Poeme : Toi

Toi

Chacun a besoin d’un élémen pour se sentir bien et moi c’est toi
Je ne peux pa avancer san toi
Je tiens à toi
Tout les soirs je pense à toi
Je réve de toi
J’ai besoin de rien plus rien de moin mai seulement toi
Mon BA de ma journée c’est toi
Le desert a besoin de sable pour en etre un et moi j’ai tout simplemen besoin de toi
Et j’ai découver ke mon seul amour c’est toi
Ma « nouriture » c’est toi
Mon « équilibre » c’est toi
Ma « joi de vivre » c’est toi
Ma raison « dexister » c’est toi
Toi et toi seul rien ke toi
Mais kan j’ai su pour toi
Ma vi étai plu la meme kar ma vi c’est toi
Je ne pe pa vivre san toi
J’ai donc désidé de venir avec toi… (de mourir)
Je serai donc pour léternité avec toi.
Ma famille mes amis je quitte tout pour toi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi

  cha=cun=a=be=soin=dun=é=lémen=pour=se=sen=tir=bien=et=moi=cest=toi 17
  je=ne=peux=pa=a=van=cer=san=toi 9
  je=tiens=à=toi 4
  tout=les=soirs=je=pen=se=à=toi 8
  je=ré=ve=de=toi 5
  jai=be=soin=de=rien=plus=rien=de=moin=mai=seule=ment=toi 13
  mon=ba=de=ma=jour=née=cest=toi 8
  le=de=sert=a=be=soin=de=sable=pour=en=e=treun=et=moi=jai=tout=sim=ple=men=be=soin=de=toi 23
  et=jai=dé=cou=ver=ke=mon=seul=a=mour=cest=toi 12
  ma=nou=ri=tu=re=cest=toi 7
  mon=é=qui=li=bre=cest=toi 7
  ma=joi=de=vi=vre=cest=toi 7
  ma=rai=son=dexis=ter=cest=toi 7
  toi=et=toi=seul=rien=ke=toi 7
  mais=kan=jai=su=pour=toi 6
  ma=vi=é=tai=plu=la=me=me=kar=ma=vi=cest=toi 13
  je=ne=pe=pa=vi=vre=san=toi 8
  jai=donc=dé=si=dé=de=ve=nir=a=vec=toi=de=mou=rir 14
  je=se=rai=donc=pour=lé=ter=ni=té=a=vec=toi 12
  ma=fa=mille=mes=a=mis=je=quit=te=tout=pour=toi 12
 • Phonétique : Toi

  ʃakœ̃ a bəzwɛ̃ dœ̃n- elemɛ̃ puʁ sə sɑ̃tiʁ bjɛ̃ e mwa sε twa
  ʒə nə pø pa avɑ̃se sɑ̃ twa
  ʒə tjɛ̃z- a twa
  tu lε swaʁ ʒə pɑ̃sə a twa
  ʒə ʁevə də twa
  ʒε bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃ plys ʁjɛ̃ də mwɛ̃ mε sələmɑ̃ twa
  mɔ̃ ba də ma ʒuʁne sε twa
  lə dəzεʁ a bəzwɛ̃ də sablə puʁ ɑ̃n- εtʁə œ̃n- e mwa ʒε tu sɛ̃pləmɛ̃ bəzwɛ̃ də twa
  e ʒε dekuve kə mɔ̃ səl amuʁ sε twa
  ma « nuʁityʁə » sε twa
  mɔn « ekilibʁə » sε twa
  ma « ʒwa də vivʁə » sε twa
  ma ʁεzɔn « dεksistəʁ » sε twa
  twa e twa səl ʁjɛ̃ kə twa
  mε kɑ̃ ʒε sy puʁ twa
  ma vi etε ply la məmə kaʁ ma vi sε twa
  ʒə nə pə pa vivʁə sɑ̃ twa
  ʒε dɔ̃k dezide də vəniʁ avεk twa… (də muʁiʁ)
  ʒə səʁε dɔ̃k puʁ letεʁnite avεk twa.
  ma famijə mεz- ami ʒə kitə tu puʁ twa…
 • Syllabes Phonétique : Toi

  ʃa=kœ̃=abə=zwɛ̃=dœ̃=ne=le=mɛ̃=puʁ=sə=sɑ̃=tiʁ=bjɛ̃=e=mwa=sε=twa 17
  ʒə=nə=pø=pa=a=vɑ̃se=sɑ̃=twa 8
  ʒə=tj=ɛ̃=za=twa 5
  tu=lε=swaʁ=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 8
  ʒə=ʁe=və=də=twa 5
  ʒεbə=zwɛ̃=də=ʁjɛ̃=plys=ʁjɛ̃=də=mwɛ̃=mε=sə=lə=mɑ̃=twa 13
  mɔ̃=ba=də=ma=ʒuʁ=ne=sε=twa 8
  lə=də=zεʁ=abə=zwɛ̃=də=sa=blə=puʁ=ɑ̃=nε=tʁəœ̃=ne=mwa=ʒε=tu=sɛ̃=plə=mɛ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 23
  e=ʒε=de=ku=ve=kə=mɔ̃=səl=a=muʁ=sε=twa 12
  ma=nu=ʁi=ty=ʁə=sε=twa 7
  mɔ=nə=e=ki=li=bʁə=sε=twa 8
  ma=ʒwa=də=vi=vʁə=sε=twa 7
  ma=ʁε=zɔnə=dεk=sis=təʁ=sε=twa 8
  twa=e=twa=səl=ʁj=ɛ̃=kə=twa 8
  mε=kɑ̃=ʒε=sy=puʁ=twa 6
  ma=vi=e=tε=plylamə=mə=kaʁ=ma=vi=sε=twa 11
  ʒə=nə=pə=pa=vi=vʁə=sɑ̃=twa 8
  ʒε=dɔ̃k=de=zi=de=də=və=niʁ=a=vεk=twa=də=mu=ʁiʁ 14
  ʒə=sə=ʁε=dɔ̃k=puʁ=le=tεʁ=ni=te=a=vεk=twa 12
  ma=fa=mi=jə=mε=za=miʒə=ki=tə=tu=puʁ=twa 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/09/2005 22:38Theshedevil

Très joli poeme mais la solution à tout n’est pas la mort... car la mort n’est uqe le derner recours.

Poème Amour
Publié le 05/09/2005 15:42

L'écrit contient 169 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : :D:pame De Poéte:p:d

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs