sa lamə,
  apəʁe, lə sɑ̃ dεz- ɔmə sə ɡlasə,
  sɑ̃ pitje sεtə otʁə deεsə, sεtə ɛ̃famə.

  abɔʁə εʁkylə də lɛ̃ʒystisə,
  ɛ̃si kə tus sεz- ɔməz- ɛ̃depɑ̃dɑ̃, ʒwajø,
  tus sø ki nə sɔ̃ pwɛ̃ kɔmə sε fis,
  u kɔmə sε fʁεʁə, desɑ̃dɑ̃ də sε djø.

  lə titɑ̃ də la saʒεsə fɔlə,
  a tuʒuʁ sɔ̃ mo a diʁə syʁ sε povʁə- ɔmə,
  il a puʁ vu də meʃɑ̃tə paʁɔlə,
  dɑ̃ sɔ̃ ʁolə, il ɔkypə ynə plasə enɔʁmə.

  sε la deεsə diskɔʁdə e lə djø dy swa,
  ki fɔʁme sεtə famijə o istwaʁəz- afʁøzə,
  e o miljø lε povʁə- ɔmə sɑ̃ vwa,
  ki sybise sεtə dεstine maləʁøzə.
 • Pieds Phonétique : Ces Hommes Dieux

  sε=zɔ=mə=djø=nɔ̃=di=ø=kə=puʁ=ø 10
  kɔ̃=pa=ti=sɑ̃=zɑ̃=vεʁ=sø=ki=lœʁ=vu=e=œ̃=kyl=tə 14
  il=zε=me=vu=vwaʁ=a=la=kø=lø=lø 10
  lε=ziø=vεʁ=zø=ɑ̃nɔmə=dɔsilə=ze=ɛ̃=kyl=tə 10

  lœʁ=zɑ̃=fɑ̃=sɔ̃=ti=tɑ̃=u=pə=ti=ɔmə 10
  il=nɔ̃də=va=lœʁ=kə=sil=dɔ=ne=ɡlwa=ʁəo=djø 11
  œ̃=ma=nεʒəɔ=djø=zo=kεl=zil=sa=dɔ=ne 10
  sε=zɑ̃=fɑ̃=sɑ̃=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃sə=a=lœʁ=ziø 10

  ɔ=ʁœʁ=sɑ̃=bɔ=nœʁ=bwa=tə=də=pɑ̃=dɔʁə 10
  lœʁ=dɔ̃=dεsyplisə=ʁə=də=va=blə=za=ʒa=mε 10
  œ̃=mɔ̃də=də=ʁɑ̃=kœʁ=se=ʁi=ʒə=a=lɔʁ 10
  il=sɑ̃=blε=si=du=mwa=ki=lε=zε=mε 10

  ʒε=kʁy=ɑ̃=lœʁ=pa=ʁɔ=lə=de=vɑ̃=ʒilə 10
  najf=kə=pø=fεʁə=la=de=ε=sə=dis=kɔʁdə 10
  kɑ̃=tεl=lə=sa=sɔ=si=o=djø=fʁa=ʒilə 10
  lə=djø=dy=swa=dɔ̃=lə=ʒe=ni=de=bɔʁdə 10
  ka=vɔ̃=nu=fε=puʁ=me=ʁi=te=sε=djø 10
  il=zɔ̃=εʁkylə=də=lɛ̃=ʒys=ti=sə=puʁ=fis 10
  sə=ki=lε=de=i=fje=sε=zɔ=mə=djø 10
  lœʁ=mε=zɔ̃=lɔ=lɛ̃=pə=lœʁ=e=di=fisə 10

  puʁ=lε=za=pʁo=ʃe=dε=dɑ̃sə=ʁit=ɥεl=lə 10
  a=dɔ=ʁa=sjɔ̃=ze=lwɑ̃ʒə=za=tus=lœʁ=zεks=plw 11
  mε=lœʁ=zœ=vʁə=nə=sɔ̃=pa=e=tεʁ=nεllə 10
  lə=swaʁ=və=ny=syʁ=ø=il=sa=pi=twa 10

  kɑ̃lə=ti=tɑ̃də=la=pa=ʁε=sə=sə=pʁe=lasə 10
  lə=mɔ̃s=tʁə=də=la-εnəε=ɡi=zə=sa=lamə 10
  a=pə=ʁe=lə=sɑ̃=dε=zɔ=mə=sə=ɡlasə 10
  sɑ̃=pi=tje=sεtəotʁə=de=ε=sə=sε=tə=ɛ̃famə 10

  a=bɔ=ʁə=εʁ=ky=lə=də=lɛ̃=ʒys=tisə 10
  ɛ̃sikə=tus=sε=zɔmə=zɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃=ʒwa=jø 10
  tus=sø=ki=nə=sɔ̃=pwɛ̃=kɔ=mə=sε=fis 10
  ukɔmə=sε=fʁε=ʁə=de=sɑ̃=dɑ̃=də=sε=djø 10

  lə=ti=tɑ̃=də=la=sa=ʒε=sə=fɔ=lə 10
  a=tu=ʒuʁ=sɔ̃=mo=a=diʁə=syʁ=sε=povʁəɔmə 10
  il=a=puʁ=vu=də=me=ʃɑ̃=tə=pa=ʁɔlə 10
  dɑ̃=sɔ̃ʁolə=il=ɔ=ky=pəy=nə=pla=səe=nɔʁmə 10

  sε=la=de=εsə=dis=kɔʁ=dəe=lə=djø=dy=swa 11
  ki=fɔʁ=me=sεtə=fa=mi=jəo=is=twaʁə=zafʁøzə 10
  e=o=mi=ljø=lε=povʁə=ɔ=mə=sɑ̃=vwa 10
  ki=sy=bise=sεtə=dεs=ti=ne=ma=lə=ʁøzə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/01/2021 04:25Saber Lahmidi

Très talentueux !
C’est magnifique !
Coup de cœur poétique !
Merci du partage.

👍
Auteur de Poésie
14/01/2021 10:28Mémo

Faute de temps je l’avais survolé,
Aujourd’hui je m’y suis attardé,
Aujourd’hui je m’en suis imprégné,
Aujourd’hui je l’ai vraiment savouré.
Merci pour ce beau poème.

👍