Univers de poésie d'un auteur

Poème:Pour Moi, Seul Toi Qui Compte

Le Poème

Sûrement tu as d’autres histoires
Maintenant, et même sans te voire
Tu dois savoir une seule chose
Que ma vie n’était pas toujours rose
Je t’ai fais comprendre que rien ne compte
Pour moi, seul toi qui compte
C’est vrai tes actes m’ont fait peur
Et j’ai douté en tout, et j’ai vu les heures
Qui passaient si vite et si triste
Car tu étais distant et égoïste
Tu partais en me laissant toute seule
En me laissant en deuil
Sans me passer un coup de fil
Ou de penser que ma solitude est pénible
Tu diras que je te reproche de travailler
Mais tu me reproches que j’ai trop veillé
Sur un amour d’une seule partie
Sur un amour mort sans patrie
J’ai essayé de nier tout pour toi
Mais tu n’as pas fait d’effort pour moi
C’est vrai que je te devrai que je suis libre
Mais je pense que j’étais juste un lièvre
Se pourrir entre les barreaux est gracieux
Que d’aimer, souffrir et dire adieux
Entre les barreaux, grâce à tes mots j’ai eu l’espoir
Pour retrouver la lumière de tes yeux et croire
A tout ce que tu as écrit mais rien n’était vrai
Et j’ai pu supporter tes comptes perdus mais,
Toi aussi tu étais menteur, même si tu étais le premier
Mais je te félicite car par amour je me suis sacrifié
Rien ne compte maintenant, tout s’est cassé
Je voulais savoir si je comptais, j’ai cessé
Et je ne suis pas ici pour te récupérer
Parce que si les sentiments sont forts vont toujours exister
Je vais retracer mon chemin comme je l’ai toujours fait
Mon équilibre je l’ai retrouvé
Il vaut être mieux seule que mal accompagné.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Enigma_23M

Poète Enigma_23M

Enigma_23M a publié sur le site 91 écrits. Enigma_23M est membre du site depuis l'année 2007.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Pour Moi, Seul Toi Qui Comptesû=re=ment=tu=as=dau=tres=his=toi=res 10
main=te=nant=et=mê=me=sans=te=voi=re 10
tu=dois=sa=voir=u=ne=seu=le=cho=se 10
que=ma=vie=né=tait=pas=tou=jours=ro=se 10
je=tai=fais=com=pren=dre=que=rien=ne=compte 10
pour=moi=seul=toi=qui=com=pte 7
cest=vrai=tes=ac=tes=mont=fait=peur 8
et=jai=dou=té=en=tout=et=jai=vu=les=heures 11
qui=pas=saient=si=vi=te=et=si=tris=te 10
car=tu=é=tais=dis=tant=et=é=goïste 9
tu=par=tais=en=me=lais=sant=tou=te=seule 10
en=me=lais=sant=en=deuil 6
sans=me=pas=ser=un=coup=de=fil 8
ou=de=pen=ser=que=ma=so=li=tudeest=pé=nible 11
tu=di=ras=que=je=te=re=proche=de=tra=vailler 11
mais=tu=me=re=pro=ches=que=jai=trop=veillé 10
sur=un=a=mour=du=ne=seu=le=par=tie 10
sur=un=a=mour=mort=sans=pa=trie 8
jai=es=say=é=de=ni=er=tout=pour=toi 10
mais=tu=nas=pas=fait=def=fort=pour=moi 9
cest=vrai=que=je=te=de=vrai=que=je=suis=libre 11
mais=je=pense=que=jé=tais=jus=te=un=lièvre 10
se=pour=rir=entre=les=bar=reaux=est=gra=cieux 10
que=dai=mer=souf=frir=et=di=re=a=dieux 10
entre=les=bar=reaux=grâ=ceà=tes=mots=jai=eu=les=poir 12
pour=re=trou=ver=la=lu=mière=de=tes=yeux=et=croire 12
a=tout=ce=que=tu=as=é=crit=mais=rien=né=tait=vrai 13
et=jai=pu=sup=por=ter=tes=comp=tes=per=dus=mais 12
toi=aus=si=tu=é=tais=men=teur=même=si=tu=é=tais=le=pre=mier 16
mais=je=te=fé=li=cite=car=par=a=mour=je=me=suis=sa=cri=fié 16
rien=ne=comp=te=mainte=nant=tout=sest=cas=sé 10
je=vou=lais=sa=voir=si=je=comp=tais=jai=ces=sé 12
et=je=ne=suis=pas=i=ci=pour=te=ré=cu=pé=rer 13
par=ce=que=si=les=sen=timents=sont=forts=vont=tou=jours=exis=ter 14
je=vais=re=tra=cer=mon=che=min=comme=je=lai=tou=jours=fait 14
mon=é=qui=li=bre=je=lai=re=trou=vé 10
il=vaut=être=mieux=seu=le=que=mal=ac=com=pa=gné 12
Phonétique : Pour Moi, Seul Toi Qui Comptesyʁəmɑ̃ ty a dotʁə- istwaʁə
mɛ̃tənɑ̃, e mεmə sɑ̃ tə vwaʁə
ty dwa savwaʁ ynə sələ ʃozə
kə ma vi netε pa tuʒuʁ ʁozə
ʒə tε fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʁjɛ̃ nə kɔ̃tə
puʁ mwa, səl twa ki kɔ̃tə
sε vʁε tεz- aktə mɔ̃ fε pœʁ
e ʒε dute ɑ̃ tu, e ʒε vy lεz- œʁ
ki pasε si vitə e si tʁistə
kaʁ ty etε distɑ̃ e eɡɔistə
ty paʁtεz- ɑ̃ mə lεsɑ̃ tutə sələ
ɑ̃ mə lεsɑ̃ ɑ̃ dəj
sɑ̃ mə pase œ̃ ku də fil
u də pɑ̃se kə ma sɔlitydə ε peniblə
ty diʁa kə ʒə tə ʁəpʁoʃə də tʁavaje
mε ty mə ʁəpʁoʃə kə ʒε tʁo vεje
syʁ œ̃n- amuʁ dynə sələ paʁti
syʁ œ̃n- amuʁ mɔʁ sɑ̃ patʁi
ʒε esεje də nje tu puʁ twa
mε ty na pa fε defɔʁ puʁ mwa
sε vʁε kə ʒə tə dəvʁε kə ʒə sɥi libʁə
mε ʒə pɑ̃sə kə ʒetε ʒystə œ̃ ljεvʁə
sə puʁʁiʁ ɑ̃tʁə lε baʁoz- ε ɡʁasjø
kə dεme, sufʁiʁ e diʁə adjø
ɑ̃tʁə lε baʁo, ɡʁasə a tε mo ʒε y lεspwaʁ
puʁ ʁətʁuve la lymjεʁə də tεz- iøz- e kʁwaʁə
a tu sə kə ty a ekʁi mε ʁjɛ̃ netε vʁε
e ʒε py sypɔʁte tε kɔ̃tə pεʁdys mε,
twa osi ty etε mɑ̃tœʁ, mεmə si ty etε lə pʁəmje
mε ʒə tə felisitə kaʁ paʁ amuʁ ʒə mə sɥi sakʁifje
ʁjɛ̃ nə kɔ̃tə mɛ̃tənɑ̃, tu sε kase
ʒə vulε savwaʁ si ʒə kɔ̃tε, ʒε sese
e ʒə nə sɥi pa isi puʁ tə ʁekypeʁe
paʁsə kə si lε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ fɔʁ vɔ̃ tuʒuʁz- εɡziste
ʒə vε ʁətʁase mɔ̃ ʃəmɛ̃ kɔmə ʒə lε tuʒuʁ fε
mɔ̃n- ekilibʁə ʒə lε ʁətʁuve
il vo εtʁə mjø sələ kə mal akɔ̃paɲe.
Syllabes Phonétique : Pour Moi, Seul Toi Qui Comptesy=ʁə=mɑ̃=ty=a=do=tʁə=is=twa=ʁə 10
mɛ̃=tə=nɑ̃=e=mε=mə=sɑ̃=tə=vwa=ʁə 10
ty=dwa=sa=vwaʁ=y=nə=sə=lə=ʃo=zə 10
kə=ma=vi=ne=tε=pa=tu=ʒuʁ=ʁo=zə 10
ʒə=tε=fε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=ʁjɛ̃=nə=kɔ̃tə 10
puʁ=mwa=səl=twa=ki=kɔ̃=tə 7
sε=vʁε=tε=zak=tə=mɔ̃=fε=pœ=ʁə 9
e=ʒε=du=te=ɑ̃=tu=e=ʒε=vy=lε=zœʁ 11
ki=pa=sε=si=vi=tə=e=si=tʁis=tə 10
kaʁ=ty=e=tε=dis=tɑ̃=e=e=ɡɔ=istə 10
ty=paʁ=tε=zɑ̃mə=lε=sɑ̃=tu=tə=sə=lə 10
ɑ̃=mə=lε=sɑ̃=ɑ̃=dəj 6
sɑ̃=mə=pa=se=œ̃=ku=də=fil 8
udə=pɑ̃=se=kə=ma=sɔ=li=ty=dəε=pe=niblə 11
ty=di=ʁakə=ʒə=tə=ʁə=pʁo=ʃə=də=tʁa=va=je 12
mε=ty=mə=ʁə=pʁoʃə=kə=ʒε=tʁo=vε=je 10
syʁ=œ̃=na=muʁ=dy=nə=sə=lə=paʁ=ti 10
syʁ=œ̃=na=muʁ=mɔʁ=sɑ̃=pa=tʁi 8
ʒε=e=sε=je=də=nj=e=tu=puʁ=twa 10
mε=ty=na=pa=fε=de=fɔʁ=puʁ=mwa 9
sε=vʁεkə=ʒə=tə=də=vʁε=kə=ʒə=sɥi=libʁə 10
mεʒə=pɑ̃=sə=kə=ʒe=tε=ʒys=tə=œ̃=ljεvʁə 10
sə=puʁ=ʁiʁ=ɑ̃tʁə=lε=ba=ʁo=zε=ɡʁa=sjø 10
kə=dε=me=su=fʁiʁ=e=di=ʁə=a=djø 10
ɑ̃tʁə=lε=ba=ʁo=ɡʁa=səa=tε=mo=ʒε=y=lεs=pwaʁ 12
puʁʁə=tʁu=ve=la=ly=mjε=ʁə=də=tε=ziø=ze=kʁwaʁə 12
a=tusə=kə=ty=a=e=kʁi=mε=ʁjɛ̃=ne=tε=vʁε 12
e=ʒε=py=sy=pɔʁ=te=tε=kɔ̃tə=pεʁ=dys=mε 11
twa=o=si=ty=e=tε=mɑ̃=tœʁ=mεmə=si=ty=e=tε=lə=pʁə=mje 16
mεʒə=tə=fe=li=si=tə=kaʁ=paʁ=a=muʁ=ʒə=mə=sɥi=sa=kʁi=fje 16
ʁjɛ̃=nə=kɔ̃=tə=mɛ̃tə=nɑ̃=tu=sε=ka=se 10
ʒə=vu=lε=sa=vwaʁ=siʒə=kɔ̃=tε=ʒε=se=se 11
e=ʒə=nə=sɥi=pa=i=si=puʁtə=ʁe=ky=pe=ʁe 12
paʁsə=kə=si=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃=fɔʁ=vɔ̃=tu=ʒuʁ=zεɡ=zis=te 15
ʒə=vεʁə=tʁa=se=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=kɔ=mə=ʒə=lε=tu=ʒuʁ=fε 14
mɔ̃=ne=ki=li=bʁə=ʒə=lε=ʁə=tʁu=ve 10
il=vo=εtʁə=mjø=sə=lə=kə=mal=a=kɔ̃=pa=ɲe 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
12/09/2011 22:39Tiphaine15

joli

Poème - Sans Thème -
Du 03/09/2011 18:22

L'écrit contient 309 mots qui sont répartis dans 1 strophes.