Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime Mais Quelque Chose C’Est Cassé

Poème Amour
Publié le 30/06/2004 00:00

L'écrit contient 143 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Amandine (U)

Je T’Aime Mais Quelque Chose C’Est Cassé

Je sais au fond même si tu le nie
Je sais que tu m’as souvent trahi

Je pleure j’endure cela
Car dans mon cœur il n’y a que toi

Mais SAche qu’un jour se sera fini que mon cœur
Ne supporteras plus aucune de tes erreurs

Et que toi mon Amour
Tu souffrira à ton tour

Car tu vois il s’est passé quelque chose
Un lien ou autre c’est cassé même si tes je t’aime s’impose

Sache que bientot tu me verras partir
Je m’en ira t’aura beau revenir

Maintenant BB comprend
Avoue-le, je ne veux pas que tu me mens

Si tu ose le dire c’est que tu tiens a moi
Mais le contraire ne ferra qu’empirais notre cas

AVOUE -LE
Et tout IRA MIEUX
JE TE LE PROMET…
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime Mais Quelque Chose C’Est Cassé

  je=sais=au=fond=mê=me=si=tu=le=nie 10
  je=sais=que=tu=mas=sou=vent=tra=hi 9

  je=pleu=re=jen=du=re=ce=la 8
  car=dans=mon=cœur=il=ny=a=que=toi 9

  mais=sache=quun=jour=se=se=ra=fi=ni=que=mon=cœur 12
  ne=sup=porte=ras=plus=au=cu=ne=de=tes=er=reurs 12

  et=que=toi=mon=a=mour 6
  tu=souf=fri=ra=à=ton=tour 7

  car=tu=vois=il=sest=pas=sé=quel=que=chose 10
  un=lien=ou=autre=cest=cas=sé=mê=me=si=tes=je=tai=me=sim=pose 16

  sache=que=bien=tot=tu=me=ver=ras=par=tir 10
  je=men=i=ra=tau=ra=beau=re=ve=nir 10

  main=te=nant=b=b=com=prend 7
  avoue=le=je=ne=veux=pas=que=tu=me=mens 10

  si=tu=ose=le=dire=cest=que=tu=tiens=a=moi 11
  mais=le=con=traire=ne=fer=ra=quem=pi=rais=no=tre=cas 13

  avoue=le 2
  et=tout=i=ra=mieux 5
  je=te=le=pro=met 5
 • Phonétique : Je T’Aime Mais Quelque Chose C’Est Cassé

  ʒə sεz- o fɔ̃ mεmə si ty lə ni
  ʒə sε kə ty ma suvɑ̃ tʁai

  ʒə plœʁə ʒɑ̃dyʁə səla
  kaʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ il ni a kə twa

  mε saʃə kœ̃ ʒuʁ sə səʁa fini kə mɔ̃ kœʁ
  nə sypɔʁtəʁa plysz- okynə də tεz- eʁœʁ

  e kə twa mɔ̃n- amuʁ
  ty sufʁiʁa a tɔ̃ tuʁ

  kaʁ ty vwaz- il sε pase kεlkə ʃozə
  œ̃ ljɛ̃ u otʁə sε kase mεmə si tε ʒə tεmə sɛ̃pozə

  saʃə kə bjɛ̃to ty mə veʁa paʁtiʁ
  ʒə mɑ̃n- iʁa toʁa bo ʁəvəniʁ

  mɛ̃tənɑ̃ be be kɔ̃pʁɑ̃
  avu lə, ʒə nə vø pa kə ty mə mɑ̃

  si ty ozə lə diʁə sε kə ty tjɛ̃z- a mwa
  mε lə kɔ̃tʁεʁə nə feʁa kɑ̃piʁε nɔtʁə ka

  avu lə
  e tut- iʁa mjø
  ʒə tə lə pʁɔmε…
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime Mais Quelque Chose C’Est Cassé

  ʒə=sε=zo=fɔ̃=mε=mə=si=ty=lə=ni 10
  ʒə=sε=kə=ty=ma=su=vɑ̃=tʁa=i 9

  ʒə=plœ=ʁə=ʒɑ̃=dy=ʁə=sə=la 8
  kaʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=il=ni=a=kə=twa 10

  mε=saʃə=kœ̃=ʒuʁ=sə=sə=ʁa=fi=ni=kə=mɔ̃=kœʁ 12
  nə=sy=pɔʁtə=ʁa=plys=zo=ky=nə=də=tε=ze=ʁœʁ 12

  e=kə=twa=mɔ̃=na=muʁ 6
  ty=su=fʁi=ʁa=a=tɔ̃=tuʁ 7

  kaʁ=ty=vwa=zil=sε=pa=se=kεl=kə=ʃozə 10
  œ̃=ljɛ̃=u=otʁə=sε=ka=se=mε=mə=si=tε=ʒə=tε=mə=sɛ̃=pozə 16

  sa=ʃə=kə=bjɛ̃=to=tymə=ve=ʁa=paʁ=tiʁ 10
  ʒə=mɑ̃=ni=ʁa=to=ʁa=bo=ʁə=və=niʁ 10

  mɛ̃=tə=nɑ̃=be=be=kɔ̃=pʁɑ̃ 7
  a=vulə=ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=mə=mɑ̃ 10

  si=ty=ozə=lə=diʁə=sε=kə=ty=tjɛ̃=za=mwa 11
  mεlə=kɔ̃=tʁε=ʁə=nə=fe=ʁa=kɑ̃=pi=ʁε=nɔ=tʁə=ka 13

  a=vu=lə 3
  e=tu=ti=ʁa=mj=ø 6
  ʒə=tə=lə=pʁɔ=mε 5

PostScriptum

POUR BB JE Sé CE POEME PASSRA INAPERCU Mé JMEN FOU BB C POUR TOI

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/06/2004 00:00Cindy Limpens

Très beau poême. . Bravo 😉

Auteur de Poésie
01/07/2004 00:00Mya..

c beau. . . . et emouvant je comprends mnt. . . . . . .
courage

Auteur de Poésie
10/07/2004 00:00Ptit Microbe

c tres tres beau on comprend vraiment se que tu ressens. . . courage. . . et continue d’ecrire surtout. . . 🙂