Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : N. I. C. O. L. A. S

Poème Amour
Publié le 22/07/2004 00:00

L'écrit contient 77 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Amandine (U)

N. I. C. O. L. A. S

Toi, je te considerais comme moin que rien
Aujourd’hui, ensemblen partagant un même lien

Au début j’avoue je t’aimais pas
Je suis sortis avec toi comme ca

Mais aujourd’hui je suis folle de toi
Misère et incompréhension synonyme de toi !

Mais presque 9mois maintenant
ET je sais que je t’aime vraiment

Pour toi mon amour
Je t’aime pour toujours

Malgrés ta maladresse
Tu sais faire preuves de tendresse

Je t’AIME
 • Pieds Hyphénique: N. I. C. O. L. A. S

  toi=je=te=con=side=rais=com=me=moin=que=rien 11
  au=jourdhui=en=sem=blen=par=ta=gant=un=même=lien 11

  au=dé=but=ja=voue=je=tai=mais=pas 9
  je=suis=sor=tis=a=vec=toi=com=me=ca 10

  mais=au=jourd=hui=je=suis=fol=le=de=toi 10
  mi=sèreet=in=com=pré=hen=sion=sy=no=ny=me=de=toi 13

  mais=pres=que=neuf=mois=main=te=nant 8
  et=je=sais=que=je=tai=me=vrai=ment 9

  pour=toi=mon=a=mour 5
  je=tai=me=pour=tou=jours 6

  mal=grés=ta=ma=la=dresse 6
  tu=sais=fai=re=preu=ves=de=ten=dresse 9

  je=tai=me 3
 • Phonétique : N. I. C. O. L. A. S

  twa, ʒə tə kɔ̃sidəʁε kɔmə mwɛ̃ kə ʁjɛ̃
  oʒuʁdɥi, ɑ̃sɑ̃blɛ̃ paʁtaɡɑ̃ œ̃ mεmə ljɛ̃

  o deby ʒavu ʒə tεmε pa
  ʒə sɥi sɔʁtiz- avεk twa kɔmə ka

  mεz- oʒuʁdɥi ʒə sɥi fɔlə də twa
  mizεʁə e ɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ sɛ̃ɔnimə də twa !

  mε pʁεskə nəf mwa mɛ̃tənɑ̃
  e ʒə sε kə ʒə tεmə vʁεmɑ̃

  puʁ twa mɔ̃n- amuʁ
  ʒə tεmə puʁ tuʒuʁ

  malɡʁe ta maladʁεsə
  ty sε fεʁə pʁəvə də tɑ̃dʁεsə

  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : N. I. C. O. L. A. S

  twa=ʒə=tə=kɔ̃=sidə=ʁε=kɔ=mə=mwɛ̃=kə=ʁjɛ̃ 11
  o=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃=sɑ̃=blɛ̃=paʁ=ta=ɡɑ̃=œ̃=mεmə=ljɛ̃ 12

  o=de=by=ʒa=vu=ʒə=tε=mε=pa 9
  ʒə=sɥi=sɔʁ=ti=za=vεk=twa=kɔ=mə=ka 10

  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=sɥi=fɔ=lə=də=twa 10
  mi=zεʁəe=ɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃=sɛ̃=ɔ=ni=mə=də=twa 13

  mε=pʁεs=kə=nəf=mwa=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
  e=ʒə=sε=kə=ʒə=tε=mə=vʁε=mɑ̃ 9

  puʁ=twa=mɔ̃=na=muʁ 5
  ʒə=tε=mə=puʁ=tu=ʒuʁ 6

  mal=ɡʁe=ta=ma=la=dʁε=sə 7
  ty=sε=fε=ʁə=pʁə=və=də=tɑ̃=dʁε=sə 10

  ʒə=tε=mə 3

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Nickus

ouin !!! c très beau. . . la preuve j’en ai pleuré. . . bravo et continue. . . et profite de ton bonheur. . .
Amitiés

Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Roro132

tu écris l’amour avec talent. . .
jolie. . .
biz

Auteur de Poésie
25/07/2004 00:00Tite Flo

jadooooooooore ! C vrai !!! KISSSSS continu !!!

Auteur de Poésie
26/07/2004 00:00Jjp

Bravo ces tres joli continuer a être heureux alors amicalement jjp