Univers de poésie d'un auteur

Poème:Toi

Le Poème

Chacun a besoin d’un élémen pour se sentir bien et moi c’est toi
Je ne peux pa avancer san toi
Je tiens à toi
Tout les soirs je pense à toi
Je réve de toi
J’ai besoin de rien plus rien de moin mai seulement toi
Mon BA de ma journée c’est toi
Le desert a besoin de sable pour en etre un et moi j’ai tout simplemen besoin de toi
Et j’ai découver ke mon seul amour c’est toi
Ma « nouriture » c’est toi
Mon « équilibre » c’est toi
Ma « joi de vivre » c’est toi
Ma raison « dexister » c’est toi
Toi et toi seul rien ke toi
Mais kan j’ai su pour toi
Ma vi étai plu la meme kar ma vi c’est toi
Je ne pe pa vivre san toi
J’ai donc désidé de venir avec toi… (de mourir)
Je serai donc pour léternité avec toi.
Ma famille mes amis je quitte tout pour toi…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de :D:pame De Poéte:p:d

Poète :D:pame De Poéte:p:d

:D:pame De Poéte:p:d a publié sur le site 7 écrits. :D:pame De Poéte:p:d est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Toicha=cun=a=be=soin=dun=é=lémen=pour=se=sen=tir=bien=et=moi=cest=toi 17
je=ne=peux=pa=a=van=cer=san=toi 9
je=tiens=à=toi 4
tout=les=soirs=je=pen=se=à=toi 8
je=ré=ve=de=toi 5
jai=be=soin=de=rien=plus=rien=de=moin=mai=seule=ment=toi 13
mon=ba=de=ma=jour=née=cest=toi 8
le=de=sert=a=be=soin=de=sable=pour=en=e=treun=et=moi=jai=tout=sim=ple=men=be=soin=de=toi 23
et=jai=dé=cou=ver=ke=mon=seul=a=mour=cest=toi 12
ma=nou=ri=tu=re=cest=toi 7
mon=é=qui=li=bre=cest=toi 7
ma=joi=de=vi=vre=cest=toi 7
ma=rai=son=dexis=ter=cest=toi 7
toi=et=toi=seul=rien=ke=toi 7
mais=kan=jai=su=pour=toi 6
ma=vi=é=tai=plu=la=me=me=kar=ma=vi=cest=toi 13
je=ne=pe=pa=vi=vre=san=toi 8
jai=donc=dé=si=dé=de=ve=nir=a=vec=toi=de=mou=rir 14
je=se=rai=donc=pour=lé=ter=ni=té=a=vec=toi 12
ma=fa=mille=mes=a=mis=je=quit=te=tout=pour=toi 12
Phonétique : Toiʃakœ̃ a bəzwɛ̃ dœ̃n- elemɛ̃ puʁ sə sɑ̃tiʁ bjɛ̃ e mwa sε twa
ʒə nə pø pa avɑ̃se sɑ̃ twa
ʒə tjɛ̃z- a twa
tu lε swaʁ ʒə pɑ̃sə a twa
ʒə ʁevə də twa
ʒε bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃ plys ʁjɛ̃ də mwɛ̃ mε sələmɑ̃ twa
mɔ̃ ba də ma ʒuʁne sε twa
lə dəzεʁ a bəzwɛ̃ də sablə puʁ ɑ̃n- εtʁə œ̃n- e mwa ʒε tu sɛ̃pləmɛ̃ bəzwɛ̃ də twa
e ʒε dekuve kə mɔ̃ səl amuʁ sε twa
ma « nuʁityʁə » sε twa
mɔn « ekilibʁə » sε twa
ma « ʒwa də vivʁə » sε twa
ma ʁεzɔn « dεksistəʁ » sε twa
twa e twa səl ʁjɛ̃ kə twa
mε kɑ̃ ʒε sy puʁ twa
ma vi etε ply la məmə kaʁ ma vi sε twa
ʒə nə pə pa vivʁə sɑ̃ twa
ʒε dɔ̃k dezide də vəniʁ avεk twa… (də muʁiʁ)
ʒə səʁε dɔ̃k puʁ letεʁnite avεk twa.
ma famijə mεz- ami ʒə kitə tu puʁ twa…
Syllabes Phonétique : Toiʃa=kœ̃=abə=zwɛ̃=dœ̃=ne=le=mɛ̃=puʁ=sə=sɑ̃=tiʁ=bjɛ̃=e=mwa=sε=twa 17
ʒə=nə=pø=pa=a=vɑ̃se=sɑ̃=twa 8
ʒə=tj=ɛ̃=za=twa 5
tu=lε=swaʁ=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 8
ʒə=ʁe=və=də=twa 5
ʒεbə=zwɛ̃=də=ʁjɛ̃=plys=ʁjɛ̃=də=mwɛ̃=mε=sə=lə=mɑ̃=twa 13
mɔ̃=ba=də=ma=ʒuʁ=ne=sε=twa 8
lə=də=zεʁ=abə=zwɛ̃=də=sa=blə=puʁ=ɑ̃=nε=tʁəœ̃=ne=mwa=ʒε=tu=sɛ̃=plə=mɛ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 23
e=ʒε=de=ku=ve=kə=mɔ̃=səl=a=muʁ=sε=twa 12
ma=nu=ʁi=ty=ʁə=sε=twa 7
mɔ=nə=e=ki=li=bʁə=sε=twa 8
ma=ʒwa=də=vi=vʁə=sε=twa 7
ma=ʁε=zɔnə=dεk=sis=təʁ=sε=twa 8
twa=e=twa=səl=ʁj=ɛ̃=kə=twa 8
mε=kɑ̃=ʒε=sy=puʁ=twa 6
ma=vi=e=tε=plylamə=mə=kaʁ=ma=vi=sε=twa 11
ʒə=nə=pə=pa=vi=vʁə=sɑ̃=twa 8
ʒε=dɔ̃k=de=zi=de=də=və=niʁ=a=vεk=twa=də=mu=ʁiʁ 14
ʒə=sə=ʁε=dɔ̃k=puʁ=le=tεʁ=ni=te=a=vεk=twa 12
ma=fa=mi=jə=mε=za=miʒə=ki=tə=tu=puʁ=twa 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
05/09/2005 22:38Theshedevil

Très joli poeme mais la solution à tout n’est pas la mort... car la mort n’est uqe le derner recours.

Poème Amour
Du 05/09/2005 15:42

L'écrit contient 169 mots qui sont répartis dans 1 strophes.