Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Si Près Et Deja Si Loin

Poème Amour
Publié le 02/06/2004 00:00

L'écrit contient 246 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Yop31

Si Près Et Deja Si Loin

Si près et pourtant si loin

Claire, ce petit nom si obscur m’envoûte,
Lumineux comme une lampe en pleine nuit,
Audible tel un chant inconnu et proche,
Il résonne dans ma tête tel une cloche
Résonne, quand tape ses douze coups de minuits
Et dont les ondes évoluent et chahute.

Comme un petit colibri tu t’es posé
Les ailes déployées, tout en m’effleurant
Ainsi le cœur et prenants mes sentiments.
Immerger par cet immense flot d’émotion
Ravager par ta beauté et ton affection
Enfin tes beaux yeux, sur moi se sont posés.

Comme la vie me semble si différentes
L’orage et la pluie sont devenus éclaircis.
A toi qui fait palpiter mon cœur et qui
Inonde mes grands yeux de bonheur, toi qui
Réussi à me faire aimer cette vie
Entend ma louange insignifiante…

Comment ce fait-ils que tu m’es refusé
L’affection que je t’ai enfin proposée.
A-tu l’intention de continuer a
Ignorer ma présence comme fantôme
Repartons au départ et tu trouveras
En moi non plus un amant mais un homme.

Cela fait cinq ans que l’on se connais et
Le départ vient à grand pas, toi et tes
Ambition sont pour moi une grande tristesse.
Ici je reste pour regarder ton envol
Ravager par cette si grande tristesse.
Et ainsi fini cette histoire si frivole.

Souvient toi seulement que je t’aime plus qu’hier et moins que demain.

Le poète solitaire
 • Pieds Hyphénique: Si Près Et Deja Si Loin

  si=près=et=pour=tant=si=loin 7

  clai=re=ce=pe=tit=nom=si=obs=cur=men=voû=te 12
  lu=mi=neux=comme=u=ne=lam=pe=en=plei=ne=nuit 12
  au=di=ble=tel=un=chant=in=con=nu=et=pro=che 12
  il=ré=son=ne=dans=ma=tê=te=tel=u=ne=cloche 12
  ré=sonne=quand=ta=pe=ses=dou=ze=coups=de=mi=nuits 12
  et=dont=les=on=des=é=vo=luent=et=cha=hu=te 12

  com=me=un=pe=tit=co=li=bri=tu=tes=po=sé 12
  les=ai=les=dé=ployées=tout=en=mef=fleu=rant 10
  ain=si=le=cœur=et=pre=nants=mes=sen=ti=ments 11
  im=mer=ger=par=cet=im=men=se=flot=dé=mo=tion 12
  ra=va=ger=par=ta=beau=té=et=ton=af=fec=tion 12
  en=fin=tes=beaux=y=eux=sur=moi=se=sont=po=sés 12

  com=me=la=vie=me=sem=ble=si=dif=fé=ren=tes 12
  lo=rage=et=la=pluie=sont=de=ve=nus=é=clair=cis 12
  a=toi=qui=fait=pal=pi=ter=mon=cœur=et=qui 11
  inon=de=mes=grands=y=eux=de=bon=heur=toi=qui 11
  réus=si=à=me=fai=re=ai=mer=cet=te=vie 11
  en=tend=ma=lou=an=ge=in=si=gni=fi=an=te 12

  com=ment=ce=fait=tils=que=tu=mes=re=fu=sé 11
  laf=fec=ti=on=que=je=tai=en=fin=pro=po=sée 12
  a=tu=lin=ten=ti=on=de=con=ti=nuer=a 11
  igno=rer=ma=pré=sen=ce=com=me=fan=tô=me 11
  re=par=tons=au=dé=part=et=tu=trou=ve=ras 11
  en=moi=non=plus=un=a=mant=mais=un=hom=me 11

  ce=la=fait=cinq=ans=que=lon=se=con=nais=et 11
  le=dé=part=vient=à=grand=pas=toi=et=tes 10
  am=bi=ti=on=sont=pour=moi=une=gran=de=tris=tesse 12
  ici=je=res=te=pour=re=gar=der=ton=en=vol 11
  ra=va=ger=par=cet=te=si=gran=de=tris=tesse 11
  et=ain=si=fi=ni=cette=his=toi=re=si=fri=vole 12

  sou=vient=toi=seule=ment=que=je=tai=me=plus=qu=hier=et=moins=que=de=main 17

  le=po=è=te=so=li=tai=re 8
 • Phonétique : Si Près Et Deja Si Loin

  si pʁεz- e puʁtɑ̃ si lwɛ̃

  klεʁə, sə pəti nɔ̃ si ɔpskyʁ mɑ̃vutə,
  lyminø kɔmə ynə lɑ̃pə ɑ̃ plεnə nɥi,
  odiblə tεl œ̃ ʃɑ̃ ɛ̃kɔny e pʁoʃə,
  il ʁezɔnə dɑ̃ ma tεtə tεl ynə kloʃə
  ʁezɔnə, kɑ̃ tapə sε duzə ku də minɥi
  e dɔ̃ lεz- ɔ̃dəz- evɔlɥe e ʃaytə.

  kɔmə œ̃ pəti kɔlibʁi ty tε poze
  lεz- εlə deplwaje, tut- ɑ̃ mefləʁɑ̃
  ɛ̃si lə kœʁ e pʁənɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃.
  imεʁʒe paʁ sεt imɑ̃sə flo demɔsjɔ̃
  ʁavaʒe paʁ ta bote e tɔ̃n- afεksjɔ̃
  ɑ̃fɛ̃ tε boz- iø, syʁ mwa sə sɔ̃ poze.

  kɔmə la vi mə sɑ̃blə si difeʁɑ̃tə
  lɔʁaʒə e la plɥi sɔ̃ dəvənysz- eklεʁsi.
  a twa ki fε palpite mɔ̃ kœʁ e ki
  inɔ̃də mε ɡʁɑ̃z- iø də bɔnœʁ, twa ki
  ʁeysi a mə fεʁə εme sεtə vi
  ɑ̃tɑ̃ ma lwɑ̃ʒə ɛ̃siɲifjɑ̃tə…

  kɔmɑ̃ sə fε til kə ty mε ʁəfyze
  lafεksjɔ̃ kə ʒə tε ɑ̃fɛ̃ pʁɔpoze.
  a ty lɛ̃tɑ̃sjɔ̃ də kɔ̃tinɥe a
  iɲɔʁe ma pʁezɑ̃sə kɔmə fɑ̃tomə
  ʁəpaʁtɔ̃z- o depaʁ e ty tʁuvəʁa
  ɑ̃ mwa nɔ̃ plysz- œ̃n- amɑ̃ mεz- œ̃n- ɔmə.

  səla fε sɛ̃k ɑ̃ kə lɔ̃ sə kɔnεz- e
  lə depaʁ vjɛ̃ a ɡʁɑ̃ pa, twa e tε
  ɑ̃bisjɔ̃ sɔ̃ puʁ mwa ynə ɡʁɑ̃də tʁistεsə.
  isi ʒə ʁεstə puʁ ʁəɡaʁde tɔ̃n- ɑ̃vɔl
  ʁavaʒe paʁ sεtə si ɡʁɑ̃də tʁistεsə.
  e ɛ̃si fini sεtə istwaʁə si fʁivɔlə.

  suvjɛ̃ twa sələmɑ̃ kə ʒə tεmə plys kjεʁ e mwɛ̃ kə dəmɛ̃.

  lə pɔεtə sɔlitεʁə
 • Pieds Phonétique : Si Près Et Deja Si Loin

  si=pʁε=ze=puʁ=tɑ̃=si=lwɛ̃ 7

  klε=ʁə=sə=pə=ti=nɔ̃=si=ɔp=skyʁ=mɑ̃=vu=tə 12
  ly=mi=nø=kɔ=mə=ynə=lɑ̃=pə=ɑ̃=plε=nə=nɥi 12
  o=di=blə=tεl=œ̃=ʃɑ̃=ɛ̃=kɔ=ny=e=pʁo=ʃə 12
  il=ʁe=zɔ=nə=dɑ̃=ma=tε=tə=tεl=y=nə=kloʃə 12
  ʁe=zɔnə=kɑ̃=ta=pə=sε=du=zə=ku=də=min=ɥi 12
  e=dɔ̃=lε=zɔ̃=də=ze=vɔl=ɥe=e=ʃa=y=tə 12

  kɔ=mə=œ̃=pə=ti=kɔ=li=bʁi=ty=tε=po=ze 12
  lε=zε=lə=de=plwa=j=e=tu=tɑ̃=me=flə=ʁɑ̃ 12
  ɛ̃=si=lə=kœ=ʁə=e=pʁə=nɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  i=mεʁ=ʒe=paʁ=sεt=i=mɑ̃=sə=flo=de=mɔ=sjɔ̃ 12
  ʁa=va=ʒe=paʁ=ta=bo=te=e=tɔ̃=na=fεk=sjɔ̃ 12
  ɑ̃=fɛ̃=tε=bo=zi=ø=syʁ=mwa=sə=sɔ̃=po=ze 12

  kɔ=mə=la=vi=mə=sɑ̃=blə=si=di=fe=ʁɑ̃=tə 12
  lɔ=ʁaʒə=e=la=plɥi=sɔ̃=də=və=nys=ze=klεʁ=si 12
  a=twa=ki=fε=pal=pi=te=mɔ̃=kœ=ʁə=e=ki 12
  i=nɔ̃=də=mε=ɡʁɑ̃=zi=ø=də=bɔ=nœʁ=twa=ki 12
  ʁe=y=si=a=mə=fε=ʁə=ε=me=sε=tə=vi 12
  ɑ̃=tɑ̃=ma=lwɑ̃=ʒə=ɛ̃=si=ɲi=fj=ɑ̃=tə 11

  kɔ=mɑ̃=sə=fε=til=kə=ty=mε=ʁə=fy=ze 11
  la=fεk=sj=ɔ̃=kə=ʒə=tε=ɑ̃=fɛ̃=pʁɔ=po=ze 12
  a=ty=lɛ̃=tɑ̃=sj=ɔ̃=də=kɔ̃=tin=ɥe=a 11
  i=ɲɔ=ʁe=ma=pʁe=zɑ̃=sə=kɔ=mə=fɑ̃=to=mə 12
  ʁə=paʁ=tɔ̃=zo=de=paʁ=e=ty=tʁu=və=ʁa 11
  ɑ̃=mwa=nɔ̃=plys=zœ̃=na=mɑ̃=mε=zœ̃=nɔ=mə 11

  sə=la=fε=sɛ̃k=ɑ̃=kə=lɔ̃=sə=kɔ=nε=ze 11
  lə=de=paʁ=vj=ɛ̃=a=ɡʁɑ̃=pa=twa=e=tε 11
  ɑ̃=bi=sjɔ̃=sɔ̃=puʁ=mwa=y=nə=ɡʁɑ̃=də=tʁis=tεsə 12
  i=si=ʒə=ʁεs=tə=puʁ=ʁə=ɡaʁ=de=tɔ̃=nɑ̃=vɔl 12
  ʁa=va=ʒe=paʁ=sε=tə=si=ɡʁɑ̃=də=tʁis=tεs=ə 12
  e=ɛ̃=si=fi=ni=sεtə=is=twa=ʁə=si=fʁi=vɔlə 12

  su=vjɛ̃=twasə=lə=mɑ̃=kə=ʒə=tε=mə=plys=kjεʁ=e=mwɛ̃=kə=də=mɛ̃ 16

  lə=pɔ=ε=tə=sɔ=li=tε=ʁə 8

PostScriptum

dommage que la mise en page ne reste pas sinon vous auriez remarquer la prènom de ma bien aimée (1ere lettre de chaque vers)

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.