Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : Le Reve

Poème Reve
Publié le 15/02/2011 15:40

L'écrit contient 192 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Alfonse

Le Reve

Le rêve
Hier soir j´ai rêvé que tu m´aimais
J’ai rêvé que tu veillais à mes cotés
Et que je dormais serein et tranquille
Je rêvais qu’en regardant l’éclat de tes yeux
Le froid des matins a Vienne disparaît ;
Et je rêvais qu’à la senteur de tes cheveux
Enivrée par ta fragrance séductrice
Mon corps partait vers des lieux lointains.
J’ai rêve qu’en mordant le fruit de ta bouche
Ma soif éternelle s’apaisait
Je rêvais que ta voix était un susurre musical
Que doucement enhardit mon âme
Et que la chaleur de ton corps entre mes bras
Était le prix longuement anhélée
Ce matin au réveil,
Je ne reconnais plus les traits de ton visage
Mais je me rappelle son calme et sa chaleur ;
J’ai oublié la couleur de tes cheveux
Mais je respire encore sa fragrance exquisite.
Je ne sais plus dans quelle langue étrange
Tu me demandais un baiser.
Je me souviens seulement de l’éclat de tes yeux
De souvenir de ta fragrance,
De ton haleine, ton calme, ta chaleur,
Je me souviens qu’hier soir tu m’aimais
 • Pieds Hyphénique: Le Reve

  le=rê=ve 3
  hi=er=soir=jai=rê=vé=que=tu=mai=mais 10
  jai=rê=vé=que=tu=veillais=à=mes=co=tés 10
  et=que=je=dor=mais=se=rein=et=tran=quille 10
  je=rê=vais=quen=re=gar=dant=lé=clat=de=tes=yeux 12
  le=froid=des=ma=tins=a=vienne=dis=pa=raît 10
  et=je=rê=vais=quà=la=sen=teur=de=tes=che=veux 12
  en=ivrée=par=ta=fra=gran=ce=sé=duc=trice 10
  mon=corps=par=tait=vers=des=lieux=loin=tains 9
  jai=rêve=quen=mor=dant=le=fruit=de=ta=bouche 10
  ma=soif=é=ter=nel=le=sa=pai=sait 9
  je=rê=vais=que=ta=voix=é=tait=un=su=sur=re=mu=si=cal 15
  que=dou=ce=ment=en=har=dit=mon=âme 9
  et=que=la=cha=leur=de=ton=corps=entre=mes=bras 11
  était=le=prix=lon=gue=ment=an=hé=lée 9
  ce=ma=tin=au=ré=veil 6
  je=ne=re=con=nais=plus=les=traits=de=ton=vi=sage 12
  mais=je=me=rap=pel=le=son=cal=meet=sa=cha=leur 12
  jai=ou=blié=la=cou=leur=de=tes=che=veux 10
  mais=je=res=pireen=co=re=sa=fra=gran=ce=ex=qui=site 13
  je=ne=sais=plus=dans=quel=le=lan=gueé=trange 10
  tu=me=de=man=dais=un=bai=ser 8
  je=me=sou=viens=seule=ment=de=lé=clat=de=tes=yeux 12
  de=sou=ve=nir=de=ta=fra=gran=ce 9
  de=ton=ha=leine=ton=cal=me=ta=cha=leur 10
  je=me=sou=viens=qu=hier=soir=tu=mai=mais 10
 • Phonétique : Le Reve

  lə ʁεvə
  jεʁ swaʁ ʒε ʁεve kə ty mεmε
  ʒε ʁεve kə ty vεjεz- a mε kɔte
  e kə ʒə dɔʁmε səʁɛ̃ e tʁɑ̃kjə
  ʒə ʁεvε kɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lekla də tεz- iø
  lə fʁwa dε matɛ̃z- a vjεnə dispaʁε,
  e ʒə ʁεvε ka la sɑ̃tœʁ də tε ʃəvø
  ɑ̃nivʁe paʁ ta fʁaɡʁɑ̃sə sedyktʁisə
  mɔ̃ kɔʁ paʁtε vεʁ dε ljø lwɛ̃tɛ̃.
  ʒε ʁεvə kɑ̃ mɔʁdɑ̃ lə fʁɥi də ta buʃə
  ma swaf etεʁnεllə sapεzε
  ʒə ʁεvε kə ta vwa etε œ̃ syzyʁə myzikal
  kə dusəmɑ̃ ɑ̃naʁdi mɔ̃n- amə
  e kə la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃tʁə mε bʁa
  etε lə pʁi lɔ̃ɡəmɑ̃ ɑ̃ele
  sə matɛ̃ o ʁevεj,
  ʒə nə ʁəkɔnε plys lε tʁε də tɔ̃ vizaʒə
  mε ʒə mə ʁapεllə sɔ̃ kalmə e sa ʃalœʁ,
  ʒε ublje la kulœʁ də tε ʃəvø
  mε ʒə ʁεspiʁə ɑ̃kɔʁə sa fʁaɡʁɑ̃sə εkskizitə.
  ʒə nə sε plys dɑ̃ kεllə lɑ̃ɡ etʁɑ̃ʒə
  ty mə dəmɑ̃dεz- œ̃ bεze.
  ʒə mə suvjɛ̃ sələmɑ̃ də lekla də tεz- iø
  də suvəniʁ də ta fʁaɡʁɑ̃sə,
  də tɔ̃-alεnə, tɔ̃ kalmə, ta ʃalœʁ,
  ʒə mə suvjɛ̃ kjεʁ swaʁ ty mεmε
 • Pieds Phonétique : Le Reve

  lə=ʁε=və 3
  jεʁ=swaʁ=ʒε=ʁε=ve=kə=ty=mε=mε 9
  ʒε=ʁε=ve=kə=ty=vε=jε=za=mε=kɔ=te 11
  e=kə=ʒə=dɔʁ=mε=sə=ʁɛ̃=e=tʁɑ̃=kjə 10
  ʒə=ʁε=vε=kɑ̃ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=le=kla=də=tε=zi=ø 12
  lə=fʁwa=dε=ma=tɛ̃=za=vj=ε=nə=dis=pa=ʁε 12
  e=ʒə=ʁε=vε=ka=la=sɑ̃=tœʁ=də=tε=ʃə=vø 12
  ɑ̃=ni=vʁe=paʁ=ta=fʁa=ɡʁɑ̃=sə=se=dyk=tʁi=sə 12
  mɔ̃=kɔʁ=paʁ=tε=vεʁ=dε=lj=ø=lwɛ̃=tɛ̃ 10
  ʒε=ʁε=və=kɑ̃=mɔʁ=dɑ̃=lə=fʁɥi=də=ta=bu=ʃə 12
  ma=swaf=e=tεʁ=nεl=lə=sa=pε=zε 9
  ʒə=ʁε=vεkə=ta=vwa=e=tε=œ̃=sy=zy=ʁə=my=zi=kal 14
  kə=du=sə=mɑ̃=ɑ̃=naʁ=di=mɔ̃=na=mə 10
  e=kə=la=ʃa=lœʁ=də=tɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=tʁə=mε=bʁa 12
  e=tε=lə=pʁi=lɔ̃=ɡə=mɑ̃=ɑ̃=e=le 10
  sə=ma=tɛ̃=o=ʁe=vεj 6
  ʒə=nə=ʁə=kɔ=nε=plys=lε=tʁε=də=tɔ̃=vi=zaʒə 12
  mεʒə=mə=ʁa=pεl=lə=sɔ̃=kal=mə=e=sa=ʃa=lœʁ 12
  ʒε=u=blj=e=la=ku=lœ=ʁə=də=tε=ʃə=vø 12
  mεʒə=ʁεs=pi=ʁə=ɑ̃=kɔʁə=sa=fʁa=ɡʁɑ̃=sə=εk=skizitə 12
  ʒə=nə=sε=plys=dɑ̃=kεl=lə=lɑ̃ɡ=e=tʁɑ̃=ʒə 11
  ty=mə=də=mɑ̃=dε=zœ̃=bε=ze 8
  ʒə=mə=su=vjɛ̃sə=lə=mɑ̃=də=le=kla=də=tε=ziø 12
  də=su=və=niʁ=də=ta=fʁa=ɡʁɑ̃=sə 9
  də=tɔ̃-a=lε=nə=tɔ̃=kal=mə=ta=ʃa=lœ=ʁə 12
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=kjεʁ=swaʁ=ty=mε=mε 10

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/06/2011 20:45Caronlou
🙂