Poeme-France : Lecture Écrit Prison

Poeme : La Belle Et Le Criminel

Poème Prison
Publié le 09/11/2005 19:06

L'écrit contient 394 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Alex Latourno

La Belle Et Le Criminel

Ma chérie, lis ça et crois-moi je ne capte plus rien. Comment l’amour peut apporter tant de chagrin ? Putain, je vois ton image danser devant mes yeux mouillés, ton doux visage hante mes pensées. Comment j’aurai pu penser que la rage ferait de mes yeux un orage, que mon esprit se détournerait du droit chemin sans nuages, sans embûches ? Alors, pourquoi je trébuche ?
Te procurer du plaisir était mon plus grand désir. Désireux de voir tes yeux emplis de bonheur, j’ai failli à mon rôle, j’ai perdu tout contrôle alors dans la haine je m’enrôle, elle m’enrobe et sous mes pieds, la vérité se dérobe la raison m’abandonne la tuerie me passionne plus rien ne m’impressionne sans peur ni conscience dans un moment d’absence j’avance devant le guichet aguiché par la gâchette qui titille mes doigts. Je fais taire la voix qui s’accroît en moi et la balle qui n’attend qu’une chose que je mette feu aux poudres. Je pose en prose et tu t’exposes à ma névrose.
1 braquage peut vite tourner au carnage si tu tires sur le signal d’alarme mais héros tu
Te crois, mort tu finiras les bras en croix ta vie disparaîtra et pour moi une nouvelle ère commencera menottes au poignet ils m’ont enfermé et je vivrai avec pour seule raison que tout ce que j’ai fais par amour m’a fait virer.
L’avis de tes proches n’est que le reflet de mes actes inconsidérés beaucoup vont m’imiter ta famille va se sentir baisée. Ma chérie, pardonne-moi, même si je ne suis plus rien pour toi rappelle toi de moi comme quelqu’un qui ne pourra jamais oublier même si tu m’as blessé, cette belle ou plutôt cruelle histoire trop passionnelle complètement irrationnelle, dis-moi : c’était réel nos baisers au goût de miel ?
La belle et le criminel, i love you my angel. Entre toi et moi, rien de superficiel juste aller à l’essentiel. Faut savoir profiter de choses aussi simples qu’un coucher de soleil ou un arc-en-ciel. J’ne veux pas oublier ce qu’on a vécu parce que ça me donnait un semblant de stabilité à ma vie qui tient qu’à un fil, ne l’oublie jamais.
 • Pieds Hyphénique: La Belle Et Le Criminel

  ma=ché=rie=lis=ça=et=crois=moi=je=ne=cap=te=plus=rien=com=ment=la=mour=peut=ap=por=ter=tant=de=cha=grin=pu=tain=je=vois=ton=i=ma=ge=dan=ser=de=vant=mes=y=eux=mouillés=ton=doux=vi=sa=ge=han=te=mes=pen=sées=com=ment=jau=rai=pu=pen=ser=que=la=ra=ge=fe=rait=de=mes=y=eux=un=o=ra=ge=que=mon=es=prit=se=dé=tour=ne=rait=du=droit=che=min=sans=nu=a=ges=sans=em=bû=ches=a=lors=pour=quoi=je=tré=bu=che 102
  te=pro=cu=rer=du=plai=sir=é=tait=mon=plus=grand=dé=sir=dé=si=reux=de=voir=tes=yeux=em=plis=de=bon=heur=jai=failli=à=mon=rôle=jai=per=du=tout=con=trô=lea=lors=dans=la=hai=ne=je=men=rô=le=el=le=men=ro=be=et=sous=mes=pieds=la=vé=ri=té=se=dé=ro=be=la=rai=son=ma=ban=don=ne=la=tue=rie=me=pas=sion=ne=plus=rien=ne=mim=pres=sion=ne=sans=peur=ni=cons=cien=ce=dans=un=mo=ment=dab=sen=ce=ja=van=ce=de=vant=le=gui=chet=a=gui=ché=par=la=gâ=chet=te=qui=ti=tille=mes=doigts=je=fais=tai=re=la=voix=qui=sac=croît=en=moi=et=la=bal=le=qui=nat=tend=quu=ne=cho=se=que=je=met=te=feu=aux=poudres=je=po=se=en=pro=se=et=tu=tex=po=ses=à=ma=né=vrose 163
  un=bra=qua=ge=peut=vi=te=tour=ner=au=car=na=ge=si=tu=ti=res=sur=le=si=gnal=da=lar=me=mais=hé=ros=tu 28
  te=crois=mort=tu=fi=ni=ras=les=bras=en=croix=ta=vie=dis=pa=raî=tra=et=pour=moi=u=ne=nou=vel=le=è=re=com=men=ce=ra=me=not=tes=au=poi=gnet=ils=mont=en=fer=mé=et=je=vi=vrai=a=vec=pour=seu=le=rai=son=que=tout=ce=que=jai=fais=par=a=mour=ma=fait=vi=rer 66
  la=vis=de=tes=proches=nest=que=le=re=flet=de=mes=ac=tes=in=con=si=dé=rés=beau=coup=vont=mi=mi=ter=ta=fa=mille=va=se=sen=tir=bai=sée=ma=ché=rie=par=don=ne=moi=mê=me=si=je=ne=suis=plus=rien=pour=toi=rap=pel=le=toi=de=moi=com=me=quel=quun=qui=ne=pour=ra=ja=mais=ou=blier=mê=me=si=tu=mas=bles=sé=cet=te=bel=leou=plu=tôt=cruel=le=his=toi=re=trop=pas=sion=nel=le=com=plè=te=ment=ir=ra=tion=nel=le=dis=moi=cé=tait=réel=nos=bai=sers=au=goût=de=miel 113
  la=bel=le=et=le=cri=mi=nel=i=lo=ve=you=my=an=gel=en=tre=toi=et=moi=rien=de=su=per=fi=ciel=jus=te=al=ler=à=les=sen=tiel=faut=sa=voir=pro=fi=ter=de=cho=ses=aus=si=sim=ples=quun=cou=cher=de=so=leil=ou=un=arc=en=ciel=jne=veux=pas=ou=bli=er=ce=quon=a=vé=cu=par=ce=que=ça=me=don=nait=un=sem=blant=de=sta=bi=li=té=à=ma=vie=qui=tient=quà=un=fil=ne=lou=blie=ja=mais 97
 • Phonétique : La Belle Et Le Criminel

  ma ʃeʁi, li sa e kʁwa mwa ʒə nə kaptə plys ʁjɛ̃. kɔmɑ̃ lamuʁ pø apɔʁte tɑ̃ də ʃaɡʁɛ̃ ? pytɛ̃, ʒə vwa tɔ̃n- imaʒə dɑ̃se dəvɑ̃ mεz- iø muje, tɔ̃ du vizaʒə-ɑ̃tə mε pɑ̃se. kɔmɑ̃ ʒoʁε py pɑ̃se kə la ʁaʒə fəʁε də mεz- iøz- œ̃n- ɔʁaʒə, kə mɔ̃n- εspʁi sə detuʁnəʁε dy dʁwa ʃəmɛ̃ sɑ̃ nɥaʒə, sɑ̃z- ɑ̃byʃə ? alɔʁ, puʁkwa ʒə tʁebyʃə ?
  tə pʁɔkyʁe dy plεziʁ etε mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ deziʁ. deziʁø də vwaʁ tεz- iøz- ɑ̃pli də bɔnœʁ, ʒε faji a mɔ̃ ʁolə, ʒε pεʁdy tu kɔ̃tʁolə alɔʁ dɑ̃ la-εnə ʒə mɑ̃ʁolə, εllə mɑ̃ʁɔbə e su mε pje, la veʁite sə deʁɔbə la ʁεzɔ̃ mabɑ̃dɔnə la tɥəʁi mə pasjɔnə plys ʁjɛ̃ nə mɛ̃pʁesjɔnə sɑ̃ pœʁ ni kɔ̃sjɑ̃sə dɑ̃z- œ̃ mɔmɑ̃ dabsɑ̃sə ʒavɑ̃sə dəvɑ̃ lə ɡiʃε aɡiʃe paʁ la ɡaʃεtə ki titijə mε dwa. ʒə fε tεʁə la vwa ki sakʁwa ɑ̃ mwa e la balə ki natɑ̃ kynə ʃozə kə ʒə mεtə fø o pudʁə. ʒə pozə ɑ̃ pʁozə e ty tεkspozəz- a ma nevʁozə.
  œ̃ bʁakaʒə pø vitə tuʁne o kaʁnaʒə si ty tiʁə syʁ lə siɲal dalaʁmə mεz- eʁo ty
  tə kʁwa, mɔʁ ty finiʁa lε bʁaz- ɑ̃ kʁwa ta vi dispaʁεtʁa e puʁ mwa ynə nuvεllə εʁə kɔmɑ̃səʁa mənɔtəz- o pwaɲε il mɔ̃ ɑ̃fεʁme e ʒə vivʁε avεk puʁ sələ ʁεzɔ̃ kə tu sə kə ʒε fε paʁ amuʁ ma fε viʁe.
  lavi də tε pʁoʃə nε kə lə ʁəflε də mεz- aktəz- ɛ̃kɔ̃sideʁe boku vɔ̃ mimite ta famijə va sə sɑ̃tiʁ bεze. ma ʃeʁi, paʁdɔnə mwa, mεmə si ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃ puʁ twa ʁapεllə twa də mwa kɔmə kεlkœ̃ ki nə puʁʁa ʒamεz- ublje mεmə si ty ma blese, sεtə bεllə u plyto kʁyεllə istwaʁə tʁo pasjɔnεllə kɔ̃plεtəmɑ̃ iʁasjɔnεllə, di mwa : setε ʁeεl no bεzez- o ɡu də mjεl ?
  la bεllə e lə kʁiminεl, i lɔvə iu mi ɑ̃ʒεl. ɑ̃tʁə twa e mwa, ʁjɛ̃ də sypεʁfisjεl ʒystə ale a lesɑ̃sjεl. fo savwaʁ pʁɔfite də ʃozəz- osi sɛ̃plə kœ̃ kuʃe də sɔlεj u œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl. ʒnə vø pa ublje sə kɔ̃n- a veky paʁsə kə sa mə dɔnε œ̃ sɑ̃blɑ̃ də stabilite a ma vi ki tjɛ̃ ka œ̃ fil, nə lubli ʒamε.
 • Pieds Phonétique : La Belle Et Le Criminel

  ma=ʃe=ʁi=li=sa=e=kʁwa=mwa=ʒə=nə=kap=tə=plys=ʁj=ɛ̃=kɔ=mɑ̃=la=muʁ=pø=a=pɔʁ=te=tɑ̃=də=ʃa=ɡʁɛ̃=py=tɛ̃=ʒə=vwa=tɔ̃=ni=ma=ʒə=dɑ̃=se=də=vɑ̃=mε=zi=ø=mu=je=tɔ̃=du=vi=za=ʒə-ɑ̃=tə=mε=pɑ̃=se=kɔ=mɑ̃=ʒo=ʁε=py=pɑ̃=se=kə=la=ʁa=ʒə=fə=ʁε=də=mε=zi=ø=zœ̃=nɔ=ʁa=ʒə=kə=mɔ̃=nεs=pʁi=sə=de=tuʁ=nə=ʁε=dy=dʁwa=ʃə=mɛ̃=sɑ̃=nɥ=a=ʒə=sɑ̃=zɑ̃=by=ʃə=a=lɔʁ=puʁ=kwa=ʒə=tʁe=by=ʃə 104
  tə=pʁɔ=ky=ʁe=dy=plε=ziʁ=e=tε=mɔ̃=plys=ɡʁɑ̃=de=ziʁ=de=zi=ʁødə=vwaʁ=tε=ziø=zɑ̃=pli=də=bɔ=nœʁ=ʒε=fa=ji=a=mɔ̃=ʁo=lə=ʒε=pεʁ=dy=tu=kɔ̃=tʁo=ləa=lɔʁ=dɑ̃=la-ε=nə=ʒə=mɑ̃=ʁo=lə=εl=lə=mɑ̃=ʁɔ=bə=e=su=mε=pje=la=ve=ʁi=te=sə=de=ʁɔ=bə=la=ʁε=zɔ̃=ma=bɑ̃=dɔ=nə=la=tɥə=ʁi=mə=pa=sjɔ=nə=plys=ʁjɛ̃=nə=mɛ̃=pʁe=sjɔ=nə=sɑ̃=pœʁ=ni=kɔ̃=sjɑ̃=sə=dɑ̃=zœ̃=mɔ=mɑ̃=dab=sɑ̃=sə=ʒa=vɑ̃=sə=də=vɑ̃=lə=ɡi=ʃε=a=ɡi=ʃe=paʁ=la=ɡa=ʃε=tə=ki=ti=ti=jə=mε=dwa=ʒə=fε=tε=ʁə=la=vwa=ki=sa=kʁwa=ɑ̃=mwa=e=la=ba=lə=ki=na=tɑ̃=ky=nə=ʃo=zə=kə=ʒə=mε=tə=fø=o=pu=dʁə=ʒə=po=zə=ɑ̃=pʁo=zə=e=ty=tεk=spo=zə=za=ma=ne=vʁozə 166
  œ̃=bʁa=ka=ʒə=pø=vi=tə=tuʁ=ne=o=kaʁ=na=ʒə=si=ty=ti=ʁə=syʁ=lə=si=ɲal=da=laʁ=mə=mε=ze=ʁo=ty 28
  tə=kʁwa=mɔʁ=ty=fi=ni=ʁa=lε=bʁa=zɑ̃=kʁwa=ta=vi=dis=pa=ʁε=tʁa=e=puʁ=mwa=y=nə=nu=vεl=lə=ε=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=ʁa=mə=nɔ=tə=zo=pwa=ɲε=il=mɔ̃=ɑ̃=fεʁ=me=e=ʒə=vi=vʁε=a=vεk=puʁ=sə=lə=ʁε=zɔ̃=kə=tu=sə=kə=ʒε=fε=paʁ=a=muʁ=ma=fε=vi=ʁe 66
  la=vidə=tε=pʁo=ʃə=nε=kə=lə=ʁə=flε=də=mε=zak=tə=zɛ̃=kɔ̃=si=de=ʁe=bo=ku=vɔ̃=mi=mi=te=ta=fa=mi=jə=va=sə=sɑ̃=tiʁ=bε=ze=ma=ʃe=ʁi=paʁ=dɔ=nə=mwa=mε=mə=si=ʒə=nə=sɥi=plys=ʁjɛ̃=puʁ=twa=ʁa=pεllə=twa=də=mwa=kɔ=mə=kεl=kœ̃=ki=nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=zu=blje=mε=mə=si=ty=ma=ble=se=sε=tə=bεl=ləu=ply=to=kʁy=εl=lə=is=twa=ʁə=tʁo=pa=sjɔ=nεl=lə=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=i=ʁa=sjɔ=nεl=lə=di=mwa=se=tε=ʁe=εl=no=bε=ze=zo=ɡu=də=mjεl 115
  la=bεl=lə=e=lə=kʁi=mi=nεl=i=lɔ=və=i=u=mi=ɑ̃=ʒεl=ɑ̃=tʁə=twa=e=mwa=ʁj=ɛ̃=də=sy=pεʁ=fi=sjεl=ʒys=tə=a=le=a=le=sɑ̃=sjεl=fo=sa=vwaʁ=pʁɔ=fi=te=də=ʃo=zə=zo=si=sɛ̃=plə=kœ̃=ku=ʃe=də=sɔ=lεj=u=œ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl=ʒnə=vø=pa=u=blj=e=sə=kɔ̃=na=ve=ky=paʁ=sə=kə=sa=mə=dɔ=nε=œ̃=sɑ̃=blɑ̃=də=sta=bi=li=te=a=ma=vi=ki=tjɛ̃=ka=œ̃=fil=nə=lu=bli=ʒa=mε 99

PostScriptum

laisser des coms svp pour m’encourager c’est le premier texte que j’ai envoier

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/01/2006 08:16Rivière

Cet écrit est boulversant, et bien ècrit !
je souhaite de tout coeur que tu n’es pas aller en prison. . car c’est bien horrible la-dedans !
Amitié