Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : De L’Autre Coté…

Poème Amour
Publié le 23/06/2004 00:00

L'écrit contient 383 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Angelbaby

De L’Autre Coté…

Parce que tu n’es plus là je n’doit plus te sentir
Mais ton odeur perdure, elle m’enivre et m’attire
Parce que tu es si loin je ne dois plus te voir
Mais je nous vois tous deux au travers du miroir

Mais tu vois, ce n’est pas vraiment moi
Celle que je vois, chaque fois avec toi
Par delà les apparences physiques, psychiques, mystiques
On voit les différences petites et pathétiques

Juste un regard dans ce miroir le matin
Qui change complètement de lueur soudain
Juste une façon de faire qui diffère
Jamais la même femme jamais la même manière

Toujours toi en revanche mais ce regard si pâle
Auprès de toutes celles qui dans tes bras se calent
Jamais moi à côté, toujours face au miroir
Je pose ma main sur ton visage… tu parts…

Pour un jour de l’autre côté
Pour un jour dans tes bras
L’univers attendra
Pour ce jour rêvé

Parfois il m’arrive de sentir ta présence
Les gestes que tu fais et qui s’encrent en moi
Je sens ta main qui passe, tu m’enlaces quand j’ai froid
J’entends ta voix douce qui murmure le silence

Et j’ai l’impression d’être
De l’autre côté enfin
L’univers semble paraître
Comme attendant la fin

Bien vite je me réveille trop loin de ta chaleur
Je regarde le miroir et je vois que tu pleurs
Enlaçant encore une autre moi fatale
Mais sont-ce de vraies larmes que le miroir avale…

Ai-je passé un jour
De l’autre côté
T’ai-je fait pleurer
Mon amour ?

Je me rendors encore loin de toi et je rêve
Je rêve du court instant où j’ai cru te toucher
Et je songe à ce jour où j’aurais une trêve
Et où le miroir, pâle, n’aura plus que mon reflet

Mais quand je me réveille ; personne auprès de toi
Juste toi, tu tends la main comme pour toucher la glace
Je pose la mienne sur la vitre et tu sorts d’en face
Tu m’enlaces et me dis « celle que j’aime c’est toi »…

C’est toi qui es passé
De l’autre côté
Tu m’as rejoint enfin
En me tendant la main…
 • Pieds Hyphénique: De L’Autre Coté…

  par=ce=que=tu=nes=plus=là=je=n=doit=plus=te=sen=tir 14
  mais=ton=o=deur=per=dure=el=le=men=i=vre=et=mat=tire 14
  par=ce=que=tu=es=si=loin=je=ne=dois=plus=te=voir 13
  mais=je=nous=vois=tous=deux=au=tra=vers=du=mi=roir 12

  mais=tu=vois=ce=nest=pas=vrai=ment=moi 9
  cel=le=que=je=vois=cha=que=fois=a=vec=toi 11
  par=de=là=les=ap=paren=ces=phy=si=ques=psy=chi=ques=mys=tiques 15
  on=voit=les=dif=fé=ren=ces=pe=ti=tes=et=pa=thé=tiques 14

  jus=te=un=re=gard=dans=ce=mi=roir=le=ma=tin 12
  qui=chan=ge=com=plè=te=ment=de=lueur=sou=dain 11
  jus=te=u=ne=fa=çon=de=fai=re=qui=dif=fè=re 13
  ja=mais=la=mê=me=fem=me=ja=mais=la=mê=me=ma=nière 14

  tou=jours=toi=en=re=van=che=mais=ce=re=gard=si=pâle 13
  au=près=de=tou=tes=cel=les=qui=dans=tes=bras=se=calent 13
  ja=mais=moi=à=cô=té=tou=jours=fa=ce=au=mi=roir 13
  je=po=se=ma=main=sur=ton=vi=sa=ge=tu=parts 12

  pour=un=jour=de=lau=tre=cô=té 8
  pour=un=jour=dans=tes=bras 6
  lu=ni=vers=at=ten=dra 6
  pour=ce=jour=rê=vé 5

  par=fois=il=mar=ri=ve=de=sen=tir=ta=pré=sen=ce 13
  les=ges=tes=que=tu=fais=et=qui=sen=crent=en=moi 12
  je=sens=ta=main=qui=pas=se=tu=men=la=ces=quand=jai=froid 14
  jen=tends=ta=voix=dou=ce=qui=mur=mu=re=le=si=len=ce 14

  et=jai=lim=pres=si=on=dê=tre 8
  de=lau=tre=cô=té=en=fin 7
  lu=ni=vers=sem=ble=pa=raî=tre 8
  com=me=at=ten=dant=la=fin 7

  bien=vi=te=je=me=ré=vei=lle=trop=loin=de=ta=cha=leur 14
  je=re=gar=de=le=mi=roir=et=je=vois=que=tu=pleurs 13
  en=la=çant=en=co=re=u=ne=au=tre=moi=fa=ta=le 14
  mais=sont=ce=de=vraies=lar=mes=que=le=mi=roir=a=va=le 14

  ai=je=pas=sé=un=jour 6
  de=lau=tre=cô=té 5
  tai=je=fait=pleu=rer 5
  mon=a=mour 3

  je=me=ren=dors=en=co=re=loin=de=toi=et=je=rê=ve 14
  je=rê=ve=du=court=ins=tant=où=jai=cru=te=tou=cher 13
  et=je=son=ge=à=ce=jour=où=jau=rais=u=ne=trê=ve 14
  et=où=le=mi=roir=pâ=le=nau=ra=plus=que=mon=re=flet 14

  mais=quand=je=me=ré=vei=lle=per=son=ne=au=près=de=toi 14
  jus=te=toi=tu=tends=la=main=com=me=pour=tou=cher=la=glace 14
  je=pose=la=mien=ne=sur=la=vi=tre=et=tu=sorts=den=face 14
  tu=men=la=ces=et=me=dis=cel=le=que=jai=me=cest=toi 14

  cest=toi=qui=es=pas=sé 6
  de=lau=tre=cô=té 5
  tu=mas=re=joint=en=fin 6
  en=me=ten=dant=la=main 6
 • Phonétique : De L’Autre Coté…

  paʁsə kə ty nε plys la ʒə ndwa plys tə sɑ̃tiʁ
  mε tɔ̃n- ɔdœʁ pεʁdyʁə, εllə mɑ̃nivʁə e matiʁə
  paʁsə kə ty ε si lwɛ̃ ʒə nə dwa plys tə vwaʁ
  mε ʒə nu vwa tus døz- o tʁavεʁ dy miʁwaʁ

  mε ty vwa, sə nε pa vʁεmɑ̃ mwa
  sεllə kə ʒə vwa, ʃakə fwaz- avεk twa
  paʁ dəla lεz- apaʁɑ̃sə fizik, psiʃik, mistik
  ɔ̃ vwa lε difeʁɑ̃sə pətitəz- e patetik

  ʒystə œ̃ ʁəɡaʁ dɑ̃ sə miʁwaʁ lə matɛ̃
  ki ʃɑ̃ʒə kɔ̃plεtəmɑ̃ də lɥœʁ sudɛ̃
  ʒystə ynə fasɔ̃ də fεʁə ki difεʁə
  ʒamε la mεmə famə ʒamε la mεmə manjεʁə

  tuʒuʁ twa ɑ̃ ʁəvɑ̃ʃə mε sə ʁəɡaʁ si palə
  opʁε də tutə sεllə ki dɑ̃ tε bʁa sə kalɑ̃
  ʒamε mwa a kote, tuʒuʁ fasə o miʁwaʁ
  ʒə pozə ma mɛ̃ syʁ tɔ̃ vizaʒə… ty paʁ…

  puʁ œ̃ ʒuʁ də lotʁə kote
  puʁ œ̃ ʒuʁ dɑ̃ tε bʁa
  lynivez- atɑ̃dʁa
  puʁ sə ʒuʁ ʁεve

  paʁfwaz- il maʁivə də sɑ̃tiʁ ta pʁezɑ̃sə
  lε ʒεstə kə ty fεz- e ki sɑ̃kʁe ɑ̃ mwa
  ʒə sɑ̃s ta mɛ̃ ki pasə, ty mɑ̃lasə kɑ̃ ʒε fʁwa
  ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa dusə ki myʁmyʁə lə silɑ̃sə

  e ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə
  də lotʁə kote ɑ̃fɛ̃
  lynive sɑ̃blə paʁεtʁə
  kɔmə atɑ̃dɑ̃ la fɛ̃

  bjɛ̃ vitə ʒə mə ʁevεjə tʁo lwɛ̃ də ta ʃalœʁ
  ʒə ʁəɡaʁdə lə miʁwaʁ e ʒə vwa kə ty plœʁ
  ɑ̃lasɑ̃ ɑ̃kɔʁə ynə otʁə mwa fatalə
  mε sɔ̃ sə də vʁε laʁmə- kə lə miʁwaʁ avalə…

  ε ʒə pase œ̃ ʒuʁ
  də lotʁə kote
  tε ʒə fε pləʁe
  mɔ̃n- amuʁ ?

  ʒə mə ʁɑ̃dɔʁz- ɑ̃kɔʁə lwɛ̃ də twa e ʒə ʁεvə
  ʒə ʁεvə dy kuʁ ɛ̃stɑ̃ u ʒε kʁy tə tuʃe
  e ʒə sɔ̃ʒə a sə ʒuʁ u ʒoʁεz- ynə tʁεvə
  e u lə miʁwaʁ, palə, noʁa plys kə mɔ̃ ʁəflε

  mε kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə, pεʁsɔnə opʁε də twa
  ʒystə twa, ty tɑ̃ la mɛ̃ kɔmə puʁ tuʃe la ɡlasə
  ʒə pozə la mjεnə syʁ la vitʁə e ty sɔʁ dɑ̃ fasə
  ty mɑ̃lasəz- e mə dis « sεllə kə ʒεmə sε twa »…

  sε twa ki ε pase
  də lotʁə kote
  ty ma ʁəʒwɛ̃ ɑ̃fɛ̃
  ɑ̃ mə tɑ̃dɑ̃ la mɛ̃…
 • Pieds Phonétique : De L’Autre Coté…

  paʁ=sə=kə=ty=nε=plys=la=ʒə=ndwa=plys=tə=sɑ̃=tiʁ 13
  mε=tɔ̃=nɔ=dœʁ=pεʁ=dyʁə=εl=lə=mɑ̃=ni=vʁə=e=ma=tiʁə 14
  paʁ=sə=kə=ty=ε=si=lwɛ̃=ʒə=nə=dwa=plys=tə=vwaʁ 13
  mε=ʒə=nu=vwa=tus=dø=zo=tʁa=vεʁ=dy=mi=ʁwaʁ 12

  mε=ty=vwa=sə=nε=pa=vʁε=mɑ̃=mwa 9
  sεl=lə=kə=ʒə=vwa=ʃa=kə=fwa=za=vεk=twa 11
  paʁ=də=la=lε=za=pa=ʁɑ̃=sə=fi=zik=psi=ʃik=mis=tik 14
  ɔ̃=vwa=lε=di=fe=ʁɑ̃=sə=pə=ti=tə=ze=pa=te=tik 14

  ʒys=tə=œ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=sə=mi=ʁwaʁ=lə=ma=tɛ̃ 12
  ki=ʃɑ̃=ʒə=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=də=lɥœ=ʁə=su=dɛ̃ 12
  ʒys=tə=y=nə=fa=sɔ̃=də=fε=ʁə=ki=di=fεʁ=ə 13
  ʒa=mε=la=mε=mə=fa=mə=ʒa=mε=la=mε=mə=ma=njεʁə 14

  tu=ʒuʁ=twa=ɑ̃=ʁə=vɑ̃=ʃə=mε=sə=ʁə=ɡaʁ=si=pa=lə 14
  o=pʁε=də=tu=tə=sεl=lə=ki=dɑ̃=tε=bʁa=sə=ka=lɑ̃ 14
  ʒa=mε=mwa=a=ko=te=tu=ʒuʁ=fa=sə=o=mi=ʁwaʁ 13
  ʒə=po=zə=ma=mɛ̃=syʁ=tɔ̃=vi=za=ʒə=ty=paʁ 12

  puʁ=œ̃=ʒuʁ=də=lo=tʁə=ko=te 8
  puʁ=œ̃=ʒuʁ=dɑ̃=tε=bʁa 6
  ly=ni=ve=za=tɑ̃=dʁa 6
  puʁ=sə=ʒuʁ=ʁε=ve 5

  paʁ=fwa=zil=ma=ʁi=və=də=sɑ̃=tiʁ=ta=pʁe=zɑ̃=sə 13
  lε=ʒεs=tə=kə=ty=fε=ze=ki=sɑ̃=kʁe=ɑ̃=mwa 12
  ʒə=sɑ̃s=ta=mɛ̃=ki=pa=sə=ty=mɑ̃=la=sə=kɑ̃=ʒε=fʁwa 14
  ʒɑ̃=tɑ̃=ta=vwa=du=sə=ki=myʁ=my=ʁə=lə=si=lɑ̃=sə 14

  e=ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=dε=tʁə 8
  də=lo=tʁə=ko=te=ɑ̃=fɛ̃ 7
  ly=ni=ve=sɑ̃=blə=pa=ʁε=tʁə 8
  kɔ=mə=a=tɑ̃=dɑ̃=la=fɛ̃ 7

  bjɛ̃=vi=tə=ʒə=mə=ʁe=vε=jə=tʁo=lwɛ̃=də=ta=ʃa=lœʁ 14
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lə=mi=ʁwaʁ=e=ʒə=vwa=kə=ty=plœ=ʁə 14
  ɑ̃=la=sɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=o=tʁə=mwa=fa=ta=lə 14
  mε=sɔ̃=sə=də=vʁε=la=ʁmə=kə=lə=mi=ʁwaʁ=a=va=lə 14

  ε=ʒə=pa=se=œ̃=ʒuʁ 6
  də=lo=tʁə=ko=te 5
  tε=ʒə=fε=plə=ʁe 5
  mɔ̃=na=muʁ 3

  ʒə=mə=ʁɑ̃=dɔʁ=zɑ̃=kɔʁ=ə=lwɛ̃=də=twa=e=ʒə=ʁε=və 14
  ʒə=ʁε=və=dy=kuʁ=ɛ̃s=tɑ̃=u=ʒε=kʁy=tə=tu=ʃe 13
  e=ʒə=sɔ̃=ʒə=a=sə=ʒuʁ=u=ʒo=ʁε=zy=nə=tʁε=və 14
  e=u=lə=mi=ʁwaʁ=pa=lə=no=ʁa=plys=kə=mɔ̃=ʁə=flε 14

  mε=kɑ̃=ʒə=mə=ʁe=vε=jə=pεʁ=sɔ=nə=o=pʁε=də=twa 14
  ʒys=tə=twa=ty=tɑ̃=la=mɛ̃=kɔ=mə=puʁ=tu=ʃe=la=ɡlasə 14
  ʒə=pozə=la=mjε=nə=syʁ=la=vi=tʁə=e=ty=sɔʁ=dɑ̃=fasə 14
  ty=mɑ̃=la=sə=ze=mə=dis=sεl=lə=kə=ʒε=mə=sε=twa 14

  sε=twa=ki=ε=pa=se 6
  də=lo=tʁə=ko=te 5
  ty=ma=ʁə=ʒwɛ̃=ɑ̃=fɛ̃ 6
  ɑ̃=mə=tɑ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 6

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/09/2004 00:00Jmc

Très Beau.

Auteur de Poésie
28/10/2004 00:00Xander

très jolie bravo