Poeme : Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrit

Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrit

Tous les mots que je t’avais dit
Etaient vrais car l’amour ne sera jamais fini
Je t’aime comme le premier jour
Et je t’aimerai jusqu’au mon dernier jour
Car sans toi l’amour n’a plus de valeur
Et nos sentiments hanteront mon cœur

Amour je ne peux pas t’abandonner
Même si aucun signe de toi tu m’as donné
Car je suis habituée au peu
Que de toi j’ai toujours eu
Si je cesse de t’aimer je vais perdre mon âme
Et je vais me jeter entre les flammes

Crois moi que le mal ne me fait plus mal
Car tout ce que j’ai eu est fatal
Mais je ne peux plus accepter mon destin
Si tu as préféré de rester si loin
Quand j’ai vraiment besoin de toi pour me tenir
Entre tes bras et me laisser dormir

J’ai perdu le goût de la vie
De ma vie je n’ai plus envie
J’espère que tu es satisfait maintenant
Car tu diras que je mérite autant
Je t’ai dit toujours que je t’aime
Jusqu’à tu ne me crois plus si c’est le même

Si tu sais que pendant ses quatre ans
Je n’ai pas pu vivre un moment
Mais que dire si l’amour est un châtiment
Et je le vis dans chaque moment
Si je peux donner mon cœur
Pour ne plus sentir cette douleur

Je donnerai mon âme aussi
Parce que je suis tellement cassé
Que tout est devenu sans valeur
Que tout représente la douleur
Mais malgré tout je ne peux pas cesser de t’aimer.

L’amour que j’ai pour toi est comme un soleil brulant
Qui revient chaque matin tout chaud et puissant
Amour tu es comme une etoile brillante
Qui eclaire mes nuits sombres et lente.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrit

  tous=les=mots=que=je=ta=vais=dit 8
  etaient=vrais=car=la=mour=ne=se=ra=ja=mais=fi=ni 12
  je=tai=me=com=me=le=pre=mi=er=jour 10
  et=je=taime=rai=jus=quau=mon=der=nier=jour 10
  car=sans=toi=la=mour=na=plus=de=va=leur 10
  et=nos=sen=ti=ments=han=te=ront=mon=cœur 10

  amour=je=ne=peux=pas=ta=ban=don=ner 9
  même=si=au=cun=signe=de=toi=tu=mas=don=né 11
  car=je=suis=ha=bi=tuée=au=peu 8
  que=de=toi=jai=tou=jours=eu 7
  si=je=ces=se=de=tai=mer=je=vais=perdre=mon=âme 12
  et=je=vais=me=je=ter=en=tre=les=flammes 10

  crois=moi=que=le=mal=ne=me=fait=plus=mal 10
  car=tout=ce=que=jai=eu=est=fa=tal 9
  mais=je=ne=peux=plus=ac=cep=ter=mon=des=tin 11
  si=tu=as=pré=fé=ré=de=res=ter=si=loin 11
  quand=jai=vraiment=be=soin=de=toi=pour=me=te=nir 11
  en=tre=tes=bras=et=me=lais=ser=dor=mir 10

  jai=per=du=le=goût=de=la=vie 8
  de=ma=vie=je=nai=plus=en=vie 8
  jes=père=que=tu=es=sa=tis=fait=main=te=nant 11
  car=tu=di=ras=que=je=mé=rite=au=tant 10
  je=tai=dit=tou=jours=que=je=tai=me 9
  jus=quà=tu=ne=me=crois=plus=si=cest=le=même 11

  si=tu=sais=que=pen=dant=ses=qua=tre=ans 10
  je=nai=pas=pu=vi=vre=un=mo=ment 9
  mais=que=dire=si=la=mour=est=un=châ=timent 10
  et=je=le=vis=dans=cha=que=mo=ment 9
  si=je=peux=don=ner=mon=cœur 7
  pour=ne=plus=sen=tir=cet=te=dou=leur 9

  je=don=ne=rai=mon=â=me=aus=si 9
  par=ce=que=je=suis=tel=le=ment=cas=sé 10
  que=tout=est=de=ve=nu=sans=va=leur 9
  que=tout=re=pré=sen=te=la=dou=leur 9
  mais=mal=gré=tout=je=ne=peux=pas=ces=ser=de=tai=mer 13

  la=mour=que=jai=pour=toi=est=commeun=so=leil=bru=lant 12
  qui=re=vient=cha=que=ma=tin=tout=chaud=et=puis=sant 12
  amour=tu=es=comme=u=ne=e=toi=le=brillante 10
  qui=e=clai=re=mes=nuits=som=bres=et=lente 10
 • Phonétique : Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrit

  tus lε mo kə ʒə tavε di
  ətε vʁε kaʁ lamuʁ nə səʁa ʒamε fini
  ʒə tεmə kɔmə lə pʁəmje ʒuʁ
  e ʒə tεməʁε ʒysko mɔ̃ dεʁnje ʒuʁ
  kaʁ sɑ̃ twa lamuʁ na plys də valœʁ
  e no sɑ̃timɑ̃-ɑ̃təʁɔ̃ mɔ̃ kœʁ

  amuʁ ʒə nə pø pa tabɑ̃dɔne
  mεmə si okœ̃ siɲə də twa ty ma dɔne
  kaʁ ʒə sɥi-abitye o pø
  kə də twa ʒε tuʒuʁz- y
  si ʒə sεsə də tεme ʒə vε pεʁdʁə mɔ̃n- amə
  e ʒə vε mə ʒəte ɑ̃tʁə lε flamə

  kʁwa mwa kə lə mal nə mə fε plys mal
  kaʁ tu sə kə ʒε y ε fatal
  mε ʒə nə pø plysz- aksεpte mɔ̃ dεstɛ̃
  si ty a pʁefeʁe də ʁεste si lwɛ̃
  kɑ̃ ʒε vʁεmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa puʁ mə təniʁ
  ɑ̃tʁə tε bʁaz- e mə lεse dɔʁmiʁ

  ʒε pεʁdy lə ɡu də la vi
  də ma vi ʒə nε plysz- ɑ̃vi
  ʒεspεʁə kə ty ε satisfε mɛ̃tənɑ̃
  kaʁ ty diʁa kə ʒə meʁitə otɑ̃
  ʒə tε di tuʒuʁ kə ʒə tεmə
  ʒyska ty nə mə kʁwa plys si sε lə mεmə

  si ty sε kə pɑ̃dɑ̃ sε katʁə ɑ̃
  ʒə nε pa py vivʁə œ̃ mɔmɑ̃
  mε kə diʁə si lamuʁ εt- œ̃ ʃatime
  e ʒə lə vis dɑ̃ ʃakə mɔmɑ̃
  si ʒə pø dɔne mɔ̃ kœʁ
  puʁ nə plys sɑ̃tiʁ sεtə dulœʁ

  ʒə dɔnəʁε mɔ̃n- amə osi
  paʁsə kə ʒə sɥi tεllmɑ̃ kase
  kə tut- ε dəvəny sɑ̃ valœʁ
  kə tu ʁəpʁezɑ̃tə la dulœʁ
  mε malɡʁe tu ʒə nə pø pa sese də tεme.

  lamuʁ kə ʒε puʁ twa ε kɔmə œ̃ sɔlεj bʁylɑ̃
  ki ʁəvjɛ̃ ʃakə matɛ̃ tu ʃo e pɥisɑ̃
  amuʁ ty ε kɔmə ynə ətwalə bʁijɑ̃tə
  ki εklεʁə mε nɥi sɔ̃bʁəz- e lɑ̃tə.
 • Syllabes Phonétique : Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrit

  tus=lε=mo=kə=ʒə=ta=vε=di 8
  ə=tε=vʁε=kaʁ=la=muʁnə=sə=ʁa=ʒa=mε=fi=ni 12
  ʒə=tε=mə=kɔ=mə=lə=pʁə=mj=e=ʒuʁ 10
  e=ʒə=tε=mə=ʁε=ʒys=ko=mɔ̃=dεʁ=nj=e=ʒuʁ 12
  kaʁ=sɑ̃=twa=la=muʁ=na=plys=də=va=lœ=ʁə 11
  e=no=sɑ̃=ti=mɑ̃-ɑ̃=tə=ʁɔ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 11

  a=muʁ=ʒə=nə=pø=pa=ta=bɑ̃=dɔ=ne 10
  mε=mə=si=o=kœ̃=siɲə=də=twa=ty=ma=dɔ=ne 12
  kaʁ=ʒə=sɥi-a=bi=ty=e=o=pø 9
  kə=də=twa=ʒε=tu=ʒuʁ=zy 7
  siʒə=sε=sə=də=tε=me=ʒə=vε=pεʁ=dʁə=mɔ̃=namə 12
  e=ʒə=vε=mə=ʒə=te=ɑ̃=tʁə=lε=fla=mə 11

  kʁwa=mwa=kə=lə=mal=nə=mə=fε=plys=mal 10
  kaʁ=tu=sə=kə=ʒε=y=ε=fa=tal 9
  mε=ʒə=nə=pø=plys=zak=sεp=te=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 11
  si=ty=a=pʁe=fe=ʁe=də=ʁεs=te=si=lwɛ̃ 11
  kɑ̃=ʒε=vʁε=mɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa=puʁ=mə=tə=niʁ 12
  ɑ̃=tʁə=tε=bʁa=ze=mə=lε=se=dɔʁ=miʁ 10

  ʒε=pεʁ=dy=lə=ɡu=də=la=vi 8
  də=ma=vi=ʒə=nε=plys=zɑ̃=vi 8
  ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=ε=sa=tis=fε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 12
  kaʁ=ty=di=ʁa=kə=ʒə=me=ʁi=tə=o=tɑ̃ 11
  ʒə=tε=di=tu=ʒuʁ=kə=ʒə=tε=mə 9
  ʒys=ka=ty=nə=mə=kʁwa=plys=si=sε=lə=mε=mə 12

  si=ty=sε=kə=pɑ̃=dɑ̃=sε=ka=tʁə=ɑ̃ 10
  ʒə=nε=pa=py=vi=vʁə=œ̃=mɔ=mɑ̃ 9
  mε=kə=di=ʁə=si=la=muʁ=ε=tœ̃=ʃa=ti=me 12
  e=ʒə=lə=vis=dɑ̃=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃ 9
  si=ʒə=pø=dɔ=ne=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  puʁ=nə=plys=sɑ̃=tiʁ=sε=tə=du=lœ=ʁə 10

  ʒə=dɔ=nə=ʁε=mɔ̃=na=mə=o=si 9
  paʁ=sə=kə=ʒə=sɥi=tεl=lmɑ̃=ka=se 9
  kə=tu=tε=də=və=ny=sɑ̃=va=lœ=ʁə 10
  kə=tu=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=la=du=lœ=ʁə 10
  mε=mal=ɡʁe=tuʒə=nə=pø=pa=se=se=də=tε=me 12

  la=muʁkə=ʒε=puʁ=twa=ε=kɔ=məœ̃=sɔ=lεj=bʁy=lɑ̃ 12
  ki=ʁə=vjɛ̃=ʃa=kə=ma=tɛ̃=tu=ʃo=e=pɥi=sɑ̃ 12
  a=muʁ=ty=ε=kɔmə=y=nə=ə=twa=lə=bʁi=jɑ̃tə 12
  ki=ε=klε=ʁə=mε=nɥi=sɔ̃=bʁə=ze=lɑ̃=tə 11

PostScriptum

je t’aime Pascal Feixes.

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/09/2011 00:26Gramo

J’en reviens au commentaire que j’ai apposé sous ton poème suivant: t’aimait-il autant que toi tu l’aimais ? Assurément tu souffres de ces 4 années pendant lesquelles les sentiments se sont forgés en toi. Et maintenant ils brûlent leur douleur.
Quelle tristesse.
GRAMO

Poème Amour
Publié le 24/08/2011 02:51

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Enigma_23M

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs