Poeme-France : Lecture Écrit Jugement

Poeme : Le Jugement

Poème Jugement
Publié le 23/04/2006 00:00

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Jaichangerdeconte

Le Jugement

Avant de te rencontrer,
Je ne savais pas aimer,
Je ne savait pas vivre,
Mais quand j’ai lu ton livre,
J’ai toute suite su que tu allais me plaire,
Alors je suivait en silence chacun de tes pas,
En essayant de me faire taire.

Puis un jour une rumeure est parvenu jusqu’à moi,
Et tout le monde y croyait sauf moi,
Car c’était tellement horrible,
Que je n’ausais pas y croire,
Et comme tu étais m’a cible,
Aucun nuage noir,
N’aurai pu m’arréter,
Ou même me perturber.

Cette rumeur disait,
Que tu étais un assassin,
Et que tu continurait,
Jusqu’à ce que quelqun,
Te fasse mettre en prison,
Mais lorsque j’ai sut que les gens avait raison,
J’ai pleurer une semaine entière,
Puis je suis aller au cimetiére,
Déposer des fleurs pour ta première victime.

J’était encore bouleverser,
Alors que j’allais au marché,
Et ayant entendut d’étrange bruit,
Je me suis avancer avec mes fruits,
Dans une ruelle,
Dont la laideur était cruel.

Ses là que je t’ai vu,
Je ne me suis pas cru,
Mais s’était vrai,
La chemise à careaux violets,
Le pantalon de jean,
Et les chevilles fines.

Une main m’a attraper,
Et m’a tuer,
Car je venais d’assiter,
A la vériter,
J’éspère que quelqun vas me venger,
De celui qui paraissait attentionné,
Et qui à planter son couteau,
Qui en traversant ma peau,
Ecorcha mon cœur,
Qui fit que je resterai à tout jamais en pleure.
 • Pieds Hyphénique: Le Jugement

  avant=de=te=ren=con=trer 6
  je=ne=sa=vais=pas=ai=mer 7
  je=ne=sa=vait=pas=vivre 6
  mais=quand=jai=lu=ton=livre 6
  jai=toute=sui=te=su=que=tu=al=lais=me=plaire 11
  a=lors=je=sui=vait=en=silen=ce=cha=cun=de=tes=pas 13
  en=es=sayant=de=me=faire=taire 7

  puis=un=jour=une=ru=meu=reest=par=ve=nu=jus=quà=moi 13
  et=tout=le=monde=y=cro=yait=sauf=moi 9
  car=cé=tait=tel=le=ment=hor=rible 8
  que=je=nau=sais=pas=y=croire 7
  et=comme=tu=é=tais=ma=cible 7
  au=cun=nu=a=ge=noir 6
  nau=rai=pu=mar=ré=ter 6
  ou=même=me=per=tur=ber 6

  cet=te=ru=meur=di=sait 6
  que=tu=é=tais=un=as=sas=sin 8
  et=que=tu=con=ti=nu=rait 7
  jus=quà=ce=que=quel=qun 6
  te=fasse=met=treen=pri=son 6
  mais=lors=que=jai=sut=que=les=gens=a=vait=rai=son 12
  jai=pleu=rer=une=se=mai=neen=tière 8
  puis=je=suis=al=ler=au=cime=ti=ére 9
  dé=po=ser=des=fleurs=pour=ta=pre=mière=vic=time 11

  jé=tait=en=core=bou=le=ver=ser 8
  a=lors=que=jal=lais=au=mar=ché 8
  et=ayant=enten=dut=dé=tran=ge=bruit 8
  je=me=suis=a=van=cer=a=vec=mes=fruits 10
  dans=u=ne=ru=el=le 6
  dont=la=lai=deur=é=tait=cruel 7

  ses=là=que=je=tai=vu 6
  je=ne=me=suis=pas=cru 6
  mais=sé=tait=vrai 4
  la=che=miseà=ca=reaux=violets 6
  le=pan=ta=lon=de=jean 6
  et=les=che=villes=fi=nes 6

  une=main=ma=at=tra=per 6
  et=ma=tuer 3
  car=je=ve=nais=das=si=ter 7
  a=la=vé=ri=ter 5
  jés=père=que=quel=qun=vas=me=ven=ger 9
  de=ce=lui=qui=pa=rais=sait=at=ten=tion=né 11
  et=qui=à=plan=ter=son=cou=teau 8
  qui=en=tra=ver=sant=ma=peau 7
  ecor=cha=mon=cœur 4
  qui=fit=que=je=res=te=rai=à=tout=ja=mais=en=pleure 13
 • Phonétique : Le Jugement

  avɑ̃ də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
  ʒə nə savε pa εme,
  ʒə nə savε pa vivʁə,
  mε kɑ̃ ʒε ly tɔ̃ livʁə,
  ʒε tutə sɥitə sy kə ty alε mə plεʁə,
  alɔʁ ʒə sɥivε ɑ̃ silɑ̃sə ʃakœ̃ də tε pa,
  ɑ̃n- esεjɑ̃ də mə fεʁə tεʁə.

  pɥiz- œ̃ ʒuʁ ynə ʁyməʁə ε paʁvəny ʒyska mwa,
  e tu lə mɔ̃də i kʁwajε sof mwa,
  kaʁ setε tεllmɑ̃ ɔʁiblə,
  kə ʒə nozε pa i kʁwaʁə,
  e kɔmə ty etε ma siblə,
  okœ̃ nɥaʒə nwaʁ,
  noʁε py maʁete,
  u mεmə mə pεʁtyʁbe.

  sεtə ʁymœʁ dizε,
  kə ty etεz- œ̃n- asasɛ̃,
  e kə ty kɔ̃tinyʁε,
  ʒyska sə kə kεlkn,
  tə fasə mεtʁə ɑ̃ pʁizɔ̃,
  mε lɔʁskə ʒε syt kə lε ʒɑ̃z- avε ʁεzɔ̃,
  ʒε pləʁe ynə səmεnə ɑ̃tjεʁə,
  pɥi ʒə sɥiz- ale o simətjeʁə,
  depoze dε flœʁ puʁ ta pʁəmjεʁə viktimə.

  ʒetε ɑ̃kɔʁə buləvεʁse,
  alɔʁ kə ʒalεz- o maʁʃe,
  e εjɑ̃ ɑ̃tɑ̃dy detʁɑ̃ʒə bʁɥi,
  ʒə mə sɥiz- avɑ̃se avεk mε fʁɥi,
  dɑ̃z- ynə ʁyεllə,
  dɔ̃ la lεdœʁ etε kʁyεl.

  sε la kə ʒə tε vy,
  ʒə nə mə sɥi pa kʁy,
  mε setε vʁε,
  la ʃəmizə a kaʁo vjɔlε,
  lə pɑ̃talɔ̃ də ʒɑ̃,
  e lε ʃəvilə finə.

  ynə mɛ̃ ma atʁape,
  e ma tɥe,
  kaʁ ʒə vənε dasite,
  a la veʁite,
  ʒespεʁə kə kεlkn va mə vɑ̃ʒe,
  də səlɥi ki paʁεsε atɑ̃sjɔne,
  e ki a plɑ̃te sɔ̃ kuto,
  ki ɑ̃ tʁavεʁsɑ̃ ma po,
  əkɔʁʃa mɔ̃ kœʁ,
  ki fi kə ʒə ʁεstəʁε a tu ʒamεz- ɑ̃ plœʁə.
 • Pieds Phonétique : Le Jugement

  a=vɑ̃=də=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 7
  ʒə=nə=sa=vε=pa=ε=me 7
  ʒə=nə=sa=vε=pa=vi=vʁə 7
  mε=kɑ̃=ʒε=ly=tɔ̃=li=vʁə 7
  ʒε=tutə=sɥi=tə=sy=kə=ty=a=lε=mə=plεʁə 11
  a=lɔʁʒə=sɥi=vε=ɑ̃=si=lɑ̃=sə=ʃa=kœ̃=də=tε=pa 13
  ɑ̃=ne=sε=jɑ̃də=mə=fε=ʁə=tεʁə 8

  pɥi=zœ̃=ʒuʁ=ynə=ʁy=mə=ʁəε=paʁ=və=ny=ʒys=ka=mwa 13
  e=tulə=mɔ̃=də=i=kʁwa=jε=sof=mwa 9
  kaʁ=se=tε=tεl=lmɑ̃=ɔ=ʁi=blə 8
  kə=ʒə=no=zε=pa=i=kʁwa=ʁə 8
  e=kɔ=mə=ty=e=tε=ma=siblə 8
  o=kœ̃=nɥ=a=ʒə=nwaʁ 6
  no=ʁε=py=ma=ʁe=te 6
  u=mε=mə=mə=pεʁ=tyʁ=be 7

  sε=tə=ʁy=mœ=ʁə=di=zε 7
  kə=ty=e=tε=zœ̃=na=sa=sɛ̃ 8
  e=kə=ty=kɔ̃=ti=ny=ʁε 7
  ʒys=ka=sə=kə=kεlkn 5
  tə=fa=sə=mε=tʁə=ɑ̃=pʁi=zɔ̃ 8
  mε=lɔʁskə=ʒε=syt=kə=lε=ʒɑ̃=za=vε=ʁε=zɔ̃ 11
  ʒεplə=ʁe=y=nə=sə=mε=nəɑ̃=tjεʁə 8
  pɥiʒə=sɥi=za=le=o=si=mə=tjeʁə 8
  de=po=ze=dε=flœʁ=puʁ=tapʁə=mjε=ʁə=vik=timə 11

  ʒe=tε=ɑ̃=kɔʁə=bu=lə=vεʁ=se 8
  a=lɔʁ=kə=ʒa=lε=zo=maʁ=ʃe 8
  e=ε=jɑ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy=de=tʁɑ̃ʒə=bʁɥi 9
  ʒə=mə=sɥi=za=vɑ̃se=a=vεk=mε=fʁɥi 9
  dɑ̃=zy=nə=ʁy=εl=lə 6
  dɔ̃=la=lε=dœʁ=e=tε=kʁy=εl 8

  sε=la=kə=ʒə=tε=vy 6
  ʒə=nə=mə=sɥi=pa=kʁy 6
  mε=se=tε=vʁε 4
  laʃə=mi=zə=a=ka=ʁo=vjɔ=lε 8
  lə=pɑ̃=ta=lɔ̃=də=ʒɑ̃ 6
  e=lε=ʃə=vi=lə=fi=nə 7

  y=nə=mɛ̃=ma=a=tʁa=pe 7
  e=ma=tɥe 3
  kaʁ=ʒə=və=nε=da=si=te 7
  a=la=ve=ʁi=te 5
  ʒes=pεʁə=kə=kεlkn=va=mə=vɑ̃=ʒe 8
  də=səl=ɥi=ki=pa=ʁε=sε=a=tɑ̃=sjɔ=ne 11
  e=ki=a=plɑ̃=te=sɔ̃=ku=to 8
  ki=ɑ̃=tʁa=vεʁ=sɑ̃=ma=po 7
  ə=kɔʁ=ʃa=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ki=fikə=ʒə=ʁεs=tə=ʁε=a=tu=ʒa=mε=zɑ̃=plœ=ʁə 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/07/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.