Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tous Pour Toi…

Poème Amour
Publié le 08/11/2005 17:41

L'écrit contient 233 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : -●•(Gxc)-

Tous Pour Toi…

Quand je te vois,
Mon envie de t’embrasser brûle en moi comme la sensation
Que j’ai quand je m’imagine dans tes bras,
Une boule de stress dans le ventre,
Mes joues roses deviennent rouge flambantes,
Les battements de mon cœur accélère comme si
Il ne trouvait plus de repère,
Mais mon seul repère c’est toi,
Mon seul et unique roi.

Quand je pense à toi,
Je nous imagine, toi et moi,
Main dans la main à nous chuchotés des mots tous bas,
Des mots gentils, des mots d’amoure
Comme « je t’aimerais pour toujours »
Des mots émouvants, des mots marrant.
Avec toi je ne peux qu’être heureuse,
Tu es la seul personne que j’aime,
La personne dont je suis follement amoureuse.

Je m’ennuie tellement de toi,
J’aimerais sans cesse être dans tes bras,
Sentir ton corps chaud contre moi,
Posé mes lèvres sur les tiennes qui on l’air si douces et sensuel.

Tu me fais pleurée sans le savoir,
Car je sais que je ne pourrais jamais t’avoir,
Mais tu ne sais pas comment je t’aime,
Lorsque je suis près de toi,
Je me sens saine.

Quoi que tu dises ou pense,
Je ne plaiderais aucune sentence,
Pour moi,
Tu es et sera toujours mon prince charmant,
Mon chevalier vaillant,
Mon seul et unique amoure
Que j’attendrais sans doute toujours.
 • Pieds Hyphénique: Tous Pour Toi…

  quand=je=te=vois 4
  mon=en=vie=de=tem=bras=ser=brû=leen=moi=comme=la=sen=sa=tion 15
  que=jai=quand=je=mi=ma=gine=dans=tes=bras 10
  u=ne=bou=le=de=stress=dans=le=ven=tre 10
  mes=joues=roses=de=vien=nent=rou=ge=flam=bantes 10
  les=bat=te=ments=de=mon=cœur=ac=cé=lère=com=me=si 13
  il=ne=trou=vait=plus=de=re=pè=re 9
  mais=mon=seul=re=pè=re=cest=toi 8
  mon=seul=et=u=ni=que=roi 7

  quand=je=pen=se=à=toi 6
  je=nous=i=ma=gi=ne=toi=et=moi 9
  main=dans=la=main=à=nous=chu=cho=tés=des=mots=tous=bas 13
  des=mots=gen=tils=des=mots=da=mou=re 9
  com=me=je=tai=me=rais=pour=tou=jours 9
  des=mots=é=mou=vants=des=mots=mar=rant 9
  a=vec=toi=je=ne=peux=quê=tre=heu=reuse 10
  tu=es=la=seul=per=son=ne=que=jai=me 10
  la=per=sonne=dont=je=suis=fol=le=ment=a=mou=reuse 12

  je=men=nuie=tel=le=ment=de=toi 8
  jai=me=rais=sans=ces=se=être=dans=tes=bras 10
  sen=tir=ton=corps=chaud=con=tre=moi 8
  po=sé=mes=lèvres=sur=les=tien=nes=qui=on=lair=si=dou=ces=et=sen=suel 17

  tu=me=fais=pleu=rée=sans=le=sa=voir 9
  car=je=sais=que=je=ne=pour=rais=ja=mais=ta=voir 12
  mais=tu=ne=sais=pas=com=ment=je=tai=me 10
  lors=que=je=suis=près=de=toi 7
  je=me=sens=sai=ne 5

  quoi=que=tu=di=ses=ou=pen=se 8
  je=ne=plai=de=rais=au=cu=ne=sen=tence 10
  pour=moi 2
  tu=es=et=se=ra=tou=jours=mon=prince=char=mant 11
  mon=che=va=li=er=vaillant 6
  mon=seul=et=u=ni=que=a=mou=re 9
  que=jat=ten=drais=sans=dou=te=tou=jours 9
 • Phonétique : Tous Pour Toi…

  kɑ̃ ʒə tə vwa,
  mɔ̃n- ɑ̃vi də tɑ̃bʁase bʁylə ɑ̃ mwa kɔmə la sɑ̃sasjɔ̃
  kə ʒε kɑ̃ ʒə mimaʒinə dɑ̃ tε bʁa,
  ynə bulə də stʁεs dɑ̃ lə vɑ̃tʁə,
  mε ʒu ʁozə dəvjεne ʁuʒə flɑ̃bɑ̃tə,
  lε batəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ akselεʁə kɔmə si
  il nə tʁuvε plys də ʁəpεʁə,
  mε mɔ̃ səl ʁəpεʁə sε twa,
  mɔ̃ səl e ynikə ʁwa.

  kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa,
  ʒə nuz- imaʒinə, twa e mwa,
  mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃ a nu ʃyʃɔte dε mo tus ba,
  dε mo ʒɑ̃til, dε mo damuʁə
  kɔmə « ʒə tεməʁε puʁ tuʒuʁs »
  dε moz- emuvɑ̃, dε mo maʁɑ̃.
  avεk twa ʒə nə pø kεtʁə œʁøzə,
  ty ε la səl pεʁsɔnə kə ʒεmə,
  la pεʁsɔnə dɔ̃ ʒə sɥi fɔlmɑ̃ amuʁøzə.

  ʒə mɑ̃nɥi tεllmɑ̃ də twa,
  ʒεməʁε sɑ̃ sεsə εtʁə dɑ̃ tε bʁa,
  sɑ̃tiʁ tɔ̃ kɔʁ ʃo kɔ̃tʁə mwa,
  poze mε lεvʁə- syʁ lε tjεnə ki ɔ̃ lεʁ si dusəz- e sɑ̃sɥεl.

  ty mə fε pləʁe sɑ̃ lə savwaʁ,
  kaʁ ʒə sε kə ʒə nə puʁʁε ʒamε tavwaʁ,
  mε ty nə sε pa kɔmɑ̃ ʒə tεmə,
  lɔʁskə ʒə sɥi pʁε də twa,
  ʒə mə sɑ̃s sεnə.

  kwa kə ty dizəz- u pɑ̃sə,
  ʒə nə plεdəʁεz- okynə sɑ̃tɑ̃sə,
  puʁ mwa,
  ty ε e səʁa tuʒuʁ mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃,
  mɔ̃ ʃəvalje vajɑ̃,
  mɔ̃ səl e ynikə amuʁə
  kə ʒatɑ̃dʁε sɑ̃ dutə tuʒuʁ.
 • Pieds Phonétique : Tous Pour Toi…

  kɑ̃=ʒə=tə=vwa 4
  mɔ̃=nɑ̃=vidə=tɑ̃=bʁa=se=bʁy=ləɑ̃=mwa=kɔ=mə=la=sɑ̃=sa=sjɔ̃ 15
  kə=ʒε=kɑ̃=ʒə=mi=ma=ʒi=nə=dɑ̃=tε=bʁa 11
  y=nə=bu=lə=də=stʁε=sə=dɑ̃=lə=vɑ̃tʁə 10
  mε=ʒu=ʁozə=də=vjε=ne=ʁu=ʒə=flɑ̃=bɑ̃tə 10
  lε=batə=mɑ̃=də=mɔ̃=kœʁ=ak=se=lε=ʁə=kɔ=mə=si 13
  il=nə=tʁu=vε=plys=də=ʁə=pεʁ=ə 9
  mε=mɔ̃=səl=ʁə=pε=ʁə=sε=twa 8
  mɔ̃=səl=e=y=ni=kə=ʁwa 7

  kɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 6
  ʒə=nu=zi=ma=ʒi=nə=twa=e=mwa 9
  mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=a=nu=ʃy=ʃɔ=te=dε=mo=tus=ba 13
  dε=mo=ʒɑ̃=til=dε=mo=da=muʁ=ə 9
  kɔ=mə=ʒə=tε=mə=ʁε=puʁ=tu=ʒuʁs 9
  dε=mo=ze=mu=vɑ̃=dε=mo=ma=ʁɑ̃ 9
  a=vεk=twa=ʒə=nə=pø=kε=tʁə=œ=ʁøzə 10
  ty=ε=la=səl=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒε=mə 10
  la=pεʁ=sɔnə=dɔ̃=ʒə=sɥi=fɔl=mɑ̃=a=muʁøzə 10

  ʒə=mɑ̃n=ɥi=tεl=lmɑ̃=də=twa 7
  ʒε=mə=ʁε=sɑ̃=sεsə=ε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa 10
  sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=kɔʁ=ʃo=kɔ̃=tʁə=mwa 8
  po=ze=mε=lεvʁə=syʁ=lε=tjε=nə=ki=ɔ̃=lεʁ=si=du=sə=ze=sɑ̃s=ɥεl 17

  ty=mə=fε=plə=ʁe=sɑ̃=lə=sa=vwaʁ 9
  kaʁʒə=sε=kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=ta=vwaʁ 11
  mε=ty=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=ʒə=tε=mə 10
  lɔʁ=skə=ʒə=sɥi=pʁε=də=twa 7
  ʒə=mə=sɑ̃s=sε=nə 5

  kwa=kə=ty=di=zə=zu=pɑ̃=sə 8
  ʒə=nə=plε=də=ʁε=zo=ky=nə=sɑ̃=tɑ̃sə 10
  puʁ=mwa 2
  ty=ε=e=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=mɔ̃=pʁɛ̃sə=ʃaʁ=mɑ̃ 11
  mɔ̃=ʃə=va=lj=e=va=j=ɑ̃ 8
  mɔ̃=səl=e=y=ni=kə=a=muʁ=ə 9
  kə=ʒa=tɑ̃=dʁε=sɑ̃=du=tə=tu=ʒuʁ 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
15/09/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.