Poeme : Ma Presence Transparente

Ma Presence Transparente

Je suis lombre de moi autrefois
Celle qui est morte de toi
Maintenant je vole ici
Je te suis dans ta vie

Je te vois changer
Je te vois tomber et te rattraper
Je te vois grandir
Je me vois remourir

Tu te brises et tu tombes amoureux
Vous avez lair si heureux
Vous avez créer une atmosphere damour
Vous aller vous aimer pour toujours

Le soir quand tu es endormis
Je ne pose a cote de ton lit
Ton visage que la lune eclaire
Ma main doucement tu serre

Crois tu que cest ton amante ?
Suis je mort ou vivante ?
Je passe sur ton visage doucement mes doigts
Ta chaleur je recois

Lunion de nous deux
La larmes de sang qui coule de mes yeux
Tu te reveille parcouru dun frisson
Realite ou illusion ?

Un sourire plein de sens
Je suis conquise par ton ignorance
Tu es si troubler
Cest bien, continu de me chercher

Je te montre ma presence
Ce moment est si intense
Tu tapproche et je sens ton souffle dans on cou
Nos cœurs battent fort deviennent fou

Et je brule encore mes ailes
Au portes de l’irréel
Tout doit se terminer maintenant
Je dois retourner ds les nuages a présent

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Presence Transparente

  je=suis=lombre=de=moi=au=tre=fois 8
  cel=le=qui=est=mor=te=de=toi 8
  main=te=nant=je=vo=le=i=ci 8
  je=te=suis=dans=ta=vie 6

  je=te=vois=chan=ger 5
  je=te=vois=tom=ber=et=te=rat=tra=per 10
  je=te=vois=gran=dir 5
  je=me=vois=re=mou=rir 6

  tu=te=brises=et=tu=tom=bes=a=mou=reux 10
  vous=a=vez=lair=si=heu=reux 7
  vous=a=vez=créer=uneat=mos=phe=re=da=mour 10
  vous=al=ler=vous=ai=mer=pour=tou=jours 9

  le=soir=quand=tu=es=en=dor=mis 8
  je=ne=po=se=a=co=te=de=ton=lit 10
  ton=vi=sa=ge=que=la=lu=ne=e=claire 10
  ma=main=dou=ce=ment=tu=ser=re 8

  crois=tu=que=cest=ton=a=man=te 8
  suis=je=mort=ou=vi=van=te 7
  je=passe=sur=ton=vi=sa=ge=dou=ce=ment=mes=doigts 12
  ta=cha=leur=je=re=cois 6

  lu=ni=on=de=nous=deux 6
  la=lar=mes=de=sang=qui=coule=de=mes=yeux 10
  tu=te=re=veille=par=cou=ru=dun=fris=son 10
  rea=li=te=ou=il=lu=si=on 8

  un=sou=ri=re=plein=de=sens 7
  je=suis=con=qui=se=par=ton=i=gno=rance 10
  tu=es=si=trou=bler 5
  cest=bien=con=ti=nu=de=me=cher=cher 9

  je=te=mon=tre=ma=pre=sen=ce 8
  ce=mo=ment=est=si=in=ten=se 8
  tu=tap=procheet=je=sens=ton=souf=fle=dans=on=cou 11
  nos=cœurs=bat=tent=fort=de=viennent=fou 8

  et=je=brule=en=co=re=mes=ailes 8
  au=por=tes=de=lir=réel 6
  tout=doit=se=ter=mi=ner=mainte=nant 8
  je=dois=re=tour=ner=d=s=les=nu=ages=a=présent 12
 • Phonétique : Ma Presence Transparente

  ʒə sɥi lɔ̃bʁə də mwa otʁəfwa
  sεllə ki ε mɔʁtə də twa
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə vɔlə isi
  ʒə tə sɥi dɑ̃ ta vi

  ʒə tə vwa ʃɑ̃ʒe
  ʒə tə vwa tɔ̃be e tə ʁatʁape
  ʒə tə vwa ɡʁɑ̃diʁ
  ʒə mə vwa ʁəmuʁiʁ

  ty tə bʁizəz- e ty tɔ̃bəz- amuʁø
  vuz- ave lεʁ si œʁø
  vuz- ave kʁee ynə atmɔsfəʁə damuʁ
  vuz- ale vuz- εme puʁ tuʒuʁ

  lə swaʁ kɑ̃ ty ε ɑ̃dɔʁmi
  ʒə nə pozə a kɔtə də tɔ̃ li
  tɔ̃ vizaʒə kə la lynə εklεʁə
  ma mɛ̃ dusəmɑ̃ ty seʁə

  kʁwa ty kə sεst tɔ̃n- amɑ̃tə ?
  sɥi ʒə mɔʁ u vivɑ̃tə ?
  ʒə pasə syʁ tɔ̃ vizaʒə dusəmɑ̃ mε dwa
  ta ʃalœʁ ʒə ʁəkwa

  lynjɔ̃ də nu dø
  la laʁmə- də sɑ̃ ki kulə də mεz- iø
  ty tə ʁəvεjə paʁkuʁy dœ̃ fʁisɔ̃
  ʁəalitə u ilyzjɔ̃ ?

  œ̃ suʁiʁə plɛ̃ də sɑ̃s
  ʒə sɥi kɔ̃kizə paʁ tɔ̃n- iɲɔʁɑ̃sə
  ty ε si tʁuble
  sεst bjɛ̃, kɔ̃tiny də mə ʃεʁʃe

  ʒə tə mɔ̃tʁə ma pʁəzɑ̃sə
  sə mɔmɑ̃ ε si ɛ̃tɑ̃sə
  ty tapʁoʃə e ʒə sɑ̃s tɔ̃ suflə dɑ̃z- ɔ̃ ku
  no kœʁ bate fɔʁ dəvjεne fu

  e ʒə bʁylə ɑ̃kɔʁə mεz- εlə
  o pɔʁtə- də liʁeεl
  tu dwa sə tεʁmine mɛ̃tənɑ̃
  ʒə dwa ʁətuʁne de εs lε nɥaʒəz- a pʁezɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Ma Presence Transparente

  ʒə=sɥi=lɔ̃bʁə=də=mwa=o=tʁə=fwa 8
  sεl=lə=ki=ε=mɔʁ=tə=də=twa 8
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vɔ=lə=i=si 8
  ʒə=tə=sɥi=dɑ̃=ta=vi 6

  ʒə=tə=vwa=ʃɑ̃=ʒe 5
  ʒə=tə=vwa=tɔ̃=be=e=tə=ʁa=tʁa=pe 10
  ʒə=tə=vwa=ɡʁɑ̃=diʁ 5
  ʒə=mə=vwa=ʁə=mu=ʁiʁ 6

  tytə=bʁi=zə=ze=ty=tɔ̃=bə=za=mu=ʁø 10
  vu=za=ve=lεʁ=si=œ=ʁø 7
  vu=za=ve=kʁe=e=ynəat=mɔs=fə=ʁə=da=muʁ 11
  vu=za=le=vu=zε=me=puʁ=tu=ʒuʁ 9

  lə=swaʁ=kɑ̃=ty=ε=ɑ̃=dɔʁ=mi 8
  ʒə=nə=pozəa=kɔ=tə=də=tɔ̃=li 8
  tɔ̃=vi=zaʒə=kə=la=ly=nə=εklεʁə 8
  ma=mɛ̃=du=sə=mɑ̃=ty=se=ʁə 8

  kʁwa=ty=kə=sεst=tɔ̃=na=mɑ̃=tə 8
  sɥi=ʒə=mɔʁ=u=vi=vɑ̃=tə 7
  ʒə=pasə=syʁ=tɔ̃=vi=za=ʒə=du=sə=mɑ̃=mε=dwa 12
  ta=ʃa=lœ=ʁə=ʒə=ʁə=kwa 7

  ly=nj=ɔ̃=də=nu=dø 6
  la=laʁmə=də=sɑ̃=ki=ku=lə=də=mε=ziø 10
  tytəʁə=vεjə=paʁ=ku=ʁy=dœ̃=fʁi=sɔ̃ 8
  ʁə=a=li=tə=u=i=ly=zjɔ̃ 8

  œ̃=su=ʁi=ʁə=plɛ̃=də=sɑ̃s 7
  ʒə=sɥi=kɔ̃=kizə=paʁ=tɔ̃=ni=ɲɔʁɑ̃sə 8
  ty=ε=si=tʁu=ble 5
  sεst=bjɛ̃=kɔ̃=ti=nydə=mə=ʃεʁ=ʃe 8

  ʒə=tə=mɔ̃=tʁə=ma=pʁə=zɑ̃=sə 8
  sə=mɔ=mɑ̃=ε=si=ɛ̃=tɑ̃=sə 8
  ty=ta=pʁoʃəe=ʒə=sɑ̃s=tɔ̃=su=flə=dɑ̃=zɔ̃=ku 11
  no=kœʁ=ba=te=fɔʁdə=vjε=ne=fu 8

  e=ʒə=bʁylə=ɑ̃=kɔ=ʁə=mε=zεlə 8
  o=pɔʁ=tə=də=li=ʁe=εl 7
  tu=dwasə=tεʁ=mi=ne=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
  ʒə=dwaʁə=tuʁ=ne=de=εsə=lε=nɥ=a=ʒə=za=pʁe=zɑ̃ 13

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/09/2004 00:00Aphrodite

J’aime bokou ton poeme ! Vraiment, il est tres joli
Je me demande pkoi tu na pas eu de commentaire 🙂
biz

Auteur de Poésie
25/09/2004 00:00(F)P'tit Ange(F)

Vraiment magnifique. . . jcomprend pas non plus pourquoi si peu de commentaire. . .
Amitié
Alison alias P’Tit Ange

Poème Amour
Publié le 25/07/2004 00:00

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : *Angel-Of-Darkness*

Texte des commentateurs