Poeme : On S’aime, Et Pourtant…

On S’aime, Et Pourtant…

On s’aime, c’est vrai…
Nous ne pouvons le nier !
Mais te rends tu compte,
Où nous en sommes arrivés ?
Nous en sommes presque devenus étranger…

Un Amour si passionné,
Qu’il en est devenu meurtrié !
Un Amour piquant,
Ce qui fait surment,
Qu’il soit si vivant…

Une relation pas si parfaite,
Mais nous passons toutes ces tempêtes !
Jour après jour,
Essayons de sauver notre amour !

Pas si facile que nous l’aurions cru,
Il n’est pas pour autant perdu !
J’aimerais qu’il soit parfait…
J’aimerais tout arranger, en un baiser !

On nous dira, c’est bien normal !
Nous n’en ferons pas un scandale,
Il y a toujours des hauts et des bas,
Ils sont tous comme ça…

Je suis d’accord,
Mais rien ne justifie ces disputes…
Nous ferons des efforts…
Pour enfin briser ce sort,
Pour profiter encore…
Jusqu’à notre mort.

Juillet 2004.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: On S’aime, Et Pourtant…

  on=sai=me=cest=vrai 5
  nous=ne=pou=vons=le=nier 6
  mais=te=rends=tu=comp=te 6
  où=nous=en=sommes=ar=ri=vés 7
  nous=en=sommes=pres=que=de=ve=nus=é=tran=ger 11

  un=a=mour=si=pas=sion=né 7
  quil=en=est=de=ve=nu=meur=trié 8
  un=a=mour=pi=quant 5
  ce=qui=fait=sur=ment 5
  quil=soit=si=vi=vant 5

  u=ne=re=la=ti=on=pas=si=par=faite 10
  mais=nous=pas=sons=tou=tes=ces=tem=pê=tes 10
  jour=a=près=jour 4
  es=say=ons=de=sau=ver=no=tre=a=mour 10

  pas=si=fa=ci=le=que=nous=lau=rions=cru 10
  il=nest=pas=pour=au=tant=per=du 8
  jai=me=rais=quil=soit=par=fait 7
  jaime=rais=tout=ar=ran=ger=en=un=bai=ser 10

  on=nous=di=ra=cest=bien=nor=mal 8
  nous=nen=fe=rons=pas=un=s=can=da=le 10
  il=y=a=tou=jours=des=hauts=et=des=bas 10
  ils=sont=tous=com=me=ça 6

  je=suis=dac=cord 4
  mais=rien=ne=jus=ti=fie=ces=dis=pu=tes 10
  nous=fe=rons=des=ef=forts 6
  pour=en=fin=bri=ser=ce=sort 7
  pour=pro=fi=ter=en=co=re 7
  jus=quà=no=tre=mort 5

  jui=llet=deux=mil=le=qua=tre 7
 • Phonétique : On S’aime, Et Pourtant…

  ɔ̃ sεmə, sε vʁε…
  nu nə puvɔ̃ lə nje !
  mε tə ʁɑ̃ ty kɔ̃tə,
  u nuz- ɑ̃ sɔməz- aʁive ?
  nuz- ɑ̃ sɔmə pʁεskə dəvənysz- etʁɑ̃ʒe…

  œ̃n- amuʁ si pasjɔne,
  kil ɑ̃n- ε dəvəny məʁtʁje !
  œ̃n- amuʁ pikɑ̃,
  sə ki fε syʁme,
  kil swa si vivɑ̃…

  ynə ʁəlasjɔ̃ pa si paʁfεtə,
  mε nu pasɔ̃ tutə sε tɑ̃pεtə !
  ʒuʁ apʁε ʒuʁ,
  esεjɔ̃ də sove nɔtʁə amuʁ !

  pa si fasilə kə nu loʁjɔ̃ kʁy,
  il nε pa puʁ otɑ̃ pεʁdy !
  ʒεməʁε kil swa paʁfε…
  ʒεməʁε tut- aʁɑ̃ʒe, ɑ̃n- œ̃ bεze !

  ɔ̃ nu diʁa, sε bjɛ̃ nɔʁmal !
  nu nɑ̃ fəʁɔ̃ pa œ̃ skɑ̃dalə,
  il i a tuʒuʁ dεz- oz- e dε ba,
  il sɔ̃ tus kɔmə sa…

  ʒə sɥi dakɔʁ,
  mε ʁjɛ̃ nə ʒystifi sε dispytə…
  nu fəʁɔ̃ dεz- efɔʁ…
  puʁ ɑ̃fɛ̃ bʁize sə sɔʁ,
  puʁ pʁɔfite ɑ̃kɔʁə…
  ʒyska nɔtʁə mɔʁ.

  ʒɥjε dø milə katʁə.
 • Syllabes Phonétique : On S’aime, Et Pourtant…

  ɔ̃=sε=mə=sε=vʁε 5
  nu=nə=pu=vɔ̃=lə=nj=e 7
  mε=tə=ʁɑ̃=ty=kɔ̃=tə 6
  u=nu=zɑ̃=sɔ=mə=za=ʁi=ve 8
  nu=zɑ̃=sɔmə=pʁεs=kə=də=və=nys=ze=tʁɑ̃=ʒe 11

  œ̃=na=muʁ=si=pa=sj=ɔ=ne 8
  kil=ɑ̃=nε=də=və=ny=məʁ=tʁj=e 9
  œ̃=na=muʁ=pi=kɑ̃ 5
  sə=ki=fε=syʁ=me 5
  kil=swa=si=vi=vɑ̃ 5

  y=nə=ʁə=la=sjɔ̃=pa=si=paʁ=fε=tə 10
  mε=nu=pa=sɔ̃=tu=tə=sε=tɑ̃=pε=tə 10
  ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 4
  e=sε=jɔ̃=də=so=ve=nɔ=tʁə=a=muʁ 10

  pa=si=fa=si=lə=kə=nu=lo=ʁjɔ̃=kʁy 10
  il=nε=pa=puʁ=o=tɑ̃=pεʁ=dy 8
  ʒε=mə=ʁε=kil=swa=paʁ=fε 7
  ʒεmə=ʁε=tu=ta=ʁɑ̃=ʒe=ɑ̃=nœ̃=bε=ze 10

  ɔ̃=nu=di=ʁa=sε=bj=ɛ̃=nɔʁ=mal 9
  nu=nɑ̃=fə=ʁɔ̃=pa=œ̃=skɑ̃=da=lə 9
  il=i=a=tu=ʒuʁ=dε=zo=ze=dε=ba 10
  il=sɔ̃=tus=kɔ=mə=sa 6

  ʒə=sɥi=da=kɔʁ 4
  mε=ʁjɛ̃=nə=ʒys=ti=fi=sε=dis=py=tə 10
  nu=fə=ʁɔ̃=dε=ze=fɔʁ 6
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=bʁi=ze=sə=sɔʁ 7
  puʁ=pʁɔ=fi=te=ɑ̃=kɔ=ʁə 7
  ʒys=ka=nɔ=tʁə=mɔʁ 5

  ʒɥj=ε=dø=mi=lə=ka=tʁə 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/07/2004 00:00Soahar

j’M ton poème, il é bien di et surtt, me rapel la situation ke je vis en ce moment. . . ça me touche énormémen !
Amitié,
Soahar xxx