Chanson : L Amante

L Amante

Si tout ceci n’est pas un jeu,
si ton silence n’est pas aveu,
ne restes pas là les yeux fermés
à espérer voir les choses changées.

Bien trop de maux ont écoulé,
ma patience, ma confiance, tu sais,
moi qui tenait pour seul désir
d’un jour loin d’elle te voir enfin partir.

Il faut encore attendre
toi tu me dis,
que je pourrais comprendre,
que c’est ainsi que va la vie.

Tu es le seul à croire,
je te réponds,
qu’il y a de l’espoir,
mais tu sais bien que c’est non.

Partir chacun de son côté
enfin pouvoir recommencer
c’est mieux que s’entredéchirer
et de finir par se détester.

Toutes tes larmes sont inutiles,
tout autant que ces mots futiles,
conjugue notre histoire au passé
car elle est belle et bien terminée.

Je ne serai pas l’amante
sois en certain,
d’un homme dans la tourmente.
Je vais reprendre mon chemin.

Je ne serai pas l’amante
sois en certain
ni aujourd’hui ni demain

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L Amante

  si=tout=ce=ci=nest=pas=un=jeu 8
  si=ton=silen=ce=nest=pas=a=veu 8
  ne=res=tes=pas=là=les=yeux=fer=més 9
  à=es=pé=rer=voir=les=choses=chan=gées 9

  bien=trop=de=maux=ont=é=cou=lé 8
  ma=pa=tience=ma=con=fiance=tu=sais 8
  moi=qui=te=nait=pour=seul=dé=sir 8
  dun=jour=loin=del=le=te=voir=en=fin=par=tir 11

  il=faut=en=co=re=at=ten=dre 8
  toi=tu=me=dis 4
  que=je=pour=rais=com=pren=dre 7
  que=cest=ain=si=que=va=la=vie 8

  tu=es=le=seul=à=croi=re 7
  je=te=ré=ponds 4
  quil=y=a=de=les=poir 6
  mais=tu=sais=bien=que=cest=non 7

  par=tir=cha=cun=de=son=cô=té 8
  en=fin=pou=voir=re=com=men=cer 8
  cest=mieux=que=sen=tre=dé=chi=rer 8
  et=de=fi=nir=par=se=détes=ter 8

  toutes=tes=lar=mes=sont=i=nu=tiles 8
  tout=au=tant=que=ces=mots=fu=tiles 8
  conju=gue=notre=his=toi=reau=pas=sé 8
  car=elleest=bel=leet=bien=ter=mi=née 8

  je=ne=se=rai=pas=la=man=te 8
  sois=en=cer=tain 4
  dun=hom=me=dans=la=tour=men=te 8
  je=vais=re=pren=dre=mon=che=min 8

  je=ne=se=rai=pas=la=man=te 8
  sois=en=cer=tain 4
  ni=au=jourd=hui=ni=de=main 7
 • Phonétique : L Amante

  si tu səsi nε pa œ̃ ʒø,
  si tɔ̃ silɑ̃sə nε pa avø,
  nə ʁεstə pa la lεz- iø fεʁme
  a εspeʁe vwaʁ lε ʃozə ʃɑ̃ʒe.

  bjɛ̃ tʁo də moz- ɔ̃ ekule,
  ma pasjɑ̃sə, ma kɔ̃fjɑ̃sə, ty sε,
  mwa ki tənε puʁ səl deziʁ
  dœ̃ ʒuʁ lwɛ̃ dεllə tə vwaʁ ɑ̃fɛ̃ paʁtiʁ.

  il fo ɑ̃kɔʁə atɑ̃dʁə
  twa ty mə di,
  kə ʒə puʁʁε kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  kə sεt- ɛ̃si kə va la vi.

  ty ε lə səl a kʁwaʁə,
  ʒə tə ʁepɔ̃,
  kil i a də lεspwaʁ,
  mε ty sε bjɛ̃ kə sε nɔ̃.

  paʁtiʁ ʃakœ̃ də sɔ̃ kote
  ɑ̃fɛ̃ puvwaʁ ʁəkɔmɑ̃se
  sε mjø kə sɑ̃tʁədeʃiʁe
  e də finiʁ paʁ sə detεste.

  tutə tε laʁmə- sɔ̃t- inytilə,
  tut- otɑ̃ kə sε mo fytilə,
  kɔ̃ʒyɡ nɔtʁə istwaʁə o pase
  kaʁ εllə ε bεllə e bjɛ̃ tεʁmine.

  ʒə nə səʁε pa lamɑ̃tə
  swaz- ɑ̃ sεʁtɛ̃,
  dœ̃n- ɔmə dɑ̃ la tuʁmɑ̃tə.
  ʒə vε ʁəpʁɑ̃dʁə mɔ̃ ʃəmɛ̃.

  ʒə nə səʁε pa lamɑ̃tə
  swaz- ɑ̃ sεʁtɛ̃
  ni oʒuʁdɥi ni dəmɛ̃
 • Syllabes Phonétique : L Amante

  si=tu=sə=si=nε=pa=œ̃=ʒø 8
  si=tɔ̃=si=lɑ̃sə=nε=pa=a=vø 8
  nə=ʁεstə=pa=la=lε=ziø=fεʁ=me 8
  a=εs=pe=ʁe=vwaʁ=lεʃozə=ʃɑ̃=ʒe 8

  bjɛ̃=tʁo=də=mo=zɔ̃=e=ku=le 8
  ma=pa=sjɑ̃sə=ma=kɔ̃=fjɑ̃sə=ty=sε 8
  mwa=ki=tə=nε=puʁ=səl=de=ziʁ 8
  dœ̃=ʒuʁ=lwɛ̃dεllə=tə=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=paʁ=tiʁ 9

  il=fo=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=tɑ̃=dʁə 8
  twa=ty=mə=di 4
  kə=ʒə=puʁ=ʁε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 7
  kə=sε=tɛ̃=si=kə=va=la=vi 8

  ty=ε=lə=səl=a=kʁwa=ʁə 7
  ʒə=tə=ʁe=pɔ̃ 4
  kil=i=a=də=lεs=pwaʁ 6
  mε=ty=sε=bj=ɛ̃=kə=sε=nɔ̃ 8

  paʁ=tiʁ=ʃa=kœ̃=də=sɔ̃=ko=te 8
  ɑ̃=fɛ̃=pu=vwaʁ=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 8
  sε=mjø=kə=sɑ̃=tʁə=de=ʃi=ʁe 8
  e=də=fi=niʁ=paʁsə=de=tεs=te 8

  tu=tə=tε=laʁmə=sɔ̃=ti=ny=tilə 8
  tu=to=tɑ̃=kə=sε=mo=fy=tilə 8
  kɔ̃=ʒyɡ=nɔtʁə=is=twa=ʁə=o=pase 8
  kaʁ=εlləε=bεllə=e=bjɛ̃=tεʁ=mi=ne 8

  ʒə=nə=sə=ʁε=pa=la=mɑ̃=tə 8
  swa=zɑ̃=sεʁ=tɛ̃ 4
  dœ̃=nɔ=mə=dɑ̃=la=tuʁ=mɑ̃=tə 8
  ʒə=vε=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8

  ʒə=nə=sə=ʁε=pa=la=mɑ̃=tə 8
  swa=zɑ̃=sεʁ=tɛ̃ 4
  ni=o=ʒuʁ=dɥi=ni=də=mɛ̃ 7

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.