Poeme : Je Croyais

Je Croyais

Je croyais avoir trouver une sœur,
Je m’étais tout simplement leurrer
Elle n’avait plus de cœur
Cette fille que j’avais aimé.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé
Un seul être lui manque et elle nous a tué.
« S’il était là, je pourrais vivre sans personne d’autres »
A-t-elle au moins un jour été des nôtres ?

Une simple phrase pour marquer le coup de grâce,
Je prie encore pour que ce ne soit qu’une farce…
J’ai tracé un trait sur des souvenirs oniriques
Je veux oublier ces années tout simplement magiques.

J’ai gravé son nom sur une pierre tombale
Pour la chasser, elle et tous ce qui me fait mal.
J’ai enterré mon amour pour elle dans ce cimetière
Ce lieux d’où parfois surgissent des êtres de pierre.

J’aurais tout fait pour elle, tout donné, tout volé, tout perdu
Je ne veux plus aimer cette fille, je ne veux plus rire avec elle
J’ai effacé son nom de mes carnets, j’ai gommé nos débuts
Je me dessinerais un avenir dans son absence cruelle.

J’ai toujours cru être un peu plus que cette « autre »
J’ai toujours cru être un peu plus que l’autre…

Je croyais à un nous, je croyais avoir une sœur…
Je creuse ce soir un trou et j’enterre sa place dans mon cœur…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Croyais

  je=cro=yais=a=voir=trou=ver=u=ne=sœur 10
  je=mé=tais=tout=sim=ple=ment=leur=rer 9
  el=le=na=vait=plus=de=cœur 7
  cet=te=fi=lle=que=ja=vais=ai=mé 9

  un=seul=ê=tre=vous=man=que=et=tout=est=dé=peu=plé 13
  un=seul=ê=tre=lui=man=que=et=el=le=nous=a=tué 13
  sil=é=tait=là=je=pour=rais=vi=vre=sans=per=son=ne=dau=tres 16
  a=tel=le=au=moins=un=jour=é=té=des=nô=tres 12

  u=ne=sim=ple=phra=se=pour=mar=quer=le=coup=de=grâ=ce 14
  je=prie=en=co=re=pour=que=ce=ne=soit=quu=ne=far=ce 14
  jai=tra=cé=un=trait=sur=des=sou=ve=nirs=o=ni=riques 13
  je=veux=ou=bli=er=ces=an=nées=tout=sim=ple=ment=ma=giques 14

  jai=gra=vé=son=nom=sur=u=ne=pi=er=re=tom=ba=le 14
  pour=la=chas=ser=el=le=et=tous=ce=qui=me=fait=mal 13
  jai=en=ter=ré=mon=a=mour=pour=el=le=dans=ce=cime=tière 14
  ce=lieux=doù=par=fois=sur=gis=sent=des=ê=tres=de=pier=re 14

  jau=rais=tout=fait=pour=elle=tout=don=né=tout=vo=lé=tout=per=du 15
  je=ne=veux=plus=ai=mer=cette=fille=je=ne=veux=plus=ri=rea=vec=elle 16
  jai=ef=fa=cé=son=nom=de=mes=car=nets=jai=gom=mé=nos=dé=buts 16
  je=me=des=sine=rais=un=a=ve=nir=dans=son=ab=sen=ce=cruelle 15

  jai=tou=jours=cru=ê=tre=un=peu=plus=que=cet=te=au=tre 14
  jai=tou=jours=cru=ê=tre=un=peu=plus=que=lau=tre 12

  je=cro=yais=à=un=nous=je=cro=yais=a=voir=u=ne=sœur 14
  je=creuse=ce=soir=un=trou=et=jen=ter=re=sa=pla=ce=dans=mon=cœur 16
 • Phonétique : Je Croyais

  ʒə kʁwajεz- avwaʁ tʁuve ynə sœʁ,
  ʒə metε tu sɛ̃pləmɑ̃ ləʁe
  εllə navε plys də kœʁ
  sεtə fijə kə ʒavεz- εme.

  œ̃ səl εtʁə vu mɑ̃kə e tut- ε depəple
  œ̃ səl εtʁə lɥi mɑ̃kə e εllə nuz- a tye.
  « sil etε la, ʒə puʁʁε vivʁə sɑ̃ pεʁsɔnə dotʁəs »
  a tεllə o mwɛ̃z- œ̃ ʒuʁ ete dε notʁə ?

  ynə sɛ̃plə fʁazə puʁ maʁke lə ku də ɡʁasə,
  ʒə pʁi ɑ̃kɔʁə puʁ kə sə nə swa kynə faʁsə…
  ʒε tʁase œ̃ tʁε syʁ dε suvəniʁz- ɔniʁik
  ʒə vøz- ublje sεz- ane tu sɛ̃pləmɑ̃ maʒik.

  ʒε ɡʁave sɔ̃ nɔ̃ syʁ ynə pjeʁə tɔ̃balə
  puʁ la ʃase, εllə e tus sə ki mə fε mal.
  ʒε ɑ̃teʁe mɔ̃n- amuʁ puʁ εllə dɑ̃ sə simətjεʁə
  sə ljø du paʁfwa syʁʒise dεz- εtʁə- də pjeʁə.

  ʒoʁε tu fε puʁ εllə, tu dɔne, tu vɔle, tu pεʁdy
  ʒə nə vø plysz- εme sεtə fijə, ʒə nə vø plys ʁiʁə avεk εllə
  ʒε efase sɔ̃ nɔ̃ də mε kaʁnε, ʒε ɡɔme no deby
  ʒə mə desinəʁεz- œ̃n- avəniʁ dɑ̃ sɔ̃n- absɑ̃sə kʁyεllə.

  ʒε tuʒuʁ kʁy εtʁə œ̃ pø plys kə sεtə « otʁə »
  ʒε tuʒuʁ kʁy εtʁə œ̃ pø plys kə lotʁə…

  ʒə kʁwajεz- a œ̃ nu, ʒə kʁwajεz- avwaʁ ynə sœʁ…
  ʒə kʁøzə sə swaʁ œ̃ tʁu e ʒɑ̃teʁə sa plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…
 • Syllabes Phonétique : Je Croyais

  ʒə=kʁwa=j=ε=za=vwaʁ=tʁu=ve=y=nə=sœ=ʁə 12
  ʒə=me=tε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=lə=ʁe 9
  εl=lə=na=vε=plys=də=kœ=ʁə 8
  sε=tə=fi=jə=kə=ʒa=vε=zε=me 9

  œ̃=səl=ε=tʁə=vu=mɑ̃=kə=e=tu=tε=de=pə=ple 13
  œ̃=səl=ε=tʁə=lɥi=mɑ̃=kə=e=εl=lə=nu=za=ty=e 14
  sil=e=tε=la=ʒə=puʁ=ʁε=vivʁə=sɑ̃=pεʁ=sɔ=nə=do=tʁəs 15
  a=tεl=lə=o=mwɛ̃=zœ̃=ʒuʁ=e=te=dε=no=tʁə 12

  y=nə=sɛ̃=plə=fʁa=zə=puʁ=maʁ=ke=lə=ku=də=ɡʁa=sə 14
  ʒə=pʁi=ɑ̃=kɔ=ʁə=puʁkə=sə=nə=swa=ky=nə=faʁsə 12
  ʒε=tʁase=œ̃=tʁε=syʁ=dε=su=və=niʁ=zɔ=ni=ʁik 12
  ʒə=vø=zu=blje=sε=za=ne=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=ma=ʒik 12

  ʒε=ɡʁa=ve=sɔ̃=nɔ̃=syʁ=y=nə=pje=ʁə=tɔ̃=balə 12
  puʁ=la=ʃase=εl=lə=e=tus=sə=ki=mə=fε=mal 12
  ʒε=ɑ̃=te=ʁe=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=εllə=dɑ̃sə=si=mə=tjεʁə 13
  sə=ljø=du=paʁ=fwa=syʁ=ʒise=dε=zε=tʁə=də=pjeʁə 12

  ʒo=ʁε=tu=fε=puʁ=εllə=tu=dɔ=ne=tu=vɔ=le=tu=pεʁ=dy 15
  ʒə=nə=vø=plys=zε=me=sεtə=fi=jə=ʒə=nə=vø=plys=ʁi=ʁəa=vεk=εllə 17
  ʒε=e=fase=sɔ̃=nɔ̃=də=mε=kaʁ=nε=ʒε=ɡɔ=me=no=de=by 15
  ʒə=mə=de=sinə=ʁε=zœ̃=na=və=niʁ=dɑ̃=sɔ̃=nab=sɑ̃=sə=kʁy=εllə 16

  ʒε=tu=ʒuʁ=kʁy=εtʁə=œ̃=pø=plys=kə=sε=tə=otʁə 12
  ʒε=tu=ʒuʁ=kʁy=ε=tʁə=œ̃=pø=plys=kə=lo=tʁə 12

  ʒə=kʁwa=jε=za=œ̃=nu=ʒə=kʁwa=jε=za=vwaʁ=ynə=sœʁ 13
  ʒə=kʁøzə=sə=swaʁ=œ̃=tʁu=e=ʒɑ̃=te=ʁə=sa=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 16

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/05/2012 10:59Daniel

Poème d’une force,déception,trahison!!
Bien devient notre mal lorsque l’âme soeur trahit
Amicalement......Daniel.....