Univers de poésie d'un auteur

Poème:Une Amie Qui Me Donne Du Bonheure

Le Poème

Merci d’être là, même si ta tête n’est pas toujours là,
Tu rigole comme une folle qui est toujours de bonne humeur,
Tu ne sais peut-être pas t’orianter mais, tu a un rôle dans mon cœur,
Me faire rire et me mettre toujours le sourire au lèvre, quel bonheure.

Tu m’as fait réaliser un jour, que la vie en valais plus que l’on pensait,
Qu’on pouvais être sois même avec quel qu’un qu’on aime bien,
On pouvais faire les folles, même si on ce connaisais pas beaucoup,
Je me suis très bien entendu avec toi, cela en valait le coup.

Je ne savais pas que je pouvais trouver une bonne amie comme toi
Dans un mariage plein d’amour et d’amitié,
Sous le même toit, nous avont prix connaisance de notre amitié
Et nous nous sommes tout les deux bien entendu du premier coup.

On a nièsé toute la soiré, je m’avais jamais si bien amusé
Avec toi, je ne pourrais jamais oublié
Ce moment de rigolade bien vue et vraiment amusant,
Tu m’as fais croire en moi, maintenant.

On ce vois a l’école chaque récréation,
C’est un bonheure qui remplis mon cœur,
Merci, c’est le moment que j’aime le plus être en ta compagnie
Je sais que tu me ne laisseras jamais tombé, tu me l’a dejà dit.

Tu sais me faire sourire comme je le désir,
Tu es toujours de bonne humeur
Quand je me tien avec toi, je ne pense jamais a fuir
Je ne suis peut-être pas encore moi-même, mais tu va le voir bientôt.

Bon, tu penses souvent au gars mais c’est ques que j’aime,
Tu as toujours un mot a dire sur celui là,
Tu veux que je te dise qui je trouve beau
Mais comme tu sais je ne trouve pas.

Quel beau moment de rigolade avec toi,
Tout ces beau moment passé même si cela ce passe a l’école,
C’est un espace qui remplis mon cœur de joie, même si tu es folle
Folle, je le suis moi aussi mais je ne le montre pas sous ce toit.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

A une de mes meuilleure amie une qui m’accepte comme je suis même si je ne suis pas pareil comme les autres personne.

Poeme de Aliziha

Poète Aliziha

Aliziha a publié sur le site 3 écrits. Aliziha est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Une Amie Qui Me Donne Du Bonheuremer=ci=dê=tre=là=mê=me=si=ta=tê=te=nest=pas=tou=jours=là 16
tu=ri=gole=com=meu=ne=fol=le=qui=est=tou=jours=de=bon=ne=hu=meur 17
tu=ne=sais=peut=têtre=pas=to=rian=ter=mais=tu=a=un=rô=le=dans=mon=cœur 18
me=faire=ri=reet=me=met=tre=tou=jours=le=sou=ri=re=au=lè=vre=quel=bon=heure 19

tu=mas=fait=ré=a=li=ser=un=jour=que=la=vieen=va=lais=plus=que=lon=pen=sait 19
quon=pou=vais=ê=tre=sois=mê=me=a=vec=quel=quun=quon=ai=me=bien 16
on=pou=vais=faire=les=fol=les=mê=me=si=on=ce=con=nai=sais=pas=beau=coup 18
je=me=suis=très=bien=en=ten=du=a=vec=toi=ce=la=en=va=lait=le=coup 18

je=ne=sa=vais=pas=que=je=pou=vais=trou=ver=une=bon=nea=mie=com=me=toi 18
dans=un=ma=ri=a=ge=plein=da=mour=et=da=mi=ti=é 14
sous=le=même=toit=nous=a=vont=prix=con=nai=san=ce=de=no=tre=a=mi=tié 18
et=nous=nous=som=mes=tout=les=deux=bien=en=ten=du=du=pre=mi=er=coup 17

on=a=niè=sé=toute=la=soi=ré=je=ma=vais=ja=mais=si=bien=a=mu=sé 18
a=vec=toi=je=ne=pour=rais=ja=mais=ou=bli=é 12
ce=mo=ment=de=ri=go=la=de=bien=vue=et=vrai=ment=a=mu=sant 16
tu=mas=fais=croi=re=en=moi=main=te=nant 10

on=ce=vois=a=lé=co=le=cha=que=ré=cré=a=ti=on 14
cest=un=bon=heu=re=qui=rem=plis=mon=cœur 10
mer=ci=cest=le=mo=ment=que=jai=me=le=plus=ê=tre=en=ta=com=pa=gnie 18
je=sais=que=tu=me=ne=laisse=ras=ja=mais=tom=bé=tu=me=la=de=jà=dit 18

tu=sais=me=fai=re=sou=ri=re=com=me=je=le=dé=sir 14
tu=es=tou=jours=de=bon=ne=hu=meur 9
quand=je=me=tien=a=vec=toi=je=ne=pen=se=ja=mais=a=fu=ir 16
je=ne=suis=peut=têtre=pas=en=co=re=moi=mê=me=mais=tu=va=le=voir=bien=tôt 19

bon=tu=pen=ses=sou=vent=au=gars=mais=cest=ques=que=jai=me 14
tu=as=tou=jours=un=mot=a=di=re=sur=ce=lui=là 13
tu=veux=que=je=te=di=se=qui=je=trou=ve=beau 12
mais=com=me=tu=sais=je=ne=trou=ve=pas 10

quel=beau=mo=ment=de=ri=go=la=de=a=vec=toi 12
tout=ces=beau=mo=ment=pas=sé=mê=me=si=ce=la=ce=pas=se=a=lé=cole 18
cest=un=es=pa=ce=qui=rem=plis=mon=cœur=de=joie=mê=me=si=tu=es=folle 18
fol=le=je=le=suis=moi=aus=si=mais=je=ne=le=mon=tre=pas=sous=ce=toit 18
Phonétique : Une Amie Qui Me Donne Du Bonheuremεʁsi dεtʁə la, mεmə si ta tεtə nε pa tuʒuʁ la,
ty ʁiɡɔlə kɔmə ynə fɔlə ki ε tuʒuʁ də bɔnə ymœʁ,
ty nə sε pø tεtʁə pa tɔʁjɑ̃te mε, ty a œ̃ ʁolə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
mə fεʁə ʁiʁə e mə mεtʁə tuʒuʁ lə suʁiʁə o lεvʁə, kεl bɔnəʁ.

ty ma fε ʁealize œ̃ ʒuʁ, kə la vi ɑ̃ valε plys kə lɔ̃ pɑ̃sε,
kɔ̃ puvεz- εtʁə swa mεmə avεk kεl kœ̃ kɔ̃n- εmə bjɛ̃,
ɔ̃ puvε fεʁə lε fɔlə, mεmə si ɔ̃ sə kɔnεzε pa boku,
ʒə mə sɥi tʁε bjɛ̃ ɑ̃tɑ̃dy avεk twa, səla ɑ̃ valε lə ku.

ʒə nə savε pa kə ʒə puvε tʁuve ynə bɔnə ami kɔmə twa
dɑ̃z- œ̃ maʁjaʒə plɛ̃ damuʁ e damitje,
su lə mεmə twa, nuz- avɔ̃ pʁi kɔnεzɑ̃sə də nɔtʁə amitje
e nu nu sɔmə tu lε dø bjɛ̃ ɑ̃tɑ̃dy dy pʁəmje ku.

ɔ̃n- a njεze tutə la swaʁe, ʒə mavε ʒamε si bjɛ̃ amyze
avεk twa, ʒə nə puʁʁε ʒamεz- ublje
sə mɔmɑ̃ də ʁiɡɔladə bjɛ̃ vɥ e vʁεmɑ̃ amyzɑ̃,
ty ma fε kʁwaʁə ɑ̃ mwa, mɛ̃tənɑ̃.

ɔ̃ sə vwaz- a lekɔlə ʃakə ʁekʁeasjɔ̃,
sεt- œ̃ bɔnəʁ ki ʁɑ̃pli mɔ̃ kœʁ,
mεʁsi, sε lə mɔmɑ̃ kə ʒεmə lə plysz- εtʁə ɑ̃ ta kɔ̃paɲi
ʒə sε kə ty mə nə lεsəʁa ʒamε tɔ̃be, ty mə la dəʒa di.

ty sε mə fεʁə suʁiʁə kɔmə ʒə lə deziʁ,
ty ε tuʒuʁ də bɔnə ymœʁ
kɑ̃ ʒə mə tjɛ̃ avεk twa, ʒə nə pɑ̃sə ʒamεz- a fɥiʁ
ʒə nə sɥi pø tεtʁə pa ɑ̃kɔʁə mwa mεmə, mε ty va lə vwaʁ bjɛ̃to.

bɔ̃, ty pɑ̃sə suvɑ̃ o ɡaʁ mε sε k kə ʒεmə,
ty a tuʒuʁz- œ̃ mo a diʁə syʁ səlɥi la,
ty vø kə ʒə tə dizə ki ʒə tʁuvə bo
mε kɔmə ty sε ʒə nə tʁuvə pa.

kεl bo mɔmɑ̃ də ʁiɡɔladə avεk twa,
tu sε bo mɔmɑ̃ pase mεmə si səla sə pasə a lekɔlə,
sεt- œ̃n- εspasə ki ʁɑ̃pli mɔ̃ kœʁ də ʒwa, mεmə si ty ε fɔlə
fɔlə, ʒə lə sɥi mwa osi mε ʒə nə lə mɔ̃tʁə pa su sə twa.
Syllabes Phonétique : Une Amie Qui Me Donne Du Bonheuremεʁ=si=dε=tʁə=la=mε=mə=si=ta=tε=tə=nε=pa=tu=ʒuʁ=la 16
ty=ʁi=ɡɔlə=kɔ=məy=nə=fɔ=lə=ki=ε=tu=ʒuʁ=də=bɔ=nə=y=mœʁ 17
tynə=sε=pø=tε=tʁə=pa=tɔ=ʁjɑ̃=te=mε=ty=a=œ̃=ʁo=lə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 18
mə=fεʁə=ʁi=ʁəe=mə=mε=tʁə=tu=ʒuʁ=lə=su=ʁi=ʁə=o=lε=vʁə=kεl=bɔ=nəʁ 19

ty=ma=fε=ʁe=a=li=ze=œ̃=ʒuʁ=kə=la=vi=ɑ̃=va=lε=plys=kə=lɔ̃=pɑ̃=sε 20
kɔ̃=pu=vε=zε=tʁə=swa=mε=mə=a=vεk=kεl=kœ̃=kɔ̃=nε=mə=bjɛ̃ 16
ɔ̃=pu=vε=fεʁə=lε=fɔ=lə=mε=mə=si=ɔ̃=sə=kɔ=nε=zε=pa=bo=ku 18
ʒə=mə=sɥi=tʁε=bjɛ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy=a=vεk=twa=sə=la=ɑ̃=va=lεlə=ku 17

ʒə=nə=sa=vε=pakə=ʒə=pu=vε=tʁu=ve=y=nə=bɔ=nəa=mi=kɔ=mə=twa 18
dɑ̃=zœ̃=ma=ʁj=a=ʒə=plɛ̃=da=muʁ=e=da=mi=tj=e 14
sulə=mε=mə=twa=nu=za=vɔ̃=pʁi=kɔ=nε=zɑ̃=sə=də=nɔ=tʁə=a=mi=tje 18
e=nu=nu=sɔ=mə=tu=lε=dø=bj=ɛ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy=dy=pʁə=mj=e=ku 18

ɔ̃=na=njε=ze=tutə=la=swa=ʁe=ʒə=ma=vε=ʒa=mε=si=bjɛ̃=a=my=ze 18
a=vεk=twa=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=zu=blj=e 12
sə=mɔ=mɑ̃=də=ʁi=ɡɔ=la=də=bj=ɛ̃=vɥ=e=vʁε=mɑ̃=a=my=zɑ̃ 17
ty=ma=fε=kʁwa=ʁə=ɑ̃=mwa=mɛ̃=tə=nɑ̃ 10

ɔ̃=sə=vwa=za=le=kɔ=lə=ʃa=kə=ʁe=kʁe=a=sj=ɔ̃ 14
sε=tœ̃=bɔ=nəʁ=ki=ʁɑ̃=pli=mɔ̃=kœ=ʁə 10
mεʁ=si=sε=lə=mɔ=mɑ̃=kə=ʒε=mə=lə=plys=zε=tʁə=ɑ̃=ta=kɔ̃=pa=ɲi 18
ʒə=sεkə=ty=mə=nə=lε=sə=ʁa=ʒa=mε=tɔ̃=be=ty=mə=la=də=ʒa=di 18

ty=sε=mə=fε=ʁə=su=ʁi=ʁə=kɔ=mə=ʒə=lə=de=ziʁ 14
ty=ε=tu=ʒuʁ=də=bɔ=nə=y=mœ=ʁə 10
kɑ̃=ʒə=mə=tj=ɛ̃=a=vεk=twa=ʒə=nə=pɑ̃=sə=ʒa=mε=za=fɥ=iʁ 17
ʒə=nə=sɥi=pø=tεtʁə=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=mwa=mε=mə=mε=ty=va=lə=vwaʁ=bjɛ̃=to 19

bɔ̃=ty=pɑ̃=sə=su=vɑ̃=o=ɡaʁ=mε=sε=k=kə=ʒε=mə 14
ty=a=tu=ʒuʁ=zœ̃=mo=a=di=ʁə=syʁ=səl=ɥi=la 13
ty=vø=kə=ʒə=tə=di=zə=ki=ʒə=tʁu=və=bo 12
mε=kɔ=mə=ty=sε=ʒə=nə=tʁu=və=pa 10

kεl=bo=mɔ=mɑ̃=də=ʁi=ɡɔ=la=də=a=vεk=twa 12
tu=sε=bo=mɔ=mɑ̃=pa=se=mε=mə=si=sə=la=sə=pa=sə=a=le=kɔlə 18
sε=tœ̃=nεs=pa=sə=ki=ʁɑ̃=pli=mɔ̃=kœʁ=də=ʒwa=mε=mə=si=ty=ε=fɔlə 18
fɔ=lə=ʒə=lə=sɥi=mwa=o=si=mε=ʒə=nə=lə=mɔ̃=tʁə=pa=su=sə=twa 18

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
29/05/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amitié
Du 18/12/2005 03:36

L'écrit contient 369 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.