Poeme-France : Lecture Écrit Expérience

Poeme : En Colo…

de Angelo

Publié le 20/03/2010 14:14

Poème Expérience


Poème sur l'Expérience

Poete : Angelo

Contenu

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

En Colo…

Les nuits blanches s’enchainent.
Quand la crève te branche, attaque tes cernes,
Garde en tête un morceau de guitare,
Ce n’est pas si bête de rendre chouette un devoir.

Amuse-toi à créer tes personnages.
Deviens un roi, un bouffon ou un mage…
Ne t’inquiète pas si tu trouve ça atroce
Ce ne sera sûrement pas le cas des gosses !

En tant qu’anim’ tu dois cartonner
Du spectacle de mimes au grand jeu télé.
Assure-toi de bien faire le show,
Ils comptent sur toi pour ne jamais rêver trop…

En colo tu sais, parfois tu n’en peux plus,
Tu es fatigué à trop leur crier dessus.
En colo tu vis leurs plus belles vacances
Et une fois fini tu veux que ça recommence ! ! !
Angelo

 • Pieds Hyphénique: En Colo…

  les=nuits=blan=ches=sen=chainent 6
  quand=la=crè=ve=te=bran=che=at=ta=que=tes=cer=nes 13
  gar=deen=tê=te=un=mor=ceau=de=gui=tare 10
  ce=nest=pas=si=bê=te=de=ren=dre=chouet=te=un=de=voir 14

  amu=se=toi=à=créer=tes=per=son=nages 9
  de=viens=un=roi=un=bouf=fon=ou=un=mage 10
  ne=tin=quiè=te=pas=si=tu=trou=ve=ça=a=troce 12
  ce=ne=se=ra=sû=re=ment=pas=le=cas=des=gos=ses 13

  en=tant=qua=nim=tu=dois=car=ton=ner 9
  du=s=pec=ta=cle=de=mi=mes=au=grand=jeu=té=lé 13
  as=su=re=toi=de=bien=fai=re=le=show 10
  ils=comp=tent=sur=toi=pour=ne=ja=mais=rê=ver=trop 12

  en=co=lo=tu=sais=par=fois=tu=nen=peux=plus 11
  tu=es=fa=ti=gué=à=trop=leur=crier=des=sus 11
  en=co=lo=tu=vis=leurs=plus=bel=les=va=cances 11
  et=u=ne=fois=fi=ni=tu=veux=que=ça=re=com=men=ce 14
 • Phonétique : En Colo…

  lε nɥi blɑ̃ʃə sɑ̃ʃεn.
  kɑ̃ la kʁεvə tə bʁɑ̃ʃə, atakə tε sεʁnə,
  ɡaʁdə ɑ̃ tεtə œ̃ mɔʁso də ɡitaʁə,
  sə nε pa si bεtə də ʁɑ̃dʁə ʃuεtə œ̃ dəvwaʁ.

  amyzə twa a kʁee tε pεʁsɔnaʒə.
  dəvjɛ̃z- œ̃ ʁwa, œ̃ bufɔ̃ u œ̃ maʒə…
  nə tɛ̃kjεtə pa si ty tʁuvə sa atʁɔsə
  sə nə səʁa syʁəmɑ̃ pa lə ka dε ɡɔsə !

  ɑ̃ tɑ̃ kanimty dwa kaʁtɔne
  dy spεktaklə də miməz- o ɡʁɑ̃ ʒø tele.
  asyʁə twa də bjɛ̃ fεʁə lə ʃɔw,
  il kɔ̃t syʁ twa puʁ nə ʒamε ʁεve tʁo…

  ɑ̃ kɔlo ty sε, paʁfwa ty nɑ̃ pø plys,
  ty ε fatiɡe a tʁo lœʁ kʁje dəsy.
  ɑ̃ kɔlo ty vis lœʁ plys bεl vakɑ̃sə
  e ynə fwa fini ty vø kə sa ʁəkɔmɑ̃sə ! ! !
 • Pieds Phonétique : En Colo…

  lε=nɥi=blɑ̃=ʃə=sɑ̃=ʃεn 6
  kɑ̃=la=kʁε=və=tə=bʁɑ̃ʃə=a=ta=kə=tε=sεʁ=nə 12
  ɡaʁ=dəɑ̃=tε=tə=œ̃=mɔʁ=so=də=ɡi=taʁə 10
  sə=nε=pa=si=bε=tə=də=ʁɑ̃=dʁə=ʃu=ε=tə=œ̃=də=vwaʁ 15

  a=my=zə=twa=a=kʁe=e=tε=pεʁ=sɔ=naʒə 11
  də=vjɛ̃=zœ̃=ʁwa=œ̃=bu=fɔ̃=u=œ̃=maʒə 10
  nə=tɛ̃=kjε=tə=pa=si=ty=tʁu=və=sa=a=tʁɔ=sə 13
  sə=nə=sə=ʁa=sy=ʁə=mɑ̃=pa=lə=ka=dε=ɡɔ=sə 13

  ɑ̃=tɑ̃=ka=nim=ty=dwa=kaʁ=tɔ=ne 9
  dy=spεk=ta=klə=də=mi=mə=zo=ɡʁɑ̃=ʒø=te=le 12
  a=sy=ʁə=twa=də=bjɛ̃=fε=ʁə=lə=ʃɔw 10
  il=kɔ̃t=syʁ=twa=puʁ=nə=ʒa=mε=ʁε=ve=tʁo 11

  ɑ̃=kɔ=lo=ty=sε=paʁ=fwa=ty=nɑ̃=pø=plys 11
  ty=ε=fa=ti=ɡe=a=tʁo=lœʁ=kʁje=də=sy 11
  ɑ̃=kɔ=lo=ty=vis=lœʁ=plys=bεl=va=kɑ̃sə 10
  e=y=nə=fwa=fi=ni=ty=vø=kə=sa=ʁə=kɔ=mɑ̃sə 13Récompense

💝
0
👍
0
👎
0