Univers de poésie d'un auteur

Poème:Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrit

Le Poème

Tous les mots que je t’avais dit
Etaient vrais car l’amour ne sera jamais fini
Je t’aime comme le premier jour
Et je t’aimerai jusqu’au mon dernier jour
Car sans toi l’amour n’a plus de valeur
Et nos sentiments hanteront mon cœur

Amour je ne peux pas t’abandonner
Même si aucun signe de toi tu m’as donné
Car je suis habituée au peu
Que de toi j’ai toujours eu
Si je cesse de t’aimer je vais perdre mon âme
Et je vais me jeter entre les flammes

Crois moi que le mal ne me fait plus mal
Car tout ce que j’ai eu est fatal
Mais je ne peux plus accepter mon destin
Si tu as préféré de rester si loin
Quand j’ai vraiment besoin de toi pour me tenir
Entre tes bras et me laisser dormir

J’ai perdu le goût de la vie
De ma vie je n’ai plus envie
J’espère que tu es satisfait maintenant
Car tu diras que je mérite autant
Je t’ai dit toujours que je t’aime
Jusqu’à tu ne me crois plus si c’est le même

Si tu sais que pendant ses quatre ans
Je n’ai pas pu vivre un moment
Mais que dire si l’amour est un châtiment
Et je le vis dans chaque moment
Si je peux donner mon cœur
Pour ne plus sentir cette douleur

Je donnerai mon âme aussi
Parce que je suis tellement cassé
Que tout est devenu sans valeur
Que tout représente la douleur
Mais malgré tout je ne peux pas cesser de t’aimer.

L’amour que j’ai pour toi est comme un soleil brulant
Qui revient chaque matin tout chaud et puissant
Amour tu es comme une etoile brillante
Qui eclaire mes nuits sombres et lente.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

je t’aime Pascal Feixes.

Poeme de Enigma_23M

Poète Enigma_23M

Enigma_23M a publié sur le site 91 écrits. Enigma_23M est membre du site depuis l'année 2007.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrittous=les=mots=que=je=ta=vais=dit 8
etaient=vrais=car=la=mour=ne=se=ra=ja=mais=fi=ni 12
je=tai=me=com=me=le=pre=mi=er=jour 10
et=je=taime=rai=jus=quau=mon=der=nier=jour 10
car=sans=toi=la=mour=na=plus=de=va=leur 10
et=nos=sen=ti=ments=han=te=ront=mon=cœur 10

amour=je=ne=peux=pas=ta=ban=don=ner 9
même=si=au=cun=signe=de=toi=tu=mas=don=né 11
car=je=suis=ha=bi=tuée=au=peu 8
que=de=toi=jai=tou=jours=eu 7
si=je=ces=se=de=tai=mer=je=vais=perdre=mon=âme 12
et=je=vais=me=je=ter=en=tre=les=flammes 10

crois=moi=que=le=mal=ne=me=fait=plus=mal 10
car=tout=ce=que=jai=eu=est=fa=tal 9
mais=je=ne=peux=plus=ac=cep=ter=mon=des=tin 11
si=tu=as=pré=fé=ré=de=res=ter=si=loin 11
quand=jai=vraiment=be=soin=de=toi=pour=me=te=nir 11
en=tre=tes=bras=et=me=lais=ser=dor=mir 10

jai=per=du=le=goût=de=la=vie 8
de=ma=vie=je=nai=plus=en=vie 8
jes=père=que=tu=es=sa=tis=fait=main=te=nant 11
car=tu=di=ras=que=je=mé=rite=au=tant 10
je=tai=dit=tou=jours=que=je=tai=me 9
jus=quà=tu=ne=me=crois=plus=si=cest=le=même 11

si=tu=sais=que=pen=dant=ses=qua=tre=ans 10
je=nai=pas=pu=vi=vre=un=mo=ment 9
mais=que=dire=si=la=mour=est=un=châ=timent 10
et=je=le=vis=dans=cha=que=mo=ment 9
si=je=peux=don=ner=mon=cœur 7
pour=ne=plus=sen=tir=cet=te=dou=leur 9

je=don=ne=rai=mon=â=me=aus=si 9
par=ce=que=je=suis=tel=le=ment=cas=sé 10
que=tout=est=de=ve=nu=sans=va=leur 9
que=tout=re=pré=sen=te=la=dou=leur 9
mais=mal=gré=tout=je=ne=peux=pas=ces=ser=de=tai=mer 13

la=mour=que=jai=pour=toi=est=commeun=so=leil=bru=lant 12
qui=re=vient=cha=que=ma=tin=tout=chaud=et=puis=sant 12
amour=tu=es=comme=u=ne=e=toi=le=brillante 10
qui=e=clai=re=mes=nuits=som=bres=et=lente 10
Phonétique : Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrittus lε mo kə ʒə tavε di
ətε vʁε kaʁ lamuʁ nə səʁa ʒamε fini
ʒə tεmə kɔmə lə pʁəmje ʒuʁ
e ʒə tεməʁε ʒysko mɔ̃ dεʁnje ʒuʁ
kaʁ sɑ̃ twa lamuʁ na plys də valœʁ
e no sɑ̃timɑ̃-ɑ̃təʁɔ̃ mɔ̃ kœʁ

amuʁ ʒə nə pø pa tabɑ̃dɔne
mεmə si okœ̃ siɲə də twa ty ma dɔne
kaʁ ʒə sɥi-abitye o pø
kə də twa ʒε tuʒuʁz- y
si ʒə sεsə də tεme ʒə vε pεʁdʁə mɔ̃n- amə
e ʒə vε mə ʒəte ɑ̃tʁə lε flamə

kʁwa mwa kə lə mal nə mə fε plys mal
kaʁ tu sə kə ʒε y ε fatal
mε ʒə nə pø plysz- aksεpte mɔ̃ dεstɛ̃
si ty a pʁefeʁe də ʁεste si lwɛ̃
kɑ̃ ʒε vʁεmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa puʁ mə təniʁ
ɑ̃tʁə tε bʁaz- e mə lεse dɔʁmiʁ

ʒε pεʁdy lə ɡu də la vi
də ma vi ʒə nε plysz- ɑ̃vi
ʒεspεʁə kə ty ε satisfε mɛ̃tənɑ̃
kaʁ ty diʁa kə ʒə meʁitə otɑ̃
ʒə tε di tuʒuʁ kə ʒə tεmə
ʒyska ty nə mə kʁwa plys si sε lə mεmə

si ty sε kə pɑ̃dɑ̃ sε katʁə ɑ̃
ʒə nε pa py vivʁə œ̃ mɔmɑ̃
mε kə diʁə si lamuʁ εt- œ̃ ʃatime
e ʒə lə vis dɑ̃ ʃakə mɔmɑ̃
si ʒə pø dɔne mɔ̃ kœʁ
puʁ nə plys sɑ̃tiʁ sεtə dulœʁ

ʒə dɔnəʁε mɔ̃n- amə osi
paʁsə kə ʒə sɥi tεllmɑ̃ kase
kə tut- ε dəvəny sɑ̃ valœʁ
kə tu ʁəpʁezɑ̃tə la dulœʁ
mε malɡʁe tu ʒə nə pø pa sese də tεme.

lamuʁ kə ʒε puʁ twa ε kɔmə œ̃ sɔlεj bʁylɑ̃
ki ʁəvjɛ̃ ʃakə matɛ̃ tu ʃo e pɥisɑ̃
amuʁ ty ε kɔmə ynə ətwalə bʁijɑ̃tə
ki εklεʁə mε nɥi sɔ̃bʁəz- e lɑ̃tə.
Syllabes Phonétique : Tous Les Mots Que Je T’avait Ecrittus=lε=mo=kə=ʒə=ta=vε=di 8
ə=tε=vʁε=kaʁ=la=muʁnə=sə=ʁa=ʒa=mε=fi=ni 12
ʒə=tε=mə=kɔ=mə=lə=pʁə=mj=e=ʒuʁ 10
e=ʒə=tε=mə=ʁε=ʒys=ko=mɔ̃=dεʁ=nj=e=ʒuʁ 12
kaʁ=sɑ̃=twa=la=muʁ=na=plys=də=va=lœ=ʁə 11
e=no=sɑ̃=ti=mɑ̃-ɑ̃=tə=ʁɔ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 11

a=muʁ=ʒə=nə=pø=pa=ta=bɑ̃=dɔ=ne 10
mε=mə=si=o=kœ̃=siɲə=də=twa=ty=ma=dɔ=ne 12
kaʁ=ʒə=sɥi-a=bi=ty=e=o=pø 9
kə=də=twa=ʒε=tu=ʒuʁ=zy 7
siʒə=sε=sə=də=tε=me=ʒə=vε=pεʁ=dʁə=mɔ̃=namə 12
e=ʒə=vε=mə=ʒə=te=ɑ̃=tʁə=lε=fla=mə 11

kʁwa=mwa=kə=lə=mal=nə=mə=fε=plys=mal 10
kaʁ=tu=sə=kə=ʒε=y=ε=fa=tal 9
mε=ʒə=nə=pø=plys=zak=sεp=te=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 11
si=ty=a=pʁe=fe=ʁe=də=ʁεs=te=si=lwɛ̃ 11
kɑ̃=ʒε=vʁε=mɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa=puʁ=mə=tə=niʁ 12
ɑ̃=tʁə=tε=bʁa=ze=mə=lε=se=dɔʁ=miʁ 10

ʒε=pεʁ=dy=lə=ɡu=də=la=vi 8
də=ma=vi=ʒə=nε=plys=zɑ̃=vi 8
ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=ε=sa=tis=fε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 12
kaʁ=ty=di=ʁa=kə=ʒə=me=ʁi=tə=o=tɑ̃ 11
ʒə=tε=di=tu=ʒuʁ=kə=ʒə=tε=mə 9
ʒys=ka=ty=nə=mə=kʁwa=plys=si=sε=lə=mε=mə 12

si=ty=sε=kə=pɑ̃=dɑ̃=sε=ka=tʁə=ɑ̃ 10
ʒə=nε=pa=py=vi=vʁə=œ̃=mɔ=mɑ̃ 9
mε=kə=di=ʁə=si=la=muʁ=ε=tœ̃=ʃa=ti=me 12
e=ʒə=lə=vis=dɑ̃=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃ 9
si=ʒə=pø=dɔ=ne=mɔ̃=kœ=ʁə 8
puʁ=nə=plys=sɑ̃=tiʁ=sε=tə=du=lœ=ʁə 10

ʒə=dɔ=nə=ʁε=mɔ̃=na=mə=o=si 9
paʁ=sə=kə=ʒə=sɥi=tεl=lmɑ̃=ka=se 9
kə=tu=tε=də=və=ny=sɑ̃=va=lœ=ʁə 10
kə=tu=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=la=du=lœ=ʁə 10
mε=mal=ɡʁe=tuʒə=nə=pø=pa=se=se=də=tε=me 12

la=muʁkə=ʒε=puʁ=twa=ε=kɔ=məœ̃=sɔ=lεj=bʁy=lɑ̃ 12
ki=ʁə=vjɛ̃=ʃa=kə=ma=tɛ̃=tu=ʃo=e=pɥi=sɑ̃ 12
a=muʁ=ty=ε=kɔmə=y=nə=ə=twa=lə=bʁi=jɑ̃tə 12
ki=ε=klε=ʁə=mε=nɥi=sɔ̃=bʁə=ze=lɑ̃=tə 11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
02/09/2011 00:26Gramo

J’en reviens au commentaire que j’ai apposé sous ton poème suivant: t’aimait-il autant que toi tu l’aimais ? Assurément tu souffres de ces 4 années pendant lesquelles les sentiments se sont forgés en toi. Et maintenant ils brûlent leur douleur.
Quelle tristesse.
GRAMO

Poème Amour
Du 24/08/2011 02:51

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 7 strophes.