Univers de poésie d'un auteur

Poème:D. D. A. S. S

Le Poème

Une carte postale pour résumer

Ce que mon enfance a pu endurer

Parce que c’est petit qu’on mes les a enlevé

Comme mes souvenirs, comme j’ai pu détester
Adieu maman a 13 ans t’es partie

Pas eu le temps de te connaitre

Te parler, te voir un peu plus a paris…

Des souvenirs et toutes tes lettres…
Et toi papa, cette carte postale du TGV

J’ai aimer sans pouvoir jamais t’écrire

Parce que la réponse est tout simplement ton casier

Et 20 ans après ca efface le sourire…
J’ai beau chercher sans te trouver

Peut être qu’un jour il sera trop tard

Et cet enfance, un passé dans le noir

Plus d’image si ce n’est que ca m’a choqué
Violence, accident, ambulance et pompiers…

J’ai beau crier mais j’ai du tellement en pleurer

De voir mon pauvre cocon exploser

Rendant cet enfance plein de responsabilité…
Alors j’ai grandi a coté de mon passé

Effaçant mon futur quand maman tu m’a quitté
Et cherchant mon présent avec curiosité

Mais c’est toi papa que je cherche désormais.
Chaque chose en son temps, je l’ai appris

Mais j’attendrai pas que tu sois allongé sur ton lit

Cette carte papa c’est tout ce qu’il me reste de toi

De la part de ton fils de 24 ans, juste moi.
Alors penser que vivre sans parents est une expérience

Moi je vous dirais que j’ai pas eu de chance

Rien remplace l’autorité ou l’amour dans mon cœur
Bien qu’une famille m’a élevé comme l’un des leurs.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

HTTP : //www. poete-AngeIzual. fr

Poeme de Ange-Izual

Poète Ange-Izual

Ange-Izual a publié sur le site 11 écrits. Ange-Izual est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: D. D. A. S. Su=ne=car=te=pos=tale=pour=ré=su=mer 10

ce=que=mon=en=fance=a=pu=en=du=rer 10

par=ce=que=cest=pe=tit=quon=mes=les=a=enle=vé 12

comme=mes=sou=ve=nirs=com=me=jai=pu=dé=tes=ter 12
adieu=ma=man=a=trei=ze=ans=tes=par=tie 10

pas=eu=le=temps=de=te=con=nai=tre 9

te=par=ler=te=voir=un=peu=plus=a=pa=ris 11

des=sou=ve=nirs=et=tou=tes=tes=let=tres 10
et=toi=pa=pa=cette=car=te=pos=ta=le=du=t=g=v 14

jai=ai=mer=sans=pou=voir=ja=mais=té=crire 10

par=ce=que=la=ré=ponseest=tout=sim=ple=ment=ton=ca=sier 13

et=vingt=ans=a=près=ca=ef=face=le=sou=rire 11
jai=beau=cher=cher=sans=te=trou=ver 8

peut=ê=tre=quun=jour=il=se=ra=trop=tard 10

et=cet=en=fance=un=pas=sé=dans=le=noir 10

plus=di=mage=si=ce=nest=que=ca=ma=cho=qué 11
violen=ce=ac=ci=dent=am=bu=lan=ceet=pom=piers 11

jai=beau=crier=mais=jai=du=tel=le=ment=en=pleu=rer 12

de=voir=mon=pau=vre=co=con=ex=plo=ser 10

ren=dant=cet=en=fance=plein=de=res=pon=sa=bi=li=té 13
a=lors=jai=gran=di=a=co=té=de=mon=pas=sé 12

ef=fa=çant=mon=fu=tur=quand=ma=man=tu=ma=quit=té 13
et=cher=chant=mon=présent=a=vec=cu=rio=si=té 11

mais=cest=toi=pa=pa=que=je=cherche=dé=sor=mais 11
cha=que=chose=en=son=temps=je=lai=ap=pris 10

mais=jat=ten=drai=pas=que=tu=sois=al=lon=gé=sur=ton=lit 14

cette=car=te=pa=pa=cest=tout=ce=quil=me=res=te=de=toi 14

de=la=part=de=ton=fils=de=vingt=quatreans=jus=te=moi 12
a=lors=pen=ser=que=vivre=sans=pa=rents=est=u=ne=ex=pé=rience 15

moi=je=vous=di=rais=que=jai=pas=eu=de=chance 11

rien=rem=place=lau=to=ri=té=ou=la=mour=dans=mon=cœur 13
bien=quune=fa=mille=ma=é=le=vé=com=me=lun=des=leurs 13
Phonétique : D. D. A. S. Synə kaʁtə pɔstalə puʁ ʁezyme

sə kə mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə a py ɑ̃dyʁe

paʁsə kə sε pəti kɔ̃ mε lεz- a ɑ̃ləve

kɔmə mε suvəniʁ, kɔmə ʒε py detεste
adjø mamɑ̃ a tʁεzə ɑ̃ tε paʁti

pa y lə tɑ̃ də tə kɔnεtʁə

tə paʁle, tə vwaʁ œ̃ pø plysz- a paʁi…

dε suvəniʁz- e tutə tε lεtʁə…
e twa papa, sεtə kaʁtə pɔstalə dy te ʒe ve

ʒε εme sɑ̃ puvwaʁ ʒamε tekʁiʁə

paʁsə kə la ʁepɔ̃sə ε tu sɛ̃pləmɑ̃ tɔ̃ kazje

e vɛ̃t- ɑ̃ apʁε ka efasə lə suʁiʁə…
ʒε bo ʃεʁʃe sɑ̃ tə tʁuve

pø εtʁə kœ̃ ʒuʁ il səʁa tʁo taʁ

e sεt ɑ̃fɑ̃sə, œ̃ pase dɑ̃ lə nwaʁ

plys dimaʒə si sə nε kə ka ma ʃɔke
vjɔlɑ̃sə, aksidɑ̃, ɑ̃bylɑ̃sə e pɔ̃pje…

ʒε bo kʁje mε ʒε dy tεllmɑ̃ ɑ̃ pləʁe

də vwaʁ mɔ̃ povʁə kɔkɔ̃ εksploze

ʁɑ̃dɑ̃ sεt ɑ̃fɑ̃sə plɛ̃ də ʁεspɔ̃sabilite…
alɔʁ ʒε ɡʁɑ̃di a kɔte də mɔ̃ pase

efasɑ̃ mɔ̃ fytyʁ kɑ̃ mamɑ̃ ty ma kite
e ʃεʁʃɑ̃ mɔ̃ pʁezɑ̃ avεk kyʁjozite

mε sε twa papa kə ʒə ʃεʁʃə dezɔʁmε.
ʃakə ʃozə ɑ̃ sɔ̃ tɑ̃, ʒə lε apʁi

mε ʒatɑ̃dʁε pa kə ty swaz- alɔ̃ʒe syʁ tɔ̃ li

sεtə kaʁtə papa sε tu sə kil mə ʁεstə də twa

də la paʁ də tɔ̃ fis də vɛ̃t- katʁə ɑ̃, ʒystə mwa.
alɔʁ pɑ̃se kə vivʁə sɑ̃ paʁɑ̃z- εt- ynə εkspeʁjɑ̃sə

mwa ʒə vu diʁε kə ʒε pa y də ʃɑ̃sə

ʁjɛ̃ ʁɑ̃plasə lotɔʁite u lamuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
bjɛ̃ kynə famijə ma eləve kɔmə lœ̃ dε lœʁ.
Syllabes Phonétique : D. D. A. S. Sy=nə=kaʁ=tə=pɔs=talə=puʁ=ʁe=zy=me 10

sə=kə=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə=a=py=ɑ̃=dy=ʁe 10

paʁsə=kə=sε=pə=ti=kɔ̃=mε=lε=za=ɑ̃=lə=ve 12

kɔmə=mε=su=və=niʁ=kɔ=mə=ʒε=py=de=tεs=te 12
a=djø=ma=mɑ̃=a=tʁεzə=ɑ̃=tε=paʁ=ti 10

pa=y=lə=tɑ̃=də=tə=kɔ=nε=tʁə 9

tə=paʁ=le=tə=vwaʁ=œ̃=pø=plys=za=pa=ʁi 11

dε=su=və=niʁ=ze=tu=tə=tε=lε=tʁə 10
e=twa=pa=pa=sεtə=kaʁtə=pɔs=ta=lə=dy=te=ʒe=ve 13

ʒε=ε=me=sɑ̃=pu=vwaʁ=ʒa=mε=te=kʁiʁə 10

paʁsə=kə=la=ʁe=pɔ̃=səε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=tɔ̃=ka=zje 13

e=vɛ̃=tɑ̃=a=pʁε=ka=e=fasə=lə=suʁiʁə 10
ʒε=bo=ʃεʁ=ʃe=sɑ̃=tə=tʁu=ve 8

pø=ε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ=il=sə=ʁa=tʁo=taʁ 10

e=sεt=ɑ̃=fɑ̃sə=œ̃=pa=se=dɑ̃=lə=nwaʁ 10

plys=di=maʒə=si=sə=nε=kə=ka=ma=ʃɔ=ke 11
vjɔ=lɑ̃sə=ak=si=dɑ̃=ɑ̃=by=lɑ̃=səe=pɔ̃=pje 11

ʒε=bo=kʁje=mε=ʒε=dy=tεl=lmɑ̃=ɑ̃plə=ʁe 10

də=vwaʁ=mɔ̃=po=vʁə=kɔ=kɔ̃=εk=splo=ze 10

ʁɑ̃=dɑ̃=sεt=ɑ̃=fɑ̃sə=plɛ̃=də=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=te 13
a=lɔʁ=ʒε=ɡʁɑ̃=di=a=kɔ=te=də=mɔ̃=pase 11

e=fa=sɑ̃=mɔ̃=fy=tyʁ=kɑ̃=ma=mɑ̃=ty=ma=ki=te 13
e=ʃεʁ=ʃɑ̃=mɔ̃=pʁe=zɑ̃=a=vεk=ky=ʁjo=zi=te 12

mε=sε=twa=pa=pakə=ʒə=ʃεʁ=ʃə=de=zɔʁ=mε 11
ʃakə=ʃo=zə=ɑ̃=sɔ̃=tɑ̃=ʒə=lε=a=pʁi 10

mε=ʒa=tɑ̃=dʁε=pakə=ty=swa=za=lɔ̃=ʒe=syʁ=tɔ̃=li 13

sεtə=kaʁ=tə=pa=pa=sε=tu=sə=kil=mə=ʁεs=tə=də=twa 14

də=la=paʁdə=tɔ̃=fis=də=vɛ̃t=ka=tʁəɑ̃=ʒys=tə=mwa 12
a=lɔʁ=pɑ̃se=kə=vi=vʁə=sɑ̃=pa=ʁɑ̃=zε=ty=nəεk=spe=ʁjɑ̃sə 14

mwa=ʒə=vu=di=ʁεkə=ʒε=pa=y=də=ʃɑ̃sə 10

ʁjɛ̃=ʁɑ̃=plasə=lo=tɔ=ʁi=te=u=la=muʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 13
bjɛ̃=kynə=fa=mi=jə=ma=e=lə=ve=kɔ=mə=lœ̃=dε=lœʁ 14

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
18/09/2011 14:42Marcel42

Je comprends tout à fait la douleur qui perdure et toutes les interrogations que peuvent succiter un passage par la ddass quelque soit l’attention et l’amour qu’a pu apporter une famille d’accueil.
Cordialement.
Marcel.

Auteur de Poésie
18/09/2011 18:12Solfege34

très belle cette lettre ouverte, je comprends votre douleur et j’aime votre écriture

Poème Souvenir
Du 16/09/2011 09:40

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 23 strophes.