Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : Mes « Je T’Aime »

Poème Reve
Publié le 24/10/2010 00:14

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Angelo

Mes « Je T’Aime »

Elle frotte un peu sa tête juste au creux de mon torse
Et soudain tout s’arrête, elle s’endort.
Je ne ferai pas la fête, je n’en ai plus la force,
Elle abandonne net tout son corps.

Je reste là à moitié endormi,
Je la regarde encore,
Elle ne bouge pas, elle sourit, elle respire fort…
Qu’y a-t-il dans ses rêves qui fasse un ange d’elle ?
Mes « Je t’aime ». Est-ce mes « Je t’aime » ?

Elle égare mon épaule, elle le cherche à tâtons,
Vite ses mains s’affolent sur mon front.
L’une tombe sur le sol, l’autre fait des ronds…
Ah l’amour, quelle drôle de passion !

[… ]

Tu ouvres un peu les yeux, me regardes une seconde,
Mon cœur prend soudain feu comme une bombe.
J’t’avoue tant qu’on est deux, peu m’importe le monde,
Je reste amoureux de toi, ma colombe.

Et je reste à moitié endormi,
Je te regarde encore,
Tu ne bouges plus, tu souris, tu m’enlaces fort…
Qu’y avait-il dans tes rêves qui te rendait si belle ?
Mes « Je t’aime ». Etaient-ce mes « Je t’aime » ?
Je t’aime.
 • Pieds Hyphénique: Mes « Je T’Aime »

  elle=frot=teun=peu=sa=tête=jus=te=au=creux=de=mon=torse 13
  et=sou=dain=tout=sar=rête=el=le=sen=dort 10
  je=ne=fe=rai=pas=la=fête=je=nen=ai=plus=la=force 13
  el=le=a=ban=don=ne=net=tout=son=corps 10

  je=res=te=là=à=moi=tié=en=dor=mi 10
  je=la=re=gar=de=en=co=re 8
  elle=ne=bouge=pas=el=le=sou=rit=el=le=res=pi=re=fort 14
  quy=a=til=dans=ses=rêves=qui=fas=seun=an=ge=del=le 13
  mes=je=tai=me=est=ce=mes=je=tai=me 10

  elleé=gare=mon=é=pau=le=el=le=le=cher=che=à=tâ=tons 14
  vi=te=ses=mains=saf=fo=lent=sur=mon=front 10
  lune=tom=be=sur=le=sol=lau=tre=fait=des=ronds 11
  ah=la=mour=quel=le=drô=le=de=pas=sion 10

  ou=vre=cro=chet=fer=me=cro=chet 8

  tu=ouvres=un=peu=les=yeux=me=re=gar=des=u=ne=se=conde 14
  mon=cœur=prend=sou=dain=feu=comme=u=ne=bombe 10
  jta=voue=tant=quon=est=deux=peu=mim=porte=le=monde 11
  je=res=tea=mou=reux=de=toi=ma=co=lombe 10

  et=je=res=te=à=moi=tié=en=dor=mi 10
  je=te=re=gar=de=en=co=re 8
  tu=ne=bouges=plus=tu=sou=ris=tu=men=la=ces=fort 12
  quy=a=vait=til=dans=tes=rêves=qui=te=ren=dait=si=bel=le 14
  mes=je=tai=me=etaient=ce=mes=je=tai=me 10
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Mes « Je T’Aime »

  εllə fʁɔtə œ̃ pø sa tεtə ʒystə o kʁø də mɔ̃ tɔʁsə
  e sudɛ̃ tu saʁεtə, εllə sɑ̃dɔʁ.
  ʒə nə fəʁε pa la fεtə, ʒə nɑ̃n- ε plys la fɔʁsə,
  εllə abɑ̃dɔnə nεt tu sɔ̃ kɔʁ.

  ʒə ʁεstə la a mwatje ɑ̃dɔʁmi,
  ʒə la ʁəɡaʁdə ɑ̃kɔʁə,
  εllə nə buʒə pa, εllə suʁi, εllə ʁεspiʁə fɔʁ…
  ki a til dɑ̃ sε ʁεvə ki fasə œ̃n- ɑ̃ʒə dεllə ?
  məs « ʒə tεmə ». ε sə məs « ʒə tεmə » ?

  εllə eɡaʁə mɔ̃n- epolə, εllə lə ʃεʁʃə a tatɔ̃,
  vitə sε mɛ̃ safɔle syʁ mɔ̃ fʁɔ̃.
  lynə tɔ̃bə syʁ lə sɔl, lotʁə fε dε ʁɔ̃…
  a lamuʁ, kεllə dʁolə də pasjɔ̃ !

  uvʁə kʁoʃε… fεʁmə kʁoʃε

  ty uvʁəz- œ̃ pø lεz- iø, mə ʁəɡaʁdəz- ynə səɡɔ̃də,
  mɔ̃ kœʁ pʁɑ̃ sudɛ̃ fø kɔmə ynə bɔ̃bə.
  ʒtavu tɑ̃ kɔ̃n- ε dø, pø mɛ̃pɔʁtə lə mɔ̃də,
  ʒə ʁεstə amuʁø də twa, ma kɔlɔ̃bə.

  e ʒə ʁεstə a mwatje ɑ̃dɔʁmi,
  ʒə tə ʁəɡaʁdə ɑ̃kɔʁə,
  ty nə buʒə plys, ty suʁi, ty mɑ̃lasə fɔʁ…
  ki avε til dɑ̃ tε ʁεvə ki tə ʁɑ̃dε si bεllə ?
  məs « ʒə tεmə ». ətε sə məs « ʒə tεmə » ?
  ʒə tεmə.
 • Pieds Phonétique : Mes « Je T’Aime »

  εllə=fʁɔtəœ̃=pø=sa=tε=tə=ʒys=tə=o=kʁø=də=mɔ̃=tɔʁsə 13
  e=su=dɛ̃=tu=sa=ʁεtə=εl=lə=sɑ̃=dɔʁ 10
  ʒə=nə=fə=ʁε=pa=la=fεtə=ʒə=nɑ̃=nε=plys=lafɔʁsə 12
  εl=lə=a=bɑ̃=dɔ=nə=nεt=tu=sɔ̃=kɔʁ 10

  ʒə=ʁεs=tə=la=a=mwa=tje=ɑ̃=dɔʁ=mi 10
  ʒə=la=ʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  εllə=nə=buʒə=pa=εl=lə=su=ʁi=εl=lə=ʁεs=pi=ʁə=fɔʁ 14
  ki=a=til=dɑ̃=sε=ʁεvə=ki=fa=səœ̃=nɑ̃=ʒə=dεllə 12
  məs=ʒə=tε=mə=ε=sə=məs=ʒə=tε=mə 10

  εlləe=ɡaʁə=mɔ̃=ne=po=lə=εl=lə=lə=ʃεʁ=ʃə=a=ta=tɔ̃ 14
  vi=tə=sε=mɛ̃=sa=fɔ=le=syʁ=mɔ̃=fʁɔ̃ 10
  lynə=tɔ̃=bə=syʁ=lə=sɔl=lo=tʁə=fε=dε=ʁɔ̃ 11
  a=la=muʁ=kεl=lə=dʁo=lə=də=pa=sjɔ̃ 10

  u=vʁə=kʁo=ʃε=fεʁ=mə=kʁo=ʃε 8

  ty=uvʁə=zœ̃=pø=lε=ziø=mə=ʁə=ɡaʁ=də=zy=nə=sə=ɡɔ̃də 14
  mɔ̃=kœʁ=pʁɑ̃=su=dɛ̃=fø=kɔmə=y=nə=bɔ̃bə 10
  ʒta=vu=tɑ̃=kɔ̃=nε=dø=pø=mɛ̃=pɔʁtə=lə=mɔ̃də 11
  ʒə=ʁεstə=a=mu=ʁø=də=twa=ma=kɔ=lɔ̃bə 10

  e=ʒə=ʁεs=tə=a=mwa=tje=ɑ̃=dɔʁ=mi 10
  ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  tynə=bu=ʒə=plys=ty=su=ʁi=ty=mɑ̃=la=sə=fɔʁ 12
  ki=a=vε=til=dɑ̃=tεʁεvə=ki=tə=ʁɑ̃=dε=si=bεllə 12
  məs=ʒə=tεmə=ə=tε=sə=məs=ʒə=tε=mə 10
  ʒə=tε=mə 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/10/2010 18:38Enigma_23m

très joli , vraiment j aime... merci de le publier . Enigma