Poeme : Souffrance

Souffrance

J’ai tant souffert
Toute ma vie,
Je suis restée seule
Sans amis, sans amour.
Tout cela s’explique,
Car personne ne m’avait aimé,
Ma vie n’avait plus auncun sens
Elle ne méritait plus d’être vécue.
La haine me rongeait,
La seule chose que je pouvais faire
Etait d’abrégé mes souffrances.
J’avais bu
Pour noyer mes remords,
Je n’avais plus le choix
Alors j’avais pris le couteau
Le dirigeant sur mon avant bras,
Visant les veines.
J’ai planter profondément,
Couper brutalement,
Entaillent la peau.
Je ne pouvais plus respirer,
Mon bras était engourdi
Je n’avais pas beaucoup senti
La douleur qui était éprouvée.
Je voyais le sang qui coulait,
Giqlant sur mon visage.
C’est alors qu’à ce moment là
J’avais regrettai ce que j’avais fait.
Mais je ne pouvais revenir
Sur ce qui était du passé.
Une lumière apparue dans mes yeux,
Et c’est alors que j’ai su
Que j’étais loin de vous, dans les cieux.
Tu m’as retrouvé sur mon lit,
Le corps presque tout en sang,
Mes yeux ouverts,
Regardant le plafond.
Tu ne pouvais plus rien faire,
Souffrance était finie, la vie ne pouvait être revenue.
Jeudi 12 Novembre
Jour de ma mort.
J’avais à peine 14 ans,
Si jeune,
Mais tellement malheureuse.
J’ai exprimé ce que je ressentais
Vous ne pouvez donc me comprendre.
Le suicide était mon choix.
Je savais que ma vie devait se finir,
Alors je suis partie,
Sans même vous dire adieu.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Souffrance

  jai=tant=souf=fert 4
  tou=te=ma=vie 4
  je=suis=res=tée=seu=le 6
  sans=a=mis=sans=a=mour 6
  tout=ce=la=sex=pli=que 6
  car=per=sonne=ne=ma=vait=ai=mé 8
  ma=vie=na=vait=plus=aun=cun=sens 8
  elle=ne=mé=ri=tait=plus=dêtre=vé=cue 9
  la=hai=ne=me=ron=geait 6
  la=seule=cho=se=que=je=pou=vais=faire 9
  etait=da=bré=gé=mes=souf=fran=ces 8
  ja=vais=bu 3
  pour=noy=er=mes=re=mords 6
  je=na=vais=plus=le=choix 6
  a=lors=ja=vais=pris=le=cou=teau 8
  le=di=ri=geant=sur=mon=a=vant=bras 9
  vi=sant=les=vei=nes 5
  jai=plan=ter=pro=fon=dé=ment 7
  cou=per=bru=ta=le=ment 6
  en=tail=lent=la=peau 5
  je=ne=pou=vais=plus=res=pi=rer 8
  mon=bras=é=tait=en=gour=di 7
  je=na=vais=pas=beau=coup=sen=ti 8
  la=dou=leur=qui=é=tait=é=prou=vée 9
  je=vo=yais=le=sang=qui=cou=lait 8
  giq=lant=sur=mon=vi=sa=ge 7
  cest=a=lors=quà=ce=mo=ment=là 8
  ja=vais=re=gret=tai=ce=que=ja=vais=fait 10
  mais=je=ne=pou=vais=re=ve=nir 8
  sur=ce=qui=é=tait=du=pas=sé 8
  une=lu=miè=reap=pa=rue=dans=mes=yeux 9
  et=cest=a=lors=que=jai=su 7
  que=jé=tais=loin=de=vous=dans=les=cieux 9
  tu=mas=re=trou=vé=sur=mon=lit 8
  le=corps=pres=que=tout=en=sang 7
  mes=y=eux=ou=verts 5
  re=gar=dant=le=pla=fond 6
  tu=ne=pou=vais=plus=rien=fai=re 8
  souf=franceé=tait=fi=nie=la=vie=ne=pou=vait=ê=tre=re=ve=nue 15
  jeu=di=dou=ze=no=vembre 6
  jour=de=ma=mort 4
  ja=vais=à=peine=qua=tor=ze=ans 8
  si=jeu=ne 3
  mais=tel=le=ment=mal=heu=reu=se 8
  jai=ex=pri=mé=ce=que=je=res=sen=tais 10
  vous=ne=pou=vez=donc=me=com=prendre 8
  le=sui=ci=de=é=tait=mon=choix 8
  je=sa=vais=que=ma=vie=de=vait=se=fi=nir 11
  a=lors=je=suis=par=tie 6
  sans=mê=me=vous=di=re=a=dieu 8
 • Phonétique : Souffrance

  ʒε tɑ̃ sufεʁ
  tutə ma vi,
  ʒə sɥi ʁεste sələ
  sɑ̃z- ami, sɑ̃z- amuʁ.
  tu səla sεksplikə,
  kaʁ pεʁsɔnə nə mavε εme,
  ma vi navε plysz- onkœ̃ sɑ̃s
  εllə nə meʁitε plys dεtʁə vekɥ.
  la-εnə mə ʁɔ̃ʒε,
  la sələ ʃozə kə ʒə puvε fεʁə
  ətε dabʁeʒe mε sufʁɑ̃sə.
  ʒavε by
  puʁ nwaje mε ʁəmɔʁd,
  ʒə navε plys lə ʃwa
  alɔʁ ʒavε pʁi lə kuto
  lə diʁiʒɑ̃ syʁ mɔ̃n- avɑ̃ bʁa,
  vizɑ̃ lε vεnə.
  ʒε plɑ̃te pʁɔfɔ̃demɑ̃,
  kupe bʁytaləmɑ̃,
  ɑ̃taje la po.
  ʒə nə puvε plys ʁεspiʁe,
  mɔ̃ bʁaz- etε ɑ̃ɡuʁdi
  ʒə navε pa boku sɑ̃ti
  la dulœʁ ki etε epʁuve.
  ʒə vwajε lə sɑ̃ ki kulε,
  ʒiklɑ̃ syʁ mɔ̃ vizaʒə.
  sεt- alɔʁ ka sə mɔmɑ̃ la
  ʒavε ʁəɡʁεtε sə kə ʒavε fε.
  mε ʒə nə puvε ʁəvəniʁ
  syʁ sə ki etε dy pase.
  ynə lymjεʁə apaʁy dɑ̃ mεz- iø,
  e sεt- alɔʁ kə ʒε sy
  kə ʒetε lwɛ̃ də vu, dɑ̃ lε sjø.
  ty ma ʁətʁuve syʁ mɔ̃ li,
  lə kɔʁ pʁεskə tut- ɑ̃ sɑ̃,
  mεz- iøz- uvεʁ,
  ʁəɡaʁdɑ̃ lə plafɔ̃.
  ty nə puvε plys ʁjɛ̃ fεʁə,
  sufʁɑ̃sə etε fini, la vi nə puvε εtʁə ʁəvənɥ.
  ʒødi duzə nɔvɑ̃bʁə
  ʒuʁ də ma mɔʁ.
  ʒavεz- a pεnə katɔʁzə ɑ̃,
  si ʒənə,
  mε tεllmɑ̃ maləʁøzə.
  ʒε εkspʁime sə kə ʒə ʁəsɑ̃tε
  vu nə puve dɔ̃k mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə.
  lə sɥisidə etε mɔ̃ ʃwa.
  ʒə savε kə ma vi dəvε sə finiʁ,
  alɔʁ ʒə sɥi paʁti,
  sɑ̃ mεmə vu diʁə adjø.
 • Syllabes Phonétique : Souffrance

  ʒε=tɑ̃=su=fεʁ 4
  tu=tə=ma=vi 4
  ʒə=sɥi=ʁεs=te=sə=lə 6
  sɑ̃=za=mi=sɑ̃=za=muʁ 6
  tu=sə=la=sεk=spli=kə 6
  kaʁ=pεʁ=sɔnə=nə=ma=vε=ε=me 8
  ma=vi=na=vε=plys=zon=kœ̃=sɑ̃s 8
  εllə=nə=me=ʁi=tε=plys=dεtʁə=vekɥ 8
  la-ε=nə=mə=ʁɔ̃=ʒε 6
  lasə=lə=ʃo=zə=kə=ʒə=pu=vεfεʁə 8
  ə=tε=da=bʁe=ʒe=mε=su=fʁɑ̃sə 8
  ʒa=vε=by 3
  puʁ=nwa=j=e=mε=ʁə=mɔʁd 7
  ʒə=na=vε=plys=lə=ʃwa 6
  a=lɔʁ=ʒa=vε=pʁi=lə=ku=to 8
  lə=di=ʁi=ʒɑ̃=syʁ=mɔ̃=na=vɑ̃=bʁa 9
  vi=zɑ̃=lε=vε=nə 5
  ʒε=plɑ̃=te=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃ 7
  ku=pe=bʁy=ta=lə=mɑ̃ 6
  ɑ̃=ta=j=e=la=po 6
  ʒə=nə=pu=vε=plys=ʁεs=pi=ʁe 8
  mɔ̃=bʁa=ze=tε=ɑ̃=ɡuʁ=di 7
  ʒə=na=vε=pa=bo=ku=sɑ̃=ti 8
  la=du=lœʁ=ki=e=tε=e=pʁu=ve 9
  ʒə=vwa=jε=lə=sɑ̃=ki=ku=lε 8
  ʒi=klɑ̃=syʁ=mɔ̃=vi=za=ʒə 7
  sε=ta=lɔʁ=ka=sə=mɔ=mɑ̃=la 8
  ʒa=vεʁə=ɡʁε=tε=sə=kə=ʒa=vε=fε 9
  mε=ʒə=nə=pu=vε=ʁə=və=niʁ 8
  syʁ=sə=ki=e=tε=dy=pa=se 8
  ynə=ly=mjε=ʁəa=pa=ʁy=dɑ̃=mε=ziø 9
  e=sε=ta=lɔʁ=kə=ʒε=sy 7
  kə=ʒe=tε=lwɛ̃də=vu=dɑ̃=lε=sjø 8
  ty=ma=ʁə=tʁu=ve=syʁ=mɔ̃=li 8
  lə=kɔʁ=pʁεs=kə=tu=tɑ̃=sɑ̃ 7
  mε=zi=ø=zu=vεʁ 5
  ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=pla=fɔ̃ 6
  ty=nə=pu=vε=plys=ʁjɛ̃=fε=ʁə 8
  su=fʁɑ̃səe=tε=fi=ni=la=vi=nə=pu=vε=ε=tʁə=ʁə=vənɥ 14
  ʒø=di=du=zə=nɔ=vɑ̃=bʁə 7
  ʒuʁ=də=ma=mɔʁ 4
  ʒa=vε=za=pεnə=ka=tɔʁ=zə=ɑ̃ 8
  si=ʒə=nə 3
  mε=tεl=lmɑ̃=ma=lə=ʁø=zə 7
  ʒε=εk=spʁi=me=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε 10
  vu=nə=pu=ve=dɔ̃k=mə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 8
  lə=sɥi=si=də=e=tε=mɔ̃=ʃwa 8
  ʒə=sa=vεkə=ma=vidə=vε=sə=fi=niʁ 9
  a=lɔʁ=ʒə=sɥi=paʁ=ti 6
  sɑ̃=mε=mə=vu=di=ʁə=a=djø 8

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/05/2004 00:00Julie

super beau poème

Auteur de Poésie
26/05/2004 00:00Yop31

very beautifull!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂

Auteur de Poésie
26/05/2004 00:00Analoser

merci pr vos commentaires c sympa