Poeme : Instant…

Instant…

Il goutte des musiques d’eaux,
Le vent invite la brume à danser,
La nuit se drape d’aurore,
Le soleil habille de vermeil l’horizon,
La terre revêt sa robe bigarrée,
Coloriant de vie la nature endormie,
Des moments de tendresse,
Des instants de caresse,
Mon cœur rejoint par mes yeux l’horizon,
C’est mon eden, ma bohème,
Les notes de couleurs,
Les notes de lumières,
Les notes de senteurs,
Sont la mélodie,
Un manteau azuré a couvert le paysage,
M’invitant plus haut à un autre voyage,
Je ferme les yeux et rejoins son rivage…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Instant…

  il=gout=te=des=mu=si=ques=deaux 8
  le=vent=in=vi=te=la=bru=me=à=dan=ser 11
  la=nuit=se=dra=pe=dau=ro=re 8
  le=so=leil=ha=bille=de=ver=meil=l=ho=ri=zon 12
  la=ter=re=re=vêt=sa=ro=be=bi=gar=rée 11
  co=lo=riant=de=vie=la=na=tu=re=en=dor=mie 12
  des=mo=ments=de=ten=dres=se 7
  des=ins=tants=de=ca=res=se 7
  mon=cœur=re=joint=par=mes=y=eux=l=ho=ri=zon 12
  cest=mon=e=den=ma=bo=hè=me 8
  les=no=tes=de=cou=leurs 6
  les=no=tes=de=lu=mi=è=res 8
  les=no=tes=de=sen=teurs 6
  sont=la=mé=lo=die 5
  un=man=teau=a=zu=ré=a=cou=vert=le=pa=y=sage 13
  min=vi=tant=plus=haut=à=un=autre=voy=age 10
  je=fer=me=les=y=eux=et=re=joins=son=ri=vage 12
 • Phonétique : Instant…

  il ɡutə dε myzik do,
  lə vɑ̃ ɛ̃vitə la bʁymə a dɑ̃se,
  la nɥi sə dʁapə doʁɔʁə,
  lə sɔlεj-abijə də vεʁmεj lɔʁizɔ̃,
  la teʁə ʁəvε sa ʁɔbə biɡaʁe,
  kɔlɔʁjɑ̃ də vi la natyʁə ɑ̃dɔʁmi,
  dε mɔmɑ̃ də tɑ̃dʁεsə,
  dεz- ɛ̃stɑ̃ də kaʁεsə,
  mɔ̃ kœʁ ʁəʒwɛ̃ paʁ mεz- iø lɔʁizɔ̃,
  sε mɔ̃n- ədɛ̃, ma bɔεmə,
  lε nɔtə də kulœʁ,
  lε nɔtə də lymjεʁə,
  lε nɔtə də sɑ̃tœʁ,
  sɔ̃ la melɔdi,
  œ̃ mɑ̃to azyʁe a kuvεʁ lə pεizaʒə,
  mɛ̃vitɑ̃ plys-o a œ̃n- otʁə vwajaʒə,
  ʒə fεʁmə lεz- iøz- e ʁəʒwɛ̃ sɔ̃ ʁivaʒə…
 • Syllabes Phonétique : Instant…

  il=ɡu=tə=dε=my=zik=do 7
  lə=vɑ̃=ɛ̃=vi=tə=la=bʁy=mə=a=dɑ̃=se 11
  la=nɥi=sə=dʁa=pə=do=ʁɔ=ʁə 8
  lə=sɔ=lεj-a=bi=jə=də=vεʁ=mεj=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12
  la=te=ʁə=ʁə=vε=sa=ʁɔ=bə=bi=ɡa=ʁe 11
  kɔ=lɔ=ʁjɑ̃=də=vi=la=na=ty=ʁə=ɑ̃=dɔʁ=mi 12
  dε=mɔ=mɑ̃=də=tɑ̃=dʁε=sə 7
  dε=zɛ̃s=tɑ̃=də=ka=ʁε=sə 7
  mɔ̃=kœ=ʁə=ʁə=ʒwɛ̃=paʁ=mε=zi=ø=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12
  sε=mɔ̃=nə=dɛ̃=ma=bɔ=ε=mə 8
  lε=nɔ=tə=də=ku=lœ=ʁə 7
  lε=nɔ=tə=də=ly=mj=ε=ʁə 8
  lε=nɔ=tə=də=sɑ̃=tœ=ʁə 7
  sɔ̃=la=me=lɔ=di 5
  œ̃=mɑ̃=to=a=zy=ʁe=a=ku=vεʁlə=pε=i=zaʒə 12
  mɛ̃=vi=tɑ̃=plys-o=a=œ̃=no=tʁə=vwa=ja=ʒə 12
  ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=ʁə=ʒwɛ̃=sɔ̃=ʁi=vaʒə 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2005 08:24Fredaline

qu elle douceur tres beau , fredaline

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/10/2005 21:35

L'écrit contient 98 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Amphe Patricem

Récompense

0
0
0