Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Regrets

Poème Amour
Publié le 18/08/2004 00:00

L'écrit contient 104 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ame En Peine Ch Reco

Regrets

Lorsque que je t ai croisée dans cette rue,
Je n aurai jamais cru
Que je serai parvenu
A te dire salut,
Aujourdui tu es nue
Endormie dans mon lit,
Je me dit
Quelle merveilleuse nuit,
Je pense toujours a toi aujourdui
Meme si a present ce n est plus que dans mes souvenirs
J aurai tant aimé avoir l occasion de te le dire
Quand je t ai vu partir
Je me suis senti mourir
J ai voulu courir
Mais j ai senti ma volonté faillir
Maintenant je ne peut que me maudir
De ne pas m etre laissé guider par mes desirs
 • Pieds Hyphénique: Regrets

  lors=que=que=je=t=ai=croi=sée=dans=cette=rue 11
  je=n=au=rai=ja=mais=cru 7
  que=je=se=rai=par=ve=nu 7
  a=te=di=re=sa=lut 6
  au=jour=dui=tu=es=nue 6
  en=dor=mie=dans=mon=lit 6
  je=me=dit 3
  quel=le=mer=veilleu=se=nuit 6
  je=pense=tou=jours=a=toi=au=jour=dui 9
  me=me=si=a=pre=sent=ce=n=est=plus=que=dans=mes=souve=nirs 15
  j=au=rai=tant=ai=mé=a=voir=l=oc=ca=sion=de=te=le=dire 16
  quand=je=t=ai=vu=par=tir 7
  je=me=suis=sen=ti=mou=rir 7
  j=ai=vou=lu=cou=rir 6
  mais=j=ai=sen=ti=ma=vo=lon=té=faillir 10
  mainte=nant=je=ne=peut=que=me=mau=dir 9
  de=ne=pas=m=e=tre=lais=sé=gui=der=par=mes=de=sirs 14
 • Phonétique : Regrets

  lɔʁskə kə ʒə te ε kʁwaze dɑ̃ sεtə ʁy,
  ʒə εn oʁε ʒamε kʁy
  kə ʒə səʁε paʁvəny
  a tə diʁə saly,
  oʒuʁdɥi ty ε nɥ
  ɑ̃dɔʁmi dɑ̃ mɔ̃ li,
  ʒə mə di
  kεllə mεʁvεjøzə nɥi,
  ʒə pɑ̃sə tuʒuʁz- a twa oʒuʁdɥi
  məmə si a pʁəze sə εn ε plys kə dɑ̃ mε suvəniʁ
  ʒi oʁε tɑ̃ εme avwaʁ εl ɔkazjɔ̃ də tə lə diʁə
  kɑ̃ ʒə te ε vy paʁtiʁ
  ʒə mə sɥi sɑ̃ti muʁiʁ
  ʒi ε vuly kuʁiʁ
  mε ʒi ε sɑ̃ti ma vɔlɔ̃te fajiʁ
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə pø kə mə modiʁ
  də nə pa εm εtʁə lεse ɡide paʁ mε dəziʁ
 • Pieds Phonétique : Regrets

  lɔʁskə=kə=ʒə=te=ε=kʁwa=ze=dɑ̃=sε=tə=ʁy 11
  ʒəεn=o=ʁε=ʒa=mε=kʁy 6
  kə=ʒə=sə=ʁε=paʁvə=ny 6
  a=tə=di=ʁə=sa=ly 6
  o=ʒuʁ=dɥi=ty=ε=nɥ 6
  ɑ̃=dɔʁ=mi=dɑ̃=mɔ̃=li 6
  ʒə=mə=di 3
  kεl=lə=mεʁ=vε=jøzə=nɥi 6
  ʒə=pɑ̃sə=tu=ʒuʁ=za=twa=o=ʒuʁ=dɥi 9
  mə=mə=si=apʁə=ze=səεn=ε=plys=kə=dɑ̃=mε=su=və=niʁ 14
  ʒi=o=ʁε=tɑ̃=ε=me=a=vwaʁ=εl=ɔ=ka=zjɔ̃də=tə=lə=diʁə 15
  kɑ̃ʒə=te=ε=vy=paʁ=tiʁ 6
  ʒə=mə=sɥi=sɑ̃=ti=mu=ʁiʁ 7
  ʒi=ε=vu=ly=ku=ʁiʁ 6
  mε=ʒi=ε=sɑ̃=ti=ma=vɔ=lɔ̃=te=fa=jiʁ 11
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=nə=pø=kə=mə=mo=diʁ 9
  də=nə=pa=εm=εtʁə=lε=se=ɡi=de=paʁ=mε=də=ziʁ 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00Franzio

jadore d trop, vraiment, amicalemnt fanzio

Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00Ame En Peine Ch Reco

mici