Poeme : Mon Ange

Mon Ange

Anthony,
Si nous nous sommes rencontrés il y a un an, c ’est que le destin en avait décidé ainsi… Mais il a aussi décidé que nous n’étions pas fait l’un pour l’autre et c’est cela qui me fait souffrir…
Le jour où je t’ai revu, après un an de séparation, je t’ai tout de suite reconnu, mon regard s’est plongé dans tes magnifiques yeux bleus, puis il a regardé ton visage resplendissant de bonheur… et c’est la que j’ai compris que toi et moi, ça n’existerais jamais… car tu étais heureux… sans moi… tu m’a peu être regardé une fois sans importance sans même le faire exprès…
Quelle souffrance pour moi de voir que l’homme que j’attends et que j’aime depuis un an m’ignore totalement lors de nos retrouvailles…
Anthony, je t’ai aimé et je cois que je t’aimerai toujours… malheureusement je n’aurais jamais la chance d’être dans tes bras ou de sentir tes tendres lèvres sur les miennes…
Aujourd’hui nos chemins se séparent à jamais car je ne pourrais continué d’attendre quelqu’un qui se moque de moi… Même si je ne le désire pas du tout, tu m’obliges à t’oublier… je sais que cela va être très dure mais je tu ne me donne pas le choix… je ne peux pas continué à vivre dans la souffrance… Même si je dis que je ne t’aime plus, il y aura toujours une place pour toi dans mon cœur…
Je ne trouverais jamais quelqu’un de plus resplendissant de beauté puisque tu es mon idéale masculin…
Qui sait, peu être qu’un jour nos chemins se recroiseront et que nos auront plus de maturité pour se parler…
Mais au jour d’aujourd’hui, je ne peux faire autre chose que t’oublier même si je le regrette beaucoup. . Je pensais que la distance nous séparais mais qu’un jour l’amour nous unirais, je me suis trompé, ce coup de foudre n’avais aucun sens… il n’a servi a rein… je vais m’arrêter là puisqu’il n’y plus d’importance à parler de ça, c’est trop tard…
Sache que j’ai tout fait pour te parler mais jamais une occasion s’est présenté pour que je le fasse… Dieu en a décidé ainsi nous ne sommes pas fait l’un pour l’autre et je sais que je ne trouverais jamais mieux…
Anthony tu m’a beaucoup déçu et je ne te le pardonnerais jamais…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Ange

  an=tho=ny 3
  si=nous=nous=sommes=ren=con=trés=il=y=a=un=an=cest=que=le=des=tin=en=a=vait=dé=ci=dé=ain=si=mais=il=a=aus=si=dé=ci=dé=que=nous=né=tions=pas=fait=lun=pour=lau=treet=cest=ce=la=qui=me=fait=souf=frir 51
  le=jour=où=je=tai=re=vu=a=près=un=an=de=sé=pa=ra=tion=je=tai=tout=de=suite=re=con=nu=mon=re=gard=sest=plon=gé=dans=tes=ma=gni=fi=ques=yeux=bleus=puis=il=a=re=gar=dé=ton=vi=sa=ge=res=plen=dis=sant=de=bon=heur=et=cest=la=que=jai=com=pris=que=toi=et=moi=ça=nexis=te=rais=ja=mais=car=tu=é=tais=heu=reux=sans=moi=tu=ma=peu=ê=tre=re=gar=dé=u=ne=fois=sans=im=por=tan=ce=sans=mê=me=le=fai=re=ex=près 104
  quel=le=souf=france=pour=moi=de=voir=que=lhom=me=que=jat=tends=et=que=jai=me=de=puis=un=an=mi=gno=re=to=ta=le=ment=lors=de=nos=re=trou=vailles 35
  an=tho=ny=je=tai=ai=mé=et=je=cois=que=je=taime=rai=tou=jours=malheu=reu=se=ment=je=nau=rais=ja=mais=la=chan=ce=dê=tre=dans=tes=bras=ou=de=sen=tir=tes=ten=dres=lè=vres=sur=les=miennes 45
  au=jourdhui=nos=che=mins=se=sé=parent=à=ja=mais=car=je=ne=pour=rais=con=ti=nué=dat=ten=dre=quel=quun=qui=se=mo=que=de=moi=mê=me=si=je=ne=le=dé=si=re=pas=du=tout=tu=mo=bli=ges=à=tou=blier=je=sais=que=ce=la=va=ê=tre=très=du=re=mais=je=tu=ne=me=don=ne=pas=le=choix=je=ne=peux=pas=con=ti=nué=à=vi=vre=dans=la=souf=fran=ce=mê=me=si=je=dis=que=je=ne=tai=me=plus=il=y=au=ra=tou=jours=u=ne=pla=ce=pour=toi=dans=mon=cœur 111
  je=ne=trou=ve=rais=ja=mais=quel=quun=de=plus=res=plen=dis=sant=de=beau=té=puis=que=tu=es=mon=i=dé=a=le=mas=cu=lin 30
  qui=sait=peu=ê=tre=quun=jour=nos=che=mins=se=re=croi=se=ront=et=que=nos=au=ront=plus=de=ma=tu=ri=té=pour=se=par=ler 30
  mais=au=jour=dau=jourdhui=je=ne=peux=faireau=tre=cho=se=que=tou=blier=mê=me=si=je=le=re=gret=te=beau=coup=je=pen=sais=que=la=dis=tan=ce=nous=sé=pa=rais=mais=quun=jour=la=mour=nous=u=ni=rais=je=me=suis=trom=pé=ce=coup=de=fou=dre=na=vais=au=cun=sens=il=na=ser=vi=a=rein=je=vais=mar=rê=ter=là=puis=quil=ny=plus=dim=por=tan=ce=à=par=ler=de=ça=cest=trop=tard 89
  sache=que=jai=tout=fait=pour=te=par=ler=mais=ja=mais=u=neoc=ca=sion=sest=pré=sen=té=pour=que=je=le=fas=se=dieu=en=a=dé=ci=dé=ain=si=nous=ne=som=mes=pas=fait=lun=pour=lau=tre=et=je=sais=que=je=ne=trou=ve=rais=ja=mais=mieux 56
  an=tho=ny=tu=ma=beau=coup=dé=çu=et=je=ne=te=le=par=don=ne=rais=ja=mais 20
 • Phonétique : Mon Ange

  ɑ̃tɔni,
  si nu nu sɔmə ʁɑ̃kɔ̃tʁez- il i a œ̃n- ɑ̃, sε kə lə dεstɛ̃ ɑ̃n- avε deside ɛ̃si… mεz- il a osi deside kə nu nesjɔ̃ pa fε lœ̃ puʁ lotʁə e sε səla ki mə fε sufʁiʁ…
  lə ʒuʁ u ʒə tε ʁəvy, apʁεz- œ̃n- ɑ̃ də sepaʁasjɔ̃, ʒə tε tu də sɥitə ʁəkɔny, mɔ̃ ʁəɡaʁ sε plɔ̃ʒe dɑ̃ tε maɲifikz- iø bløs, pɥiz- il a ʁəɡaʁde tɔ̃ vizaʒə ʁεsplɑ̃disɑ̃ də bɔnœʁ… e sε la kə ʒε kɔ̃pʁi kə twa e mwa, sa nεɡzistəʁε ʒamε… kaʁ ty etεz- œʁø… sɑ̃ mwa… ty ma pø εtʁə ʁəɡaʁde ynə fwa sɑ̃z- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə sɑ̃ mεmə lə fεʁə εkspʁε…
  kεllə sufʁɑ̃sə puʁ mwa də vwaʁ kə lɔmə kə ʒatɑ̃z- e kə ʒεmə dəpɥiz- œ̃n- ɑ̃ miɲɔʁə tɔtaləmɑ̃ lɔʁ də no ʁətʁuvajə…
  ɑ̃tɔni, ʒə tε εme e ʒə kwa kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ… maləʁøzəmɑ̃ ʒə noʁε ʒamε la ʃɑ̃sə dεtʁə dɑ̃ tε bʁaz- u də sɑ̃tiʁ tε tɑ̃dʁə- lεvʁə- syʁ lε mjεnə…
  oʒuʁdɥi no ʃəmɛ̃ sə sepaʁɑ̃ a ʒamε kaʁ ʒə nə puʁʁε kɔ̃tinye datɑ̃dʁə kεlkœ̃ ki sə mɔkə də mwa… mεmə si ʒə nə lə deziʁə pa dy tu, ty mɔbliʒəz- a tublje… ʒə sε kə səla va εtʁə tʁε dyʁə mε ʒə ty nə mə dɔnə pa lə ʃwa… ʒə nə pø pa kɔ̃tinye a vivʁə dɑ̃ la sufʁɑ̃sə… mεmə si ʒə di kə ʒə nə tεmə plys, il i oʁa tuʒuʁz- ynə plasə puʁ twa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…
  ʒə nə tʁuvəʁε ʒamε kεlkœ̃ də plys ʁεsplɑ̃disɑ̃ də bote pɥiskə ty ε mɔ̃n- idealə maskylɛ̃…
  ki sε, pø εtʁə kœ̃ ʒuʁ no ʃəmɛ̃ sə ʁəkʁwazəʁɔ̃ e kə noz- oʁɔ̃ plys də matyʁite puʁ sə paʁle…
  mεz- o ʒuʁ doʒuʁdɥi, ʒə nə pø fεʁə otʁə ʃozə kə tublje mεmə si ʒə lə ʁəɡʁεtə boku. ʒə pɑ̃sε kə la distɑ̃sə nu sepaʁε mε kœ̃ ʒuʁ lamuʁ nuz- yniʁε, ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe, sə ku də fudʁə navεz- okœ̃ sɑ̃s… il na sεʁvi a ʁɛ̃… ʒə vε maʁεte la pɥiskil ni plys dɛ̃pɔʁtɑ̃sə a paʁle də sa, sε tʁo taʁ…
  saʃə kə ʒε tu fε puʁ tə paʁle mε ʒamεz- ynə ɔkazjɔ̃ sε pʁezɑ̃te puʁ kə ʒə lə fasə… djø ɑ̃n- a deside ɛ̃si nu nə sɔmə pa fε lœ̃ puʁ lotʁə e ʒə sε kə ʒə nə tʁuvəʁε ʒamε mjø…
  ɑ̃tɔni ty ma boku desy e ʒə nə tə lə paʁdɔnəʁε ʒamε…
 • Syllabes Phonétique : Mon Ange

  ɑ̃=tɔ=ni 3
  si=nu=nu=sɔmə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=zil=i=a=œ̃=nɑ̃=sε=kə=lə=dεs=tɛ̃=ɑ̃=na=vε=de=si=de=ɛ̃=si=mε=zil=a=o=si=de=si=de=kə=nu=ne=sjɔ̃=pa=fε=lœ̃=puʁ=lo=tʁəe=sε=sə=la=ki=mə=fε=su=fʁiʁ 51
  lə=ʒuʁ=uʒə=tε=ʁə=vy=a=pʁε=zœ̃=nɑ̃=də=se=pa=ʁa=sjɔ̃=ʒə=tε=tu=də=sɥi=tə=ʁə=kɔ=ny=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sε=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=tε=ma=ɲi=fik=ziø=bløs=pɥi=zil=a=ʁə=ɡaʁ=de=tɔ̃=vi=za=ʒə=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃=də=bɔ=nœʁ=e=sε=la=kə=ʒε=kɔ̃=pʁi=kə=twa=e=mwa=sa=nεɡ=zis=tə=ʁε=ʒa=mε=kaʁ=ty=e=tε=zœ=ʁø=sɑ̃=mwa=ty=ma=pø=ε=tʁə=ʁə=ɡaʁ=de=y=nə=fwa=sɑ̃=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=sɑ̃=mε=mə=lə=fε=ʁəεk=spʁε 103
  kεllə=su=fʁɑ̃sə=puʁ=mwa=də=vwaʁ=kə=lɔ=mə=kə=ʒa=tɑ̃=ze=kə=ʒε=mə=dəp=ɥi=zœ̃=nɑ̃=mi=ɲɔ=ʁə=tɔ=ta=lə=mɑ̃=lɔʁ=də=no=ʁə=tʁu=vajə 34
  ɑ̃=tɔ=ni=ʒə=tε=ε=me=e=ʒə=kwakə=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=la=ʃɑ̃=sə=dε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa=zu=də=sɑ̃=tiʁ=tε=tɑ̃=dʁə=lε=vʁə=syʁ=lε=mjεnə 46
  o=ʒuʁ=dɥi=noʃə=mɛ̃=sə=se=pa=ʁɑ̃=a=ʒa=mε=kaʁ=ʒə=nə=puʁ=ʁε=kɔ̃=ti=ny=e=da=tɑ̃=dʁə=kεl=kœ̃=ki=sə=mɔ=kə=də=mwa=mε=mə=si=ʒə=nə=lə=de=zi=ʁə=pa=dy=tu=ty=mɔ=bli=ʒə=za=tu=blje=ʒə=sε=kə=sə=la=va=ε=tʁə=tʁε=dy=ʁə=mε=ʒə=ty=nə=mə=dɔ=nə=pa=lə=ʃwa=ʒə=nə=pø=pa=kɔ̃=ti=ny=e=a=vi=vʁə=dɑ̃=la=su=fʁɑ̃=sə=mε=mə=si=ʒə=di=kə=ʒə=nə=tε=mə=plys=il=i=o=ʁa=tu=ʒuʁ=zy=nə=pla=sə=puʁ=twa=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 114
  ʒə=nə=tʁu=və=ʁε=ʒa=mε=kεl=kœ̃=də=plys=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃=də=bo=te=pɥis=kə=ty=ε=mɔ̃=ni=de=a=lə=mas=ky=lɛ̃ 30
  ki=sε=pø=ε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ=no=ʃə=mɛ̃=sə=ʁə=kʁwa=zə=ʁɔ̃=e=kə=no=zo=ʁɔ̃=plys=də=ma=ty=ʁi=te=puʁ=sə=paʁ=le 30
  mε=zo=ʒuʁ=do=ʒuʁ=dɥi=ʒə=nə=pø=fεʁəo=tʁə=ʃo=zə=kə=tu=blje=mε=mə=si=ʒə=lə=ʁə=ɡʁε=tə=bo=ku=ʒə=pɑ̃=sε=kə=la=dis=tɑ̃=sə=nu=se=pa=ʁε=mε=kœ̃=ʒuʁ=la=muʁ=nu=zy=ni=ʁε=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe=sə=ku=də=fu=dʁə=na=vε=zo=kœ̃=sɑ̃s=il=na=sεʁ=vi=a=ʁɛ̃=ʒə=vε=ma=ʁε=te=la=pɥis=kil=ni=plys=dɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=a=paʁ=le=də=sa=sε=tʁo=taʁ 90
  saʃə=kə=ʒε=tu=fε=puʁ=tə=paʁ=le=mε=ʒa=mε=zy=nəɔ=ka=zjɔ̃=sε=pʁe=zɑ̃=te=puʁ=kə=ʒə=lə=fa=sə=djø=ɑ̃=na=de=si=de=ɛ̃=si=nu=nə=sɔ=mə=pa=fε=lœ̃=puʁ=lo=tʁə=e=ʒə=sε=kə=ʒə=nə=tʁu=və=ʁε=ʒa=mε=mjø 56
  ɑ̃=tɔ=ni=ty=ma=bo=ku=de=sy=e=ʒə=nə=tə=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁε=ʒa=mε 20

PostScriptum

pour l’homme qui restera a jamias gravé dans mon coeur. . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/12/2004 00:00Kyna(#)

il é superbe, je me vois à travers