Poeme-France : Lecture Écrit Caractère

Poeme : La Commere

Poème Caractère
Publié le 14/12/2019 07:40

L'écrit contient 336 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Amireal

A Propos du Poeme

comme je l’ai déjà dit, à l’occasion d’un précédent écrit, tout ressemblance… , et patati, et patatère (je sais bien, c’est tout ce qu’il y a de plus ironique… )

La Commere

On dit bien qu’elle a une langue de vipère
Raccordée à ses deux hémisphères…

Curieuse et bavarde,
Elle colporte toutes les hallebardes…

Elle raconte tout ce qu’elle sait,
Ne manquant pas d’en rajouter
Inventant tout ce qu’elle ne sait pas
Laisser du manque, voyons, ça n’se fait pas ! ! !

Elle ciselle des bavoirs en dentelle
Pour celles qui vivent en porte-jarretelles
Créant des détails sur mesure,
Ca n’mange pas d’pain, ça fait pas injure ! ! !

Elle taille aussi de beaux costards,
Sur les noceurs et les fêtards…

La commère est très bonne ménagère
Absolument rien à redire sur ses affaires
Bonne couturière, elle est aussi bonne cuisinière
Ses confitures, comme ses pâtés, c’est d’enfer ! ! !

Ses tenues, son linge, toujours parfaits
Bien lavés, soignés, repassés,
Comme ses actes, tous pesés, posés, pensés…
Tapis derrière un flux d’arrières-pensées ! ! !

Car la commère broute l’herbe tendre des commérages,
Comme les bovins se repaissent dans les pâturages…

Elle a son avis bien tranché sur tout,
Avec son apparence de chatte dormant sur les genoux.

Jamais ! ! ! Au grand jamais, elle ne cale,
Même après avoir fait lecture de son journal…
Elle pourrait assurément en réécrire deux
Parce que, quand c’est complet, c’est encore mieux ! ! !
Il faut toujours rajouter de l’encre à une œuvre,
Comme dans la mer, les crachats de la pieuvre…

Si, derrière ton caddie, tu l’aperçois,
Change de travée : un p’tit détour, fais la noix ! ! !
Mais si c’est elle qui, la première, te voit,
Salue, écoute, mais reste coi…

Si t’as la chance d’être dans ses petits papiers
Tes souliers seront vernis, dorés
Mais si tu as le talent de l’énerver,
A vie, tu resteras diabolisé…

Naturellement, tout ce qui se dit là à son insu
Venant de toi, jamais elle ne l’aurait cru…

Je sais bien, pour ceux qui auraient préféré une bonne histoire de c…
J’ai pondu le portrait connu d’une commère de mon cru…
 • Pieds Hyphénique: La Commere

  on=dit=bien=quel=le=a=une=lan=gue=de=vi=père 12
  rac=cor=dée=à=ses=deux=hé=mi=sphè=res 10

  cu=rieu=se=et=ba=var=de 7
  el=le=col=por=te=tou=tes=les=hal=le=bar=des 12

  el=le=ra=con=te=tout=ce=quel=le=sait 10
  ne=man=quant=pas=den=ra=jou=ter 8
  in=ven=tant=tout=ce=quel=le=ne=sait=pas 10
  lais=ser=du=man=que=voy=ons=ça=n=se=fait=pas 12

  el=le=ci=sel=le=des=ba=voirs=en=den=telle 11
  pour=cel=les=qui=vi=vent=en=por=te=jar=re=telles 12
  cré=ant=des=dé=tails=sur=me=su=re 9
  ca=n=mange=pas=d=pain=ça=fait=pas=in=ju=re 12

  el=le=tail=le=aus=si=de=beaux=cos=tards 10
  sur=les=no=ceurs=et=les=fê=tards 8

  la=com=mè=re=est=très=bon=ne=mé=na=gè=re 12
  ab=so=lument=rien=à=re=di=re=sur=ses=af=faires 12
  bonne=cou=tu=rière=el=leest=aus=si=bonne=cui=si=nière 12
  ses=con=fi=tures=com=me=ses=pâ=tés=cest=den=fer 12

  ses=te=nues=son=lin=ge=tou=jours=par=faits 10
  bien=la=vés=soi=gnés=re=pas=sés 8
  com=me=ses=ac=tes=tous=pe=sés=po=sés=pen=sés 12
  ta=pis=der=riè=re=un=flux=dar=riè=res=pen=sées 12

  car=la=com=mère=broute=lherbe=ten=dre=des=com=mé=rages 12
  comme=les=bo=vins=se=re=paissent=dans=les=pâ=tu=rages 12

  el=le=a=son=a=vis=bien=tran=ché=sur=tout 11
  a=vec=son=ap=parence=de=chat=te=dor=mant=sur=les=ge=noux 14

  ja=mais=au=grand=ja=mais=el=le=ne=ca=le 11
  mêmea=près=a=voir=fait=lec=tu=re=de=son=jour=nal 12
  el=le=pour=rait=as=su=rément=en=réé=cri=re=deux 12
  par=ce=que=quand=cest=com=plet=cest=en=co=re=mieux 12
  il=faut=tou=jours=ra=jou=ter=de=lencreà=u=ne=œuvre 12
  com=me=dans=la=mer=les=cra=chats=de=la=pieu=vre 12

  si=der=ri=è=re=ton=cad=die=tu=la=per=çois 12
  change=de=tra=vée=un=p=tit=dé=tour=fais=la=noix 12
  mais=si=cest=el=le=qui=la=pre=miè=re=te=voit 12
  sa=lue=é=cou=te=mais=res=te=coi 9

  si=tas=la=chan=ce=dêtre=dans=ses=pe=tits=pa=piers 12
  tes=sou=li=ers=se=ront=ver=nis=do=rés 10
  mais=si=tu=as=le=ta=lent=de=lé=ner=ver 11
  a=vie=tu=res=te=ras=di=a=bo=li=sé 11

  na=tu=rel=le=ment=tout=ce=qui=se=dit=là=à=son=in=su 15
  ve=nant=de=toi=ja=mais=el=le=ne=lau=rait=cru 12

  je=sais=bien=pour=ceux=qui=au=raient=pré=fé=ré=une=bonne=his=toire=de=c 17
  jai=pon=du=le=por=trait=con=nu=dune=com=mère=de=mon=cru 14
 • Phonétique : La Commere

  ɔ̃ di bjɛ̃ kεllə a ynə lɑ̃ɡ də vipεʁə
  ʁakɔʁde a sε dø emisfεʁə…

  kyʁjøzə e bavaʁdə,
  εllə kɔlpɔʁtə tutə lεz- albaʁdə…

  εllə ʁakɔ̃tə tu sə kεllə sε,
  nə mɑ̃kɑ̃ pa dɑ̃ ʁaʒute
  ɛ̃vɑ̃tɑ̃ tu sə kεllə nə sε pa
  lεse dy mɑ̃kə, vwajɔ̃, sa nsə fε pa ! ! !

  εllə sizεllə dε bavwaʁz- ɑ̃ dɑ̃tεllə
  puʁ sεllə ki vive ɑ̃ pɔʁtə ʒaʁətεllə
  kʁeɑ̃ dε detaj syʁ məzyʁə,
  ka nmɑ̃ʒə pa dpɛ̃, sa fε pa ɛ̃ʒyʁə ! ! !

  εllə tajə osi də bo kɔstaʁd,
  syʁ lε nɔsœʁz- e lε fεtaʁd…

  la kɔmεʁə ε tʁε bɔnə menaʒεʁə
  absɔlymɑ̃ ʁjɛ̃ a ʁədiʁə syʁ sεz- afεʁə
  bɔnə kutyʁjεʁə, εllə εt- osi bɔnə kɥizinjεʁə
  sε kɔ̃fityʁə, kɔmə sε pate, sε dɑ̃fe ! ! !

  sε tənɥ, sɔ̃ lɛ̃ʒə, tuʒuʁ paʁfε
  bjɛ̃ lave, swaɲe, ʁəpase,
  kɔmə sεz- aktə, tus pəze, poze, pɑ̃se…
  tapi dəʁjεʁə œ̃ flyks daʁjεʁə pɑ̃se ! ! !

  kaʁ la kɔmεʁə bʁutə lεʁbə tɑ̃dʁə dε kɔmeʁaʒə,
  kɔmə lε bɔvɛ̃ sə ʁəpεse dɑ̃ lε patyʁaʒə…

  εllə a sɔ̃n- avi bjɛ̃ tʁɑ̃ʃe syʁ tu,
  avεk sɔ̃n- apaʁɑ̃sə də ʃatə dɔʁmɑ̃ syʁ lε ʒənu.

  ʒamε ! ! ! o ɡʁɑ̃ ʒamε, εllə nə kalə,
  mεmə apʁεz- avwaʁ fε lεktyʁə də sɔ̃ ʒuʁnal…
  εllə puʁʁε asyʁemɑ̃ ɑ̃ ʁeekʁiʁə dø
  paʁsə kə, kɑ̃ sε kɔ̃plε, sεt- ɑ̃kɔʁə mjø ! ! !
  il fo tuʒuʁ ʁaʒute də lɑ̃kʁə a ynə œvʁə,
  kɔmə dɑ̃ la mεʁ, lε kʁaʃa də la pjəvʁə…

  si, dəʁjεʁə tɔ̃ kadi, ty lapεʁswa,
  ʃɑ̃ʒə də tʁave : œ̃ ptit detuʁ, fε la nwa ! ! !
  mε si sεt- εllə ki, la pʁəmjεʁə, tə vwa,
  salɥ, ekutə, mε ʁεstə kwa…

  si ta la ʃɑ̃sə dεtʁə dɑ̃ sε pəti papje
  tε sulje səʁɔ̃ vεʁni, dɔʁe
  mε si ty a lə talɑ̃ də lenεʁve,
  a vi, ty ʁεstəʁa djabɔlize…

  natyʁεllmɑ̃, tu sə ki sə di la a sɔ̃n- ɛ̃sy
  vənɑ̃ də twa, ʒamεz- εllə nə loʁε kʁy…

  ʒə sε bjɛ̃, puʁ sø ki oʁε pʁefeʁe ynə bɔnə istwaʁə də se…
  ʒε pɔ̃dy lə pɔʁtʁε kɔny dynə kɔmεʁə də mɔ̃ kʁy…
 • Pieds Phonétique : La Commere

  ɔ̃=di=bjɛ̃=kεl=lə=a=y=nə=lɑ̃ɡ=də=vi=pεʁə 12
  ʁa=kɔʁ=de=a=sε=dø=e=mi=sfε=ʁə 10

  ky=ʁj=ø=zə=e=ba=vaʁ=də 8
  εl=lə=kɔl=pɔʁ=tə=tu=tə=lε=zal=ba=ʁdə 11

  εl=lə=ʁa=kɔ̃=tə=tu=sə=kεl=lə=sε 10
  nə=mɑ̃=kɑ̃=pa=dɑ̃=ʁa=ʒu=te 8
  ɛ̃=vɑ̃=tɑ̃=tu=sə=kεl=lə=nə=sε=pa 10
  lε=se=dy=mɑ̃=kə=vwa=j=ɔ̃=sa=nsə=fε=pa 12

  εl=lə=si=zεl=lə=dε=ba=vwaʁ=zɑ̃=dɑ̃=tεl=lə 12
  puʁ=sεl=lə=ki=vi=ve=ɑ̃=pɔʁtə=ʒa=ʁə=tεl=lə 12
  kʁe=ɑ̃=dε=de=taj=syʁ=mə=zy=ʁə 9
  ka=nmɑ̃=ʒə=pa=dpɛ̃=sa=fε=pa=ɛ̃=ʒy=ʁə 11

  εl=lə=ta=jə=o=si=də=bo=kɔs=taʁd 10
  syʁ=lε=nɔ=sœ=ʁə=ze=lε=fε=taʁd 9

  la=kɔ=mε=ʁə=ε=tʁε=bɔ=nə=me=na=ʒε=ʁə 12
  ab=sɔ=ly=mɑ̃=ʁjɛ̃=aʁə=di=ʁə=syʁ=sε=za=fεʁə 12
  bɔnə=ku=ty=ʁjεʁə=εl=ləε=to=si=bɔnə=kɥi=zi=njεʁə 12
  sε=kɔ̃=fi=tyʁə=kɔ=mə=sε=pa=te=sε=dɑ̃=fe 12

  sε=tənɥ=sɔ̃=lɛ̃=ʒə=tu=ʒuʁ=paʁ=fε 9
  bj=ɛ̃=la=ve=swa=ɲe=ʁə=pa=se 9
  kɔ=mə=sε=zak=tə=tus=pə=ze=po=ze=pɑ̃=se 12
  ta=pi=də=ʁjε=ʁə=œ̃=flyks=da=ʁjε=ʁə=pɑ̃=se 12

  kaʁ=lakɔmεʁə=bʁu=tə=lεʁ=bə=tɑ̃=dʁə=dε=kɔ=me=ʁaʒə 12
  kɔmə=lε=bɔ=vɛ̃=sə=ʁə=pε=se=dɑ̃=lε=pa=tyʁaʒə 12

  εl=lə=a=sɔ̃=na=vi=bj=ɛ̃=tʁɑ̃=ʃe=syʁ=tu 12
  a=vεk=sɔ̃=napaʁɑ̃sə=də=ʃa=tə=dɔʁ=mɑ̃=syʁ=lε=ʒə=nu 13

  ʒa=mε=o=ɡʁɑ̃=ʒa=mε=εl=lə=nə=ka=lə 11
  mεməa=pʁε=za=vwaʁ=fε=lεk=ty=ʁə=də=sɔ̃=ʒuʁ=nal 12
  εllə=puʁ=ʁε=a=sy=ʁe=mɑ̃=ɑ̃=ʁe=e=kʁiʁə=dø 12
  paʁ=sə=kə=kɑ̃=sε=kɔ̃=plε=sε=tɑ̃=kɔ=ʁə=mjø 12
  il=fo=tu=ʒuʁ=ʁa=ʒu=te=də=lɑ̃kʁəa=ynə=œ=vʁə 12
  kɔ=mə=dɑ̃=la=mεʁ=lε=kʁa=ʃa=də=la=pjə=vʁə 12

  si=də=ʁj=ε=ʁə=tɔ̃=ka=di=ty=la=pεʁ=swa 12
  ʃɑ̃=ʒə=də=tʁa=ve=œ̃=ptit=de=tuʁ=fε=la=nwa 12
  mε=si=sε=tεl=lə=ki=la=pʁə=mjε=ʁə=tə=vwa 12
  salɥ=e=ku=tə=mε=ʁεs=tə=kwa 8

  si=ta=la=ʃɑ̃=sə=dεtʁə=dɑ̃=sε=pə=ti=pa=pje 12
  tε=su=lj=e=sə=ʁɔ̃=vεʁ=ni=dɔ=ʁe 10
  mε=si=ty=a=lə=ta=lɑ̃=də=le=nεʁ=ve 11
  a=vi=ty=ʁεs=tə=ʁa=dj=a=bɔ=li=ze 11

  na=ty=ʁεl=lmɑ̃=tusə=kisə=di=la=a=sɔ̃=nɛ̃=sy 12
  və=nɑ̃=də=twa=ʒa=mε=zεl=lə=nə=lo=ʁε=kʁy 12

  ʒə=sε=bjɛ̃=puʁ=sø=ki=o=ʁε=pʁe=fe=ʁe=ynə=bɔnə=is=twaʁə=də=se 17
  ʒεpɔ̃dylə=pɔʁ=tʁε=kɔ=ny=dy=nə=kɔ=mε=ʁə=də=mɔ̃=kʁy 13

PostScriptum

comme vous pourrez le constater aisément, ici, il n’y a rien, car je ne sais pas ce qu’il pourrait se dire en tant que post-scriptum… non rien de rien, je ne regrette rien…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.