Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Chanson : Abandonnée

Chanson Amour
Publié le 29/10/2018 00:19

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Âme Perdue

A Propos de cette Chanson

C’est Un dialogue entre une femme et son amant

Abandonnée

Salut
Salut…
Tu vas bien ?
Tu veux vraiment le savoir ! ?
Oui bien sure ! !

Depuis ton dernier départ
La raison est revenue, mais trop tard
Te revoir, je n’avais plus d’espoir
Et le chagrin a pris part

Forcé, je n’avais pas le choix
Militaire, je n’ai pas tout les droits
De rester ou de partir comme je le vois
En notre amour, as-tu perdue la foi ?

J’ai oublie qui je suis
Mon reflet au miroir, je fuis
Je ne dors plus la nuit
Tant ton ombre me suit

Seul dans mon exil
Ton amour me garde vigil
Je n’ai que ton profil
Pour lutter contre le péril

Tu m’a jettée aux oubliettes
Et moi, j’entends encore ta voix dans ma tête
Je me sens tellement bête.
D’avoir cru toutes tes feintes

Je ne te demande pas de me croire bébé
Écoutes bien ton Coeur ce qu’il te dit
N’écoutes pas mes paroles accablés
Regardes plutôt mes yeux my lady.

Tu es parti j’ai tant pleuré
Mille questions, je me suis posé
Tu reviens toujours me consoler
Et un beau matin, tu va m’abandonner

Forcé, je n’ai pas le choix
Militaire, je n’ai pas tout les droits
De rester ou de partir comme je le vois
En notre amour, ne perds pas la foi
 • Pieds Hyphénique: Abandonnée

  sa=lut 2
  sa=lut 2
  tu=vas=bien 3
  tu=veux=vrai=ment=le=sa=voir 7
  oui=bien=su=re 4
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 10
  de=puis=ton=der=ni=er=dé=part 8
  la=rai=son=est=re=ve=nue=mais=trop=tard 10
  te=re=voir=je=na=vais=plus=des=poir 9
  et=le=cha=grin=a=pris=part 7
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 10
  for=cé=je=na=vais=pas=le=choix 8
  mi=li=tai=re=je=nai=pas=tout=les=droits 10
  de=res=ter=ou=de=par=tir=comme=je=le=vois 11
  en=notre=a=mour=as=tu=per=due=la=foi 10
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 10
  jai=ou=blie=qui=je=suis 6
  mon=re=flet=au=mi=roir=je=fuis 8
  je=ne=dors=plus=la=nuit 6
  tant=ton=om=bre=me=suit 6
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 10
  seul=dans=mon=exil 4
  ton=a=mour=me=gar=de=vi=gil 8
  je=nai=que=ton=pro=fil 6
  pour=lut=ter=con=tre=le=pé=ril 8
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 10
  tu=ma=jet=tée=aux=ou=bliet=tes 8
  et=moi=jen=tends=en=core=ta=voix=dans=ma=tête 11
  je=me=sens=tel=le=ment=bê=te 8
  da=voir=cru=tou=tes=tes=fein=tes 8
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 10
  je=ne=te=de=mande=pas=de=me=croire=bé=bé 11
  é=cou=tes=bien=ton=coeur=ce=quil=te=dit 10
  né=coutes=pas=mes=pa=ro=les=ac=ca=blés 10
  re=gar=des=plu=tôt=mes=yeux=my=la=dy 10
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 10
  tu=es=par=ti=jai=tant=pleu=ré 8
  mil=le=ques=ti=ons=je=me=suis=po=sé 10
  tu=re=viens=tou=jours=me=con=so=ler 9
  et=un=beau=ma=tin=tu=va=ma=ban=don=ner 11
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 10
  for=cé=je=nai=pas=le=choix 7
  mi=li=tai=re=je=nai=pas=tout=les=droits 10
  de=res=ter=ou=de=par=tir=comme=je=le=vois 11
  en=no=tre=a=mour=ne=perds=pas=la=foi 10
 • Phonétique : Abandonnée

  saly
  saly…
  ty va bjɛ̃ ?
  ty vø vʁεmɑ̃ lə savwaʁ ! ?
  ui bjɛ̃ syʁə ! !
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  dəpɥi tɔ̃ dεʁnje depaʁ
  la ʁεzɔ̃ ε ʁəvənɥ, mε tʁo taʁ
  tə ʁəvwaʁ, ʒə navε plys dεspwaʁ
  e lə ʃaɡʁɛ̃ a pʁi paʁ
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  fɔʁse, ʒə navε pa lə ʃwa
  militεʁə, ʒə nε pa tu lε dʁwa
  də ʁεste u də paʁtiʁ kɔmə ʒə lə vwa
  ɑ̃ nɔtʁə amuʁ, a ty pεʁdɥ la fwa ?
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ʒε ubli ki ʒə sɥi
  mɔ̃ ʁəflε o miʁwaʁ, ʒə fɥi
  ʒə nə dɔʁ plys la nɥi
  tɑ̃ tɔ̃n- ɔ̃bʁə mə sɥi
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  səl dɑ̃ mɔ̃n- εɡzil
  tɔ̃n- amuʁ mə ɡaʁdə viʒil
  ʒə nε kə tɔ̃ pʁɔfil
  puʁ lyte kɔ̃tʁə lə peʁil
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ty ma ʒεte oz- ubljεtə
  e mwa, ʒɑ̃tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə ta vwa dɑ̃ ma tεtə
  ʒə mə sɑ̃s tεllmɑ̃ bεtə.
  davwaʁ kʁy tutə tε fɛ̃tə
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ʒə nə tə dəmɑ̃də pa də mə kʁwaʁə bebe
  ekutə bjɛ̃ tɔ̃ kœʁ sə kil tə di
  nekutə pa mε paʁɔləz- akable
  ʁəɡaʁdə- plyto mεz- iø mi ladi.
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ty ε paʁti ʒε tɑ̃ pləʁe
  milə kεstjɔ̃, ʒə mə sɥi poze
  ty ʁəvjɛ̃ tuʒuʁ mə kɔ̃sɔle
  e œ̃ bo matɛ̃, ty va mabɑ̃dɔne
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  fɔʁse, ʒə nε pa lə ʃwa
  militεʁə, ʒə nε pa tu lε dʁwa
  də ʁεste u də paʁtiʁ kɔmə ʒə lə vwa
  ɑ̃ nɔtʁə amuʁ, nə pεʁd pa la fwa
 • Pieds Phonétique : Abandonnée

  sa=ly 2
  sa=ly 2
  ty=va=bj=ɛ̃ 4
  ty=vø=vʁε=mɑ̃=lə=sa=vwaʁ 7
  u=i=bj=ɛ̃=sy=ʁə 6
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  dəp=ɥi=tɔ̃=dεʁ=nj=e=de=paʁ 8
  la=ʁε=zɔ̃=εʁ=ə=vənɥ=mε=tʁo=taʁ 9
  tə=ʁə=vwaʁ=ʒə=na=vε=plys=dεs=pwaʁ 9
  e=lə=ʃa=ɡʁɛ̃=a=pʁi=paʁ 7
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  fɔʁ=se=ʒə=na=vε=pa=lə=ʃwa 8
  mi=li=tε=ʁə=ʒə=nε=pa=tu=lε=dʁwa 10
  də=ʁεs=te=u=də=paʁ=tiʁ=kɔ=mə=ʒə=lə=vwa 12
  ɑ̃=nɔ=tʁə=a=muʁ=a=ty=pεʁdɥ=la=fwa 10
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  ʒε=u=bli=ki=ʒə=sɥi 6
  mɔ̃=ʁə=flε=o=mi=ʁwaʁ=ʒə=fɥi 8
  ʒə=nə=dɔʁ=plys=la=nɥi 6
  tɑ̃=tɔ̃=nɔ̃=bʁə=mə=sɥi 6
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  səl=dɑ̃=mɔ̃=nεɡ=zil 5
  tɔ̃=na=muʁ=mə=ɡaʁ=də=vi=ʒil 8
  ʒə=nε=kə=tɔ̃=pʁɔ=fil 6
  puʁ=ly=te=kɔ̃=tʁə=lə=pe=ʁil 8
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  ty=ma=ʒε=te=o=zu=blj=ε=tə 9
  e=mwa=ʒɑ̃=tɑ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=ta=vwa=dɑ̃=ma=tεtə 12
  ʒə=mə=sɑ̃s=tεl=lmɑ̃=bε=tə 7
  da=vwaʁ=kʁy=tu=tə=tε=fɛ̃=tə 8
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  ʒə=nə=tə=də=mɑ̃də=pa=də=mə=kʁwa=ʁə=be=be 12
  e=ku=tə=bj=ɛ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=sə=kil=tə=di 12
  ne=ku=tə=pa=mε=pa=ʁɔ=lə=za=ka=ble 11
  ʁə=ɡaʁ=də=ply=to=mε=zi=ø=mi=la=di 11
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  ty=ε=paʁ=ti=ʒε=tɑ̃=plə=ʁe 8
  mi=lə=kεs=tj=ɔ̃=ʒə=mə=sɥi=po=ze 10
  ty=ʁə=vj=ɛ̃=tu=ʒuʁ=mə=kɔ̃=sɔ=le 10
  e=œ̃=bo=ma=tɛ̃=ty=va=ma=bɑ̃=dɔ=ne 11
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  fɔʁ=se=ʒə=nε=pa=lə=ʃwa 7
  mi=li=tε=ʁə=ʒə=nε=pa=tu=lε=dʁwa 10
  də=ʁεs=te=u=də=paʁ=tiʁ=kɔ=mə=ʒə=lə=vwa 12
  ɑ̃=nɔ=tʁə=a=muʁ=nə=pεʁd=pa=la=fwa 10

Historique des Modifications

29/10/2018 00:29
29/10/2018 00:28
29/10/2018 00:27
29/10/2018 00:25

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/10/2018 10:50Clown Blanc

Une chanson d’amour bien triste...
L amour a besoin de se vivre au quotidien, pour ne pas brûler ...

Auteur de Poésie
23/11/2018 22:16Patjan

Jolie et triste écrit

Auteur de Poésie
19/04/2019 10:01Ed

Il y a des amours parfois si cruelles... Et pourtant si riches !
J’ai bien aimé entrer dans cette intimité 🙂

👣