Poeme : Pour Moi, Seul Toi Qui Compte

Pour Moi, Seul Toi Qui Compte

Sûrement tu as d’autres histoires
Maintenant, et même sans te voire
Tu dois savoir une seule chose
Que ma vie n’était pas toujours rose
Je t’ai fais comprendre que rien ne compte
Pour moi, seul toi qui compte
C’est vrai tes actes m’ont fait peur
Et j’ai douté en tout, et j’ai vu les heures
Qui passaient si vite et si triste
Car tu étais distant et égoïste
Tu partais en me laissant toute seule
En me laissant en deuil
Sans me passer un coup de fil
Ou de penser que ma solitude est pénible
Tu diras que je te reproche de travailler
Mais tu me reproches que j’ai trop veillé
Sur un amour d’une seule partie
Sur un amour mort sans patrie
J’ai essayé de nier tout pour toi
Mais tu n’as pas fait d’effort pour moi
C’est vrai que je te devrai que je suis libre
Mais je pense que j’étais juste un lièvre
Se pourrir entre les barreaux est gracieux
Que d’aimer, souffrir et dire adieux
Entre les barreaux, grâce à tes mots j’ai eu l’espoir
Pour retrouver la lumière de tes yeux et croire
A tout ce que tu as écrit mais rien n’était vrai
Et j’ai pu supporter tes comptes perdus mais,
Toi aussi tu étais menteur, même si tu étais le premier
Mais je te félicite car par amour je me suis sacrifié
Rien ne compte maintenant, tout s’est cassé
Je voulais savoir si je comptais, j’ai cessé
Et je ne suis pas ici pour te récupérer
Parce que si les sentiments sont forts vont toujours exister
Je vais retracer mon chemin comme je l’ai toujours fait
Mon équilibre je l’ai retrouvé
Il vaut être mieux seule que mal accompagné.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Moi, Seul Toi Qui Compte

  sû=re=ment=tu=as=dau=tres=his=toi=res 10
  main=te=nant=et=mê=me=sans=te=voi=re 10
  tu=dois=sa=voir=u=ne=seu=le=cho=se 10
  que=ma=vie=né=tait=pas=tou=jours=ro=se 10
  je=tai=fais=com=pren=dre=que=rien=ne=compte 10
  pour=moi=seul=toi=qui=com=pte 7
  cest=vrai=tes=ac=tes=mont=fait=peur 8
  et=jai=dou=té=en=tout=et=jai=vu=les=heures 11
  qui=pas=saient=si=vi=te=et=si=tris=te 10
  car=tu=é=tais=dis=tant=et=é=goïste 9
  tu=par=tais=en=me=lais=sant=tou=te=seule 10
  en=me=lais=sant=en=deuil 6
  sans=me=pas=ser=un=coup=de=fil 8
  ou=de=pen=ser=que=ma=so=li=tudeest=pé=nible 11
  tu=di=ras=que=je=te=re=proche=de=tra=vailler 11
  mais=tu=me=re=pro=ches=que=jai=trop=veillé 10
  sur=un=a=mour=du=ne=seu=le=par=tie 10
  sur=un=a=mour=mort=sans=pa=trie 8
  jai=es=say=é=de=ni=er=tout=pour=toi 10
  mais=tu=nas=pas=fait=def=fort=pour=moi 9
  cest=vrai=que=je=te=de=vrai=que=je=suis=libre 11
  mais=je=pense=que=jé=tais=jus=te=un=lièvre 10
  se=pour=rir=entre=les=bar=reaux=est=gra=cieux 10
  que=dai=mer=souf=frir=et=di=re=a=dieux 10
  entre=les=bar=reaux=grâ=ceà=tes=mots=jai=eu=les=poir 12
  pour=re=trou=ver=la=lu=mière=de=tes=yeux=et=croire 12
  a=tout=ce=que=tu=as=é=crit=mais=rien=né=tait=vrai 13
  et=jai=pu=sup=por=ter=tes=comp=tes=per=dus=mais 12
  toi=aus=si=tu=é=tais=men=teur=même=si=tu=é=tais=le=pre=mier 16
  mais=je=te=fé=li=cite=car=par=a=mour=je=me=suis=sa=cri=fié 16
  rien=ne=comp=te=mainte=nant=tout=sest=cas=sé 10
  je=vou=lais=sa=voir=si=je=comp=tais=jai=ces=sé 12
  et=je=ne=suis=pas=i=ci=pour=te=ré=cu=pé=rer 13
  par=ce=que=si=les=sen=timents=sont=forts=vont=tou=jours=exis=ter 14
  je=vais=re=tra=cer=mon=che=min=comme=je=lai=tou=jours=fait 14
  mon=é=qui=li=bre=je=lai=re=trou=vé 10
  il=vaut=être=mieux=seu=le=que=mal=ac=com=pa=gné 12
 • Phonétique : Pour Moi, Seul Toi Qui Compte

  syʁəmɑ̃ ty a dotʁə- istwaʁə
  mɛ̃tənɑ̃, e mεmə sɑ̃ tə vwaʁə
  ty dwa savwaʁ ynə sələ ʃozə
  kə ma vi netε pa tuʒuʁ ʁozə
  ʒə tε fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʁjɛ̃ nə kɔ̃tə
  puʁ mwa, səl twa ki kɔ̃tə
  sε vʁε tεz- aktə mɔ̃ fε pœʁ
  e ʒε dute ɑ̃ tu, e ʒε vy lεz- œʁ
  ki pasε si vitə e si tʁistə
  kaʁ ty etε distɑ̃ e eɡɔistə
  ty paʁtεz- ɑ̃ mə lεsɑ̃ tutə sələ
  ɑ̃ mə lεsɑ̃ ɑ̃ dəj
  sɑ̃ mə pase œ̃ ku də fil
  u də pɑ̃se kə ma sɔlitydə ε peniblə
  ty diʁa kə ʒə tə ʁəpʁoʃə də tʁavaje
  mε ty mə ʁəpʁoʃə kə ʒε tʁo vεje
  syʁ œ̃n- amuʁ dynə sələ paʁti
  syʁ œ̃n- amuʁ mɔʁ sɑ̃ patʁi
  ʒε esεje də nje tu puʁ twa
  mε ty na pa fε defɔʁ puʁ mwa
  sε vʁε kə ʒə tə dəvʁε kə ʒə sɥi libʁə
  mε ʒə pɑ̃sə kə ʒetε ʒystə œ̃ ljεvʁə
  sə puʁʁiʁ ɑ̃tʁə lε baʁoz- ε ɡʁasjø
  kə dεme, sufʁiʁ e diʁə adjø
  ɑ̃tʁə lε baʁo, ɡʁasə a tε mo ʒε y lεspwaʁ
  puʁ ʁətʁuve la lymjεʁə də tεz- iøz- e kʁwaʁə
  a tu sə kə ty a ekʁi mε ʁjɛ̃ netε vʁε
  e ʒε py sypɔʁte tε kɔ̃tə pεʁdys mε,
  twa osi ty etε mɑ̃tœʁ, mεmə si ty etε lə pʁəmje
  mε ʒə tə felisitə kaʁ paʁ amuʁ ʒə mə sɥi sakʁifje
  ʁjɛ̃ nə kɔ̃tə mɛ̃tənɑ̃, tu sε kase
  ʒə vulε savwaʁ si ʒə kɔ̃tε, ʒε sese
  e ʒə nə sɥi pa isi puʁ tə ʁekypeʁe
  paʁsə kə si lε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ fɔʁ vɔ̃ tuʒuʁz- εɡziste
  ʒə vε ʁətʁase mɔ̃ ʃəmɛ̃ kɔmə ʒə lε tuʒuʁ fε
  mɔ̃n- ekilibʁə ʒə lε ʁətʁuve
  il vo εtʁə mjø sələ kə mal akɔ̃paɲe.
 • Syllabes Phonétique : Pour Moi, Seul Toi Qui Compte

  sy=ʁə=mɑ̃=ty=a=do=tʁə=is=twa=ʁə 10
  mɛ̃=tə=nɑ̃=e=mε=mə=sɑ̃=tə=vwa=ʁə 10
  ty=dwa=sa=vwaʁ=y=nə=sə=lə=ʃo=zə 10
  kə=ma=vi=ne=tε=pa=tu=ʒuʁ=ʁo=zə 10
  ʒə=tε=fε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=ʁjɛ̃=nə=kɔ̃tə 10
  puʁ=mwa=səl=twa=ki=kɔ̃=tə 7
  sε=vʁε=tε=zak=tə=mɔ̃=fε=pœ=ʁə 9
  e=ʒε=du=te=ɑ̃=tu=e=ʒε=vy=lε=zœʁ 11
  ki=pa=sε=si=vi=tə=e=si=tʁis=tə 10
  kaʁ=ty=e=tε=dis=tɑ̃=e=e=ɡɔ=istə 10
  ty=paʁ=tε=zɑ̃mə=lε=sɑ̃=tu=tə=sə=lə 10
  ɑ̃=mə=lε=sɑ̃=ɑ̃=dəj 6
  sɑ̃=mə=pa=se=œ̃=ku=də=fil 8
  udə=pɑ̃=se=kə=ma=sɔ=li=ty=dəε=pe=niblə 11
  ty=di=ʁakə=ʒə=tə=ʁə=pʁo=ʃə=də=tʁa=va=je 12
  mε=ty=mə=ʁə=pʁoʃə=kə=ʒε=tʁo=vε=je 10
  syʁ=œ̃=na=muʁ=dy=nə=sə=lə=paʁ=ti 10
  syʁ=œ̃=na=muʁ=mɔʁ=sɑ̃=pa=tʁi 8
  ʒε=e=sε=je=də=nj=e=tu=puʁ=twa 10
  mε=ty=na=pa=fε=de=fɔʁ=puʁ=mwa 9
  sε=vʁεkə=ʒə=tə=də=vʁε=kə=ʒə=sɥi=libʁə 10
  mεʒə=pɑ̃=sə=kə=ʒe=tε=ʒys=tə=œ̃=ljεvʁə 10
  sə=puʁ=ʁiʁ=ɑ̃tʁə=lε=ba=ʁo=zε=ɡʁa=sjø 10
  kə=dε=me=su=fʁiʁ=e=di=ʁə=a=djø 10
  ɑ̃tʁə=lε=ba=ʁo=ɡʁa=səa=tε=mo=ʒε=y=lεs=pwaʁ 12
  puʁʁə=tʁu=ve=la=ly=mjε=ʁə=də=tε=ziø=ze=kʁwaʁə 12
  a=tusə=kə=ty=a=e=kʁi=mε=ʁjɛ̃=ne=tε=vʁε 12
  e=ʒε=py=sy=pɔʁ=te=tε=kɔ̃tə=pεʁ=dys=mε 11
  twa=o=si=ty=e=tε=mɑ̃=tœʁ=mεmə=si=ty=e=tε=lə=pʁə=mje 16
  mεʒə=tə=fe=li=si=tə=kaʁ=paʁ=a=muʁ=ʒə=mə=sɥi=sa=kʁi=fje 16
  ʁjɛ̃=nə=kɔ̃=tə=mɛ̃tə=nɑ̃=tu=sε=ka=se 10
  ʒə=vu=lε=sa=vwaʁ=siʒə=kɔ̃=tε=ʒε=se=se 11
  e=ʒə=nə=sɥi=pa=i=si=puʁtə=ʁe=ky=pe=ʁe 12
  paʁsə=kə=si=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃=fɔʁ=vɔ̃=tu=ʒuʁ=zεɡ=zis=te 15
  ʒə=vεʁə=tʁa=se=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=kɔ=mə=ʒə=lε=tu=ʒuʁ=fε 14
  mɔ̃=ne=ki=li=bʁə=ʒə=lε=ʁə=tʁu=ve 10
  il=vo=εtʁə=mjø=sə=lə=kə=mal=a=kɔ̃=pa=ɲe 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/09/2011 22:39Tiphaine15

joli

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/09/2011 18:22

L'écrit contient 309 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Enigma_23M

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs