Poeme-France : Lecture Écrit Comparaison

Poeme : Changement De Route

Poème Comparaison
Publié le 18/04/2006 12:34

L'écrit contient 272 mots qui sont répartis dans 2 strophes. Toutes les strophes sont composés de 15 vers.

Poete : Amoureuse Bis

Changement De Route

Hier tu m’as promis que notre été sera ensemble,
Que tu m’aimais plus que tout,
Si tu me perdais tu ne t’en remettrais jamais,
Je commence a boire en fête ou fumer tu me quittais,
Que avec moi tu vivais enfin,
Tu m’as demandé de ne jamais te laisser,
Que tu ne tiens pas plus de 3 jours sans moi,
Que je suis la femme de ta vie,
Je ne suis que ton bonheur ton étoile une merveille,
Tu me disais que tu te croyais le seul assez bien pour moi,
Le jour de mes 19ans tu me demanderais en mariage,
Faire tes études à Tours le plus tôt possible,
Travailler pour ta famille dans l’avenir,
Vivre tout les 2 pour toujours,
Il faut que tu me voies plus souvent ;

Aujourd’hui plus que quelques jours,
Que maintenant tu ne ressens plus rien pour moi,
Si tu me perdais ça ne te ferais ni froid ni chaud,
Tu vas en fête pour boire même fumer voir ailleurs,
Tu m’as demandé de te laisser pour que tu puisses vivre,
Encore maintenant tu me demandes de t’abandonner,
Pendant notre « break » tu aurais tenu plus d’un mois,
Que tu ne me vois plus dans ta vie,
Je te gaves je ne fais que ton malheur,
Tu me dis que je trouverais mieux que tu es quelqu’un de mal,
Ce jour là n’arrivera jamais,
Tes études se feront le plus loin de moi,
Tu ne vois plus ton avenir,
Partir le plus loin possible de la France pur oublier,
Il faut plus que tu me voies.
 • Pieds Hyphénique: Changement De Route

  hi=er=tu=mas=pro=mis=que=no=tre=é=té=se=ra=en=sem=ble 16
  que=tu=mai=mais=plus=que=tout 7
  si=tu=me=per=dais=tu=ne=ten=re=met=trais=ja=mais 13
  je=commen=ce=a=boi=re=en=fê=te=ou=fu=mer=tu=me=quit=tais 16
  que=a=vec=moi=tu=vi=vais=en=fin 9
  tu=mas=de=man=dé=de=ne=ja=mais=te=lais=ser 12
  que=tu=ne=tiens=pas=plus=de=trois=jours=sans=moi 11
  que=je=suis=la=fem=me=de=ta=vie 9
  je=ne=suis=que=ton=bon=heur=ton=é=toi=le=u=ne=mer=vei=lle 16
  tu=me=di=sais=que=tu=te=cro=yais=le=seul=as=sez=bien=pour=moi 16
  le=jour=de=mes=dix=neuf=ans=tu=me=de=man=de=rais=en=ma=riage 16
  fai=re=tes=é=tu=des=à=tours=le=plus=tôt=pos=si=ble 14
  tra=vail=ler=pour=ta=fa=mil=le=dans=la=ve=nir 12
  vi=vre=tout=les=deux=pour=tou=jours 8
  il=faut=que=tu=me=voies=plus=sou=vent 9

  au=jourd=hui=plus=que=quel=ques=jours 8
  que=main=te=nant=tu=ne=res=sens=plus=rien=pour=moi 12
  si=tu=me=per=dais=ça=ne=te=fe=rais=ni=froid=ni=chaud 14
  tu=vas=en=fê=te=pour=boi=re=mê=me=fu=mer=voir=ail=leurs 15
  tu=mas=de=man=dé=de=te=lais=ser=pour=que=tu=puis=ses=vi=vre 16
  en=co=re=main=te=nant=tu=me=de=man=des=de=ta=ban=don=ner 16
  pen=dant=no=tre=break=tu=au=rais=te=nu=plus=dun=mois 13
  que=tu=ne=me=vois=plus=dans=ta=vie 9
  je=te=ga=ves=je=ne=fais=que=ton=mal=heur 11
  tu=me=dis=que=je=trou=ve=rais=mieux=que=tu=es=quel=quun=de=mal 16
  ce=jour=là=nar=ri=ve=ra=ja=mais 9
  tes=é=tu=des=se=fe=ront=le=plus=loin=de=moi 12
  tu=ne=vois=plus=ton=a=ve=nir 8
  par=tir=le=plus=loin=pos=si=ble=de=la=fran=ce=pur=ou=bli=er 16
  il=faut=plus=que=tu=me=voies 7
 • Phonétique : Changement De Route

  jεʁ ty ma pʁɔmi kə nɔtʁə ete səʁa ɑ̃sɑ̃blə,
  kə ty mεmε plys kə tu,
  si ty mə pεʁdε ty nə tɑ̃ ʁəmεtʁε ʒamε,
  ʒə kɔmɑ̃sə a bwaʁə ɑ̃ fεtə u fyme ty mə kitε,
  kə avεk mwa ty vivεz- ɑ̃fɛ̃,
  ty ma dəmɑ̃de də nə ʒamε tə lεse,
  kə ty nə tjɛ̃ pa plys də tʁwa ʒuʁ sɑ̃ mwa,
  kə ʒə sɥi la famə də ta vi,
  ʒə nə sɥi kə tɔ̃ bɔnœʁ tɔ̃n- etwalə ynə mεʁvεjə,
  ty mə dizε kə ty tə kʁwajε lə səl ase bjɛ̃ puʁ mwa,
  lə ʒuʁ də mε diz- nəv- ɑ̃ ty mə dəmɑ̃dəʁεz- ɑ̃ maʁjaʒə,
  fεʁə tεz- etydəz- a tuʁ lə plys to pɔsiblə,
  tʁavaje puʁ ta famijə dɑ̃ lavəniʁ,
  vivʁə tu lε dø puʁ tuʒuʁ,
  il fo kə ty mə vwa plys suvɑ̃,

  oʒuʁdɥi plys kə kεlk ʒuʁ,
  kə mɛ̃tənɑ̃ ty nə ʁəsɛ̃ plys ʁjɛ̃ puʁ mwa,
  si ty mə pεʁdε sa nə tə fəʁε ni fʁwa ni ʃo,
  ty va ɑ̃ fεtə puʁ bwaʁə mεmə fyme vwaʁ ajœʁ,
  ty ma dəmɑ̃de də tə lεse puʁ kə ty pɥisə vivʁə,
  ɑ̃kɔʁə mɛ̃tənɑ̃ ty mə dəmɑ̃də də tabɑ̃dɔne,
  pɑ̃dɑ̃ nɔtʁə « bʁəak » ty oʁε təny plys dœ̃ mwa,
  kə ty nə mə vwa plys dɑ̃ ta vi,
  ʒə tə ɡavə ʒə nə fε kə tɔ̃ malœʁ,
  ty mə di kə ʒə tʁuvəʁε mjø kə ty ε kεlkœ̃ də mal,
  sə ʒuʁ la naʁivəʁa ʒamε,
  tεz- etydə sə fəʁɔ̃ lə plys lwɛ̃ də mwa,
  ty nə vwa plys tɔ̃n- avəniʁ,
  paʁtiʁ lə plys lwɛ̃ pɔsiblə də la fʁɑ̃sə pyʁ ublje,
  il fo plys kə ty mə vwa.
 • Pieds Phonétique : Changement De Route

  jεʁ=ty=ma=pʁɔ=mi=kə=nɔ=tʁə=e=te=sə=ʁa=ɑ̃=sɑ̃blə 14
  kə=ty=mε=mε=plys=kə=tu 7
  si=ty=mə=pεʁ=dε=tynə=tɑ̃=ʁə=mε=tʁε=ʒa=mε 12
  ʒə=kɔ=mɑ̃səa=bwa=ʁə=ɑ̃=fε=tə=u=fy=me=ty=mə=ki=tε 15
  kə=a=vεk=mwa=ty=vi=vε=zɑ̃=fɛ̃ 9
  ty=ma=də=mɑ̃=de=də=nə=ʒa=mε=tə=lε=se 12
  kə=ty=nə=tj=ɛ̃=pa=plys=də=tʁwa=ʒuʁ=sɑ̃=mwa 12
  kə=ʒə=sɥi=la=fa=mə=də=ta=vi 9
  ʒə=nə=sɥikə=tɔ̃=bɔ=nœʁ=tɔ̃=ne=twa=ləy=nə=mεʁ=vεjə 13
  tymə=di=zε=kə=ty=tə=kʁwa=jε=lə=səl=a=se=bjɛ̃=puʁ=mwa 15
  lə=ʒuʁdə=mε=diz=nə=vɑ̃=ty=mə=də=mɑ̃=də=ʁε=zɑ̃=ma=ʁjaʒə 15
  fεʁə=tε=ze=ty=də=za=tuʁ=lə=plys=to=pɔ=siblə 12
  tʁa=va=je=puʁ=ta=fa=mi=jə=dɑ̃=la=və=niʁ 12
  vi=vʁə=tu=lε=dø=puʁ=tu=ʒuʁ 8
  il=fo=kə=ty=mə=vwa=plys=su=vɑ̃ 9

  o=ʒuʁ=dɥi=plys=kə=kεl=kə=ʒuʁ 8
  kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=nə=ʁə=sɛ̃=plys=ʁjɛ̃=puʁ=mwa 12
  si=tymə=pεʁ=dε=sa=nə=tə=fə=ʁε=ni=fʁwa=ni=ʃo 13
  ty=va=ɑ̃=fεtə=puʁ=bwaʁə=mε=mə=fy=me=vwaʁ=a=jœʁ 13
  ty=madə=mɑ̃=de=də=tə=lε=se=puʁ=kə=ty=pɥi=sə=vivʁə 14
  ɑ̃=kɔʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=mə=də=mɑ̃=də=də=ta=bɑ̃=dɔ=ne 15
  pɑ̃=dɑ̃=nɔtʁə=bʁəak=ty=o=ʁε=tə=ny=plys=dœ̃=mwa 12
  kə=ty=nə=mə=vwa=plys=dɑ̃=ta=vi 9
  ʒə=tə=ɡa=və=ʒə=nə=fε=kə=tɔ̃=ma=lœ=ʁə 12
  tymə=di=kə=ʒə=tʁu=və=ʁε=mjø=kə=ty=ε=kεl=kœ̃=də=mal 15
  sə=ʒuʁ=la=na=ʁi=və=ʁa=ʒa=mε 9
  tε=ze=ty=də=sə=fə=ʁɔ̃=lə=plys=lwɛ̃=də=mwa 12
  ty=nə=vwa=plys=tɔ̃=na=və=niʁ 8
  paʁ=tiʁ=lə=plys=lwɛ̃=pɔsiblə=də=la=fʁɑ̃=sə=pyʁ=u=blje 13
  il=fo=plys=kə=ty=mə=vwa 7

PostScriptum

Tu es devenu l’opposé de ta vraie personnalité Camille.
Tu rejettes tout se que tu aimes pour tout se que tu déteste.
A bientôt… Mon Cœur. J’espère…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/04/2006 13:34Belldandy

C’est triste je suis désoler pour toi mais ne perd pas espoire je pense que tu es une fille bin si tu l’as aimé mais tu t’en remetra et trouvera la vraie étoile de ton coeur 🙂