Poeme : Le Vide

Le Vide

Une bien étrange histoire m’est donnée de conter,
Celle qu’aucun homme n’oserait raconter,
Une histoire si bizarre qu’elle en est incroyable,
Dans un monde réel et pourtant impensable.
Vous vous direz, sans doute, qu’elle n’a pas de sens,
Qu’elle sort, tout droit, d’un cerveau en démence,
De celui, fragile, d’un petit poète rêveur,
Un effet de style, une ineptie, une erreur.
Mais qu’importe vos dires, il me faut la conter,
Et avant de l’écrire, il me faut l’expliquer,
Je ne veux, certes pas, vous prendre pour des sots,
Car vous, mes tendres lecteurs, je vous aime trop.
Cette histoire étrangère n’est nullement comparable,
À un quelconque roman, document ou dites une fable,
Une histoire d’un ailleurs où vous n’êtes pas,
Un ailleurs où les choses d’ici n’existent pas,
Je vous sais déjà me prendre pour un fou,
Entendre au lointain, ’’Où sommes-nous ?
Qu’est-ce encore que ses phrases stupides ?
Rien mes amis, rien, je ne suis que le vide.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Vide

  une=bien=é=trange=his=toire=mest=don=née=de=con=ter 12
  cel=le=quau=cun=hom=me=no=se=rait=ra=con=ter 12
  une=his=toire=si=bi=zar=re=quel=leen=est=in=croyable 12
  dans=un=mon=de=réel=et=pour=tant=im=pen=sa=ble 12
  vous=vous=di=rez=sans=doute=quel=le=na=pas=de=sens 12
  quel=le=sort=tout=droit=dun=cer=veau=en=dé=men=ce 12
  de=ce=lui=fra=gile=dun=pe=tit=po=ète=rê=veur 12
  un=ef=fet=de=sty=le=une=i=nep=tie=u=neer=reur 13
  mais=quim=porte=vos=di=res=il=me=faut=la=con=ter 12
  et=a=vant=de=lé=crire=il=me=faut=lex=pli=quer 12
  je=ne=veux=cer=tes=pas=vous=pren=dre=pour=des=sots 12
  car=vous=mes=ten=dres=lec=teurs=je=vous=ai=me=trop 12
  cette=his=toi=reé=tran=gère=nest=nul=le=ment=com=pa=rable 13
  à=un=quel=con=que=ro=man=do=cument=ou=dites=une=fable 13
  une=his=toi=re=dun=ail=leurs=où=vous=nê=tes=pas 12
  un=ail=leurs=où=les=cho=ses=di=ci=nexis=tent=pas 12
  je=vous=sais=dé=jà=me=pren=dre=pour=un=fou 11
  en=ten=dre=au=loin=tain=où=som=mes=nous 10
  quest=ce=en=co=re=que=ses=phra=ses=stu=pi=des 12
  rien=mes=a=mis=rien=je=ne=suis=que=le=vi=de 12
 • Phonétique : Le Vide

  ynə bjɛ̃ etʁɑ̃ʒə istwaʁə mε dɔne də kɔ̃te,
  sεllə kokœ̃ ɔmə nozəʁε ʁakɔ̃te,
  ynə istwaʁə si bizaʁə kεllə ɑ̃n- εt- ɛ̃kʁwajablə,
  dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də ʁeεl e puʁtɑ̃ ɛ̃pɑ̃sablə.
  vu vu diʁe, sɑ̃ dutə, kεllə na pa də sɑ̃s,
  kεllə sɔʁ, tu dʁwa, dœ̃ sεʁvo ɑ̃ demɑ̃sə,
  də səlɥi, fʁaʒilə, dœ̃ pəti pɔεtə ʁεvœʁ,
  œ̃n- efε də stilə, ynə inεpti, ynə eʁœʁ.
  mε kɛ̃pɔʁtə vo diʁə, il mə fo la kɔ̃te,
  e avɑ̃ də lekʁiʁə, il mə fo lεksplike,
  ʒə nə vø, sεʁtə- pa, vu pʁɑ̃dʁə puʁ dε so,
  kaʁ vu, mε tɑ̃dʁə- lεktœʁ, ʒə vuz- εmə tʁo.
  sεtə istwaʁə etʁɑ̃ʒεʁə nε nylmɑ̃ kɔ̃paʁablə,
  a œ̃ kεlkɔ̃kə ʁɔmɑ̃, dɔkymɑ̃ u ditəz- ynə fablə,
  ynə istwaʁə dœ̃n- ajœʁz- u vu nεtə pa,
  œ̃n- ajœʁz- u lε ʃozə disi nεɡziste pa,
  ʒə vu sε deʒa mə pʁɑ̃dʁə puʁ œ̃ fu,
  ɑ̃tɑ̃dʁə o lwɛ̃tɛ̃, u sɔmə nu ?
  kε sə ɑ̃kɔʁə kə sε fʁazə stypidə ?
  ʁjɛ̃ mεz- ami, ʁjɛ̃, ʒə nə sɥi kə lə vidə.
 • Syllabes Phonétique : Le Vide

  ynə=bjɛ̃=e=tʁɑ̃ʒə=is=twaʁə=mε=dɔ=ne=də=kɔ̃=te 12
  sεl=lə=ko=kœ̃=ɔ=mə=no=zə=ʁε=ʁa=kɔ̃=te 12
  ynə=is=twaʁə=si=bi=za=ʁə=kεlləɑ̃=nε=tɛ̃=kʁwa=jablə 12
  dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=ʁe=εl=e=puʁ=tɑ̃=ɛ̃=pɑ̃=sablə 12
  vu=vu=di=ʁe=sɑ̃=dutə=kεl=lə=na=pa=də=sɑ̃s 12
  kεl=lə=sɔʁ=tu=dʁwa=dœ̃=sεʁ=vo=ɑ̃=de=mɑ̃=sə 12
  də=səl=ɥi=fʁaʒilə=dœ̃=pə=ti=pɔ=ε=tə=ʁε=vœʁ 12
  œ̃=ne=fεdə=sti=lə=ynə=i=nεp=ti=y=nəe=ʁœʁ 12
  mε=kɛ̃=pɔʁ=tə=vo=diʁə=il=mə=fo=la=kɔ̃=te 12
  e=a=vɑ̃=də=le=kʁiʁə=il=mə=fo=lεk=spl=ke 12
  ʒə=nə=vø=sεʁ=tə=pa=vu=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=dε=so 12
  kaʁ=vu=mε=tɑ̃=dʁə=lεk=tœʁ=ʒə=vu=zε=mə=tʁo 12
  sεtə=is=twa=ʁəe=tʁɑ̃=ʒε=ʁə=nε=nyl=mɑ̃=kɔ̃=paʁablə 12
  a=œ̃=kεl=kɔ̃kə=ʁɔ=mɑ̃=dɔ=ky=mɑ̃=uditə=zy=nə=fablə 13
  ynə=is=twa=ʁə=dœ̃=na=jœʁ=zu=vu=nε=tə=pa 12
  œ̃=na=jœʁ=zu=lε=ʃozə=di=si=nεɡ=zis=te=pa 12
  ʒə=vu=sε=de=ʒa=mə=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=œ̃=fu 11
  ɑ̃=tɑ̃=dʁə=o=lwɛ̃=tɛ̃=u=sɔ=mə=nu 10
  kε=sə=ɑ̃=kɔ=ʁə=kə=sε=fʁa=zə=sty=pi=də 12
  ʁjɛ̃=mε=za=mi=ʁjɛ̃=ʒə=nə=sɥi=kə=lə=vi=də 12

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.