Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Aimer

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/10/2004 22:31

L'écrit contient 158 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Amoureuse De Toi

Aimer

Aimer…
Aimer simplement…
Sans réfléchir…
Sans jamais penser a demain…

En étant heureux de ce qu’on a…
En aimant tellement la personne qui est avec nous…
Qu’on mourrait pour elle…

Et que ce soit réciproque…
C’est sa aimer…
J’aimerai aimer d’un amour réciproque…

Mais je ne pense pas qu’il soit réciproque…
Je ne crois plus au grand amour…
Une défaite a suffit a me décourager…

J’attends toujours celui qui me la fera oublier…
Ce ne sera peut être pas celui que j’aime…
Mais s’il parvient a me rendre heureuse alors je l’aimerai…

Je n’arrives pas a me faire a l’idée…
De tourner la page…
De tracer un trait…

A moins qu’il ne m’aime…
A moins que tu ne m’aimes…
J’espère un jour…

Pouvoir revivre…
Ou simplement vivre…
Le grand amour…

Avec quelqu’un d’extraordinaire…
Qui te ressemblera…
Et qui m’aimera…
 • Pieds Hyphénique: Aimer

  ai=mer 2
  ai=mer=sim=ple=ment 5
  sans=ré=flé=chir 4
  sans=ja=mais=pen=ser=a=de=main 8

  en=é=tant=heu=reux=de=ce=quon=a 9
  en=ai=mant=tel=le=ment=la=per=sonne=qui=est=a=vec=nous 14
  quon=mour=rait=pour=el=le 6

  et=que=ce=soit=ré=ci=pro=que 8
  cest=sa=ai=mer 4
  jaime=rai=ai=mer=dun=a=mour=ré=ci=pro=que 11

  mais=je=ne=pense=pas=quil=soit=ré=ci=pro=que 11
  je=ne=crois=plus=au=grand=a=mour 8
  une=dé=fai=tea=suf=fit=a=me=dé=cou=ra=ger 12

  jat=tends=tou=jours=ce=lui=qui=me=la=fe=ra=ou=blier 13
  ce=ne=se=ra=peut=être=pas=ce=lui=que=jaime 11
  mais=sil=par=vient=a=me=rendre=heu=reu=sea=lors=je=lai=me=rai 15

  je=nar=rives=pas=a=me=fai=rea=li=dée 10
  de=tour=ner=la=pa=ge 6
  de=tra=cer=un=trait 5

  a=moins=quil=ne=mai=me 6
  a=moins=que=tu=ne=maimes 6
  jes=pè=re=un=jour 5

  pou=voir=re=vi=vre 5
  ou=sim=ple=ment=vi=vre 6
  le=grand=a=mour 4

  a=vec=quel=quun=dex=tra=or=di=naire 9
  qui=te=res=sem=ble=ra 6
  et=qui=mai=me=ra 5
 • Phonétique : Aimer

  εme…
  εme sɛ̃pləmɑ̃…
  sɑ̃ ʁefleʃiʁ…
  sɑ̃ ʒamε pɑ̃se a dəmɛ̃…

  ɑ̃n- etɑ̃ œʁø də sə kɔ̃n- a…
  ɑ̃n- εmɑ̃ tεllmɑ̃ la pεʁsɔnə ki εt- avεk nu…
  kɔ̃ muʁʁε puʁ εllə…

  e kə sə swa ʁesipʁɔkə…
  sε sa εme…
  ʒεməʁε εme dœ̃n- amuʁ ʁesipʁɔkə…

  mε ʒə nə pɑ̃sə pa kil swa ʁesipʁɔkə…
  ʒə nə kʁwa plysz- o ɡʁɑ̃t- amuʁ…
  ynə defεtə a syfi a mə dekuʁaʒe…

  ʒatɑ̃ tuʒuʁ səlɥi ki mə la fəʁa ublje…
  sə nə səʁa pø εtʁə pa səlɥi kə ʒεmə…
  mε sil paʁvjɛ̃ a mə ʁɑ̃dʁə œʁøzə alɔʁ ʒə lεməʁε…

  ʒə naʁivə pa a mə fεʁə a lide…
  də tuʁne la paʒə…
  də tʁase œ̃ tʁε…

  a mwɛ̃ kil nə mεmə…
  a mwɛ̃ kə ty nə mεmə…
  ʒεspεʁə œ̃ ʒuʁ…

  puvwaʁ ʁəvivʁə…
  u sɛ̃pləmɑ̃ vivʁə…
  lə ɡʁɑ̃t- amuʁ…

  avεk kεlkœ̃ dεkstʁaɔʁdinεʁə…
  ki tə ʁəsɑ̃bləʁa…
  e ki mεməʁa…
 • Pieds Phonétique : Aimer

  ε=me 2
  ε=me=sɛ̃=plə=mɑ̃ 5
  sɑ̃=ʁe=fle=ʃiʁ 4
  sɑ̃=ʒa=mε=pɑ̃se=a=də=mɛ̃ 7

  ɑ̃=ne=tɑ̃=œ=ʁødə=sə=kɔ̃=na 8
  ɑ̃=nε=mɑ̃=tεl=lmɑ̃=la=pεʁ=sɔnə=ki=ε=ta=vεk=nu 13
  kɔ̃=muʁ=ʁε=puʁ=εl=lə 6

  e=kə=sə=swa=ʁe=sipʁɔkə 6
  sε=sa=ε=me 4
  ʒεmə=ʁε=ε=me=dœ̃=na=muʁ=ʁe=si=pʁɔkə 10

  mεʒə=nə=pɑ̃=sə=pa=kil=swa=ʁe=si=pʁɔkə 10
  ʒə=nə=kʁwa=plys=zo=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 8
  ynə=de=fε=təa=sy=fi=a=mə=de=ku=ʁa=ʒe 12

  ʒa=tɑ̃=tu=ʒuʁ=səl=ɥi=kimə=la=fə=ʁa=u=blje 12
  sə=nə=sə=ʁa=pø=εtʁə=pa=səl=ɥi=kə=ʒεmə 11
  mε=sil=paʁ=vjɛ̃=amə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=zəa=lɔʁ=ʒə=lε=mə=ʁε 15

  ʒə=na=ʁivə=pa=a=mə=fε=ʁəa=li=de 10
  də=tuʁ=ne=la=pa=ʒə 6
  də=tʁa=se=œ̃=tʁε 5

  a=mwɛ̃=kil=nə=mε=mə 6
  a=mwɛ̃=kə=ty=nə=mεmə 6
  ʒεs=pε=ʁə=œ̃=ʒuʁ 5

  pu=vwaʁ=ʁə=vi=vʁə 5
  u=sɛ̃=plə=mɑ̃=vi=vʁə 6
  lə=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 4

  a=vεk=kεl=kœ̃=dεk=stʁa=ɔʁ=dinεʁə 8
  ki=tə=ʁə=sɑ̃=blə=ʁa 6
  e=ki=mε=mə=ʁa 5

PostScriptum

Je viens d’envoyer ce poème a celui que j’aime. . .
J’espère qu’il aimera. . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/10/2004 00:00Titeblan

il é tré bo, je pense qu’il aimera,
c tré bo se ke tu lui f la.
amitier
titeblan

Auteur de Poésie
09/11/2004 00:00L'ètoile Dès Pleùres

trop beau !! 🙂
j’espere aussi pour toi kil a aimé. . . .
Amitié ! biz

Auteur de Poésie
17/11/2004 00:00*G@By*

J’adore (j’kiff!!) lol
Tes poèmes sont très boo!